DZIAŁ BIEŻ.'\C\

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1929 R.7 Nr3

Czas czytania: ok. 3 min.

2:37sposób, że dzieli się w każdem mieszkaniu ilość mieszkańców prze'z liczbę iJz,b. Średnią zaludnienia izby zestawia się ,jeszcze z mieszkaniami według wzoru: ilość mieszkań o x mieszkańcach na izbę,liczba mies'zkańcówj liczba x ,j21st ruchoma, stawiać za nią należy następujące wielkości: 6 i więcej, 5, 4, 3, 2, 1, mniej niż jeden. Dalej podobnie: ilość mies'zkańców w mies;zkaniach o średniem zaJildnizniu x osób. Klasyfikacja dalsza możliwa jest jeszcze według w.ielkości mies.z.kań itd. Można osobne zestawienia analogiczne czynić z wyłączE'niem sublo'katorów, z wy'łączeniem dzieci l'd. Wysuwane n.iekiedy Pl"Opozycj,e, aby dzieci poniżej lat 14 liczyć 'W połowie, nie nadają się da p,rzyjęcia. Wprow,adziły się osobne ok'reślenia!!la różną intensyvv'ność zaludnienia izb. Tak np. odróżnia analiza spisu warszawskiego ,z r. 1919 m..ie'szkania przeludnione, niewystarcza,jące. normalne, dobre i bardzo d'obre. Podobnie dzieje się w ,różnych kr.ajach i miastach zagl1"anicznych, tylko ilość kategoryj jest nierównaj przedewszystkiem zaś nie nastąpi l'ychło. porozumienie, gdzie są gmnke kateguryj, są one: przeto dowolne; 'za przeludnione uważ,a się izby o zaludnieniu to 2, to 3, to 4 osób itp. Są to rzeczy w.zględn,e" nie tylko nier6wne między krajami, ale także między miastami jednego pańtwa. W warunkach takich zdaniem mojem określeń tych ustalać nie' :należy, pozostawiając możność indywidualnego szeregowania kategoryj i OiZnac7ania ich granic. Ustalone ś 'r e d n i e z ,a l u d n i e n i a trzeba przedewszystkiem war t o ś c i o wać w c z a s i e, nie w przestrzeni (jak to przeważnie się czyni), a więc porównywanie; różnych miast jest naogół mało pożyteczne, natomiast cenne są po,równ-arua stosunków w je/dnem mieście w różnym c'zasi,e. Kraje zachodnie konstatują przytem często zmniejszanie się ęstości zaludnienia. Zauważyć należy, że objaw ten tłumaczyć się może zmniejszenaem średnej rodziny, to tez dane o licz.ebności Todzin są nieodzownem uzupełnieniem statystyki zaludnienia mieszkań. Dailszą jednostką podstawową statyst.yki mieszkaniowej jest g o s p o d a r s t w o d o m o w e. Pojęciowo uzn.aję koncepcję pr'zyjętą przy spisie polskim z r. 1921. Gospodarstwo domowe prowadzi wspólne życie domowe; rozstr,zygają:cą się wspólnota wyżywiencra.. Gospodarstwa domowe clzidimy na gospodarstwa !l"odzinne i gospodarstwa osób samotnych. Osohną kate

5

KRONIKA MIASTA POZNANIAgorję tworzą gospodarstwa zakładowe, jednostki równol'zędne gospodarstwom domowym. Nasuwa się tu jeszcze jedna jednostka podsbwowa staty&tyki mies,zkaniowej, wprawdzie w formie niejako pomocnic.zej, mianowicie r o d z i n a. RodZlina składa się z najmniej dwu 'Osób węzłami pokrewieństwa złączonych i ui'rzymujących wspólne gospodarstwo domowe.

(Dokończenie nastąpi).

KRONIKA WAżNIEJSZYCH WYDARZEIII'.

Miasto stało pod znakiem Powszechnej Wystawy Kraaowej.

Olbrzymia ilość zjazdów, wycieczek, przyjęć poważnych osobistości zniJwa}.a nais do pomI1Jięci.a wydarzeń złączonych z wystawą, które kiedyś zebrane bdą w jedną całość. 4-go lipcal 1929 r. Zgon śp. Jana Bratkowskiego, dyrektora Banku Miast.a !Poznania.

15-go lipca 1929 r. Wyłożenie list wyborc6w do Rady Miejski,ej, początek publicznej akcji wybor.:::zej. Głosowanie odbędzie się dnia 6. paździel1'nika. Wpłynęły następujące Hty kandydatów: 1) niemiecka (n.a czele supz'rintendent Artur Rhodc), 2) P. P. S. (na czele radny Ludwik Śniady), 3) "Bloku Jedności Robotniczej" (na czele robotnik Józef Jasiński), 4) "Bloku Rz-:rnieślniczo-GoS'podarczego" (iniJ. Ewaryst Namysł), 5) Polskiego Związku Lokatorów (red. Jvliec,zysław Noskowicz), 6) "iPo13kiego Bloku Demoikratycznego-' (radny lekarz Dr. KMol Starlk), 7) "Narodowego Chrześdjańskiego Zjednoczenia Pracy" (radny kupiec Jó,zef Tylczyński), 8) "Związku Inwalidów Polskich" (urzędnik Stan'isław Szułczyński), 10) "Narodowego Obozu Gospoda1i"czego" (pIlezes Rady Miejskiej przemysłowiec Witold Hedinger), 11) "Demokratycznego Bloku Pracy Gospodarczej" fradny lekarz Dr. Leon Surzyńs\ki), 12) P. P. S. daw. frakcja rewolucyjna (radny ślusarz Ign.acy Frąckowia'k).

lO-go sillrpni.'1. 1929 ł". Zgon śp. Fran.:::iszka Kasprzaka, radnego miejskiego.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1929 R.7 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry