PRZEGLĄD WYDARZEŃ W POZNANIUluty - marzec

Kronika Miasta Poznania 1996 R.64 Nr2;Targi, jarmarki, MTP

Czas czytania: ok. 17 min.

RADA MIEJSKA

Komisji Doraźnej ds. Nowelizacji Statutu Miasta. Radni podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia zmian w Statucie. Wnioski dotyczące tychże można było składać do 11 marca 1996. Postanowiono, że pierwsze czytanie nowego Statutu odbędzie się 2 kwietnia.

N astępnie radny Michał Parysek przedstawił sprawozdanie z działalności Doraźnej Komisji Mieszkaniowej. Z kolei uchwalono statuty Osiedla U multowo i Jana III Sobieskiego. Dyskusję wywołał wniosek radnej Katarzyny Kretkowskiej, członka zarząd u, dotyczący wysokości dotacji wspierających samorządy. Ustalono, że pomoc dla samorządów osiedlowych wynosić będzie 1,50 zł najednego mieszkańca /dotąd 1,20 zł/. W kolejnym punkcie obrad Rady zajęto się zmianami opłat na poznańskich targowiskach. Preferencyjnie postanowiono potraktować handel kwiatami oraz warzywami i owocami krajowymi, chcąc w ten sposób przywrócić zielony charakter miejskich rynków. W tej sferze opłata wzrośnie o 12,5%. Artykuły spożywcze, warzywa i owoce z importu, artykuły przemysłowe, usługi gastronomiczne obejmie podwyżka w wysokości 16,7%. Opłaty za sprzedaż bezpośrednio z płyty targowiska, z obiektów własnych sprzedawców i z miejsc jedynie czasowo wyznaczonych do handlowania wzrośnie o 20%. O tyle też zmieni się opłata w halach targowych oraz za usługi rzemieślnicze. N astępnie Rada wyraziła zgodę na używanie herbu Miasta w znaku towarowym

Sesja XXXII Rady Miejskiej Poznania była sesją nadzwyczajną, zwołaną na wniosek siedemnastu radnych (lI z Naszego Poznania, 2 z SLD, 4 niezrzeszonych) . Radni ci twierdzili, że prezydent W. Sz. Kaczmarek narusza przepisy prawne, zakazując urzędnikom Urzędu Miejskiego udzielania informacji radnym bez jego zgody. Prezydent W. Sz. Kaczmarek stwierdził, że zakazu, o którym mówią radni, nigdy nie wydawał, a wszelkie spekulacje na ten temat mają charakter pomówień i stanowią część toczących się rozgrywek politycznych. Prezydent powiedział, że opracowanie danych i różnorakich tematów nie może odbywać się na zlecenie poszczególnych radnych bez jego zgody. Po wypowiedzi prezydenta głos zabrało 13 radnych, dyskusję zamknięto na wniosek radnego Andrzeja Baranieckiego. Rada zobowiązała Komisję Statutową do przedstawienia propozycji zasad udzielania radnym informacji. Całość sprawy przekazano Komisji Rewizyjnej, która do dnia 19 marca ma się do niej ustosunkować. (08.02.) Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego radny Piotr Sarna zobowiązany jest do przeproszenia skarbnika miejskiego Elżbiety KuzdroLubińskiej na łamach poznańskiej prasy i w telewizji. W lutym 1995 radny Sarna naruszył dobra osobiste pani skarbnik/zob. KMP 1995/2, Rada Miejska/. Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Porawski przedstawił radnym wyniki 18 spotkań

Przegląd wydarzeń luty - marzec 1996

Polskiego Towarzystwa TurystycznoKrajoznawczego.

Rada zaakceptowała wniosek wiceprezydenta Jacka Łukomskiego, by do końca I półrocza 1996 zachować dotychczasowe warunki zapewniające opiekę zdrowotną mieszkańcom gmin wokół Poznania. Końcowa część obrad poświęcona była odpowiedziom na pytania zadawane przez radnych, na które wyjaśnień udzielali prezydent W. Sz. Kaczmarek, sekretarz miasta W. Kulak, przewodnicząca rady J. Rotnicka oraz wiceprezydent R. Olszewski.

Sesję zamknęła relacja prezydenta W. Sz.

Karczmarka z prac prowadzonych przez Urząd oraz zapoznanie się z projektem spisu inwentaryzacyjnego. (20.02) N adzwyczajna XXXIV sesja Rady zwołana została w związku z koniecznością dokonania zmian w budżecie miasta na rok 1996. Zmiany podyktowane były uwagami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. Podjęto stosowną uchwałę w tej sprawie. Długą dyskusję wywołał projekt uchwały o rachunkach terminowych i lokatach pieniędzy miejskich w papierach wartościowych. Ustalono, że pieniądze budżetowe mogą być lokowane w papierach wartościowych z wyjątkiem akcji, udziałów i obligacji. Projekt uchwały dotyczący otwarcia rachunków bankowych w celu dokonania lokat terminowych odesłano do ponownego opracowania. Wyjaśniono także drażliwą kwestię opóźnień wypłat wynagrodzeń nauczycielskich. Ich przyczyną są opóźnienia w przekazywaniu subwencji, a nie zła wola Urzędu. (07.03) Informacja prezesa Zarządu Zakładów Hipolita Cegielskiego Wacława Piotrowskiego o aktualnym stanie ekonomicznym Zakładów otworzyła XXXV sesję Rady Miejskiej. Prezes Piotrowski omówił trudności HCP, konieczność zmiany profilu produkcji, wspomniał też o ISO-leciu Zakładów przypadającym w tym roku i o znaczeniu firmy dla miasta oraz ponad S-tysięcznej załogi. Mówiono o możliwościach produkcji w HCP wagonów tramwajowych. Problem wiąże się ze stosownym przetargiem, który Zakłady wcale nie muszą wygrać.

W dalszej części sesji przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Andrzej Paleczny stwierdził, że prezydent W. Sz. Kaczmarek nie naruszył prawa w swym postępowaniu, o którym była mowa na :xxxrn sesji Rady. Wnioskowano, aby o oficjalnym przyjęciu ustaleń Komisji zadecydować po zapoznaniu się z jej materiałami na sesji w dniu 16.04. Dyskusję wśród zebranych wzbudziło powołanie Poznańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który od 01.04.

1996 stanie się zakładem budżetowym.

Obrady zakończyło przyjęcie uchwały powołującej Osiedle Św. Łazarza oraz uznającej ważność wyborów do Rady Osiedla Plewiska. (19.03) Całość obrad sesji XXXIV poświęcono czytaniu projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Miasta Poznania. Przedyskutowano 150 wniosków dotyczących 41 z 64 artykułów zawartych w projekcie. Do proponowanego przez Komisję Doraźną ds. Nowelizacji Statutu zgłoszono 226 poprawek i autopoprawek. Padła też propozycja radnego M. Grzesia, by Poznań uznać za miasto stołeczne. (26.03.)

POZNAŃ POLITYCZNY

Unia Wielkopolan zorganizowała spotkanie otwarte z przewodniczącym Ruchu Stu - Czesławem Bieleckim. (05.02.) O aktualnej sytuacji Polski rozmawiała Hanna Suchocka i poznańscy członkowie Unii Wolności z dziennikarzami. (06.02.) Ambasador Węgier Gabor Hars spotkał się w Poznaniu z prezydentem W. Sz. Kaczmarkiem, wojewodą W. Łęckim, odwiedził hungarystów na Uniwersytecie, redakcję "Głosu Wielkopolskiego". (07.02.) Andrzej Lepper nawoływał w Poznaniu do bojkotowania referendum uwłaszczeniowego. (09.02.) Między godziną 6.00 a 22.00 otwarte były punkty obsługujące referendum uwłaszczeniowe. Frekwencja w naszym mieście wyniosła 34%. (18.02.) N a zaproszenie" Głosu Wielkopolskiego" gościł w Poznaniu wicemarszałek Sejmu, lider Unii Pracy Aleksander Małachowski. (20.0Z) O 18.30 odbyło się w siedzibie PAN -u spotkanie z przewodniczącym Unii Wolności

Leszkiem Balcerowiczem na temat aktualnej sytuacji polityczno-ekonomicznej w Polsce. (07.03.) Minister Kultury Zbigniew Podkański spotkał się w Poznaniu z dziennikarzami, był też gościem Muzeum Narodowego. (08.03.) Wicepremier i minister Roman J agieliński spotkał się z wojewodą W. Łęckim i ok. 150 rolnikami z województwa poznańskiego. (09.03.) Kongres poznańskiej Partii Chrześcijańskich Demokratów wybrał ponownie na swojego przewodniczącego radnego Wojciecha Kręglewskiego. Wybrano także 37 delegatów na Ogólnopolski Zjazd Partii. (09.03.) Odbyła się konferencja prasowa lidera Solidarności Mariana Krzaklewskiego i szefa Konfederacji Pracodawców Polskich Andrzeja Wilka. (15.03.) W czasie spektakli teatralnych i koncertów poznańscy artyści zbierali na widowni podpisy pod protestem skierowanym do premiera Cimoszewicza w sprawie dofinansowania polskich instytucji kulturalnych. (22.03.) Leszek Moczulski wziął udział w Zjeździe Okręgowym Konfederacji Polski Niepodległej . (23.03.) Liga Obrony Kraju zorganizowała spotkanie z byłym wiceministrem obrony Bronisławem Komorowskim. (25.03.) Były minister spraw wewnętrznych Antoni Maciarewicz spotkał się z poznaniakami, by rozmawiać o wewnętrznych sprawach kraju. (29.03.) Poznański Zjazd SdRP wybrał na stanowisko przewodniczącej posłankę Krystynę Łybacką. (29.03.)

SPRAWY PUBLICZNE

O 5% wzrosły ceny pieczywa w Poznaniu. Bochenek chleba kosztuje l zł, jedna bułka 20 gr. (01.02.) Przy ulicy Kramarskiej otwarto Ośrodek Krajoznawstwa i Turystyki. (01.02.) Niepotrzebne sprzęty o dużych gabarytach wystawione przed domy zbierano w lutym w dzielnicy Grunwald. Akcja potrwa do marca. (05.02.) Z udziałem władz miejskich i wojewódzkich odprawiono mszę św. w katedrze w 700 rocznicę śmierci Przemysła II. (11.02.)

Radio" S" obchodziło swoje 5 urodziny. (11.02.) Według raportu prof. Zbigniewa Woźniaka (Inst. Socjologii UAM) najczęściej w Poznaniu chorują i umierają mieszkańcy Jeżyc i Wildy, najrzadziej N owego Miasta. 53% zgonów powodują choroby układu krążenia, 22% nowotwory, wypadki i poważne urazy 12,2%, cukrzyca 2%. Otwarto Wielkopolskie Centrum Dermatologii i Leczenia Grzybic. (14.02.) 75 tys. ecu otrzyma Poznań od Funduszu Europejskiego na uruchomienie kolejnych elektronicznych "inteligentnych" sygnalizacji świetlnych. Dotąd jedyne takie rozwiązanie posiada skrzyżowanie ulicy Gdyńskiej i Bałtyckiej.

W Ratuszu wręczono Nagrodę Pracy Organicznej i Medale Młodej Sztuki w 51 rocznicę powstania "Głosu Wielkopolskiego" /zob. Poznaniacy/o (16.02.) Ok. 4 tys. lokatorów mieszkań komunalnych zalega z płaceniem czynszu od co najmniej 2 miesięcy. W trzeciej dekadzie lutego rozpoczęto w poznańskich szkołach średnich akcję otwartych drzwi dla uczniów kończących szkoły podstawowe. Firma MAN przekazała 14 pierwszych autobusów miejskich obsługujących na razie trzy linie miejskie. (22.02.) Poznański Informator Kulturalny, Sportowy i Turystyczny IKS obchodził 6 rocznicę ukazywania się na naszym rynku wydawniczym. Częścią urodzinowego bankietu było wręczenie nagrody IKS-a dziennikarzowi Sławomirowi Bajewowi. (22.02.) Biskup polowy Wojska Polskiego generał Leszek Głodź poświęcił sztandar Szkoły Podstawowej nr 34 noszącej imię Wojska Polskiego. (23.02.) 34.000 m kw. zajęły kolejne Targi - Wiosna '96 połączone z Poznańskim Tygodniem Mody. (27.02-01.03) Powstała Infoteka - konsumencka baza danych o towarach sprzedawanych na polskim rynku. (27.02.) Wielka Gala, na której zaprezentowano nowe kolekcje Xymeny Zaniewskiej, Jerzego Antkowiaka, Marty Mizery, zakończyła Poznański Tydzień Mody. (01.03.) Zaczęto naprawiać poznańskie ulice. Woda i mróz poczyniły w nich znaczne szkody. Po raz trzeci zorganizowano w Poznaniu Jarmark Kaziuki. (03.03.)

Przegląd wydarzeń luty - marzec 19%

Pięciolecie powstania obchodziła Poznańska Straż Miejska. (04.03.) 50 ton przeróżnych gratów zebrano przez trzy tygodnie na Grunwaldzie, odzyskano ok. 15 to złomu. Akcja będzie prowadzona w kolejnych dzielnicach miasta. (08.03.) Związek dziennikarzy obradował na swoim VI Walnym Zebraniu. (09.03.) Po raz dziesiąty w Bibliotece Raczyńskich odbył się Poznański Przegląd Nowości Wydawniczych. (12.03.) 500 wystawców z 17 krajów prezentowało sprzęt i aparaturę medyczną na Salmedzie. Równolegle trwał Salon Maszyn Włókienniczych, Odzieżowych i Obuwniczych Intermasz z udziałem 220 wystawców z 15 państw. (12.03.) Kapelani Wojska Polskiego zjechali z całej Polski do Poznania na swoje spotkanie połączone m.in. ze zwiedzaniem Wyższej Szkoły Oficerskiej im S. Czarnieckiego. (18.03.) Niepotrzebne sprzęty o dużych gabarytach wystawione przez mieszkańców zaczęto zbierać z ulic N owego Miasta. (18.03.) Interdyscyplinarna impreza "Gombrowicz na Zamku" trwała bez mała miesiąc. (18.0316.04.) Jak co roku znaczna część młodzieży witała wiosnę na Starym Rynku. Policja zatrzymała 33 osoby. (21.03.) Kolorowy pochód "Kochajmy dzieci" mimo zimna przeszedł od kościoła 00. Dominikanów na pi. Mickiewicza z okazji Dnia Święta Życia. (24.03.) Od pięciu lat istnieje w Poznaniu Europejska Szkoła Kształcenia Korespondencyjnego jESKKj. Trzystu wystawców z 11 krajów przyjechało do Poznania by uczestniczyć w targach Domexpo 96. (25-29.03.) Pierwsze autobusy N eoplan zmontowane w Bolechowie wyjechały na poznańskie ulice. (25.03.) Zainaugurowano kolejne połączenie lotnicze: Poznań - Kopenhaga. (31.03.)

POZNANIACY

Zmarł Jerzy Zgodziński, założyciel poznańskiego zespołu perkusyjnego, pracownik Akademii Muzycznej. (16.02.) Laureatem tegorocznej Nagrody Pracy Organicznej przyznawanej przez "Głos Wielko

polski" został prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich Stanisław Laskowski. W czasie tej samej uroczystości w Sieni Wielkiej Ratusza wręczono 11 artystom Medale Młodej Sztuki. Otrzymali je: Filip Wojciechowski za osiągnięcia pianistyczne, Marcin Berdyszak za dokonania plastyczne, Janusz Stolarski za mono dramy, teatr Biuro Podróży za kontynuacje tradycji teatru alternatywnego, Ewa Hornowska za poezje, Beata Wrzostek za osiągnięcia w dziedzinie tańca. (16.02.) Zmarł profesor Akademii Ekonomicznej, specjalista w dziedzinie bankowości spółdzielczej, Stefan Ochociński. (22.02.) Miss Elegancji została wybrana przewodnicząca Rady Miejskiej Poznania Jadwiga Rotnicka, Misterem Elegancji senator Wojciech Kruk. (24.02.) 35-lecie kariery pływackiej obchodziła Teresa Zarzeczańska.

Anna Karlik, studentka UAM, została wybrana Miss Wielkopolski. (08.03.) Justyna Szafran zwyciężyła w XVII Konkursie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, drugie miejsce zajęła także poznanianka Ewa Szumska (10.03.) VI Ogólnopolski Konkurs Dyrygentów Chóralnych wygrała Karolina Piotrowska studiująca w poznańskiej Akademii Muzycznej. (22.03.) Witold Skowroński był jednym z dwóch tłumaczy królowej brytyjskiej Elżbiety II i księcia Edynburga Filipa II w czasie ich wizyty w Polsce. (25-27.03.) Profesor Zbigniew Kwieciński (UAM) stanął na czele Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.

UCZELNIE

Prezydent Aleksander Kwaśniewski wręczył nominacje profesorskie następującym poznańskim naukowcom: Przemysławowi Hauserowi i Henrykowi Koroniakowi z Uniwersytetu, Marianowi U rbaniakowi i Bogdanowi Wasiewiczowi z Akademii Rolniczej, Włodzimierzowi Ochockiemu, Edwardowi Szczechowiakowi i Marianowi Kowalczykowi z Politechniki Poznańskiej, Januszowi Gadzinowskiemu, Władysławowi Manikowskiemu i Marianowi

Smoczkiewiczowi z Akademii Medycznej. (20.02.) W szkołach średnich i na wyższych uczelniach rozpoczęto cykl spotkań z przyszłymi studentami i uczniami, tzw. drzwi otwarte. Akademia Muzyczna i D niwersytet A. Mickiewicza były organizatorami międzynarodowej konferencji "Kultura muzyczna wobec systemów totalitarnych XX wieku". (14-16.03.) N owym Rektorem DAM został dotychczasowy prorektor profesor Stefan Jurga. (20.03.) Ponownie na stanowisko rektora Akademii Muzycznej wybrano profesora Mieczysława Koczorowskiego. (27.03.) Firmy szukające pracowników oraz absolwenci i studenci ostatnich lat studiów na poznańskich uczelniach spotkali się w auli Akademii Ekonomicznej na "Dniu Kariery 96". Chętni uczestniczyli w seminarium "Jak być konkurencyjnym na rynku pracy?". Organizatorem przedsięwzięcia był AIESEC. (29.03.)

ŁADY, PRELEKCJE, SPOTKANIA

W samo południe rozpoczął się w Ratuszu "Wykład niedzielny" Jarosława Mulczyńskiego Instytut Sztuk Pięknych Adama Hanny tkiewicza w Poznaniu 1926-1931. (04.02.) Tłumacz, publicysta, eseista Aleksander Ziemny był gościem kolejnego "Czwartku literackiego" w Pałacu Działyńskich. (08.02.) O mitach antycznych w malarstwie nowożytnym w zbiorach Muzeum Narodowego mówiła Ewa Siejkowska-Askutja. (11.02.) Paul Cezanne był bohaterem spotkania Pro Arte przygotowanego przez Agnieszkę N 0wicką w Muzeum Narodowym. (13.02.) Dzieci w wieku 7-12 lat uczestniczyły w Galerii Profil w "Spotkaniach z wyobraźnią".

(19-23.02.) W Scenie na Piętrze miał miejsce kolejny Ring z ... Michałem Bajorem. (19.02.) Spotkanie z książką o sztuce poświęcone było publikacji Ryszarda K. Przybylskiego "Ścieżka malowania", a odbyło się w Arsenale. (19.02.) Wrocławski ołtarz Marii Magdaleny przybliżył wszystkim zainteresowanym sztuką XV wieku Andrzej W oziński w galerii Sztuki Średniowiecznej Muzeum Narodowego.

(20.02.)

"Opieka nad ubogimi w dawnym Poznaniu" to tytuł wykładu Romana Meissnera w cyklu "Poznań - miasto przyjazne człowiekowi?" (21.02.) W domu Bretanii Francois G. Dreyfus - historyk z Sorbony - wygłosił wykład poświęcony regionalizacji Francji. (22.02.) Z Tadeuszem Żuchowskim, komisarzem wystawy kaligrafii w Muzeum Etnograficznym, spotkali się zainteresowani tą dziedziną sztuki japońskiej. (25.02.) Były szef kancelarii prezydenta L. Wałęsy, profesor Janusz Ziółkowski, wspominał kontakty z prezydentem na spotkaniu "Lech Wałęsa refleksje osobiste" w duszpasterstwie 00. Dominikanów. (26.02.) Szóste już Poznańskie Warsztaty Operowe "Giselle, czyli uroki romantycznego cmentarza" przygotował w Teatrze Wielkim dyrektor Sławomir Pietras. (25.02.) Spotkanie z cyklu "Pro Arte" w Muzeum N arodowym przygotowała Ewa Siejkowska-Askutja poświęcając je Paulowi Gauguinowi. (27.02.) Wojewoda W. Łęcki wygłosił wykład "Zagospodarowanie turystyczne Wielkopolski" w czasie seminarium poświęconemu turystyce, zorganizowanemu przez Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej. (27.02.) Roman Bąk, o. T. Dostatni, o. P. Kozacki, J. Grzegorczyk - redaktorzy dwumiesięcznika "W drodze" byli gośćmi Czwartku literackiego. (29.02.) Sześciokrotnie odbyły się warsztaty kaligrafii dla dzieci i młodzieży przy okazji wystawy kaligrafii japońskiej w Muzeum Etnograficznym. Teatr Ósmego Dnia zorganizował spotkanie z dziennikarkami radiowymi Krystyną Melion, Marią Blimel i Wandą Wasilewską. (02.03.) W cyklu "Pro Arte" przedstawiono młodzieżowej publiczności dwóch malarzy - pierwszy to - Henri Toulouse-Lautrec lA. N owickal drugi - Aleksander Gierymski lA. N owickaj. (05,12.03) Czwartek literacki ze Stanisławem Szwarc-Bronikowskim zatytułowany był "Kolory świata". (07.03.) Wykład z cyklu poświęconego Celtom wygłosił w Domu Bretanii Piotr Klafkowski. (07.03.)

Przegląd wydarzeń luty - marzec 19%

Gośćmi Sceny Verbum Teatru Nowego była Bogusława Latawiec i Edward Balcerzan. (11.03.) Zabytki starożytnego Cypru ze zbiorów Muzeum Narodowego przedstawił Jan Szymkiewicz. (10.03.) Na terenie MTP wiceprezydent Jacek Łukomski spotkał się z dziennikarzami, by omówić korzyści i obowiązki wynikające z przynależności Poznania do Sieci Zdrowych Miast WH O. (13.03.) Kolejny wykład w Muzeum Archeologicznym w cyklu Archeologia krajów Starego i N owego Testamentu wygłosił prof. Karol Myśliwiec - «Egipt w epoce piramid".

(13.03.) O znaczeniu wody dla miasta na przykładzie Poznania mówił w cyklu wykładów "Poznań miasto przyjazne człowiekowi?" prof. Alfred Kaniecki. (13.03.) Wojciech Lipowicz przygotował w Muzeum Sztuk Użytkowych wykład poświęcony meblom gdańskim. (17.03.) Anna Zeidler-J aniszewska i Krzysztof Trybuś prezentowali w "Arsenale" książkę o sztuce "Zmierzch sztuki - narodziny ponowoczesnej jednostki" Romana Kubickiego. (18.03.) W Sali Kominkowej Zamku odbyła się dyskusja "Reforma administracji publicznej" z udziałem Piotra Buczkowskiego, przewód, komisji sejmowej zajmującej się samorządem, Michała Kuleszy i Teresy Rabskiej - ekspertami tej komisji. (18.03.) Klub Inteligencji Katolickiej i redakcja "W drodze" przygotowała spotkanie dyskusyjne "Za i przeciw lustracji". (18.03.) "Zmierzch świata antycznego w Lewancie" to tytuł wykładu prof. Michała Gawlikowskiego w Muzeum Archeologicznym. (19.03.) Helena Stęszewska w cyklu "Spotkania z obraze m" zajęła się obrazem "Toaleta Betsab e" Constantijna van Ranessea. (19.03.) Życiu i twórczości Stanisława Hebanowskiego poświęcona była sesja wspomnieniowa w Teatrze Polskim. (22.03.) "Kiedy zaryczą lwy przed Operą?" to problem rozważany na VII już Poznańskich Warsztatach Operowych. (24.03.) Ring z... Elżbietą Starostecką miał miejsce w Scenie na Piętrze. (25.03.) O literaturze stanu wojennego mówił w czasie Czwartku literackiego Kazimierz Orłoś.

(28.03.)

Przez cały marzec Piotr Klafkowski kontynuował wykłady o Celtach w Domu Bretanii.

WYSTAWY

Rysunki i grafiki Krzysztofa G lassa znalazły się na wystawie zorganizowanej w Wielkopolskim Muzeum Historycznym. (01.02.) W Foto Galerii na Osiedlu Jagiellońskim otwarto wystawę Katarzyny Ramka pt. Pavarotti. (01.02.) Inną wystawę fotograficzną otwarto tego samego dnia w Galerii "pt" . Swoje prace "Z ciemności i ze światła" pokazał J. Woś.

W holu Urzędu Wojewódzkiego Wielkopolski Klub Filatelistów przygotował ekspozycję Orzeł Biały - godło Polski. (07.02.) Unikatowa tkanina, ceramika i szkło z lat 50-80 wypełniły sale wystawowe Muzeum Sztuk Użytkowych. (08.02.) Zainaugurowano działalność Studio Polony.

Dotychczas Ewa Polony prowadziła Galerię przy ul. Św. Marcin. Teraz zajmuje się sztuką przy ul. Świętosławskiej 9. (09.02.) Szałasy tatrzańskie to tytuł wystawy artysty z Zakopanego Zdzisława Walczaka otwartej w Muzeum Narodowym. (10.02.) "Karnawał sztuki" przygotowali w Zamku stypendyści władz miasta Poznania. Odbył się wernisaż wystawy młodych plastyków Fikcje, spektakl "Szewc Dratewka", koncert Collegium Posnaniense, debata o stanie kultury w Poznaniu. (12-14.02.) Instalacje Adrianny Szafrugi zaistniały w Galerii ON. (15.02.) Wystawę poplenerową artystów olsztyńskich "Bretania 94" otwarto w Domu Bretanii.

(15.02.) Japońska, unikatowa kaligrafia pokazana została w Galerii Grażyny Kulczyk. (15.02.) W Muzeum Etnograficznym przygotowano ekspozycję "Kaligrafia japońska Morimoto Seiun i jego szkoła". (18.02.) W ramach obchodów "Kaziuków 96" w Galerii Zamkowej otwarto wystawę fotografii Piotra Krzemińskiego "Powroty w Czarnohorę" oraz "Kresy wschodnie w fotografii Wojciecha Kowalskiego". (19.02.) Galeria Profil wystawiała w lutym malarstwo Krystyny Bajońskiej oraz rzeźby ceramiczne Alicji Czebotar-Siemaszko. (19.02.)

Zbiory medali i odznaczeń z kolekcji Andrzeja Ohde pokazano w Muzeum na Cytadeli.

(22.02.) W piwnicach pod poznańską Farą otwarto Centrum Sztuki "Art propozycja". (24.02.) Galeria Grafiki Garbary 48 przygotowała ekspozycję prac Agnieszki Błędowskiej. (26.02.) Brigit Masuch pokazała w poznańskiej Galerii ON swoje "Obiekty białe". (26.02.) W Galerii Na Mokrej odbył się wernisaż wystawy obrazów i obiektów ceramicznych Adama Chmielowca. (27.02.) W Galerii "pf' cykl fotografii "Miasto nieznane - Paryż" pokazał Bogdan Konopka. (28.02.) Grafiki i fotografie znalazły się na wystawie w Wielkopolskim Muzeum Historycznym zatytułowanej "Urokliwy krajobraz miast i miasteczek dawnej Wielkopolski". (29.02.) Trzy wystawy przygotowano w marcu w Galerii ON: Instalacje Jacka Kijewskiego (04.03.), Obiekty Izabeli Gustowskiej (11.03.), Obiekty Wojciecha Kucharczyka (21.03.) Wernisaże trzech wystaw odbyły się w Galerii Miejskiej Arsenał: "La maison de poetę" Piotra Kurki, malarstwa gdańskiego artysty Krzysztofa Gliszczyńskiego, grafiki i malarstwa Franciszka Burkiewicza. Ten ostatni artysta obchodził 85-rocznicę urodzin i 60 rocznicę pracy artystycznej. (05.03.) W galerii Profil swoje obrazy i instalacje prezentował Jerzy Marosza. (06.03.) M uzeum Narodowe przygotowało ekspozycje malarstwa i rzeźby 20-lecia międzywojennego (ze zbiorów własnych). (07.03.) Otwarcie Klubu Plastyka w Centrum Sztuki w piwnicach pod farą połączono z wernisażem wystawy bułgarskiego malarza Ventzislava Piriankova. (08.03.) Maria i Agnieszka Manowieckie otworzyły na osiedlu Na Murawie Galerię deli'Arte. (09.03.) Rzeźby, obiekty, instalacje i fotografie artysty z Łodzi Edwarda Łazikowskiego można było oglądać w Międzynarodowym Centrum Sztuki. (11.03.) W Muzeum Historii Miasta Poznania w Ratuszu otwarto wystawę "Przyszłość zdobywa, kto o nią walczy" na którą złożyły się patriotyczne kartki pocztowe z lat 1898-1939 ze zbiorów Muzeum. (12.03.)

Około 40 artystów, wykładowców prywatnej szkoły artystycznej Antoniego Fałata, przywiozło swoje prace do Galerii na Piętrze. (12.03.) Wystawę artystów gdańskich związanych z Galerią Wyspa zaprezentowało Międzynarodowe Centrum Sztuki. (14.03.) Wrocławska artystka Felicita- Elzbieta Chochaj wystawiała swoje prace w Galerii na Mokrej. (19.03.) W Galerii Marcina prezentowali swoje prace: Cecylia Karcz i Stefan Dybowski. (21, 28.03.) Eksponaty wykopane na trasie gazociągu transeuropejskiego z J amału do Europy Zachodniej wystawiono w poznańskim Muzeum Archeologicznym. (21.03.) Armeński artysta Ara Kołaki Badalian pokazywał swoje obrazy w galerii Grażyny Kulczyk. (22.03.) O ziemiach polskich w okresie walk o niepodległość 1795-1864 opowiadała wystawa w Bibliotece Raczyńskich przy placu Wolności. (22.03.) Retrospektywną wystawę książek wydanych przez PWN w latach 1951-1996 przygotowano w Bibliotece Uniwersyteckiej. (27.03.) W Międzynarodowym Centrum Sztuki otwarto ekspozycję "Signed, Sealed, Sold" joznaczone, zapieczętowane, sprzedanej. Ok. 100 artystów przesłało do Centrum swoje prace, które po wystawie zostały zapakowane, oznaczone cenami i wystawione w jednym z supermarketów jako zwykły towar. Problemowi "Czy sztukajest towarem" poświęcono seminarium. (28.03.)

TEATR, MUZYKA, FILM

W auli uniwersyteckiej odbył się koncert upamiętniający 50-tą rocznicę śmierci Feliksa Nowowiejskiego. (01.02.) Znany trębacz jazzowy Lester Bowie wystąpił w klubie Eskulap z polską grupą Miłość. (05.02.) Orkiestra Amadeus grała w auli UAM z dwoma bardzo młodymi skrzypkami: Jakubem J akowiczem (15) i Piotrem Kwaśnym (17). (07.02.) Henryk Machalica wystąpił w Scenie na Piętrze z monodramem "Syberia" Felixa Mitterera. (10.02.)

Przegląd wydarzeń luty - marzec 1996

Tego samego dnia flecista Peter Lukas Graf koncertował w ramach 294 Koncertu Poznańskiego. Trzy filmy Grażyny Banaszkiewicz "Andrzeja Okińczyca portretowanie", "Galaktyka Jacka Strzódki" i "Mapa pogody" jtwórczość Jerzego Jurgij pokazano w Galerii Miejskiej Arsenał. (12.02.) Glenn Miller Orchestra grała z dużym powodzeniem w auli DAM. (12.02.) Znani brazylijscy artyści Flora Purim i Airto Moreira dali jedyny w Polsce koncert w poznańskim Eskulapie. (13.02.) Poznańską Premierą Filmową był thriller "Siedem" Davida Finchera. (12.02.) W Teatrze Wielkim wystawiono "Toscę" G. Pucciniego w reżyserii Marka WeissGrzesińskiego ze scenografią Ryszarda Kai. (17.02.) Przez tydzień gościła w Arenie rewia na lodzie "Holiday on Ice". (21.-28.02.) Z udziałem reżysera odbył się w Teatrze Ósmego Dnia przegląd dokumentalnych filmów Krzysztofa Kieślowskiego. (22.24.02.) Film "Ja, komediant" pokazano w IV rocznicę śmierci Tadeusza Łomnickiego w Teatrze N owym. (22.02.) Paweł Kamza wyreżyserował w Teatrze Animacji "Wyprawę z cieniem" wg Jana Brzechwy. (25.02.) W każdą środę lutego o godz. 18.00 w Domu Bretanii prezentowano kino francuskie w wersji oryginalnej. Młodzi artyści z Niemiec, Belgii i Polski przygotowali w Teatrze Polskim spektakl "Quo vadis Europę?". Widowisko powstało w ramach Międzynarodowego Projektu Artystycznego, a jego autorami są Grażyna Wydrowska i Bogdan Wąsiel. (02.03.) Premierą marcową w Teatrze Muzycznym była "Księżniczka czardasza" E. Kalmana w reż. Daniela Kustosika. (02.03.) Koncert "Vivaldi i flamenco" w auli DAM wypełniła muzyka w wykonaniu Paco Aquillero, Beaty Będkowskiej i Waldemara Gromolaka. (03.03.) W Sali Wielkiej Zamku wystąpiła Orkiestra Miasta Poznania przy MPK w ramach Poznańskich Poranków Muzycznych.

(03.03.) Dziesięć dni trwała II edycja przeglądu filmowego "Pooglądajmy o kobietach". Seanse w kinie Pałacowym rozpoczynały się

o godz. 22.00, a bilety dla pań były tańsze od męskich o jedną złotówkę. (0716.03.) W kinie Muza odbył się interesujący przegląd filmów "Oskary 96 - nominaq'e". (0715.03.) Teatr Polski wystawił dramat Wieniedikta Jarofiejewa "N oc Walpurgii albo kroki komandora" w reż. Waldemara Modestowicza. (09.03.) W auli uniwersyteckiej koncertował jazzmen - legenda B.B. King. (10.03.) Krakowski bard Grzegorz Turnau śpiewał i grał dla swoich bardzo licznych poznańskich fanów w Teatrze Wielkim koncert "To tu, to tam". (11.03.) Gościem Orkiestry Amadeus był klarnecista Hakan Rosengren. (12.03.) Z koncertem wielkopostnym wystąpił w kościele 00. Franciszkanów na Wzgórzu Przemysława chór Fermata. (16.03.) 295 Koncert Poznański wypełniła muzyka z... westernów, m.in. z Białego kanionu, Rio Brawo, Siedmiu wspaniałych. (16.03.) Marcową Premierą Filmową był obraz Władysława Pasikowskiego "Słodko-gorzki" prezentowany w kinie Apollo. (18.03.) Wykonaniem utworu "Quo vadis" Feliksa Nowowiejskiego zakończono obchody 50. rocznicy śmierci kompozytora. (22.03.) W Poznaniu odbył się VI Ogólnopolski Konkurs Dyrygentów Chóralnych, jzob. Poznaniacy j. (21.03.) W Sali Kominkowej Zamku zorganizowano Biesiadę folkloru z okazji 50-lecia Kapeli Dudziarzy Wielkopolskich. (22.03.) Agnieszka Holland przyjechała do Poznania na premierowy pokaz swojego ostatniego filmu "Całkowite zaćmienie". (24.03.) W Teatrze Wielkim wystąpił balet japoński Katsuko Orita. (24.03.) Ok. 2 tysięcy widzów słuchało występu Vanessy Mae i jej zespołu w hali Arena. (26.03.) W Dniu Teatru poznańska młodzież przemaszerowała od Teatru N owego, poprzez Teatr Polski, Szkołę Baletową, D rząd Miejski, do Szkół Odzieżowych, w każdym z tych miejsc prezentując scenkę teatralną. D czestnikom przyświecały dwa hasła "Ździebko dawnego teatru" i "Ruchomy most teatralny". (27.03.) N ową scenę artystyczną otwarto w starej kotłowni Zamku. "Kochankowie z Werony"

Jarosława Iwaszkiewicza zapoczątkowali jej działalność. (27.03.) Jolanta Cynkutis zaprezentowała w Malarni Teatru Polskiego monodram Philipa Dmitri Galasa "Mona Rogers" . (30.03.) Koncert "Solo, piano, musie" zagrał w auli uniwersyteckiej pianista i kompozytor Philip Glass. (30.03.)

VARIA

W budyneczku z roku 1923 stojącym na obrzeżu Parku Sołackiego otwarto ponownie po remoncie generalnym miejski szalet. Być może w samym Parku będzie teraz czyściej? (01.02.) W 75 rocznicę powstania Teatru Wielkiego wydano pracę zbiorową pod redakcją K. Liszko wskiej "Opera w Poznaniu". Promocja książki miała miejsce w Palarni Teatru Wielkiego. (02.02.) Niskie temperatury panujące w mieście w styczniu i lutym powodowały pękanie pni drzew np. platanów w Parku Gorczyńskim. Już co czwarty mieszkaniec Poznania ma w jednym z poznańskich banków swoje konto osobiste. Trzy aparaty słuchowe mogą wypożyczać w Teatrze Wielkim osoby głęboko niesłyszące. (16.02.) Szczególnie w centrum instalowanych jest coraz więcej bankomatów czynnych całą dobę.

Opady śniegu i przede wszystkim mróz dawały się poznaniakom bardzo we znaki. Liczne stłuczki samochodowe, awarie rur, złamania kończyn były tej zimy zjawiskiem normalnym. Do północy trwały w Poznaniu zabawy Podkoziołkowe kończące karnawał, a zaczynające post. (19.02.) W warszawskim Teatrze Studio prezentowano (niezbyt efektownie) dokonania kulturalne Poznania. (26.02.) Pierwszy w Poznaniu bar wegetariański otwarto przy ul. Zeylanda. (05.03.) 400 ton makulatury spłonęło wraz z całą halą w wielkim pożarze sortowni papierów Rethman - Sanitech przy ul. Góreckiej.

(16.03.) Mimo niskiej temperatury cykliści otworzyli sezon rowerowy na placu Wielkopolskim. (17.03.) Wielkopolskie Centrum Wspierania Organizaq'i Pozarządowych wydało informator o instytucjach i organizacjach zajmujących się pomocą społeczną. Niechlubne miano Miss Dziura 96 przyznali czytelnicy "Gazety Wielkopolskiej" ok. 200metrowej wyrwie biegnącej wzdłuż szyn tramwajowych na ul. Grunwaldzkiej. Od pewnego czasu chłopcy w wieku 10-15 lat wskazują kierowcom wolne miejsca parkingowe na bardzo zatłoczonym placu Wolności. Przy okazji sprzedają nieco drożej karty postojowe. Wszyscy, jak się wydaje, są zadowoleni.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1996 R.64 Nr2;Targi, jarmarki, MTP dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry