PRZEGLĄD WYDARZEŃ W POZNANIUkwiecień - lipiec 1994

Kronika Miasta Poznania 1994 R.62 Nr3/4

Czas czytania: ok. 20 min.

RADA MIEJSKA

Sesja Rady Miejskiej w dniu 12.04. była kontynuacją obrad ClI sesji. Brak kworum uniemożliwił podjecie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej. Radni ustalili wysokość dotacji wspierających lokalne samorządy osiedlowe. Ma to być kwota 10 tys. zł na jednego mieszkańca wg stanu ilościowego z 01.01. 1994.

Następnie podjęto uchwałę w sprawie ważności wyborów do Rad Osiedli: Warszawskiego, Górczyna, Jeżyc. N a zakończenie sesji wysłuchano sprawozdania z badań przeprowadzonych przez firmę British Aerospace, a dotyczących ruchu lotniczego w Poznaniu. W ciągu najbliższych lat można w naszym mieście znacznie zwiększyć ruch pasażerski (z obecnych 50 tys. osób rocznie do 400 tys. w ciągu ok. 5 lat). Rozważano możliwość wykorzystania lotniska w Krzesinach. W godzinach popołudniowych rozpoczęto obrady sesji CIII. Po pytaniach i interpelacjach dotyczących m.in. kontroli poznańskich targowisk i Wielkopolskiego Muzeum Historycznego powołano 5-osobową komisję do zbadania sytuacji konfliktowej w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt. Z kolei wiceprezydent J. May zapoznał radnych z pracami Zarządu Miasta i realizacją uchwał Rady Miejskiej. W kolejnym punkcie obrad zajęto się sprawą nadania "Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania" oraz tytułu "Zasłużony dla Miasta Poznania". Ta część obrad została utajniona. Drugi z tytułów przyznano ks. Zdzisławowi Bernatowi. Obrady w dniu 19.04. były dokończeniem sesji z 12.04. Brak kworum ponownie uniemożliwił dokonania wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej Rady.

Podjęto natomiast uchwały w sprawie: utworzenia Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania przejęcia przez Miasto zadań administracji rządowej -- ochrony dóbr kultury delegowania przedstawicieli samorządu do komisji konkursowych w konkursach na dyrektorów szkół i przedszkoli powołania reprezentanta (został nim A. Porawski) Miasta w spółce "Telewizja Kablowa Poznań" opłat targowych zarządzania drogami w granicach administracyjnych miasta (19.04.) Sesja CIV poświęcona była przede wszystkim sprawozdaniu Zarządu Miasta z działalności finansowej w roku 1993. Przy wszystkich zastrzeżeniach w głosowaniu tajnym zebrani radni udzielili absolutorium budżetowego Zarządowi za rok 1993 stosunkiem głosów - 32 za, 17 przeciw, 2 wstrzymujące. N a zakończenie obrad prezydent Wojciech Szczęsny Kaczmarek złożył sprawozdanie z działalności administracyjnej Zarządu od 28.04.1993 do 25.04.1994. (26.04.)

Przegląd wydarzeń (kwiecień - lipiec 1994)

Podczas CV sesji Rady Miejskiej podjęto uchwały w sprawach dotyczących m.in.: planu szczegółowego zagospodarowania terenów: Poznań-Ławica i Poznań - Krzyżowniki udostępnienia gruntów komunalnych Uniwersytetowi Poznańskiemu (Morasko) utworzenia użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych. Termin kolejnej, nadzwyczajnej sesji radni wyznaczyli na sobotę 14 maja. (10.05) Obrady sesji rozpoczęło przekazanie informacji prezydenta W. Sz. Kaczmarka o pracach Zarządu i realizacji uchwał Rady (było to dokończenie sesji sprzed 4 dni). Sesje CVI otwarto rozpatrzeniem uchwały o udziale miasta w spółce W orld Trade Center Poznań oraz projektu dotyczącego Centrum Kongresowego w Poznaniu. N astępnie radni podjęli uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach (6 mld Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 4,6 mld Bank Ochrony Środowiska, 10 mld Miasto).

Podzielono także wygospodarowane przez Miasto 15 mld na bieżące potrzeby m.in. utrzymanie lokalnych dróg oraz urządzeń kanalizacyjnych na Starołęce. (14.05.) Po raz kolejny radni rozpoczęli obrady od dokończenia spraw z sesji ubiegłej. Rada uznała za zakończony I etap prac nad Programem Strategicznym Rozwoju Miasta Poznania.

Mówiono także o możliwości powołania Poznańskiego Inkubatora Przedsiębiorstw. Radni powołali także nowe osiedle im.

ks. J. Skorupki, zatwierdzono też statuty osiedli: Edwardowo, Junikowo, Warszawskie, Kiekrz. N a zakończenie sesji radni wyrazili zgodę na ponowne (pierwsze miało miejsce w 1931 roku) ustawienie popiersia prezydenta Stanów Zjednoczonych Woodrowa Wilsona w parku jego imienia przy ul. Głogowskiej i Matejki. (17.05.) Sto siódma sesja Poznańskiej Rady Miejskiej, kończąca czteroletnią kadencję (19901994) miała miejsce w Sieni Wielkiej poznańskiego Ratusza. W uroczystości udział wzięli dyplomaci, przedstawiciele parlamentu, władz wojewódzkich, wojska, samorządów, biznesu, mass-mediów. Przewodnicząca Rady Jadwiga Rotnicka podsumowała mijającą kadencję, w czasie której na 107 sesjach podjęto 630 uchwał.

Każdy z radnych otrzymał na pamiątkę egzemplarz książki "Przywileje miasta Poznania od XIII do XVIII wieku".

Prezydent W. Sz. Kaczmarek podzielił się z zebranymi swoimi refleksjami z 4-letniej pracy Rady. W ten sposób zakończono pierwszą w odrodzonej Polsce kadencję poznańskich władz miejskich. (24.05.) W wyniku wyborów do Rady Miejskiej Poznania przeprowadzonych w dniu 19.06. 1994 wybrano 65 radnych skupionych w 6 ugrupowaniach politycznych: "Samorządna Wielkopolska", której przypadło 28 mandatów , "Nasz Poznań" z 17 mandatami, Sojusz Lewicy Demokratycznej także z 17 mandatami, Unia Samorządnych Wielkopolan, Unia Pracy i Samorządne Osiedla po l mandacie. Pierwsza sesja drugiej kadencji Rady Miejskiej Poznania odbywała się w dwóch miejscach - część uroczysta w Sieni Wielkiej Ratusza, część robocza w sali sesyjnej U rzędu Miejskiego. Obrady otworzyła przewodnicząca Rady Jadwiga Rotnicka witając nowych radnych oraz zaproszonych gości. Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Andrzej Gładysz wręczył każdemu radnemu akt potwierdzający wybór do Rady, po czym odbyło się ślubowanie. W drugiej części obrad sesji, po przyjęciu porządku obrad, zgłaszano kandydatów na przewodniczącego Rady Miejskiej. W głosowaniu zwyciężyła Jadwiga Rotnicka zostając przewodniczącą Rady Miejskiej Poznania II kadencji. Wiceprzewodniczącymi zostali - Andrzej Porawski i Antoni Szczuciński. W końcowej części obrad prezydent W. Sz. Kaczmarek przedstawił raport o aktualnym stanie miasta. (05.07.) N a II (nadzwyczajnej) sesji radni przyjęli rezygnację z mandatu radnego Adama Smorawińskiego. Jego miejsce zajęła Bożenna Sadkowska. Radni wybrali stałych sekretarzy Rady, zostali nimi: Olaf Bergmann, Robert Dobrzyński, Krzysztof Janowski, Hanna Pietkiewicz, Bolesław Topolski.

Obrady zakończono uznaniem ważności wyborów do rad osiedli: Starołęka Mała, Starołęka- Minikowo- Marlewo , Maltańskie. (07.07.) Na III nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej podjęto decyzje o powołaniu 14 komisji Rady: Komisji Finansów, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Ekologicznej, Komisji Rolnictwa, Komisji Oświaty i Wychowania, Komisji Kultury i Nauki, Komisji Polityki Społecznej, Komisji Zdrowia Publicznego, Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki, Komisji Samorządowej, Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Komisji Gospodarowania Mieniem Komunalnym. Odrębnymi uchwałami powołano jeszcze dwie komisje - Rewizyjną i Inwentaryzacyjną. N astępnie radni wybrali 8 przedstawicieli Miasta do Sejmiku Samorządowego, są to następujące osoby: Roman Andrzejewski, Andrzej Baraniecki, Paweł Chudziński, Krystyna Dudzińska, Jan Rędziniak, Marek Simon, Paweł Wierzbiński, Halina W ojtkowska.

W dalszej części obrad miało miejsce głosowanie w sprawie wyboru jednego kandydata na prezydenta miasta. Spośród 45 radnych swój głos na Wojciecha Szczęsnego Kaczmarka oddało 44, w związku z czym Prezydentem Poznania został ponownie W.Sz. Kaczmarek. (19.07.) Czwartą sesję Rady rozpoczęto od powołania Komisji Rewizyjnej. Jej przewodniczącym został Andrzej Paleczny. Po przerwie radni wybrali Zarząd Miasta w następującym składzie: Tomasz Kayser (pierwszy zastępca prezydenta), Jacek May, Ryszard Olszewski, Jacek Łukomski, Ryszard Grobelny, Katarzyna Kretkowska. (26.07.)

POZNAŃ POLITYCZNY

UD, UPR, KLD, BBWR utworzyły w Poznaniu koalicję wyborczą "Samorządna Wielkopolska". (05.04.)

Liderzy aż 6 partii pozaparlamentarnych odwiedzili w czasie weekendu nasze miasto. (09-10.04.) Z niewielką grupą działaczy Stronnictwa Demokratycznego spotkał się w Teatrze Polskim prof. Jan Janowski. (10.04.) Delegaci V Walnego Zebrania "Solidarności" Regionu Wielkopolska przyjęli sprawozdanie Zarządu Regionu za ostatnie dwa lata. Przedstawiciele ugrupowań centroprawicowych spotkali się w poznańskim "Zamku" . Przyjechali - R. Szeremietiew (RdR), W. Chrzanowski (ZChN), J. Kaczyński (PC), G. Janowski (PL). W związku z czerwcowymi wyborami samorządowymi Zarząd Miasta wyznaczył w Poznaniu 9 okręgów wyborczych. Unia Wolności powstała po zjednoczeniu Unii Demokratycznej i Kongresu LiberalnoDemokratycznego wybrała do swojej Rady Krajowej 6 Wielkopolan: Hannę Suchocką, Wojciecha Kruka, Andrzeja Machowskiego, Grzegorza Ganowicza, Rafała Grupińskiego iLudomira Krzystolika. Troje posłów wielkopolskich (H. Suchocka, T.

Mazowiecki z Poznania i B. Komorowski z Leszna) znalazło się w II-osobowym Prezydium UW.

Rada Naczelna ZChN odwołała ze stanowisk partyjnych Macieja Libickiego i Konrada Szymańskiego. Marek Jurek sam podał się do dymisji. (28.04.) 13 ugrupowań prawicowych i centrowych podpisało porozumienie w sprawie utworzenia Komitetu Wyborczego "Nasz Poznań" . Minister prywatyzacji Wiesław Kaczmarek gościł przez jeden dzień w Poznaniu. (11.05.) Tadeusz Zieliński, rzecznik praw obywatelskich rozmawiał w Urzędzie Miejskim z władzami Poznania, odwiedził także Uniwersytet i Urząd Wojewódzki.

(19.05.) 20 maja o północy minął termin zgłaszania kandydatów na radnych. W Poznaniu zarejestrowano 6 komitetów wyborczych: "Samorządna Wielkopolska", Sojusz Lewicy Demokratycznej, "Nasz Poznań", Komitet Wyborczy Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych, "Samorządne Osiedla", "Polska Wspólnota Narodowa.

Przegląd wydarzeń (kwiecień - lipiec 1994)

Polskie Stronnictwo Narodowe". Kandydują 534 osoby, tak więc na l miejsce w Radzie Miejskiej Poznania przypada 8,2 kandydata.

Szefem Rady Regionalnej Unii Wolności w Poznaniu został dotychczasowy przewodniczący UD w Poznaniu Andrzej Machowski. (28.05.) Profesor Zbigniew Religa otworzył w Poznaniu biuro senatorsko-poselskie 5 parlamentarzystów BBWR, nie będących posłami poznańskimi. Ma to być biuro posłów, a nie konkretnej partii. (07.06.) Premier Waldemar Pawlak zwiedził poznańskie Targi, spotkał się z księciem Kentu i jego małżonką, rozmawiał z gubernatorem okręgu kaliningradzkiego. (12-13.06.) Frekwencja w wyborach samorządowych wyniosła w Wielkopolsce od 25 do 40%. Wybory wygrało ugrupowanie "Samorządna Wielkopolska" zdobywając 28 mandatów. Do Rady weszli wszyscy dotychczasowi członkowie Zarządu Miasta. Szczegółowa lista radnych Rady Miejskiej II kadencji zob. wyżej dział Rada Miejska Poznania. (19.06.) Premier W. Pawlak spotkał się w Poznaniu z działaczami ludowymi: przebywał też na lotnisku Aeroklubu Poznańskiego w Kobylnicy. (28.07.) N owym szefem Okręgu Poznańskiego KPN została Julita Banaszkiewicz.

SPRAWY PUBLICZNE

Prezydent W.Sz. Kaczmarek i nadburmistrz Hannoweru Herbert Schmalstieg podpisali umowę o współpracy między miastami w roku 1994. (08.04.) O plakacie japońskim w czasie "Niedzielnego Spotkania" w Muzeum Narodowym mówił Zdzisław Schubert. (10.04.) Kolejny Poniedziałek Literacki gościł prof. Walentynę Deję. (12.04.) Prezydent W.Sz. Kaczmarek wziął udział w kolejnym posiedzeniu d/s Samorządu Terytorialnego przy Prezydencie RP. (12.04.) Na terenach targowych otwarto DOMEXPO - Wiosenne Targi Artykułów Konsumpcyjnych "Wszystko dla domu" z udziałem 500 wystawców z 12 krajów i Targi Mebli

i Wyposażenia Wnętrz, w których uczestniczyło 496 wystawców z Polski i 79 z zagranicy. (12-15.04.) O malarstwie włoskim XIV i XV wieku w ramach spotkań "Pro Arte" w Muzeum N arodowym mówiła Helena Stęszewska.

(12.04.) Przez dwa dni gościli w Poznaniu redaktorzy z "Tygodnika Powszechnego" uczestnicząc m.in. w dyskusji "Religia i pieniądze" . W węgierskim mieście Gy6r, uznanym za najbardziej atrakcyjne pod względem inwestycyjnym, przebywał prezydent W.Sz. Kaczmarek.

Drugi salon Bingo (pierwszy otwarto w "Alfie") rozpoczął działalność przy ul. Wrocławskiej. Duszpasterstwo Akademickie Dominikanów zapoczątkowało cykl spotkań "Magia czy wiara" . Gościem seminarium "Samorząd 94" był m.in.

Paweł Łączkowski.

Po "Ulicach i zaułkach Poznania" oprowadzał w Muzeum Historii Miasta Jędrzej Płaczkowski. (17.04.) Wiesław Rządek, komisarz wystawy drzeworytu japońskiego Ukiyo-e spotkał się z zainteresowanimy tą dziedziną sztuki w Muzeum Etnograficznym (Oddział Muzem Narodowego). (17.04).

II Liceum Ogólnokształcącego obchodziło swoje 75-lecie. (17.04.) Otwrato XIII Krajowy Festiwal Filmów dla Dzieci i I Międzynarodwy Festiwal Filmów dla Dzieci "Ale kino". (18-21. 04.) Prof. Andrzej Kwilecki przygotował prelekcję "Gniazdo rodzinne" w ramach wykładów Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania. (19.04.) Kobiety z obrazów Rubensa były tematem cyklicznego wykładu w ramach "Pro Arte" w Muzeum Narodowym. Wykład przygotowała Krystyna Biniakowa. (19.04.) Szamotuły były kolejnym miastem prezentującym swoje aktualne osiągnięcia w holu Urzędu Wojewódkiego (19.04.) Popiersie prezydenta Stanów Zjednoczonych ustawiono na jego przedwojennym miejscu w Parku Wilsona. (19.04.) Prezydent W. Sz. Kaczmarek podpisał umowę o budowie W orld Trade Center obok hotelu" Poznań". (19.04.) Jan Pro kop gościł w Pałacu Działyńskich, gdzie

w ramach "Czwartku Literackiego" mówił o socjalistycznej polityce kulturalnej. (21.04.) W Poznaniu przebywał koordynator programu "Zdrowe Miasto" Światowej Organizacji Zdrowia Agis Tsourus. (21-22.04.) 23 firmy polskie i zagraniczne szukały pracowników na Poznańskich Targach Pracy w auli Akademii Ekonomicznej. (22.04) IX Dni Ułana uświetnił przejazd kawalerzystów centralnymi ulicami miasta. (24.04.) Niedzielne spotkanie w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym przygotował Tadeusz Jeziorowski. (24.04.) Od 25.04. do 13.05. trwały w Ponaniu Dni Kultury Francuskiej. W programie Dni Znalazły się m.in. pokazy filmów, koncerty muzyki poważnej, jazzowej i rozrywkowej, występy grup teatralnych, wykłady o historii i kulturze Francji. Głównymi organizatorami były władze Miasta oraz Dom Bretanii przy współudziale bardzo wielu poznańskich instytucji naukowych i kulturalnych. W sali Duszpasterstwa 00. Dominikanów z mieszkańcami miasta spotkał się Jan N owakJeziorański. (25.04) Obraz Aleksandra Gierymskiego "Opera paryska nocą" był" bohaterem" "Spotkania z obrazem" w Muzeum Narodowym. Wykład przygotowała Maria Gołąb. (26.04.) Cztery nowe, ekologiczne autobusy "Ikarus" zmontowane w podpoznańskich Biskupicach zostały włączone do miejskiego taboru przewozowego. (26.04.) III Okrągły Stół Rolniczy zorganizował Michał Wojtczak. (28.04.) Prezydent Miasta ogłosił konkurs na najpiękniejszy zieleniec, kwietnik, okno, ogródek przydomowy. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyznała koncesję Radiu "S", RMiFM, Obywatelskiemu, "Afera" i Winogrady. Swoją częstotliwość otrzymała także Kuria Metropolitalna. (29.04.) Rozpoczęły się Międzynarodowe Targi Motoryzacyjne. (30.04.) l mld 40 min Miasto przeznaczyło na dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży (na wypoczynek zimowy wydano 260 min zł). W mieście funckjonuje 159 przedszkoli samorządowych finansowanych przez Miasto. Uczęszcza do nich 16 tys. dzieci w wieku od 3 d o 6 lat.

Jak co roku w pierwszych dniach maja wokół Areny odbywał się kiermasz książek.

75-lecie istnienia obchodził "Marcinek" - I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcikowskiego.

Klub Inteligencji Katolickiej zorganizował spotkanie dyskusyjne "Patriotyzm i europejskość". (94.05). Trwały Środowiskowe Dni Kultury Studenckiej, czyli po prostu "Juwenalia '94". Centralne uroczystości z okazji 75-lecia UAM odbywały się w auli uniwersyteckiej z udziałem premiera W. Pawlaka, ministra A. Łuczaka, ministra J. Ziółkowskiego (byłego rektora tejże uczelni). (06.05.) Spotkanie w Muzeum Narodowym z cyklu "Pro Arte" dotyczyło mody polskiego modernizmu, a przygotowała je Teresa Michałowska. (10.05.) W Poznaniu miała miejsce konferencja ruchu opieki paliatywnej "Śmierć, umieranie, osierocenie". (10.05.) II Kongres Samorządu Terytorialnego podsumował 4-letnią działalność polskich samorządów. (13-15.05.) Most Teatralny zostanie rozebrany i zbudowany ponownie w swoim przedwojennym kształcie. Związek Literatów Polskich zorganizował w maju dwa "Poniedziałki Literackie", 16.05. z udziałem Jerzego Cepika i 30.05.

z udziałem Marii Stengert. Prezydent W.Sz. Kaczmarek prezentował nasze miasto na nowojorskiej konferencji "Polska 1994". (17.05.) Otwarto Targi "Infosystem" i "Poligrafia".

(17-20.05) "Czwartek Literacki" gościł Mieczysława Porębskiego z wykładem "Wczoraj, pojutrze, jutro". (19.05.) Zabawy, konkursy, pokazy uświetniły 40 urodziny Muzeum Historii Miasta w Ratuszu. (21.05.) Po wystawie "Plakiety renesansowe w zbiorach MNP" oprowadzał jej komisarz Maria Stahr w Muzeum Sztuk Użytkowych.

(22.05.) Spotkanie z obrazem przygotowane przez Tadeusza J eziorowskiego w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym dotyczyło dzieła Józefa Pitschmana "Portret generała Józefa Niemojewskiego". (24.05.) O Andrzeju Masłowskim, poznańskim konstruktorze mówił w cyklu wykładów Towa

Przegląd wydarzeń (kwiecień - lipiec 1994)rzystwa Miłośników Miasta Poznania Zygmunt Dolczewski. (24.05.) Już po raz piąty Łazarz obchodził swoje dni, dzięki inicjatywie Osiedlowego Domu Kultury "Krąg" (27.05.) Wykład "Pro Arte" w Muzeum Narodowym dotyczył kolekcji portretu trumiennego w zbiorach MNP, a przygotowała go Joanna Dziubkowa. (31.05.) "Ruszyła" Poznańska Telewizja Miejska, na razie z 8-godzinnym programem w ciągu doby. Jej szefem został Robert Kamiński. (01.06.) Otwarto pierwszą podmiejską trasę rowerową Poznań - Swarzędz- Pobiedziska. (04.06.) Wielki festyn dla dzieci z okazji ich święta zorganizowano w Parku Wilsona. (04.06.) Ośrodek "Karta" zbierał wszelkiego rodzaju "bibułę" z czasów PRL-u. (04.06.) Trzy martwe natury Eustachego Wasilkowskiego były tematem" Spotkania z obrazem" przygotowanego przez Włodziemierza Nowaczyka w Muzeum Narodowym.

(07.06.) Przez trzy dni trwały w Pałacu Działyńskich Spotkania Wydawców Dobrej Książki.

(10-12.06) Otwrato 66 Międzynarodowe Targi Poznańskie, w których uczestniczą w tym roku przedsiębiorstwa z 28 krajów. (12-17.06.) Równolegle z Targami na Starym Rynku i w przyległych uliczkach trwał Jarmark Świętojański.

Przez dwa dni gościł w Poznaniu książę Kentu Edward wraz z małżonką lady Katherine. Książęca para spotkała się m.in. z premierem Pawlakiem, wojewodą W. Łęckim, prezydentem W. Sz. Kaczmarkiem. (12-13.06.) W Muzeum Historii Miasta Poznania Jarosław Mulczyński oprowadzał po swojej wystawie "Działalność Zakładów Litograficznych F.K. Ziółkowski i S-ka". (12.06.) Ambasador USA w Polsce Nicholas Rey dokonał odsłonięcia popiersia prezydenta Stanów Zjednoczonych W oodrowa Wilsona w Parku Wilsona ( do niedawna Parku Kasprzaka). (14.06.) Po 7 - tygodniowym strajku otwarto poznański Ogród Zoologiczny. (14.06.) Pożegnanie Radia Wolna Europa, które 30.06.

1994 nada swoją ostatnią audycję (po 42 latach pracy) odbyło się w auli UAM z udziałem m.in. Prezydenta Lecha Wa

łęsy, Prymasa Józefa Glempa i Jana Nowaka-Jeziorańskiego. (20.06.) "Wstęga Mobiusa" Tomasza Ciecierskiego była "bohaterem" "Spotkania z obrazem" w Muzeum Norodowym. Spotkanie przygotował Włodzimierz Nowaczyk. (21.06.) Przez dwa dni przebywała w Poznaniu Mary Robinson, prezydent Irlandii. (23-24.06.) Trzy Volkswageny "Transporter 4" przystosowane do przewozu osób niepełnopsrawnych wyjechały na poznańskie ulice. Obsługuje je jedna z central Radio-Taxi. (25.06.) Poznański Oddział PWN wydał l część II tomu "Dziejów Poznania".

Między innymi złożeniem kwiatów pod pomnikiem Czerwca 1956 uczczono 38 rocznicę tragicznych wydarzeń w Poznaniu. (28.06.) Święto miasta uczczono mszą św. i uroczystą sesją Rady Miejskiej. (29.06.) Ok. 8 tysięcy Świadków Jehowy zgromadziło się na stadionie "Olimpii" na spotkaniu "Bojaźń Boża".

Wszystkie poznańskie Osiedlowe Domy Kultury bardzo czynnie uczestniczyły w akcji LATO'94 organizując dzieciom i młodzieży pozostającej w mieście pokazy fumowe, teatralne, organizując turnieje sportowe, jedno i kilkudniowe biwaki. W punkcie informacyjnym U rzędu Miejskiego nabyć można "Informator Urzędu Miejskiego" mówiący o trybie załatwiania wszelkich spraw w UM. Odbyły się już V Polonijne Warsztaty Biblioteczne. (04-15.07.) Ok. 2 tys. osób wyruszyło w 15 grupach na poznańską pieszą pielgrzymkę do Częstochowy. (06.07.)

POZNANIACY

Maciej Kulas grający na oboju został pierwszym w Poznańskiej Akademii Muzycznej stypendystą Fundacji Yamaha. Miss Wielkopolski 1994 została Aldona Asma, Miss Ziemi Wilekopolskiej Ewa Machajska, Miss Nastolatek Asia Domagała. Dendrolog Janusz Waligórski i Edward Niemczyk pracujący z ludźmi niepełnosprawnymi otryzmali z rąk wojewody W. Łęckiego medal "Ad Perpetuam Rei Memoriam". (20.04.)

We Wrocławiu zmarł archeolog śródziemnomorski, długoletni profesor Uniwersytetu A. Mickiewicza, Stefan Parnicki-Pudełko.

Ewa Wycichowska przyjęła z rąk wojewody W. Łęckiego medal "Ad Perpetuam Rei Memorima". (29.04.) Wincenty Różański, nieco zapomniany poznański poeta był bohaterem sympozjum poświęconemu jego osobie i twórczości. (01.06.) Małgorzata Musierowicz odebrała "Order U śmiechu" przyznany jej jak zawsze przez polskie dzieci. (12.06.) Ze stanowiska dyrektora artystycznego Teatru Wielkiego odwołano Macieja Jabłońskiego. Kazimierz Knoff przestał pracować jako komendant wojewódzki policji w Poznaniu. (27.06.) Zmarł ksiądz kanonik Zdzisław Bernat, wieloletni dyrygent Poznańskiego Chóru Katedralnego, odznaczony odznaką "Zasłużony dla Miasta Poznania". N owym dyrektorem Ogrodu Zoologicznego został Lech Banach. (01.07.) Marek Sęczkowski i Jerzy Kostrzewa zdobyli McKinley, najwyższy szczyt Ameryki Północnej (6.193 m n.p.m.). Część drogi powrotnej alpiniści pokonali na nartach.

UCZELNIE

Centrum Studiów Otwartych UAM przygotowało w kwietniu 4 wykłady z cyklu "Zrozumieć Rosję": Prof. Zbigniew Jasiewicz, "Obraz Rosji w kulturze Polski". (07.04.) Prof. Jacek Leoński, "Polacy w Rosji-obraz współczesny" (14.04.) Prof. Jacek Leoński, "Problemy narodowe współczesnej Rosji". (21.04.) Prof. Przemysław Hauser, "Koncepcje pogranicza polsko-rosyjskiego J. Piłsudskiego i pole ich realizacji". (28.04.) Doktorat honoris causa Akademii Medycznej w Poznaniu wręczono prof. Elżbiecie Jankowskiej z Uniwersytetu w G6teborgu. (08.04.) Między innymi w PWSSP i Akademii Medycznej odbywały się spotkania kadry dydaktycznej z kandydatami na studentów w ramach tzw. "drzwi otwartych". Obchody XV-lecia działalności ruchu Uniwersy

tetów Trzeciego Wieku połączono z ogólnopolską naradą przedstawicieli ich (14.04.) Z cyklu "Zrozumieć Rosję" prof. Leszek N owak przygotował wykład "System radziecki. O pewnej rodzinie konceptualizacji teoretycznych". (04.05) Drugi wykład nosił tytuł "Homo sovieticus" i wygłosił go także prof. L. N owak. (12.05.) Trzeci w maju wykład z tego cyklu przygotowała prof. Eugenia Potulicka - "System edukacji w Rosji sowieckiej na tle Szwecji, Anglii, USA". (19.05.) Poznańska Akademia Wychowania Fizycznego obchodziła swoje 75-lecie. N astępujący poznańscy naukowcy otrzymali w Belwederze tytuł profesorski: Monika Skazińska - Akademia Muzyczna, Zbigniew Drozdowicz - USM, Grzegorz Marszałek, Lech Ratajczyk, Bogdan Wegner - PWSSP, Henryk Hudzik - USM, Piotr Goliński - Akademia Rolnicza 70 podchorążych otrzymało promocję oficerską w Wyższej Szkole Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich. (18.06.) Doktorat honoris causa UAM otrzymała Mary Robinson, prezydent Irlandii. (23.06.) Zezwolenie Ministesrtwa Edukacji Narodowej na otwarcie w Poznaniu Wyższej Szkoły Bankowej uzyskało Towarzystwo Edukacji Bankowej. Rektorem został prof. Władysław Balicki. (29.06.) Spośród wszystkich poznańskich uczelni najwięcej chętnych chce studiować na Wydziale Nauk Społecznych UAM - 10,3 kandydata na jedno miejsce. N a całym Uniwersytecie jest ok. 3.300 miejsc na pierwsze lata studiów, chętnych zaś 11.000. Ponad 1,5 tysiąca osób chciało się dostać na studia medyczne, 1.800 na studia rolnicze, na ekonomiczne 4.020, na Politechnice Poznańskiej chciało studiować 2.300 osób.

Prezydent L. Wałęsa wręczył w Belwederze kolejne nominacje profesorskie, także poznańskim uczonym: Joachimowi Cieślikowi (biolog), Wojciechowowi Rzepce (filolog polski), Tomaszowi Łuczakowi (matematyk), Władysławowi Chałupce (Instytut Dendrologii PAN, Kórnik), Andrzejowi Obrędowskiemu (Akad. Medyczna), Stefanowi Poliszko (Akad. Rolnicza).

Przegląd wydarzeń (kwiecień - lipiec 1994)

WYSTAWY

Międzynarodowe Centrum Kultury gościło 4 artystów z ich instalacjami: Marleen Spiessens z Belgii, Karen Patton ze Szkocji, J as on Orr ze Szkocji, Franziska Bark z Niemiec i Dorotę Berdyszak. (07.04.) Marii - Gold Hadkinsion, Linn Hewitt i Eduard Fellows wystawiali swoje prace w Galera ON PWSSP. (08.04.) W "Galerii u Jezuitów" wystawiał Stanisław Rodziński. (15.04.) Artyści z Austrii (Brigit Bachmann, Georg Planer, Fritz Russ) prezentowali obrazy i rzeźby w Galerii Profil. (21.04.) W Galerii Miejskiej "Arsenał" miały miejsce wernisaże trzech wystaw: Edmunda Łubowskiego, Joanny Przybyły, Erika Kifila. (22.04.) Prace Pracowni Rysunku PWSSP obejrzeć można było w Galerii ON. (25.04) Malarstwo i rysunki Haladudy oraz rysunki Zbigniewa Jujki znalazły się w Art and Business Gallery . W Galerii Promocyjnej wystawiła swoje obrazy Małgorzata Ryńska. Edward Dwurnik wystawiał obrazy i rysunki w Galerii Grażyny Kulczyk. (29.04.) "Galeria Carmelitanum" wystawiała rzeźby i rysunki Romana Kosmala. (30.04.) "Wiadomości", pod takim tytułem swoje prace w Art and Business Gallery zaprezentował Tadeusz Piskorski. (05.05.) Instalacje dźwiękowe, rzeźby, obiekty 6 artystów niemieckich znalazły się w Międzynarodowym Centrum Sztuki. (06.05.) W Bibliotece Raczyńskich otwarto wystawę malarstwa Marii Polnej. (06.05.) Artyści z Bielefeld wystawiali z "Galerii u Jezuitów". (10.05.) W Muzeum Sztuk Użytkowych (Oddział Muzeum Narodowego) otwarto wystawę "Plakiety renesansowe w zbiorach MNP". (15.05.) Grafiki Wiesławy Wiśniewskiej można było obejrzeć w Galerii Garbary 48. (16.05.) Galeria ON przygotowała "Spotkania-Performance" (Z. Werpychowski, E. Zarzycka, K. Kwiatkowski, A. Bulewska). (18.05.) W Galerii "Profil" swoje prace wystawiał Józef Kopczyński. (26.05.) 12 obrazów Mariusza Korbońskiego znalazło się w Galerii Grażyny Kulczyk. (27.05.) Mariusz Woszczyński pokazywał swoje rysunki w Galerii ON. (27.05.)

Exlibrisy Z. J óźwiaka ze zbiorów Klemensa Raczaka znalazły się na wystawie przygotowanej przez Bibliotekę Uniewrsytecką. (01.06.) Przez tydzień w Galerii Miejskiej "Arsenał" odbywały się pokazy dyplomów tegorocznych absolwentów PWSSP. (03-09.06.) W Muzeum Narodowym otwarto wystawę obrazów i rysunków Eustachego Wasilkowskiego. (05.06.) "Teatr i mistyka" - zeszłoroczna wystawa w MNP otrzymała nagrodę Grand Prix w konkursie na Najciekawsze Wydarzenie Muzealne roku 1993. "Działalność Zakładów Litograficznych F.K.

Ziółkowski i S-ka" to tytuł wystawy otwartej w M uzem Historii Miasta Poznania. (06.06.) W Muzeum Etnograficznym (Oddział Muzeum Narodowego) wiele dzieci z miasta i województwa przybyło na otwarcie wystawy pokonkursowej "Spotkania ze sztuką. Pejzaż". (08.06.) Obrazy Teresy Simińskiej- Usarewicz prezentowała Galeria Garbary 48. (10.06.) Po 2-letniej przerwie czynna jest ponownie ekspozycja stała malarstwa XX-lecia międzywojennego w Muzeum Narodowym. Wystawę "Wielkie dni małej floty. Ze zbiorów Jerzego Pertka" otwarto w Bibliotece Raczyńskich. (15.06.) XV-lecie Galerii ON PWSSP uczczono wystawą 15 artystów związanych z Galerią pt.

"Drobne narracje". (17.06.) Danuta Urbanowicz wystawiała swoje obrazy w Galerii Polony. (17.06.) Prace malarskie Andrzeja Załeckiego znalazły się w Galerii "Profil". (23.06.) Wernisaż wystawy dzieł Tomasza Setkowskiego odbył się w Galerii Grażyny Kulczyk. (24.06.) Antonii Z ydroń wystawiał w Art and Business Gallery.

Grzegorz Keczmerski pokazał swoje grafiki w Galerii "Profil". (07.07)

TEATR MUZYKA FILM

III koncert z cyklu "Fermata i jej goście" uświetnił młodzieżowy chór z Niemiec "Junge Voyce's Altrip". (03.04.) Chick Corea z zespołem "Electric Band II" grałw wypełnionej do ostatniego miejsca auli uniwersyteckiej. (06.04.) Także w auli UAM miał miejsce koncert z okazji XVIII Kongresu Rodziny. (07.04.) 11 filmów można było obejrzeć w czasie kolejnego, 26 Poznańskiego Tygodnia Filmowego. (07-17.04.) Utwory kompozytorów rosyjskich wypełniły 283 Koncert Poznański. (09.04.) Teatr Animacji wystawił w reżyserii J. Ryl-Krystianowskiego sztukę "Ribidi Rabidi Knoll". (10.04.) 65 Poznański Poranek Muzyczny gościł Orkiestrę Dętą Parafii Zmartwychwstania Pańskiego pod dyr. Z. Szukały. (10.04.) W kościele pod wezwaniem św. Marcina odbył się już 11 "Koncert Świętomarciński". (14.04.) Krzysztof Jakowicz koncertował w auli UAM z poznańskimi filharmonikami. (15.04.) Jerzy Goliński był reżyserem "Juliusza Cezara" W. Shakespeare'a, kwietniowej premiery w "Teatrze Polskim". (16.04.) "Skutki noszenia kapelusza w maju" film Krystyny Krupskiej- Wysockiej zdobył pierwsze miejsce na XIII Festiwalu Filmów dla Dzieci "Ale kino". (18-20.04.) Cztery dni trwał I Międzynarodowy Festiwal Filmów dla Dzieci "Ale kino". Grand Prix - "Złote Koziołki" otrzymał francuski film "Jak okręt bez morza" D. Ladoge'a. (21-24.04.) W auli UAM koncertowała Montrealska Orkiestra Symfoniczna pod dyr. Charlesa Dutoita. (19.04) Kolejny "Ring z..." odbył się w "Scenie na Piętrze" z udziałem Marka Kondrata. (24.04.) "Muzyka wiosną" to tytuł IV koncertu z cyklu "Chóry, organy i...". (24.04.) Z trzema spektaklami przyjechał do Poznania Teatr im. Witkacego z Zakopanego. (2527.04.) Koncert z cyklu "Polscy artyści w orkiestrach świata" zbiegł się ze 140 rocznicą pobytu w Poznaniu Henryka Wieniawskiego, którego utwory grano w ten wieczór. (26.04.) Polski Teatr Tańca - Balet Poznański przygotował wieczór baletowy "Romeo i Julia", "Pół dnia na Północy") w reżyserii i z choreografią Brigitt Cullberg i Mats Ek. 200-rocznicę Insurekcji Kościuszkowskiej oraz 203-rocznice uchwalenia Konstytucji 3 Maja uczczono wieczorem poezji i pieśniw Teatrze Polskim - "Ojców naszych śpiew". (30.04.) W auli uniwersyteckiej odbył się 2-częściowy koncert z okazji 75-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego. (30.04.) Konstanty Andrzej Kulka koncertował z Orkiestrą Symfoniczną PFP w auli UAM. (05.05.) II Międzynarodowy Festiwal Muzyki Celtyckiej - Szkocja połączony był z wystawą w M uzeum Instrumentów Muzycznych.

(06-08.05, wystawa do 30.06.) 66 Poznański Poranek Muzyczny wypełniły utwory w wykonaniu Orkiestry Dętej Swarzędzkich Fabryk Mebli pod dyr. E.

Drewniaka. (08.05.) W klubie "Nurt" odbyła się 37 edycja konkursu "Śpiewać każdy może". (10.05.) Wybitny gitarzysta amerykański Al di Meola grał dla poznańskiej publiczności w hali "Arena". (17.05).

Fragmenty z oper Ryszarda Wagnera złożyły się na program 284 Koncertu Poznańskiego. (20.05.) Dni Maryjne uczczono przez tydzień codziennymi koncertami w kościele 00. Franciszkanów. (22-29.05.) W kinie "Pałacowym" obejrzano 6 filmów składających się na przegląd filmu fińskiego. (24-26.05.) Z cyklu "Koncerty pedagogów Akademii Muzycznej", w auli tej uczelni koncertowała Anna Organiszczak i Mariusz Derewecki. (28.05.) Ewa Demarczyk śpiewała w Sali Wielkiej w "Zamku". (28.05.) Po raz pierwszy w Poznaniu wystawiono w Teatrze Wielkim" Semiramidę" G. Rossiniego w reż. Giovanii Pampiglione z gościnnym udziałem Ewy Podleś. (28.05.) Teatr Muzyczny przygotował premierę "Kopciuszka" S. Prokofiewa. (28.05.) "J askółka" na motywach "Szczęśliwego księcia" O. Wilde'a w reż. Aleksandra Florczaka była majową premierą w Teatrze Animacji. (29.05.) Krzysztof Jakowicz grał w auli UAM z Poznańską Orkiestrą Symfoniczną. (03.06.) W "Zamku" miał miejsce Wojewódzki Przegląd Zespołów Folklorystycznych" Poznań'94".

(04-05.06) Także w "Zamku" odbył się 67 koncert z cyklu Poznański Poranek Muzyczny. (05.06.)

Przegląd wydarzeń (kwiecień - lipiec 1994)

Co wieczór, o godz. 22.00 rozpoczynał się w kinie "Pałacowym" "Nocny Iluzjon". (10-18.06.) Jak co roku Jarmarkowi Świętojańskiemu towarzyszyły "Serenady ratuszowe" (9 koncertów). (11-19.06.) W "Arenie" wystąpiła brytyjska grupa rockowa "Marillion". (14.06.) W auli uniwersyteckiej w czasie trwania 66 MTP odbyły się trzy Koncerty Targowe.

(14, 16, 18.06) I koncert z cyklu "Collegium Cantorum i Goście" zaszczycili swoim udziałem Donata Hoppel i Robert Nakoneczny. (17.06.) W maju Centrum Kultury "Zamek" zorganizowało trzy koncerty na Dziedzińcu Zamkowym. (17, 18, 24.06) W kościele 00. Franciszkanów melomani mogli wysłuchać koncertu muzyki sakralnej w wykonaniu Poznańskiego Chóru Kameralnego" Fermata". (18.06.) Capella Zamku Rydzyńskiego wystąpiła w 13 · "Koncercie Swiętomarcińskim". (19.06.) Georghe Zamfir był bohaterem koncertu cyklicznego "Goście Agnieszki Duczmal". (23.06.) Utworami A. Panufnika i G. Mahlera Orkiestra Symfoniczna PFP zakończyła sezon artystyczny 1993/1994. (24.06.) Przez tydzień odbywało się w Poznaniu Biennale Tańca Współczesnego. (24-30.06.) IV Międzynarodowy Festiwal Teatralny "Malta'94" powiększono w rym roku o imprezy: "Malta Off', "Poznań na Malcie", "Off-Biennale Bis". W Poznaniu wystąpiły zespoły z Francji, Hiszpanii, Niemiec, Włoch, Rosji, Holandii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Polski. Ponad 100 spektakli obejrzeć można było zarówno na deskach poznańskich scen, jak i na Starym Rynku i przylegających doń uliczkach, na Placu Wolności, w starym korycie Warty, na Cytadeli i oczywiście nad Maltą. Poznański Festiwal stał się jednym z większych w Europie, a największym w Polsce festiwalem plenerowym. Jazzowy zespół "Yellowjackets" grał dla poznańskich melomanów w auli uniwersyteckiej. (29.06.) W tej samej sali także dla jazzfanow utwory Cole'a Portera grał Adam Makowicz.

(30.06.) Siedemdziesiąty koncert Poznańskiego Chóru Chłopięcego pod dyr. W. Krollopa z cyklu

"Muzyka w kościołach Poznania i Wielkopolski" odbył się w kościele Matki Boskiej Bolesnej. Lipcowe i sierpniowe "Koncerty Promenadowe" odbywały się raz w tygodniu na Starym Rynku o godz. 12.00 i w Parku Wilsona o godz. 16.00. (03, 10, 17, 24, 31.07) W ratuszowej Sali Odrodzenia przez całe wakacje trwały "Letnie Koncerty Ratuszowe". (06, 13, 20, 27.07.) Z kolei w kościele 00. Franciszkanów przygotowano w lipcu cykl "Staromiejskich Koncertów Organowych". (07,14,21,23, 28.07) W każdy wakacyjny weekend na Dziedzińcu Zamkowym grały zespoły rockowe, bluesowe lub jazzowe. "Video pod Pegazem" to tradycyjna już impreza letnia organizowana przez Teatr Wielki. W lipcu i sierpniu zorganizowano 8 projekcji atrakcyjnych filmów muzycznych. (11.07.-30.08.)

VARIA

W czasie tegorocznych Świąt Wielkanocnych w poznańskim U rzędzie Stanu Cywilnego połączyły się węzłem małżeńskim 52 pary. Przez 4 dni osiem najlepszych klubowych drużyn rywalizowało w Poznaniu w Finale Zdobywców Pucharów w hokeju na trawie grupy B. Pierwsze miejsce (awans do grupy A) zdobyli hokeiści "Pocztowca" Poznań. (O 1-04.04.) Około 2,5 godziny trwa wznowiony po zimie rejs statku "Joanna". Przez cały tydzień statek kursuje na trasie Poznań - okolice Lubonia - Poznań. Po 3-letniej przerwie wznowiło swoją działalność kino "Malta" ze 110 miejscami na widowni. Przez trzy tygodnie przed "Areną" można było oglądać bardzo popularne wśród dzieci modele zwierząt prehistorycznych. Koszykarki poznańskiej" Olimpii" zostały trzecią drużyną Europy. Do oczyszczonych sołackich stawów znowu wpuszczono wodę. Wyremontowano także mostek i jaz. Koszykarki "Olimpii" obroniły po zwycięstwie nad "Włókniarzem" (87:72) tytuł mistrzyń Polski. (13.04.)o prawie 30 cm Warta przekroczyła poziom ostrzegawczy. Dużym zainteresowaniem poznaniaków cieszyła się wystawa kwiatów zorganizowana w Palmiarni. (24.04.) 50 synów chrzestnych prezydenta Ignacego Mościckiego (ogółem było ich 315) spotkało się na zjeździe w Poznaniu. Bibliobus, dar francuskiego regionu Ille-et- Vilaine wyruszył po 30-letniej przerwie sprzed Biblioteki Raczyńskich w dwie trasy: Antoninek-Kobylepole-Os. Przemysława i Ławica-pl. Waryńskiego. Księgozbiór składa się z 1.500 książek. Zdemontowano (po prawie 1,5 roku) świetlny ekran reklamowy wiszący na budynku Akademii Ekonomicznej. (02.06.) Kilkuset rowerzystów przejechało przez centrum miasta w Międzynarodowym Dniu bez Samochodu. (05.06). N ajwiększą i najnowocześniejszą halę wystawową otwarto na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich. Jest to pawilon oznaczony numerem 23 o pow. użytkowej 33,5 tys. m 2 . (06.06.) Przy muzyce "na żywo", piwie i fajerwerkach spędzali Poznaniacy "N oc Świętojańską" nad Maltą. (24/25.06.)

Od 26 czerwca do 31 sierpnia dzieci do lat 15 mogły codziennie przez 15 minut (13.00 - 13.15) wejść bezpłatnie na taras widokowy Akademii Ekonomicznej. W pierwszej połowie tego roku najczęściej kradziono w Poznaniu Fiaty 126p, Volkswageny, Mercedesy i BMW. Trwająca już miesiąc susza spowodowała wprowadzenie zakazu wchodzenia do lasów woj. poznańskiego. (07.06.) Pod koniec lipca poznańscy dziennikarze kwestowali na ulicach miasta na rzecz ofiar wojny w Rwandzie. Lipcowe upały przez wiele dni osiągały temp.

30°C. Szyny kolejowe rozgrzewały się do ponad 50 oC. Po raz pierwszy od 2 lat na poznańskie ulice wyjechały polewaczki. Jednej z uliczek na Winogradach nadano imię zmarłego przed 7 laty poznańskiego poety i pisarza Romana Brandstaettera. "MIG-15", samolot stojący tuż przy moście Królowej Jadwigi od roku 1963, został rozebrany. Kawiarniany ogródek otwarto vis a vis kina "Apollo", w miejscu od lat bardzo zaniedbanym, choć z gruntu urokliwym.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1994 R.62 Nr3/4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry