DZIAŁ BIEŻĄCY

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1929 R.7 Nr3

Czas czytania: ok. 3 min.

do najogóJniejszych danych, a 2) również dla Jego, że stwierdzenie powierz'chni wszystkich bloków z osobna 9'est pracą mo zolną i w stosunku do efektu nieproporcjonalnie wieJiką. Plrowadzenie jednoS'tki tej jest szczególnie cenne tam, gdzie' zachowuje się w statystyce mieszkaniowej obwody policyjne, gdyŻJ umożliwia każdy inny podział, .ale, nie może wchodzić w zakres pro. g,ramu agólnego miejskiej sta'tystyki mieszlkaniowej. Na wyszc,zególnionych jedno<;tkach terytorjalnych wykazuje statystyka mieszkaniowa s t a n z a b u d o W y, wydzielając grunty zabudowane i nie.zabudowane. Dla scha:raktery.zowania pll"ocesu bieżącego ruchu budowlanego łączyć to można ze statystyką ruchu komunikacyjnego (śledzenie linij zabudowania według linij tramwajowych, linij kolejowych, il05ci po'.::iąg,ów, ewtl. innych środków lokomocji) oraz z innemi statyS'tykami, mO'gącemi oświetlić roz,wój budownictwa, w szczegÓlności zaś z przeciwstawieniem wa'runków kredytowych (dys!kont, sumy ud'zielonych hipotek, stan obdłuże'nia nieruchomości), :nierozerwalnie związany.:h z losami budownictwa mies'zkaniowego, dalej stosunków za1robkowych i in. T em,J.ty te mają w warunkach obecnych znaczenie prawie tylko przy statystykach rekospektywnych.. Jednostką podshwową właściwej statystyki nieruchomości jest n i e r u c h o m ość. Określeni pojęcia tego nie nastręcza u nas trudności. Jest to nietylko jednostka prawna, ale 'rówDO'.::,z,eśnie' gospodarcza: kompleks terytorjalny, stanowiący jediną całość gospodarczą i z,ara-zem prawną (równy właściciel). Dwie jednostki gospodarczo oddzielne, chociażby przyległe I w rękach jednego właściciela, stanowią dwie ni€lruchomości. Normalnym sprawdzianem jelSt ponadto wspólność frontu ulicznego (może być kilka frontów) i wspólność bramy. Niezależna jest nieruchomość od pojęda parceli budowlanej, jedna nie.ruchomość (szczególnie wyrażnem jest to przy nieruchomościach niezabudowanych) moż.e obeljmować wię'ks'zą ilość parcel. Przyjęte w Polsce określenie ,nieruchomości zwalnia statys:t'yka od wykazanie, jaką część gruntu zajmują z.abudowania; Iagadnienia !ruchomości w stosuniku do ulicy itp. Nic'ruchomość zabudowana składać się może z jcdn...go lub więcej budynków. K i a s yf i k o wać n i e r u c h o m o ś c i trzeba według następujących kryterjów: czy są zabudowane czy nie, wśród zabudowanych: czYi mieszczą s,ię na nich budynki mies1zkalne czy inne, (prze

KRON),KA IvlIASTA POZNANIAmysłowe itp.). Mieszkalne można jeszcze dzielić na zamieszka.łe i niezamieszkałe, z innych (z przeznaclenia niemieszkalnych) wydziela się faktycznie zamieszkałe. Ściślejsze okireślenie charakteru mieszkailneigo wn)'si statystyka budynlww.l,. P r ,z y o p r a c o w a n i a c h s z c z €' g ó ł o w y c h wykazuje się nie kiedy warunki policyjno-budowlane (klasa zabudowy, wysokość budowli, obowiąz'kowe ogródki itp.); ważniejszem byłoby wykazanie, jaką część gruntu z.ajmu1ą zabudowania; zagadnienia te leżą wsza'kże paz,\ progr,amem normalnym. Prostsze są diociek.ania ,dotyczące w ł a s n o ś c i nieruch'3mej, pod wielu względami ważne. Sporządza się wykazy nieru.:homości według wartości użytkowej lub wartości rynkowj; niezwykle cenne mogą być statystyki dO'lyczące ,kupna-sprze,daży nie'ruchomości zabudowa'lych (o .niezahudowanych mówiłem już). W zak,res bad,anrra wchodzą wówczas kontrakty kupnI-sprzedaży, cena sprzedaŻina, jej war'tość nabywc,z.a. wzgl. wartość w złocie (okres inflacjiJ, jej stosunek do lat dawniejszych, dalej tempo sprzedaży (moment spe 1 kula.cji), kwest ja rentownośd, stosunków kredytowych, charaktcrystyka nabywców. Prace ścisłe' tego IrodJzaju pożądane są zwłaszcza za czasy inflacji marki polskiej. Normalnie mOLna prowadzić s t a t y s t Y kęs p rr Z e d.a. n y c h n i er u' h o m o ś c i, wykazując ilość transakcyj i ich cenę, a nawet szerzej: statystykę zmian właścicieli ne'ruchoDloścr; odróżnia się wówczais kupno, zamianę, sprzedaz p:rzymusową, spadek i darowiznę i ewentualne kombinacje tych sposobów zmiany własności. Sprzedających, a szczególnie kupujących cha:raktetryzuje się według wyznani.a lub n,\rod,)wości, wedqug ich zamieszkania w mieście (ewtl. także dzielnicy) lub poza miastem, według zawodu. Zdarza się, że wylicza, się 'również, czy właściciel mi,€,szka w nabytym domu czy nie, or.a.z czy jest osobą fizyczną czy prawną. Przy stwierdzeniu stanu posiadania - w razie przeprowadzenia spisu mieszkaniowego - usta.la się wszySJtkie te momenty u tegoczesnych właścicieli nie'ru.:homości, dodając stwierdzenie. od jakiego czasu jest w jej posiadaniu. Z ,zestawień spIsowych wynika ponadto kwest ja liczebności właścicieli (koncentracja własności w kilku rękach, w rękach pewnej grupy społecznej itp.). W wa:,runkach polskich kwest je te odesłać należy do spisów mieszkaniowych przez państwo sporządzanych i tylko stwiel dzić, że daty te są potrzebne miaSlthm, .a. bieżąco pro

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1929 R.7 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry