KUPCY POZNAŃSCY Działacze zrzeszeń kupieckich

Kronika Miasta Poznania 1995 R.63 Nr3; Bitwa o handel

Czas czytania: ok. 24 min.

Przytoczony niżej tekst jest wyciągiem z pracy "Historia kupiectwa wielkopolskiego" autorstwa dr Hieronima Szatkowskiego, uzupełnionym przez pracowników Zrzeszenia (p. Mariana Nowaka i p. Józefę Dominiak).

Niestety w wielu przypadkach nie udało się ustalić dat śmierci wymienionych osób, adresów sklepów i branży w jakiej działały.

Adamski Karol - po 1945 r. wiceprezes Zrzeszenia Kupców Br. Żelaznej, członek Zarządu Zrzeszenia m. Poznania, do 1951 prowadził sklep przy ul. Św. Marcin 14. Adamski Kazimierz - 1945 -1949 prezes Zrzeszenia Kupców Handlujących Trzodą, Bydłem i Końmi w Poznaniu, w latach 1948 -1949 w Zarządzie Wielkopolskiego Związku Zrzeszeń Kupieckich.

Barełkowski Stanisław (ur. 1893) - hurtownik (Hurtownia Kolonialna zał.

w 1922) branży spożywczej, w latach 1937 - 38 II wiceprezes Zarządu Wielkopolskiego Związku Zrzeszeń, w latach 1945 -1948 prezes Zrzeszenia Hurtowników Branży Kolonialnej na Województwo Poznańskie, wiceprezes Wielkopolskiego Związku 1945 -1948, miał palarnię kawy przy ul. Woźnej 18.

Białasik Zenon - 1957 -1970 prezes Sekcji (i Koła) Sprzedawców "Ruchu", od 1957 w Zarządzie Związku, 1970 prezes Zrzeszenia PHiU m. Poznania. Białecki Czesław - kupiec, w latach 1947 -1950 prezes Ogólnopolskiego Zrzeszenia Kupców Branży Surowców Włókienniczych, Przędzy i Włóczki.

Biedermann Tadeusz - właściciel drogerii "Merkur" przy ul. Daszyńskiego, 1948 -1950 prezes Oddziału Okręgowego Zrzeszenia Drogistów w Poznaniu.

Borys Jan (1887 -1958) - kupiec, w latach 1923 -1936 sekretarz Zarządu Zrzeszenia Kupców Chrzęść, w Poznaniu, w latach 1936 -1939 prezes tegoż Zrzeszenia; w latach 1936 -1937 sekretarz, a w latach 1937 -1939 wiceprezes Wielkop. Związku Chrzęść. Zrzeszeń Kupieckich w Poznaniu, 1927 -1939 radny Miejskiej Rady w Poznaniu, członek Deputacji Międzynar. Targów Poznańskich, w latach 1945 -1948 sekretarz Zarządu Wielkop. Związku

Ryc. 1. Zarząd Zrzeszenia w latach 1962/63. Od lewej siedzą: Wł. Nitschke, Cz. Klimecki, prezes St. Galasiński, Fr. Jankowski. Od lewej stoją: M. Wybiera, dyr. Wł. Kubinka, J. Skibiński, G. Roszak, H. Koczorski, Wł. Kalka, Z. Białasik, dyr. S. Dominiak i Fr. Joachimiak.

Zrzeszeń Kup.; 1945 -1948 wiceprezes Zrzeszenia Kupców m. Poznania, w latach 1948 - 1954 dyrektor biura tegoż Zrzeszenia a od 1957 r. jego honorowy prezes. W latach 1946 -1947 prezes Klubu Kręglarskiego "Merkur", 1947 - 1950 prezes Resursy Kupieckiej w Poznaniu, w latach 1946 -1950 radny MRN w Poznaniu. Radca Izby Przem. Handlowej w Poznaniu przed 1939 r. i po wyzwoleniu. Członek SD (działacz, autor opracowań o zrzeszeniu). Byliński Edmund - w latach 1949 - 1950 prezes Zrzeszenia Kupców Podróżujących i Przedstawicieli Handlowych w Poznaniu. Bytowski Józef - 1948 - 1950 kierownik Oddziału Kupieckiego Instytutu Wiedzy Zawodowej Wielkopolskiego Związku w Poznaniu. Butter Maksymilian - po 1945 r. prezes Oddziału Poznań i powiatu poznańskiego Zrzeszenia Przemysłu Gastronomicznego Województwa Poznanskiego, restaurator (Droga Dębińska 16), członek Zarządu Zrzeszenia Kupców m. Poznania. Chrzanowski Walery (ur. 1899) - kupiec br. papierniczej, do 1939 r. prowadził introligatornię i drukarnię (dawn. firma Antoni Rose) w Bazarze, po wyzwoleniu na pi. Wolności 2. W latach 1945 -1950 prezes Zrzeszenia Kupców Branży Papierniczej w Poznaniu, 1945 - 1948 w prezydium Zarządu Wielkop.

Związku, do 1950 r. członek tegoż Zarządu. W 1946 r. był prezesem Centralnego Koła Sympatyków Polskiego Ruchu Obrony Łużyc w Poznaniu.

Chudziński Leon (1902 -1971) - kupiec br. zbożowej, od 1934 r. w Zarządzie Związku Towarzystw Kupieckich w Poznaniu, 1936 -1937 wiceprezes tegoż Zarządu. Również w latach 1945 -1947 (w 1948 r. ustąpił). W latach 1945 - 1950 prezes Zrzeszenia Kupców Zbożowych Ziem Zachodnich w Poznaniu.

Po likwidacji jego firmy był w latach 1950 - 1953 kierownikiem Oddziału Zakładu Wiedzy Handlowej przy Wojewódzkim Związku, następnie kierownikiem referatu szkoleniowo-oświatowego Związku do 1960 f., a w latach 1959 -1964 kierownikiem referatu ekonomicznego Zrzeszenia PHiU m. Poznania.

Radny MRN w Poznaniu w latach 1958 - 1965, aktywista SD od 1945 r., od 1961 r. wiceprzewodniczący Komitetów Miejskiego i Powiatowego SD w Poznaniu (po wyzwoleniu prowadził sklep z ziemiopłodami, Rynek Łazarski 5). Czekała Wincenty - restaurator (ul. Podgórna - Walki Młodych 4), w latach 1945 -1948 prezes Zrzeszenia Przemysłu Gastronomicznego Woj. Poznańskiego, członek Zarządu Wielkopolskiego Związku w latach 1945 - 1947. Czepczyński Włodzimierz (ur. 1902) - syn Józefa Cz., drogerzysta, sekretarz Resursy Kupieckiej do 1939 f., W jej Zarządzie do 1950 f., W tymczasowym Zarządzie Wielkop. Związku w 1945 f., członek Zarządu Zrzeszenia Kupców m. Poznania 1945 -1949, wiceprezes Związku Przemysłowców Woj. Poznańskiego w latach 1945 - 1949.

Danielak Stefan (ur. 1905) - br. galanter, odzież., w latach 1949 -1950 prezes Zrzeszenia Drobnych Kupców Rynkowych w Poznaniu, w tymże czasie członek Zarządu Wielkop. Związku Zrzeszeń. Dera Józef - usługowiec, transport towarowy w Poznaniu. W latach 19581962 członek Zarządu Wojewódzkiego. Związku Zrzeszeń PHiU, 1972 -1973 członek Rady Wojewódzkiego Zrzeszenia PHiU, 1973 - 1981 członek Zarządu tegoż Zrzeszenia, 1981 - 1983 wiceprezes Zarządu. W latach 1972 - 1978 przewodniczący Komisji d.s. Transportu Towarowego przy tymże Zrzeszeniu. Derda Marcin (ur. 1901) - kupiec branży samochodowej (akcesoria) w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 34. Po 1945 r. wiceprezes Zrzeszenia Kupców Branży Samochodowej Woj. Pozn., 1948 - 1949 wiceprezes Wielkop. Związku Zrzeszeń Kupieckich w Poznaniu, w Zarządzie do 1950 r. Dominiak Sylwester (ur. 1908) - mgr ekonomii, do 1939 r. pracownik Komunalnej Kasy Oszczędnościowej w Poznaniu, w latach 1947 -1950 kupiec branży spożywczej (ul. 27 Grudnia 19) oraz członek Zarządu Zrzeszenia Kupców Branży Spoż., w latach 1948 -1950 sekretarz Zarządu Wielkop. Związku Zrzeszeń Kupieckich, w latach 1946 -1950 członek Spółdz. Wydawniczej " Kurier Wielkopolski", w latach 1947 -1950 członek Zarządu reaktywowanej Kasy Kredytowo- Pożyczkowej w Poznaniu. W latach 1950 - 1976 dyrektor biura Woj. Związku Zrzeszeń PHiU i następnie Woj. Zrzeszenia PHiU w Poznaniu. Członek SD, radny DRN Jeżyce w Poznaniu w latach 1961 - 1965.

Od końca 1976 r. (po przejściu na emeryturę) specjalista d.s. podatkowych Woj. Zrzeszenia i następnie Zrzeszenia PHiU w Poznaniu.

Drzewiecki Kazimierz - drogerzysta poznański (ul. Wroniecka 24), prezes Sekcji Drogistyczno-Chemicznej Woj. Związku w latach 1951 -1952 oraz członek Zarządu Zrzeszenia m. Poznania w tym czasie.

Ryc. 2. Komisja Historyczna. Siedzą od lewej: H. Kruk, Fr. Woźniak, prezes Si. Galasiński.

Stoją od lewej: Wł. Czepczyński, M. Wybiera, Fr. Kerber, Wł. Kubinka i G. Roszak.

Dudzik Alojzy - kupiec branży spożywczo-rolnej z Poznania (ul. Słowackiego 41). W latach 1964 -1971 prezes Sekcji Branży Spożywczo-Rolniczej Wojewódzkiego Związku i prezes Koła tejże branży przy Zrzeszeniu m. Poznania, a także członek Zarządu Wojew. Związku. W latach 1972 - 1978 członek Rady Wojewódzkiego Zrzeszenia PHiU, w latach 1978 - 1984 jej wiceprezes, a od II - X 1984 r. przewodniczący Rady. W latach 1970 -1972 w Zarządzie Zrzeszenia m. Poznania, w latach 1972 -1978 przewodniczący Komisji d.s.

Handlu i U sług przy Woj. Zrzeszeniu. Od 1984 r. członek prezydium Zarządu Zrzeszenia PHiU w Poznaniu.

Dziadkowiak Stanisław - sprzedawca kiosku" Ruchu", od 1961 r. przewodniczący Wojew. Komisji Socjalnej Sprzedawców "Ruchu", w latach 19641967 członek Zarządu Zrzeszenia m. Poznania.

Pangrat Aleksander (zm. 1955 r.) - właściciel kawiarni-cukierni w Poznaniu (ul. Ratajczaka, po wojnie pi. Wolności 5), do 1939 r. członek Resursy Kupieckiej, w latach 1951 - 1952 członek Zarządu Wojew. Związku PHiU, również w Zarządzie Zrzeszenia m. Poznania, po wyzwoleniu prezes Oddziału Poznańskiego Zrzeszenia Przemysłu Gastronomicznego (1947 -1948), do 1954 r. prezes Sekcji Gastronomicznej przy Wojew. Związku.

Prankowski Stanisław (1890 - 1972) - br. artykułów różnych, w latach 1954 - 1958 przewodniczący Sądu Wojewódzkiego Związku, w latach 1953 -1966 wiceprezes Sekcji Artykułów Różnych przy tymże Związku. Prowadził sklep Zegarmistrzowsko-Jubilerski przy ul. Kraszewskiego 15.

Gadebusch Ksawery (zm. 1951 r.) - kupiec-drogista poznański, syn Jana G.

(ul. N owa 7 - Paderewskiego), długoletni działacz Zrzeszenia Kupców Chrześcijańskich w Poznaniu, w latach 1917 - 1920 sekretarz Zarządu, w latach 1921-1924 i 1928-1930 wiceprezes. Wieloletni prezes - do 1939 r. - Okręgu Poznańskiego Zrzeszenia Drogistów RP, a także w latach 1945 - 1947 członek Zarządu Wielkop. Związku, jego wiceprezes w latach 1936 -1939 i 1945. Po wyzwoleniu redaktor naczelny "Wiadomości Drogistowskich" w Poznaniu (Wierzbięcice 15), organu Zrzeszenia Drogistów RP. Galasiński Stanisław (1913 - 1990) - kupiec branży spożywczo-rom ej , następnie branży galanteryjno-odzieżowej, do 1948 r. przewodniczący Oddziału Kupców Rynkowych Br. Spożywczej Związku Zawodowego Spożywców w Poznaniu, od VI1948 r. przewodniczący tegoż Oddziału w ramach Zrzeszenia Kupców m. Poznania, a od 1950 r. przewodniczący Koła tej branży. Od 1949 r. w Zarządzie Zrzeszenia PHiU m. Poznania, 1949 -1954 wiceprezes tegoż Zarządu, w latach 1954 -1967 prezes. W latach 1952 -1956 prezes Sekcji Branży Spożywczo-Rolniczej Woj. Związku Zrzeszeń PHiU w Poznaniu, w latach 1958 -1967 prezes Sekcji Branży Galanteryjno-Odzieżowej przy tymże Związku, w latach 1967 - 1971 prezes Sekcji Artykułów Przemysłowych Związku. Od początku 1950 r. członek Zarządu Wojew.

Związku, od 1952 r. jego sekretarz, a od 1954 r. prezes Zarządu. Funkcję prezesa organizacji, również po zmianach jej nazwy na Wojew. Zrzeszenie PHiU, a potem Zrzeszenie PHiU w Poznaniu, pełnił nieprzerwanie od 1954 r. do śmierci. Od 1984 r. wiceprezes Naczelnej Rady Zrzeszeń PHiU w Warszawie. Radny MRN w Poznaniu w latach 1958 - 1965 i 1976 - 1984, w latach 1973 -1976 radny DRN Jeżyce w Poznaniu. Od 1963 r. przewodniczący Koła SD przy Zrzeszeniu m. Poznania, od 1972 r. przemianowanego na Koło SD przy Woj ew. Związku, następnie przy Wojewódzkim Zrzeszeniu PHiU w Poznaniu.

Gładysz Wiktor (1866 - 1951) - kupiec drogista poznański. W okresie zaborów działacz Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół", w 1900 r. współzałożyciel Towarzystwa Młodych Drogerzystów w Poznaniu, w latach 19021919 jego prezes (później prezes honorowy). Od 1919 r. prezes Związku Drogerzystów w Poznaniu (do 1939 r.). Był członkiem komitetów redakcyjnych pism drogistowskich. Radny m. Poznania przed 1939 r. Przyczynił się do założenia szkół drogeryjnych w Poznańskiem. W Zarządzie Wielkop. Związku Towarzystw Kupieckich do 1937 r. (1936 -1937 wiceprezes) . Górecki Kazimierz (ur. 1898 r.) - kupiec branży samochodowej w Poznaniu (ul. Dąbrowskiego 5), w latach 1946 - 1949 prezes Zrzeszenia Kupców Branży Samochodowej Województwa Poznańskiego. Grzeszkowiak Hieronim - inżynier, od 1906 r. główny polski magazyn rowerów, maszyn do szycia i in. (Poznań, Św. Marcin 55). W latach 19361939 prezes Zrzeszenia Kupców Branży Mechanicznej w Poznaniu (po wyzwoleniu sklep prowadził Hieronim G. junior).

Grześkowiak Stanisław - prezes Koła Kupców Branży Chirurgicznej, Dentystycznej i Laboratoryjnej przy Zrzeszeniu m. Poznania do 1950 r. Miał sklep N arzędzi Chirurgicznych i Laboratoryjno- Dentystycznych, ul. Ratajskiego 9.

Grzybowska Barbara (ur. 1890) - od 1919 r. wytwórnia i sklep pasmanteryjny w Poznaniu, ul. Św. Marcin 14, potem ul. Kwiatowa 3 (wraz z siostrą Anną Busiakiewicz). W latach 1953 - 1958 prezes Sekcji Galanteryjno-Odzieżowej Woj ew. Związku, członkini Zarządu Zrzeszenia m. Poznania w tychże latach, członkini SD. Gustowski Leszek (1914 -1975) - wydawca i kupiec, najpierw współpracował z ojcem Arturem G., od 1933 r. przejął od niego wydawnictwo "Prasa Kupiecko- Przemysłowa" w Poznaniu przy ul. Wielkiej, które nadal rozwijał.

W latach 1932 - 1936 był w prezydium Zarządu (sekretarz) Stowarzyszenia, a następnie Zrzeszenia Kupców Chrześcijan w Poznaniu. W latach 19361937 był członkiem Zarządu Wielkopolskiego Związku Zrzeszeń Kupieckich. Członek Konfraterni Kupców do roku 1939. Po wyzwoleniu prowadził księgarnię przy ul. Wielkiej 10. Gustowski Zdzisław (1912 - 1965) - syn Artura, brat Leszka. Od 1933 r. prowadził Drukarnię Nakładową "Kupca" przy ul. Wielkiej 10 w Poznaniu do czasu jej upaństwowienia (1949 r.) Do 1949 r. był II wiceprezesem Zarządu Zrzeszenia Kupców m. Poznania, a w kadencji 1947 -1948 członkiem Zarządu Wielkopolskiego Związku Zrzeszeń Kupieckich w Poznaniu. Handkowski Maksymilian (ur. 1901) - kupiec, sprzedawał przybory szewskie przy ul. Armii Czerwonej 11 w Poznaniu, prowadził też składnicę skupu art. drobnej wytwórczości. Do 1950 r. prezes Zrzeszenia Kupców Branży Skór i Przyborów Szewskich, następnie do 1956 r. w Zarządzie Sekcji Szewsko-Rymarskiej Woj. Związku w Poznaniu.

Jagielski Jerzy - kupiec branży art. przemysłowych, członek Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia PHiU w Poznaniu od 1981 f., od 1984 r. wiceprzewodniczący tejże rady, od X 1984 r. wiceprezes Zarządu Zrzeszenia PHiU w Poznaniu (sklep przy ul. Dąbrowskiego 114 od 1972 r. do chwili obecnej, przybory szewsko-rymarskie). Jakubowski Florian - do 1949 r. prezes Zrzeszenia Rzeczoznawców Księgowości i Samodzielnych Księgowych w Poznaniu. Jankowiak Jan - po 1945 r. prezes Zrzeszenia Przedsiębiorstw Przewozowych, zlikw. w 1950 r., w latach 1951 -1953 w prezydium Zarządu Zrzeszenia PHiU m. Poznania, członek Zarządu Sekcji Transp. Towar., członek Zarządu Woj. Związku Zrzeszeń PHiU w latach 1952 -1953.

Jankowski Franciszek - kupiec branży spożywczo-rolnej, ul. Traugutta 32 w Poznaniu. Od 1952 r. do 1964 r. wiceprezes Zrzeszenia PHiU m. Poznania. W latach 1957 - 1964 prezes Sekcji Branży Spożywczo- Rolniczej Woj ew. Związku w Poznaniu, od 1953 r. w Zarządzie tegoż Związku, w latach 1957 -1964 wiceprezes Zarządu Związku, radny DRN Wilda w Poznaniu w latach 1958 - 1961. J oachimiak Franciszek (zm. 1973) - z branży transp. towar., po 1945 r. był współzałożycielem Zrzeszenia Transportowców w Poznaniu, w latach 1956

-1971 prezes Sekcji i Koła Transp. Towar., w latach 1955 -1971 członek prezydium Zarządu Zrzeszenia PHiU m. Poznania, w latach 1957 -1971 członek prezydium Zarządu Wojew. Związku Zrzeszeń PHiU, w latach 1972 -1973 członek Zarządu Woj ew. Zrzeszenia PHiU w Poznaniu i przewodniczący Komisji Branżowej Transp. Towar, tegoż Zrzeszenia. Kalka Władysław (zm. 1972) - kupiec branży spożywczo-rolnej z Poznania (stragan na R. Jeżyckim), po wyzwoleniu współzałożyciel i aktywista Zrzeszenia Kupców Rynkowych, przed 1965 r. w Zarządzie Zrzeszenia m. Poznania, wiceprezes Sekcji Spożywczo- Rolniczej przez kilka kadencji, w latach 1957 - 1962 członek Zarządu Wojewódzkiego Związku Zrzeszeń PHiU w Poznaniu. Kałamajski Stefan (1882 - 1949) - kupiec i przedsiębiorca, działacz gospodarczy w Poznaniu. Specjalizował się w branży galanteryjno-pasmanteryjnej (Dom Handlowy, pi. Wolności 2 oraz drugi w Toruniu), założył też farbiarnię i pralnię "Barwa" w Mosinie, z licznymi filiami w innych miastach wojewódzkich. Zbudował kino "Słońce" na 1400 miejsc (pi. Wolności 6). W młodości działał w Towarzystwie Młodzieży Kupieckiej, następnie był członkiem Konfraterni Kupców i Stowarzyszenia Kupców w Poznaniu, wieloletnim członkiem Rady Związku Towarzystw Kupieckich w Poznaniu i Zarządu tegoż Związku (co najmniej od 1930 r.). W Zarządzie do 1939 r. Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu w latach 1935 -1939 i 1945 -1948, członek Resursy Kupieckiej. Po wyzwoleniu w pierwszym tymczasowym Zarządzie Wielkopolskiego Związku (do X 1945), przewodniczący Rady Gospodarczej Ziemi Lubuskiej. Kamiński Leonard - z branży transportu towarowego z Poznania. W latach 1972 - 1981 przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Wojew. Zrzeszenia, w latach 1981 - 1983 przewodniczący Komisji Rewizyjnej tegoż Zrzeszenia. Kaniewski Łucjan - kupiec branży gospodarstwa domowego, w latach 1978 - 1984 przewodniczący Komisji d.s. Handlu i U sług przy Zarządzie Woj ew.

Zrzeszenia PHiU w Poznaniu. Od 1946 r. prowadził hurtownię art. gospodarstwa domowego, w 1950 likwidacja sklepu i hurtowni. W 1957 otworzył drugą hurtownię, zlikwidowaną w 1972. Dziś sklep przy ul. Warszawskiej. Kapłon Stanisław - prezes Zrzeszenia Drobnych Kupców Rynkowych w Poznaniu w latach 1948 -1949, w tym samym czasie członek Zarządu Wielkopolskiego Związku Zrzeszeń Kupieckich. Karaś Tadeusz - branża transportu osobowego w Poznaniu. W latach 1960 -1962 członek Zarządu Wojewódzkiego Związku Zrzeszeń, w Zarządzie Sekcji Transportu Osobowego, w latach 1981 -1993 przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Wojew. Zrzeszenia PHiU w Poznaniu.

Klimecki Czesław (zm. 1971 r.) -- z zawodu drogista, do 1939 r. przedstawiciel handlowy firm drogistowskich, członek Zarządu Oddziału Drogistów. Po wyzwoleniu hurtownik - składnica skupu art. drobnej wytwórczości w Poznaniu (Małeckiego 27), okresowo art. gospodarstwa domowego. Prezes Sekcji Chemiczno- Drogistowsko-Gospodarskiej w latach 1951 -1964, członek Zarządu Grupy Art. Przemysłowych w Warszawie, członek Zarżądu Wojew. Związku Zrzeszeń w Poznaniu od 1952 rv jego wiceprezes od 1957 do 1971 r. Członek SD, radny DRN Grunwald w Poznaniu w latach 1958 -1966.

Koczorski Heliodor - kupiec branży galanteryjnej, po 1945 r. usługi galanteryjne, z Poznania. W latach 1948 - 1971 w Zarządzie Zrzeszenia Kupców a następnie PHiU m. Poznania, od 1949 r. w jego prezydium, od 1955 r. wiceprezes. W latach 1953 - 1971 prezes Sekcji U sług Różnych przy Wojewódzkim Związku, w latach 1951 - 1967 członek Zarządu Woj ew. Związku Zrzeszeń PHiU w Poznaniu, był też wiceprezesem Zarządu Grupy Usług Różnych przy Naczelnej Radzie w Warszawie. Miał sklep przy ul. Rokossowskiego 60, który został zlikwidowany. Kokot Wincenty (zm. 1955) - taksówkarz z Poznania. Po 1945 r. prezes Zrzeszenia Właścicieli Dorożek Samochodowych w Poznaniu (np. w 1949 r.), prezes Sekcji Transportu Osobowego w latach 1950 - 1953, od 1951 r. w Zarządzie Wojew. Związku Zrzeszeń w Poznaniu, a od 1952 r. w jego prezydium - do 1953 r. Kolecki Jan (ur. 1897 r.) - kupiec branży żelaznej w Poznaniu (Marszałka Focha 22), po 1945 r. prezes Zrzeszenia Kupców Branży Żelaznej w Poznaniu, w latach 1951 - 1952 prezes Sekcji Metalowo- Technicznej przy Wojew. Związku, w latach 1960 - 1967 wiceprezes tejże sekcji. W latach 1947 - 1952 w Zarządzie Wielkopolskiego (Wojew.) Związku Zrzeszeń w Poznaniu, od IV 1948 wiceprezes, od IX 1949 wiceprezes urzędujący, w latach 1951 -1952 prezes Zarządu Związku. Członek SD. Kołodziej Tadeusz (1902 - 1974) - mgr ekonomii z Poznania. W latach 1926 -1939 pracownik Izby Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu, przez kilka lat jej wicedyrektor, po wojnie wicedyrektor Izby Przemysłowo- Handlowej w Warszawie do 1950 r. W latach 1955 - 1969 redaktor naczelny" Tygodnika Handlowego" (od 1961 r. "Tygodnik Przemysłowo-Handlowy"), w którym jako "Merkury" pisywał felietony "Z włosem i pod włos". Był autorem pracy: Historia kupiectwa poznańskiego 1918 -1961, Poznań 1962 (mps.) .

Kordana Jan (zm. 1969) - kupiec br. spożywczej z Poznania (ul. Szwajcarska 22). W latach 1951 -1952 prezes Sekcji Spożywczo-Rolniczej Związku, w tymże czasie wiceprezes Zarządu Zrzeszenia PHiU m. Poznania oraz w latach 1950 - 1952 w Zarządzie Wojew. Związku. Kostecka Joanna (zm. 1950 r.) - kupiec z Poznania, należała w 1913 r. do współzałożycieli Stowarzyszenia Kupców w Poznaniu, od 1913 w Zarządzie Stowarzyszenia, najpierw bibliotekarka, a w latach 1921 -1922 sekretarz Związku (prowadziła sklep przy St.Rynku 55). Brała czynny udział w akcji plebiscytowej na G. Śląsku. Radna miejska w Poznaniu w latach 19221926.

Kowalski Maksymilian - kupiec branży opałowej. W latach 1945 - 1949 prezes Zrzeszenia Zarejestrowanych Kupców Branży Opałowej w Poznaniu, w kadencji 1948 -1949 w prezydium Zarządu Wielkopolskiego Związku Zrzeszeń w Poznaniu.

Ryc. 3. Kamienica przy ul. Zwierzynieckiej 13 - siedziba Wojewódzkiego Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Usług w Poznaniu

Kowalski Szczepan - sprzedawca "Ruchu", w latach 1950 -1952 w Zarządzie Zrzeszenia PHiU m. Poznania, w 1952 r. prezes Sekcji Sprzedawców "Ruchu",w 1952 r. w Zarządzie Wojew. Związku Zrzeszeń.

Koźlicki Zdzisław - kupiec poznański (art. męskie i prac. bielizny, wraz z bratem Kazimierzem, pi. Wolności 10). Od 1936 r. w Zarządzie Zrzeszenia Kupców Chrześcijan w Poznaniu, 1937 r. wiceprezes, od 1939 r. prezes Zarządu. Po wojnie wznowił firmę, w 1950 r. zlikwidował (od 1957 r. prowadził mały handel obuwiem, ul. Armii Czerwonej nr 70). Od 1937-1939 członek Zarządu Wielkopolskiego Związku Zrzeszeń. W latach 1945 do marca 1946 był prezesem Zarządu Zrzeszenia Kupców m. Poznania, także w prezydium Zarządu Wielkop. Związku do października 1945 r. Kruk Henryk (1902 -1982) - kupiec-rzemieślnik z branży jubilerskiej w Poznaniu (ul. 27 Grudnia 4, od 1937 r. pod nr 2), ukończył prawo na Uniwersytecie Poznańskim. W okresie gimnazjalnym działał w tajnym harcerstwie i Towarzystwie Oświatowym "Sowa". Wziął udział w powstaniu Wielkopolskim. Od 1929 r. współwłaściciel firmy (z ojcem Władysławem),

następnie samodzielny właściciel, rozwijał hurt i półhurt biżuterii oraz import brylantów i kamieni kolorowych z krajów Europy Zachodniej. Jego wyroby nagradzane były na wystawach. Od 1934 r. członek Zarządu Stowarzyszenia (Zrzeszenia) Kupców Chrześcijan w Poznaniu, w latach 1936 -1939 sekretarz tegoż Zarządu. W latach 1936 -1939 sekretarz Zarządu Zjednoczenia Samodzielnych Zegarmistrzów, Złotników, Jubilerów, Rytowników i Brązowników stół. m. Poznania (jedynej tego rodzaju organizacji w Polsce). W kadencji 1934 - 1935 członek Rady Związku Towarzystw Kupieckich w Poznaniu. Był aresztowany przez Niemców, okupację spędził w Warszawie, brał tam udział w powstaniu. Po wyzwoleniu wznawia firmę w Poznaniu, w 1950 r. przenosi się na Pułaskiego 11, przestawiając się na wyroby ze srebra i sztuczną biżuterię. N adal w Zarządzie Zrzeszenia Kupców(PHiU) miasta Poznania jako sekretarz, od III 1946 do 1954 r. - prezes. Od X 1946 w Zarządzie Wielkopolskiego Związku Zrzeszeń Kupieckich, w latach 1947 - 1952 wiceprezes, w latach 1952 - 1954 prezes Związku. Był też radnym Izby Przemysłowo- Handlowej w Poznaniu. Po likwidacji jego firmy przez pewien czas prowadził placówkę rzemieślniczą. Kruk Ludwik - przewodniczący Koła Kupców Branży Obuwniczej przy Zrzeszeniu Kupców miasta Poznania (np. 1948 - 1949).

Kubinka Władysław (1901 -1965) - restaurator z Poznania (lokal przy ul.

Św. Marcina 61). W latach 1948 -1950 prezes Zrzeszenia Przemysłu Gastronomicznego Woj. Poznańskiego. W latach 1949-1952 członek prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Zrzeszeń PHiU. Po zlikwidowaniu jego placówki był w latach 1954 - 1965 dyrektorem biura Zrzeszenia PHiU m. Poznania. Rady DRN St. Miasto w Poznaniu w latach 1958 -1962 z ramienia SD. Kucharski Bogusław - od 1985 r. przewodniczący Komisji d.s. Handlu Artykułami Przemysłowymi, Zrzeszenia PHiU w Poznaniu. Ma sklep motoryzacyjny i gospodarstwa domowego przy ul. Dębieckiej 53 (przejęty po oj cu ) . Lachman Paweł - gastronomik, był krótko prezesem Oddziału Poznańskiego Zrzeszenia Przemysłu, Gastronomicznego Woj. Poznańskiego (1949 r.), w tymże czasie w Zarządzie Zrzeszenia m. Poznania. Lehmann Kazimierz - właściciel firmy "Węgiel Śląski", Poznań, ul. Węglowa. W latach 1945 -1949 prezes Zrzeszenia Zarejestrowanych Kupców Branży Opałowej Woj. Poznańskiego. W latach 1945 - 1948 skarbnik Zarządu Wielkopolskiego Związku Zrzeszeń Kupieckich w Poznaniu. Lilpop Jan (zm. 1953?) - kupiec branży żelaznej w Poznaniu (Lilpop, Szulc i S-ka, ul. Armii Czerwonej 4), w latach 1950 - 1952 skarbnik Zarządu Wojew. Związku Zrzeszeń w Poznaniu oraz przewodniczący Rady Oddziału Zakładowego Wiedzy Handlowej przy Związku, (zlikwidowano mu sklep) Lindenberg Bronisław - kupiec branży galanteryjno-odzieżowej z Poznania.

Wiceprezes Sekcji Galanteryjno-Odzieżowej w latach 1954 -1963, w latach 1957 - 1963 członek Zarządu Wojewódzkiego Związku Zrzeszeń. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zrzeszenia m. Poznania w latach 1951 -1963,przewodniczący Koła SD przy tymże Zrzeszeniu do 1963 f., radny DRN St.Miasto w Poznaniu w latach 1958 -1961 (zlikwidowano mu sklep).

Lisiecki Franciszek (zm. 1959) - kupiec branży galanteryjno-odzieżowej z Poznania (St.Rynek 96/100) oraz pracownia garderoby męskiej. Od 1913 r. wiceprezes Stowarzyszenia Kupców w Poznaniu, w latach 1919 -1923 prezes. Do 1933 r. członek Rady Związku Towarzystw Kupieckich. Lisiewicz Walenty - kupiec branży żelaznej w Poznaniu (ul. Żydowska nr 2/3). Od 1932 r. członek Zarządu Stowarzyszenia Kupców Chrześcijan w Poznaniu, w latach 1936 - 1939 wiceprezes. W latach 1936 - 1939 w prezydium Zarządu Związku Towarzystw Kupieckich w Poznaniu, Członek Zarządu Zrzeszenia PHiU m. Poznania w latach 1949 -1952, wiceprezes w latach 1949 -1950. Łakomiecki Alfred - taksówkarz z Poznania. Prezes Sekcji Transportu Osobowego w latach 1967 - 1971, w latach 1967 - 1971 członek Zarządu Wojewódzkiego Związku Zrzeszeń PHiU w Poznaniu. W tychże latach przewodniczący Koła TO przy Zrzeszeniu miasta Poznania i członek Zarządu tego Zrzeszenia. Łukaszyk Władysław - po 1945 r. prezes Zrzeszenia Kupców Branży Drzewnej w Poznaniu. Łukomski Leon - po 1945 r. prezes Zrzeszenia Spedytorów i Transportowców w Poznaniu do końca 1949 r. Malinowski Mieczysław (zm. 1958) - kupiec branży odzieży damskiej, (oraz wytwórnia odzieży, Poznań, St.Rynek 57 parter i I p.). Po roku 1920 członek Konfraterni Kupców, od 1932 r. (lub wcześniej) jej II starszy - do 1939 r.

W latach 1920 -1937 skarbnik Zarządu Związku Towarzystw Kupieckich w Poznaniu i do 1945 r. członek Rady Związku. Inicjator zbiórek pieniężnych na Dom Kupiectwa, przyczynił się do jego powstania. Małecki Roman - taksówkarz z Poznania. W latach 1972 -1976 wiceprzewodniczący Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia PHiU w Poznaniu, w latach 1972 -1978 przewodniczący Komisji d.s. Transportu Osobowego Zrzeszenia, w latach 1976 - 1981 wiceprezes Zarządu Wojew. Zrzeszenia. Marchwiński Stefan - prezes Zrzeszenia Kupców Branży Elektrotechnicznej i Radiowej po 1945 r - do 1949 f., także wiceprezes Ogólnopolskiego Związku Zrzeszeń tej branży (w Warszawie).

Michalak Kazimierz - długoletni prezes Zrzeszenia Kupców Branży Żelaza, Sprzętów Kuchennych, Szkła i Porcelany w Poznaniu - do 1939 f., po wyzwoleniu sekretarz Zrzeszenia Kupców Branży Żelaznej w Poznaniu (sklep w Poznaniu, ul. Marszałka Focha 77 - Głogowska).

Michałowski Wacław - w latach 1957 -1959 prezes Sekcji Gastronomicznej przy Wojewódzkim Związku Zrzeszeń Kupieckich w Poznaniu. Mielcuszny Bolesław (1903 -1973) - mgr praw, od 1945 r. prowadził w Poznaniu przedsiębiorstwo przewozowe trakcji mechanicznej. Od 1947 r. współzałożyciel a następnie prezes Zrzeszenia Spedytorów i Transportowców na Woj. Poznańskie, w latach 1950 -1953 prezes Sekcji Transportu Towarowego przy Woj ew. Związku Zrzeszeń w Poznaniu. W Zarządzie tegoż

Związku w latach 1950 - 1953, początkowo sekretarz, od końca 1950 r. wiceprezes - do r. 1952, potem wybrany w 1953 r. (zrezygnował w związku z wyborem do władz centralnych). W latach 1953 - 1972 prezes Naczelnej Rady Zrzeszeń Kupieckich w Warszawie. Inicjator funduszów socjalnych branżowych (sprzedawców "Ruchu" i agentów "Społem") oraz Funduszu Samopomocowego Naczelnej Rady (1962 r.). W Warszawie przekwalifikował się, prowadząc tam sklep filatelistyczny "Ruchu". Był członkiem Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża. Od 1967 r. członek Komitetu Drobnej Wytwórczości. Złożył mandat do Naczelnej Rady na jej zjeździe w roku 1972.

Molicki Mieczysław - inżynier. W latach 1954 -1959 prezes Sekcji Branży Metalowo- Technicznej przy Wojewódzkim Związku Zrzeszeń w Poznaniu.

Sklep elektrotechniczny przy ul. Św. Marcin 60.

Moskwa Mieczysława (zm. 1982) - z branży taksówkarskiej, długoletni członek Komisji Rewizyjnej Wojewódzkiego Związku - od 1957 r. do 1982, w tym od 1972 r. wiceprezes, a w latach 1975 -1982 prezes Komisji. Nitschke Władysław - taksówkarz, prezes Sekcji Transportu Osobowego Woj ew. Związku Zrzeszeń w latach 1958 - 1966, wiceprezes Zarządu Zrzeszenia PHiU m. Poznania w latach 1955 - 1966, wiceprezes Wojew. Związku Zrzeszeń PHiU w latach 1958 - 1966.

Nyka Stanisław (zm. 1948) - kupiec poznański (Nyka i Posłuszny, ul. Wrocławska 33/34, hurtownia i import win). Członek Zrzeszenia Kupców Chrześcijan przed 1939 f., od 1945 r. prezes Zrzeszenia Importerów i Hurtowników Win w Poznaniu. Otmianowski Kazimierz (1881 -1953) - kupiec branży nasienniczej w Poznaniu (detal i hurt, ul. Szkolna 9). Ukończył studia handlowe w Lipsku. Od 1912 r. współwłaściciel firmy wraz z ojcem Telesforem, od 1934 r. prowadził ją sam. Powstaniec wielkopolski. W 1919 r. współzałożyciel Spółki Akcyjnej "Siew", która uprawiała szlachetne odmiany zbóż i ziemniaka we Włoszanowicach i Dusznikach Wielkopolskich. Otmianowski był znanym działaczem kupieckim w Korporacji (Konfraterni) przed 1910 r., kiedy to wszedł do jej Wydziału Ekonomicznego. W 1923 r. wybrany został I starszym (prezesem) Konfraterni Kupców i pozostał nim do 1939 r. Długoletni prezes Związku Towarzystw Kupieckich w Poznaniu (1925 - 1936), w tymże czasie wiceprezes Naczelnej Rady Kupiectwa Polskiego w Warszawie. Był też wiceprezesem Izby Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu (do 1949 r.). W latach 1945 -1948 członek Zarządu Zrzeszeń Kup. w Poznaniu. (W czasie okupacji wysiedlony, sklep nasion w N owym Sączu wraz z synem Zbigniewem, po powrocie sklep na Szkolnej do 1948 r.). Pawelczak Władysław - kupiec branży papierniczej i zabawkarskiej (sklep ul. Wroniecka 23) z Poznania. W latach 1953 - 1968 prezes Sekcji Artykułów Różnych, potem Art. Przemysłowych przy Związku. W latach 1958 -1964 członek Zarządu Wojew. Związku Zrzeszeń PHiU. Pawlak Franciszek - z Poznania, prezes Sekcji Transportu Osobowego w latach 1953 -1956, w tychże latach w Zarządzie Związku Zrzeszeń PHiU, od 1954 jeden z wiceprezesów - do 1957 r.

Pawłowski Jan - kupiec branży budowlano-opałowej (skład opału Krzesiny, ul. Siewierska 22), po 1945 r. prezes Zrzeszenia Kupców Branży Budowlanej w Poznaniu, członek Zarządu Wielkopolskiego Związku Zrzeszeń Kupieckich w latach 1948 - 1949. Piechocki Tadeusz - w latach 1950 -1954 prezes Sekcji Komiwojażerów przy Wojewódzkim Związku, także prezes Grupy Branż Różnych przy Naczelnej Radzie w Warszawie (też w 1952 r.).

Piechowiak Donat - w latach 1981 -1983 przewodniczący Komisji d.s. Transportu Osobowego przy Wojewódzkim Zrzeszeniu PHiU w Poznaniu. Płotka Paweł - kupiec branży kapeluszniczej z Poznania (ul. Gwarna 10 później ul. Pierackiego). W latach międzywojennych przewodniczący Koła Kupców Właścicieli Magazynów Kapeluszy Damskich przy Zrzeszeniu Kupców Chrześcijan w Poznaniu, w latach 1936 -1937 członek Zarządu tego Zrzeszenia, po 1945 r. przewodniczący Koła Branży Kapeluszniczej przy Zrzeszeniu m. Poznania. W latach 1947 -1950 w Zarządzie Resursy Kupieckiej, w latach 1946 -1947 w Zarządzie Klubu Kręglarskiego "Merkur" . Pogorzelski Mieczysław - od 1918 r. kupiec galanterii drzewnej oraz wytwórnia artykułów gospodarstwa domowego ul. Wodna 7 w Poznaniu, po wyzwoleniu ul. Wielka 24 - wózki dziecięce i inne. Był długoletnim skarbnikiem Zarządu Zrzeszenia Kupców Chrześcijan w Poznaniu (19261936). Mistrz i król Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich w Poznaniu w latach 1936 -1939. Po wojnie nadal skarbnik Zrzeszenia miasta Poznania, w latach 1948 -1949 jego wiceprezes (likwidacja placówki). Przepiorą Roman (ur. 1899) - kupiec branży meblowej z Poznania, miał sklep przy ul. Dąbrowskiego 46, od IV 1949 -1955 wiceprezes Zrzeszenia PHiU miasta Poznania, w latach 1949 -1958 w prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Zrzeszeń PHiU w Poznaniu. Był też w Zarządzie Sekcji Artykułów Różnych.

Reichelt Władysław - kupiec branży włókienniczej z Poznania (St. Rynek nr 63), w latach 1931 -1939 w Zarządzie Zrzeszenia Kupców Chrześcijan w Poznaniu, w latach 1935 -1936 jego prezes. Członek Rady Związku Towarzystw Kupieckich w Poznaniu do 1935 f., członek Zarządu tegoż Związku w latach 1931 -1936 (sekretarz). W 1945 r. organizator Zrzeszenie Kupców Branży Włókienniczej w Poznaniu i jego prezes do 1947 r. Przewodniczący Komisji Likwidacyjnej tego Zrzeszenia w 1950 r.

Romanowski Antoni - kupiec branży włókienniczej w Poznaniu (ul. 27 Grudnia nr 20), w latach 1947 -1950 prezes Zrzeszenia Kupców Branży Włókienniczej w Poznaniu.

Roszak Grzegorz (1910 -1983) - kupiec branży samochodowej z Poznania (ul. Dąbrowskiego - części samochodowe), w 1964 r. przeniósł się do Kościana. Od 1951 r. w Zarządzie Wojewódzkim Związku Zrzeszeń PHiU w Poznaniu, w latach 1952 - 1967 członek prezydium Związku, w latach 1967 - 1971 członek Zarządu. W latach 1972 - 1975 członek Zarządu Wojewódzkiego Zrzeszenia w Poznaniu, przewodniczący kilku komisji. Od 1951 r. w Zarządzie Zrzeszenia PHiU miasta Poznania, w latach 1962 -1964 jegowiceprezes. W latach 1955 -1959 wiceprezes, w latach 1959 -1966 prezes Sekcji Matalowo- Technicznej i Elektrycznej. Był też członkiem Komisji Rewizyjnej Naczelnej Rady Zrzeszeń w Warszawie. W latach 1967- 1971 prezes Zrzeszenia PHiU w Kościanie, od 1975 r. wiceprezes Wojewódzkiego Zrzeszenia PHiU w Lesznie. Po wojnie działacz Polskiego Czerwonego Krzyża (też przed 1939 r.), z ramienia PCK działał w Świebodzinie na Ziemi Lubuskiej. Aktywny członek Koła SD przy organizacji poznańskiej, w Zarządzie Koła przy Woj. Zrzeszeniu do 1980 r. Rotnicki Michał (zm. 1958) - kupiec branży spożywczej kolonialnej z Poznania (ul. Ratajczaka 39, po wojnie Kantaka 8/9). Prezes Zrzeszenia Kupców Branży Delikatesowo- Kolonialnej w Poznaniu w 1932 r. (lub wcześniej), do 1939 r. Członek Rady Związku Towarzystw Kupieckich , a także członek Zarządu tegoż Związku w latach 1937 -1939. W tymczasowym Zarządzie Wielkop. Związku do X 1945 r.

Rychlewski Ryszard - od 1985 r. przewodniczący Komisji d.s. Handlu Spożywczo- Rolnego przy Zrzeszeniu PHiU w Poznaniu. Właściciel pawilonu przy ul. Szczepana 12. Sadowski Mieczysław - w latach 1980 -1984 przewodniczący Komisji d.s.

Gastronomii przy Woj. Zrzeszeniu PHiU w Poznaniu. Miał smażalnię przy ul. Traugutta 15. Serafin Stanisław (zm. 1958) - prezes Oddziału Kioskarzy przy Zrzeszeniu Kupców miasta Poznania do 1949 f., następnie Sekcji Sprzedawców "Ruchu" do 1952 r. W Zarządzie Wojewódzkim Związku Zrzeszeń PHiU w latach 1950 -1952. Siemionowa Helena - kupiec z Poznania (Walki Młodych 14, handel zabawkami oraz składnica skupu art. drobnej wytwórczości), długoletni członek Zarządu Zrzeszenia PHiU m. Poznania - do 1964 r. (skarbnik), również do 1964 r. wiceprezes Sekcji Art. Różnych przy Woj. Związku. Skibiński Józef (1906 -1981) - kupiec branży chemiczno-drogeryjnej w Poznaniu (od 1947 r. sklep z kosmetykami ul. Szkolna). Do 1963 r. wiceprezes Sekcji Drogistowsko-Chemicznej i Gospodarskiej, wieloletni członek Zarządu Zrzeszenia PHiU miasta Poznania, od 111968 do 11970 jego wiceprezes, następnie prezes do II 1972. Pracował w szeregu Komisji Woj. Związku, np. w szkoleniowo-oświatowej, był członkiem Rady Zakładowej Wiedzy Handlowej przy Naczelnej Radzie w Warszawie. W latach 1962 - 1972 przewodniczący Sądu Wojewódzkiego Związku. Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Zrzeszenia PHiU w Poznaniu, w latach 1972 - 1976, członek Rady tegoż Zrzeszenia od 1976 r.; jej przewodniczący w latach 1978 -1981. Był poza tym (jako śpiewak-amator) prezesem Chóru Arion w Poznaniu od 1957 r. oraz prezesem poznańskiego Oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, a także wiceprzewodniczącym Koła SD przy Woj. Zrzeszeniu PHiU.

Skibiński Józef - kupiec branży żelaznej z Poznania (ul. Wrocławska 4), do 1939 r. wiceprezes Zrzeszenia Kupców Branży Żelaza, Sprzętów Kuchennych, Szkła i Porcelany w Poznaniu, po 1950 r. członek Zarządu Sekcji

Metalowo- Technicznej i Elektrotechnicznej - do 1963 r. (likwidacja). Do 1939 r. członek Konfraterni Kupców Chrześcijan w Poznaniu.

Skrzypczak Władysław - przewodniczący Koła Właścicieli Kwiaciarń przy Zrzeszeniu Kupców miasta Poznania (np. 1948 -1949). Był właścicielem kwiaciarni w pasażu Apollo. Sobczak Antoni - kupiec branży spożywczo-kolonialnej w Poznaniu (ul. Dąbrowskiego 64), do 1939 r. - branży cukrów i czekolady, prezes Zrzeszenia Kupców Branży Cukrów, Czekolady i Owoców na województwo poznańskie w latach 1936 -1939, po 1945 r. wiceprezes Zrzeszenia Kupców Branży Spożywczej w Poznaniu, w latach 1948 - 1950 jego prezes. W 1950 r.

członek Zarządu Wielkopolskiego Związku (do XII 1950 r.), zrezygnował z powodu likwidacji. Strugarek Antoni - transport towarowy, w latach 1950 - 1953 członek Zarządu Wojewódzkiego Związku Zrzeszeń PHiU w Poznaniu. Sułkowski Marian - w 1950 r. prezes Zrzeszenia Kupców Podróżujących i Przedstawicieli Handlowych w Poznaniu. Szaj Edward (zm. 1959) - prezes Sekcji Artykułów Szewskich i Rymarskich przy Woj. Związku Zrzeszeń do 1958 f., członek Zarządu tegoż Związku w latach 1957 -1958. (stragan na Rynku Jeżyckim). Szelejewski Edmund - prezes Sekcji Agentów "Społem" w latach 19651972, także prezes Grupy Agentów "Społem" w Warszawie w tym czasie oraz członek Zarządu Zrzeszenia PHiU miasta Poznania w latach 19701972.

Szulc Stanisław (1887 -1962) - poznański kupiec-jubiler (pi. Wolności 5).

W okresie zaborów przewodniczący młodzieżowego Towarzystwa "Ogniwo", prezes Towarzystwa Uczniów Handlowych oraz Członek Straży Ludowej, powstaniec wielkopolski. W latach międzywojennych jego pracownia stała się znaną w Poznaniu firmą, a jego wyroby nagradzano na wystawach. Był działaczem wielu organizacji, m.in. prezesem Cechu Złotniczo-Zegramistrzowskiego, radcą Izby Rzemieślniczej, wiceprezesem Izby Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu (do 1949 r.), wiceprezesem Związku Towarzystw Kupieckich w latach 1930 (lub wcześniej) - do 1932 f., prezesem Zjednoczonych Samodzielnych Zegarmistrzów, Złotników, Jubilerów, Rytowników i Brązowników stół. miasta Poznania w latach 1936 -1939. W czasie okupacji wysiedlony, prowadził w Warszawie pracownię. Wraz z dr J. Gebethnerem, St. Barcikowskim i innymi, czynił tam przygotowania do wznowienia pracy organ, po wojnie. Po wyzwoleniu prowadził firmę w Poznaniu i Warszawie (Krakowskie Przedmieście nr 6), po 1950 r. została uspołeczniona. W latach 1945 - 1949 w zarządzie Zrzeszenia Kupców miasta Poznania oraz Zarządzie Wielkopolskim (Wojew.) Związku Zrzeszeń Kupieckich w Poznaniu w latach 1945 -1951, w tym przez kilka kadencji wiceprezes. Przewodniczył poza tym sądom Zrzeszenia miasta Poznania i Związku, a także kilku komisjom w organizacjach kupieckich, był też radnym MRN w Poznaniu przed 1950 f., pisywał artykuły do prasy fachowej. Po r. 1950 był członkiem Zarządu Towarzystwa Miłośników miasta Poznania. Złożył w darze Muzeum Narodowemu kolekcję dzieł sztuki złotniczej. Do 1939 r. członek Konfraterni Kupców.

Świerkowski Antoni - prezes Zrzeszenia Kupców Branży Budowlanej w Poznaniu (m.in. w 1949 r.). Teski Włodzimierz - przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zrzeszenia PHiU w Poznaniu do 1984 r. Właściciel sklepu galanteryjnego przy ul. Głogowskiej 37. Tomaszewski Zenon - od 1947 r. taksówkarz, przed 1983 r. przeszedł do handlu. W latach 1972 - 1976 wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Zrzeszenia PHiU w Poznaniu, następnie członek Zarządu, w 1984 r. znów wiceprezes, a od 1984 r. członek prezydium Zarządu Zrzeszenia PHiU w Poznaniu. Od 1980 r. prowadzi sklep galanteryjny przy ul. Sienkiewicza 14 a. Trepiński Gwidon - w latach 1972 -1980 przewodniczący Komisji d.s. Gastronomii przy Wojew. Zrzeszeniu PHiU w Poznaniu. Właściciel restauracji "Hacjenda" do 1980 r.

Trinschek Bonifacy - pierwszy po wyzwoleniu, od 1945 f., prezes Zrzeszenia Kupców Podróżujących i Przedstawicieli Handlowych.

Turno Jerzy - prezes Zrzeszenia Przemysłu Gospodniego w Poznaniu do 1949 r. Właściciel hotelu przy ul. Św. Marcina (" Continental").

Urbaniak Stanisław - w latach 1953 - 1957 prezes Sekcji Sprzedawców "Ruchu" przy Wojewódzkim Związku PHiU w Poznaniu, w latach 1955 - 1957 członek Zarządu Zrzeszenia PHiU miasta Poznania. Wajda Adam - kupiec branży obuwniczej w Poznaniu. Do 1954 r. sklep przy ul. Św. Marcina, potem Dzierżyńskiego 33. W latach 1962 -1963 prezes Sekcji Artykułów Szewskich i Rymarskich przy Wojewódzkim Związku Zrzeszeń PHiU, w tymże czasie w Zarządzie Związku oraz w Zarządzie Zrzeszenia PHiU miasta Poznania (przymusowa likwidacja sklepu) Wiatrowski Lesław - członek Zarządu Zrzeszenia PHiU w Poznaniu od 1984 r., przewodniczący Komisji Gastronomicznej Zrzeszenia. Od 1980 r. przejął restaurację "Hacjenda". Wilak Karol - w latach 1938 -1939 prezes Zrzeszenia Polskich Kupców Papierniczych w Poznaniu na Okręg Wielkopolski. Miał sklep przy ul. Podgórnej 10. Wojtkowiak Tomasz - z branży transportu towarowego w Poznaniu, w latach 1962 - 1964 członek Zarządu Wojewódzkiego Związku Zrzeszeń PHiU, w latach 1978 - 1983 przewodniczący Komisji d.s. Transportu Towarowego przy Wojewódzkim Zrzeszeniu PHiU. Woźniak Franciszek (1891 - 1986) - kupiec z branży galanterii męskiej i włókienniczej w Poznaniu (Stary Rynek nr 85, Kramarska 16), długoletni działacz kupiecki. Wiceprezes Zrzeszenia Kupców Chrześcijan w Poznaniu w latach 1930 -1937, sekretarz Zarządu Związku Towarzystw Kupieckich w Poznaniu w latach 1931 - 1936, prezes Związku w latach 1936 - 1939 oraz prezes Wielkopolskiego Związku w latach 1945 - 1949, potem członek Zarządu Związku do 1951 r. Przed wojną także członek Rady Związku, wiceprezes Naczelnej Rady w Warszawie w latach 1936 -1939 i po 1945 r.

W latach 1930 - 1939 prezes Rady Nadz. Spółdzielni "Kredyt" w Poznaniu i wiceprezes Rady N adze Kasy Kredy to wo- Pożyczkowej w latach 1938 - 1939 oraz 1947 - 1950. W latach 1945 -1951 członek Zarządu Zrzeszenia Kupców (PHiU) miasta Poznania. Po likwidacji firmy do 1952 r. prowadził agendy funduszów socjalnych Wojewódzkiego Związku. Od 1958 r. prezes honorowy Związku. Wybiera Marian (zm. 1965) - kupiec branży obuwniczej z Poznania. W latach 1949 -1958 skarbnik Zarządu Zrzeszenia PHiU miasta Poznania, w latach 1958 -1962 wiceprezes tego Zrzeszenia, w latach 1951 -1962 członek Zarządu Woj. Związku Zrzeszeń PHiU w Poznaniu, w latach 1958 - 1962 prezes Sekcji Art. Szewskich i Rymarskich przy Związku, (sklep obuwniczy przy ul. Półwiejskiej 5). Zgliński Stanisław - z branży gastronomicznej (restauracja przy Św. Marcinie 62), prezes poznańskiego Oddziału Zrzeszenia Przemysłu Gastronomicznego Woj. Poznańskiego (1949 -1952), w prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Zrzeszeń w latach 1952 - 1953. Zywert Marian - kupiec branży spoż. kolonialnej w Poznaniu (od 1912 r.

ul. Garbary , róg Wodnej, następnie Kantaka 7, przed 1939 r. hurt. kolon, spoż. ul. Składowa 4/5, po 1945 r. tamże sklep spożywczy). W latach 1936 -1939 skarbnik Zarządu Zrzeszenia Chrzęść. Hurtowników Kolonialnych w Poznaniu, również po wyzwoleniu. W latach 1945 -1948 prezes Zrzeszenia Kupców Branży Spożywczej w Poznaniu. Żniński Bogdan - kupiec branży włókienniczej w Poznaniu (ul. 27 Grudnia 19), wiceprezes Zrzeszenia Kupców miasta Poznania w 1945 f., później członek Zarządu (do 1950 r.), w tymczasowym Zarządzie Wielkop. Związku do października 1945 r. skarbnik. Żylińska Wally - kupiec branży galanteryjno-odzieżowej z Poznania (stragan na rynku Jeżyckim, sklep ul. Dąbrowskiego 40). Działała w różnych organach Woj. Związku Zrzeszeń PHiU w Poznaniu. W latach 1964 - 1971 w Zarządzie Sekcji Art. Przemysłowych, wcześniej w Zarządzie Sekcji Galanteryjno-Odzieżowej i Szewsko-Rymarskiej, do 1971 r. w Sądzie Koleżeńskim Związku, w 1967 r. i następnie w Komisji Rewizyjnej Zrzeszenia miasta Poznania, od 1984 r. wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Zrzeszenia PHiU w Poznaniu, długoletni członek Zarządu Koła SD organizacji kupieckiej w Poznaniu. Żynda Bolesław (1904 -1988) - księgarz i wydawca. W latach 1926 -1945 kierownik Oddziału Wydawnictwa Księgarnia św. Wojciecha w Wilnie, od 1945 r. dyrektor Wydawnictwa w Poznaniu, także kierownik księgarni do 1949 r. (następnie wicedyrektor ?), redaktor "Przeglądu Księgarskiego", prezes Koła Poznańskiego Zrzeszenia Księgarzy Polskich RP od 1945 r. (należał do Związku), następnie prezes Sekcji Księgarskiej (1950 -1953) i od 1953 r. w Zarządzie Sekcji Art. Różnych przy Woj. Związku, działał też w Zarządzie Podgrupy Księg. przy Naczelnej Radzie. Był przewodniczącym Sądu Zrzeszenia PHiU miasta Poznania w latach 1957-1971.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1995 R.63 Nr3; Bitwa o handel dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry