DZIAŁ BIEŻĄCY

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1929 R.7 Nr3

Czas czytania: ok. 3 min.

niewoli i ucisku PoznaIlskiego pod żelazną pięścią pruską, interesował się i śledził Pan rozwój zagadnienia czeskosłowackiego W Austro-\Vęgrzecll. POdobny nasz los pod batem Habsburgów, zbliżyl nas i naród nasz znalazł w Panu serdecznego przyjaciela. A kiedy to następnie Ojczyznom naszym zajaśniało słonko wolności, które niestety z początku zasłonięte było chmurą chwilowego nieporozumienia, był to właśnie Pan, \Vielce Szanowny Panie Prezydencie, który natychmiast zrozumiał, że chmurę tą należy za wszelką cenę rozpędzić, ażeby ciepłe smugi słońca opromienić mogły calą swoją siłą żywotną oba nasze tak ukochane kraje, wolność których wykupiliśmy olbrzymierni ofiarami i strumieniami krwi. I usiłowania Pana ora,z równo z Nim myślących ze strony polskiej, jak również dążenia polonofilów u nas, rozpędziły te chmury i tegoroczne zjazdy poznańskie oraz olbrzymi udzia,ł zwiedzających z Czechosłowacji \Vaszą piękną \Vystawę, są tego najlepszym dowodem. My Czechosłowacy mamy stare piękne przysłowie: ,,\Vierność za wierność i miłość za miłość". I tą przynieśliśmy Panu, \Vielce Szanowny Panie Prezydencie, jako naszemu przYjacielowi, jak również Poznani owi i jego wystawie a tern samem i całej Polsce.

Ceniąc osobiste zasługi Pana, jako propagatora czesko-polskiego £bliżeni,a i nawiązania trwałych stosunkQw braterskich pomiędzy naszymi narodami dla dobra tychże oraz wszystkich Słowian, odznaczył Pana pan Prezydent Republiki Czeskosłowackiej Dl'. T. G. Masaryk decyzją z dnia 17 czerwca 1929 roku Krzyżem Komandorskim czeskosłowackiego orderu "Białego Lwa" za zasługi społeczne. Order ten niesie hasło naszego wielkiego Prezydenta Dr. T. G.

Masaryka: "Prawda zwycięża".

I pomiędzy nami Czechosłowakami i \Vami Polakami prawda zwyciężyła. Oby zwyciężyła też pomiędzy wszystkimi pozostałymi Słowianami.

Wielkość obu naszych ukochanych Ojczyzn i braterska miłość czesko-polska niech będzie mocną podwaliną dla wielkości Słowiallszczyzny oraz jej zbratania. W imieniu pana Prezydenta Republiki Czeskosłowackiej wręczam Panu, Wielce Szanowny Panie Prezydencie, oder i proszę, ażeby zechcia,ł Pan odemnie, jako pierwszego, przyjąć najserdeczniejsze powinszowania oraz wyrazy mego głębokiego szacunku i serdecznej przyjaźni. ł' ->......... '.>4:J;;_,; _ -:t-i"';'," Przemówienie - pana prezydenta Ratajskiego. . - - -'""""" .. ._-.. Zaszczytne odznaczenie, dokonane przez rząd Rzeczypospolitej czesko - słowackiej, przyjmuję z pelnem zadowoleniem i szczerą wdzięcznością dla bratniego narodu czesko-słowackiego jako niezwykłe wyróżnienie i dalsze ogniwo serdecznych uczuć, łączących obydwa sąsiednie narody. Kocham naród czeski za jego siłę żywotną, która dała moc przetrwania niewoli kilkuwiekowej, gdy straciwszy kwiat swój poił Białą Górą, od korzenia zaczął odrastać coraz bujniej, pielęgnują':

KRONITCA MIASTA POZNANIAducha narodowego w naj szerszych warstwach ludowych, prowadząc go po drodze oświaty do pełnego odrodzenia państwowego. Kocham naród czeski za to umiłowanie swobód obywatelskich, pozwalające rozwIjać się prądom myśli ludzkiej we wszystkich objawach ducha ludzkiego. Kocham naród czeski za właściwe odczucie zasad nowoczesnej demokracji, pozwalającej i najbardziej maluczkim na wspinanie się po drabinie społecznej do wyżyn władzy, po szczeblach pracy, zdolności i doświadczenia. Kocham naród czeski i za to, że zasad demokratycznych nie wypaczył w rozgwarze walk politycznych, ale że umiał stosować je mądrze i sprawiedliwie, stawia,jąc na czoło swoje ludzi właściwych, według przemyślanej oceny ich zasług i zdolności. Wierząc, że wola narodu to nie podmuchy chwili, społeczeństwo czeskie umiało wprowadzić w kraju stabilizację stosunków politycznych i gospodarczych równą państwom o starej strukturze społecznej. Podziwiamy jako świeczniki narodu czeskiego zawsze tych samych obywateli, obchodzących równocześnie z powstaniem repu!bliki czesko - słowackiej wlasny jubileusz dziesięcioletniej służby publicznej dla państwa i n'1rodu. Jestto oczywistym dowodem, że naród czeski ma czuły instynkt narodowy, chroniący go od omyłek we wyborze władz naczelnych. To też sprawia mi niezwykłe zadowolenie, że wybrańcy narodu czesko-słowackiego tak zasłużeni, jakimi są Najdostojniejszy Pan Prezydent Republiki Masaryk i Czcigodny Pan Minister Spraw Zagranicznych Benes raczyli łaskawie obdarzyć mnie jako prezydenta miasta Poznania, godnością komandora orderu Białego Lwa, dając tern samem dowód uznania dla miasta Poznania. Proszę 'Vielce Szanownego Pana Konsula Republiki Czesko-Słowackiej i obecnego tutaj przedstawiciela Ministerstwa Spraw Zagranicznych p. dr. Stanglera, ażeby złożyli mocodawcom swoim najserdeczniejsze podziękowanie za ten dowód niezwykłej łaski oraz zapewnienie, że cała ludność naszego miasta bez różnicy poglądów politycznych żywi jaknaj gorętsze uczucia miłości i czci dla narodu czeskiego, z którym pragnie -żyć nie tylko we wiecznej zgodzie i przyjaźni, ale na, którym chciałaby wzorować się w umiejętności pracy i poczuciu sprawiedliwości. Prześlijcie, wielce Szanowni Panowie, do Pragi wiadomość, że pamiętne są u nas słowa wielkiego Jana Koliara: ,,'Vszystkie ludy wyrzekły już swoje ostatnie słowo: teraz na nas Słowian kolej przemówić". Proszę przesłać Pradze wiadomość i tę, że lwy czeskie, umieszczone od przeszło pięciuset lat na ratuszu poznańskim, stale czuwają, gotowe stanąć w obronie całej Słowiańszczyzny, w obronie idi'młów słowiańskich, łączących nas braci Słowian na dl'odze do chrześcijaI'iskiej miłości i słonecznej prawdy. Niechaj iści się wielkie hasło wiei. kiego Prezydenta Masaryka "Prawda zwycięża".

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1929 R.7 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry