DZIAŁ BIEŻĄCYwadzić statystykę zmian własności według ilości transakcyj i ceny ogólnej oraz zasadniczych form przejścia własności. UzupałnielJ1ie stanowi statystyka podatków od. nie'ruchomości w różnych ich rodzaja:.::h. S t a t y s t Y k a b u d yn k o w a. Budynek interesuje statystykę głównie wtenczas, gdy jest budynkiem mieszkalnym, szczegółowe więc badania dotyczą jedynie budynkÓ'w mieszkalnych. Niemniej winn,y spisy powszechne wzgl. mieszkaniowe wykazywać o g ó l n ą i l ość b u d y n k ó 'W w m i e ś c i e, o ile możności podzielc-nych na budynki główne i budynki poboczne czyli pomocnicze. W tej drodze oddzida się mniejsze ,iednostki budowLane niewspółrzędne budynkom normalnym (szopy, gar'aźe, stajnie, 'zaja:zdy itp.). Budynki dzieli się da'lej na budyn,ki z p:rzelznac,zenia mieszkalne i budy nk i i n n ej z, "innych" uwzględnia się później Wi statystyce, mieszkan.iowej budynki faktycznie zamieszkałe, chadaż z przeznaczenia niemresizikalne. B u d y n k i e m m i e s z k a l n y m jest każda realność zabuIdowa'Ila, oddzielona od innych murami grodziż,axowemi i w całości lub przeważnie pr,zezna.::zona na cele mieszlkalne lub użytkowana jako Laka. St<\tystyka polska przyjmuje jako sa\modzielny budynek równiez skrzydła domów, bez względu na istnienie murów grodziźaJrowych, o ile mają osobne' d.o,j,ścia do mieszkań. Dla ułatwienia jednolitości statys.Ł'yki międzynarodowej dążyć trzeha do przyjęcia definicji wyżej podane'j, niemniej jednak można do czasu przeprowadzenia unifikacji zachować system dzisiejszy jako tymczasowy. Zasada "przeznaczenia" nie nastręcza w warunkach polskich ttrudn':>ści, gdyż spis z r. 1921 uwzględnił ją i h:'msamem nie wprowadził drugiej możliwej koncepcji: f a k t Y c z n e g o u Ż y t k o w a n i a. Gdy budynek jest w całości przeznaczony na mi€lszkania, niema wątpliwości, zważyć jedynie należy: że "prze2,oaczenie" to ob'Jwiązuje w chwiili spisu, to znaczy, że np. budynek fabryczny zamieniony: przed s.pisem na mieszkalny przez odpowi'e'dnią pr:zebudowę j,est z przez,oaJczenia mieszkalny. Kwest ją indywidnalnego faktu jest decyzja, czy budynek jEst "p:rze:ważnie" przeznaczony na mies'zkania; decyzja ta należy do statys,tyka miejscowego. B u d y n k i z a m i e s z k ,a ł e lecz z p r z e 'z n a c z e n i a n i e m i e s z k a l n e mogą być r6Ż11ego rodzaju; najczęściej: chodzi a budynki w przewadze! innym celom poświęcone (fabryki

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1929 R.7 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1929 R.7 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry