2BO

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1929 R.7 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

KRONIKA 1\UASTA POZNANIAitp.) i tylko częściowO' zamieszkałe. Nie'kiediy spotyka się, zwłaSlz .::za w czasach obecnych, budynki fakycznie zami;}szkałe, chociaż nie są na mieszkania ur,ządzone. Do kategorii tej należą też szopy itp. budynki prowizo.ryczne, chociażby m,wet stawone były dla stwor'zenia dachu nad głową, nie są one bowiem budynkami mieszkalnemj w pe!n£m słowa znaczeniu. Często wchodzą tu w rachubę również baraki, z których jednak wyłączyć należy jednos,tki nieustępujące pod względem urządzenia na cele mieszkalne prostym budynkom mieszkalnym. OsO'bną kategorję stanowią jednostki miezkalne" które nie są nieruchorne. Budynek jest nieru.::homościął. R u c h o m e s ł m i c oS z k a n i a w wago.nach. na wozach, w sz1kutach, okirętach itp. Nie należą one do budynków, i występują jedynie w statystyce mies'zkań, .gdzie należy je traktować jako kategorię samo, dzi£ilną. K l a s y fi kuj e s i ę b u d y n k i ID i e s ,z, k a l n e z góry wed ,ług sto.pnia, w jakim są zamieszkałe, to znaczy na 1) budynki z prze2Jnaczenia mieszkalne, 2) inne budynki zamieszkałe. Budyn.ki mieszkalne stawia się w stosunek do jEdnostek terenowo większych, a więc wylicza się rclacje budynków mieszkalnych do obszaru miejskiego., do zabudowan.ego terenu miejskie,go i do nieru.::homości. W odniesieniu do nieruchomo.ści wykazuje się, ile nieruchomośc'i posiada 1,2 it'd. budynków mieszkalnych, i wylicza średnią ilość budynków na 'nieruchomości. W odnie'sieniu do mniejszych jednostek ;:tatystyki mieszkaniowej (mieszkania, izba, mieszkaniec itd.) wykorzystuje się dane o budynkach przy 'tychże dziJ.łach statystycznych, za wyjątkiem samej ilości mieszka.ń w budynku. Podług i lo ś c i m i e s z kań klasyfiko.wać należy bud'ynki mi:EJ;zkalne ja1k n.astępuje: budynki 1-mies'zikaniowe, 2-miesrz;kaniowe, 3-mieszkaniowe, 4-mieszkaniowe, 5-mies;zkani.owe, budynki o 6-10 mieszkaniach, Q 11-20 mieszkaniach, Ol 21 i więcej mieszkania'ch. MO'żliwe jest seg,regowanie dalsze, ale tylko wewnątrz g'rup tutaj ustalOlnych. NiezaleŻinie od tego. musi być znana O'gólna ilość mi£1szlkań, o ile możności segregowana według dzieln.ic miasta. W połączeniu z nieruchomoś-.::iami należy wykazać w podobnej tabli'cy ilość mieszkań w nieruchomościach. Istnieje ten1dencja wprowadzenia określeń Wispólnych na pewne grupy budynków. Dzieli się budynki według ilości mieszkań na małe, średnie, wielkie i ko.s,za,rawe. Ustaliło się dotych

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1929 R.7 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry