ZRÓŻNICOWANIE PRZESTRZENNE WYNIKÓW WYBORÓW DO RADY MIEJSKIEJ 19 CZERWCA 1994 W POZNANIU

Kronika Miasta Poznania 1994 R.62 Nr3/4

Czas czytania: ok. 15 min.

KRZYSZTOF PODEMSKI

U czestnictwo w wyborach jest zachowaniem zbiorowym. Wielkie masy ludzi nie mających z sobą żadnego bezpośredniego kontaktu postępują podczas wyborów tak samo. Sposób w jaki się zachowują nie jest - poza komunikującymi się przy pomocy mediów elitami - uzgadniany z innymi uczestnikami życia publicznego. Większość dyskutuje o tym jedynie z najbliższą rodziną, znajomymi, kolegami. Mimo to w odległych od siebie częściach kraju, osoby o podobnym wykształceniu, wysokości i źródle dochodu, wieku czy mieszkające w określonym typie miejscowości i podobnym otoczeniu kulturowym zachowują się najczęściej tak samo jak nieznani im, lecz posiadający podobne cechy społeczne i demograficzne ludzie, a odmiennie niż ci, którzy posiadają zupełnie inne cechy. Zjawisko to można zaobserwować chociażby na przykładzie frekwencji.

W ostatnich wyborach do władz lokalnych, mimo bardzo różnych sytuacji w każdej z 2.400 gmin w Polsce wszędzie do urn wyborczych poszło mniej obywateli niż kiedykolwiek przedtem po 1989 roku. Niemal wszędzie większość mieszkańców nie poszła do urn, choć poziom i znajomość kandydatów, rodzaj więzi społecznej w gminie czy wreszcie poziom życia w gminie były bardzo zróżnicowane. Poszczególne środowiska i regiony głosują do pewnego stopnia podobnie w kolejnych wyborach od 1991 roku. Oddają głos na podobne hasła, choć często na zupełnie inne niż poprzednio ugrupowania i osoby. Zwłaszcza odnosi się do tych, którzy są niezadowoleni ze swojego losu w gospodarce wolnorynkowej. Znaczna część z nich głosowała np. na Tymińskiego, później na KPN, następnie na PSL, a ostatnio na ugrupowania określające się jako "centroprawicowe". Specyfiką naszego życia politycznego jest przy tym znaczna niedookreśloność i zmienność ideologiczna partii politycznych i ich liderów.

Wyniki wyborów w demokratycznych społeczeństwach odzwierciedlają postawy polityczne głosujących. Dostarczają ważnych informacji o zróżnicowaniu poglądów i hierarchii wartości, o antypatiach i sympatiach,o uprzedzeniach i sentymentach, o rozumieniu dobra publicznego i własnego interesu w danym społeczeństwie. Nie można wyborów traktować jako odzwierdciedłenia postaw politycznych oczywiście wtedy, gdy nie są wolne. Niewiele dowiemy się jednak o postawach politycznych także i wtedy, gdy wyborcy głosują na osobę znaną sobie z bezpośrednich kontaktów, gdy głosują nie na polityka, ale na sąsiada. Tak bywa często podczas wyborów lokalnych. W Poznaniu, jak i w innych w dużych ośrodkach miejskich fakt, że kandydat jest sąsiadem miał mniejsze znaczenie niż jego popularność związana z dotychczasową pozycją czy też jego przynależność partyjna. Świadczy o tym między innymi to, że 3 najbardziej politycznie zakorzenione spośród 21 komitetów startujących w wyborach uzyskały razem przeszło 3/4 głosów. "Sąsiedzi" wygrywali tylko wtedy, kiedy organizowali się w osiedlowe komitety wyborcze i prowadzili ożywioną kampanię wyborczą. W Poznaniu udało się to tylko 2 komitetom (TAB.!): jednoosobowemu komitetowi "Bezpartyjny N ewtona" (wygrana w jednym obwodzie) oraz komitetowi "Samorządne Osiedla" (wygrana w 6 obwodach Antoninka i Szczepankowa).

Podobnie można potraktować wygraną w 3 obwodach na Starołęce W. Kukuorowskiego, kandydującego z Unii Pracy, ,który w swoim obwodzie uzyskał 80% głosów, zdobywając po raz drugi z zrzędu (kandydował do Sejmu w 1993 roku i dostał 41 % głosów w swoim miejscu zamieszkania) rekordową ilość głosów w obwodzie. W Morasku z kolei A.Porawski ,kandydat "Naszego Poznania" w jednym z obwodów otrzymał 72% głosów. W kilku obwodach na Piątkowie na drugim miejscu uplasowała się Partia Miejska, której kandydat T. Kielisźewski dostał najwięcej głosów z pośród osób znajdujących się na liście w tych obwodach. W pozostałych przypadkach "sąsiedztwo" kandydata nie było czynnikiem decydującym. Kilka komitetów zorganizowanych tylko na podstawie więzi sąsiedzkiej (np. "Mieszkańcy Rataj", "Zdrowa Woda") nie odegrało żadnej roli nawet w swoich obwodach. Rzecz jasna o wyniku wyborów zadecydowała także popularność poznańskich postaci publicznych, szczególnie prezydenta miasta, W. Sz. Kaczmarka. Jak zwykle w takiej sytuacji trudno jednak rozstrzygnąć na ile wynik danego ugrupowania oznacza poparcie dla partii jako takiej, a na ile dla osobistości z nią związanej. Uwzględniając szczególnie wysoki wynik "Samorządnej Wielkopolski" w okręgu nr 4, w którym kandydował W.Sz.Kaczmarek, wyniki badań poznańskiej opinii publicznej oraz wyniki wyborów z lat poprzednich w Poznaniu należy uznać, że wyborcy głosując na ten komitet głosowali zarówno na popularną partię jak i na popularną osobistość. Mieliśmy zatem do czynienia z trzema możliwymi do uchwycenia modelami głosowania w wyborach samorządowych : "na sąsiada", "na osobistość" i "na partię".

Krzysztof Podemski

Ten trzeci model występował najczęściej i jest najważniejszy dla określenia politycznej mapy Poznania. Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach wyborczych były dość wyraźnie zróżnicowane. (Tabela 2). We wszystkich okręgach i w 173 obwodach zwyciężyła" Samorządna WielkopoIska", zdobywając w Poznaniu średnio 34% głosów. Najwięcej w lewej części Rataj (tu kandydował W.Sz. Kaczmarek), na Winogradach i na Wildzie, najmniej na Górczynie i Łazarzu. Drugie miejsce zdobył "Nasz Poznań: 22% głosów w Poznaniu, zwyciężył w 32,5 (wjednym zremisował z SLD) okręgach wyborczych. Najwięcej głosów dostał w Śródmieściu, a jedynie połowę z tego na Ratajach i niewiele więcej na Piątkowie. SLD zdobył trzecią pozycję : 21 % średnio w Poznaniu, zwyciężył w 23,5 (wspomniany remis z "Naszym Poznaniem") obwodach. Najwięcej głosów uzyskał na Górczynie i Jeżycach, najmniej w lewej części Rataj. Zwraca uwagę fakt, że większe poparcie dla "Samorządnej Wielkopolski" występowało w tych okręgach, gdzie popierano rzadziej zarówno "Nasz Poznań" jak i SLD. (WYK. 1). Wyjątkiem jest Śródmieście, gdzie mniejszemu poparciu dla" Samorządnej Wielkopolski" towarzyszyło większe poparcie jedynie dla "Naszego Poznania". Stosując powszechnie używane określenia z języka polityki, można uznać Śródmieście (1) za najbardziej "prawicową" dzielnicę Poznania, Rataje (4 i 5) i Winogrady (2) za najbardziej "centrowe", natomiast Piątkowo (3) za najbardziej "lewicowe". Górczyn \ Łazarz (7) oraz J eżyce (9) z kolei byłyby dzielnicami o silniejszych wpływach zarówno "lewicy" jak i "prawicy" kosztem "centrum". Oczywiście powyższe uwagi odnoszą się do średniej dla całych okręgów, w skład których wchodziły przecież bardzo różne obwody wyborcze. Najmniej zróżnicowane były Winogrady, gdzie tylko w 1 obwodzie wygrało inne ugrupowanie niż w pozostałych 22 obwodach (22:1), oraz Górczynjlewa strona Rataj , gdzie tylko w 5 obwodach wygrał inny komitet niż w pozostałych (21:5). W innych okręgach wygrywały 3 lub 4 komitety wyborcze: Wilda (27:4:1), GórczynjŁazarz (13:7:4), Piątkowo (17:4:2), Starołękajprawa cześć Rataj (24:3:3:2), Śródmieście (9:6:1), Jeżyce (22:5,5:5,5), Grunwald (18:5:5:1). (Tab. 1)

Gdzie najwięcej, gdzie najmniej głosów otrzymały zwycięskie komitety wyborcze?

Tabela 1

Ilość obwodów w których wygrały poszczególne komitety

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Poznań Samorz. W1kp 9 22 17 20 24 27 13 18 22 172 Nasz Poznań 6 - 2 - 3 4 5 6 5,5* 32,5 SLD 1 1 4 - 2 1 4 5 5,5* 23,5 Samorz. Osiedla x x x 6 x x x x x 6 U nia Pracy - - - - 3 - - 3 Bezpart. Newtona x x x x x x x 1 x 1 Razem 16 23 26 26 32 32 24 29 33 239**

* - W jednym z obwodów Nasz Poznań i SLD uzyskały dokładnie tą samą ilość głosów x - komitet nie istniał w danym okręgu ** - Ponadto w Poznaniu było 4 obwody zamknięte (domy opieki społecznej)

Tabela 2

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach N -c u a> . te "O l CI okręg ,u T3 O 02 J to S ni en pj '1 .a u bo o (O \ u ii TS o M l.? U 1. . (3 2 o c a 'S l c O TT O N 21% "- 3t% u frekwencja 27% 31% 30% 29% 29% 33% 31% 3()% u Samorz. W1kp 31% 37% 31% 40% 33% 37% 30% 36% 31 % 34% Nasz Poznań 30% 20% 18% 15% 20% 23% 27% 25% 27% 22% SLD 20% 20% 22% 17% 21% 21% 24% 21% 23% 21% U nia Pracy 2% 6% 7% 3% 10% 5% 5% 5% 4% 5% Partia Miejska 4% 4% 7% 2% 3% 3% 5% 1% 4% 4% Unia Samorz. Wie1kp 6% 6% 11% - - 6% 4% 4% 6% Osiedla Młodych - - 4% 6% - - - - - Samorządne Osiedla - - - 14% - - - - -

"Samorządna Wielkopolska" najwięcej głosów uzyskała wśród mieszkańców wielkich osiedli mieszkaniowych: na Ratajach, na Winogradach oraz w mniejszym stopniu na Piątkowie. Korzystne dla tego komitetu były także wybory w tych obwodach na Wildzie, w których dominują mieszkańcy starych kamienic (Różana, Traugutta, św. Jerzego).Dobrze wypadała w willowych obwodach Raszyna i Sołacza. Najmniej głosów zdobywała na słabo zurbanizowanych przedmieściach Poznania (Morasko, Szczepankowo, Starołęka,Świerczewo, Fabianowo, Podola

Krzysztof Podemskiny), w wojskowych blokach na Świcie, wojskowych i policyjnych blokach na osiedlu Chrobrego. "Nasz Poznań" wygrał na Starym Mieście: na Garbarach, Starym Rynku, Grobli, Strzeleckiej, na Działowej, w tej części Poznania, w której dominuje ludność starsza i w której jest najwięcej kościołów. Druga z kolei strefa wpływów "Naszego Poznania" to Łazarz: Głogowska, Potockiej, Berwińskiego, Dmowskiego, Bosa, Łukaszewicza. Dużo głosów dostał także na mniej zurbanizowanych przedmieściach: w Morasku, na Dębcu, na Podolanach. Dużo głosów uzyskał ten komitet też na tzw. dolnym tarasie Rataj (Piastowskie, Rzeczypospolitej) oraz w grunwaldzkim rejonie ulic Marcelińskiej i Swobody. "Nasz Poznań" zdobył także uznanie wyborców willowych dzielnic Sołacza, Winiar i Ogrodów. Najmniej popularny okazał się "Nasz Poznań" we wielkich osiedlach mieszkaniowych Piątkowa i Winograd i na górnym tarasie Rataj. Niewiele głosów uzyskał także na Starołęce oraz w kamienicznych obwodach w okolicach rynków Wildeckiego (Sikorskiego, św. Jerzego, Prądzyńskiego, Traugutta, Zmartwychwstańców) i Jeżyckiego (Szamarzewskiegojackowskiego, Długosza, Żeromskiego) . Sojusz Lewicy Demokratycznej najsilniejszy był na piątkowskich osiedlach Sobieskiego i Chrobrego, na wojskowym osiedlu Głuszyna, na Wildzie (Robocza i Prądzyńskiego), na Dębcu (Łozowa, 28 Czerwca 1956), w blokach na Raszynie (Ściegiennego, Arciszewskiego, Chociszewskiego, Węglowa), w blokach na Świcie i na osiedlu Kopernika (N ewtona, Galileusza), w rejonie Przybyszewskiego - Długosza i Szamarzewskiego oraz na willowym Ostrorogu (Sierakowska, Kanclerska, Podkomorska).

Najmniej głosów zdobyło SLD na mało zurbanizowanych przedmieściach Poznania (Szczepankowo, Morasko, oś. Warszawskie, Starołęka, Swierczewo, Fabianowo, Podolany) oraz na Łazarzu (Głogowska, Berwińskiego, Bosa) Frekwencja była najwyższa na Raszynie, Ostrorogu, na osiedlu Warszawskim, w Morasku. Najmniej osób wzięło udział w wyborach na Starym Mieście, w okolicach rynków Wildeckiego, Łazarskiego i Jeżyckiego, w naj starszych częściach Poznania.

Czy poparcie dla "lewicy", "centrum" i "prawicy" jest w poszczególnych obwodach w Poznaniu względnie stałe czy też Poznaniacy zmieniają swoje postawy polityczne ?

Największe zmiany widać na Ratajach, które w 1991 roku znacznie powyżej średniej dla Poznania poparły Unię Pracy, stosunkowo słabo zaś Unię Demokratyczną. Teraz mieszkańcy Rataj poparli "Samorządną Wielkopolskę". Powrót do tej formacji politycznej nastąpił też na Winogradach, których mieszkańcy w 1990 poparli wyraźniej niż inni poznaniacy T. Mazowieckiego, a w 1993 popierali UD jedynie tak samo jak ogół poznaniaków. Po raz kolejny mieszkańcy Piątkowa okazali się bardziej skłonni do głosowania na kandydatów postpeerelowskich niż mieszkańcy dwóch pozostałych "sypialni" poznańskich. Potwierdziło się po raz kolejny także szczególne "rozbicie" polityczne strefy wokół ulic Grochowskiej i Przybyszewskiego, gdzie silne elektoraty "prawicy" i "lewicy" przeplatają się ze sobą. Podobnie jak w wyborach parlamentarnych 1993 mieszkańcy przedmieść Poznania, Starego Miasta częściej niż inni głosowali na "prawicę", rzadziej zaś na "lewicę" i "centrum". Według badań socjologicznych głównymi czynnikami wpływającymi w Polsce po 1989 roku na zachowania wyborcze jest wykształcenie, wysokość dochodu, wiek, stopień zurbanizowania, tradycja kulturowa regionu. Według studium G. Węcłowicza w Poznaniu "ludność o wykształceniu wyższym skupiała się w centrum oraz w sektorach północno-zachodnim i zachodnim. Najliczniej zaś mieszkała, podobnie jak cała ludność, głównie w obszarach nowszych osiedli mieszkaniowych: Rataje, Winogrady, Grunwald. (00.) [obszar -KP] o największej segregacji tej ludności (00.) leży na południe od cytadeli. Wyższy odsetek ludności o wykształceniu średnim, przy stosunkowo małym zróżnicowaniu przestrzennym, odnotowano na północ od śródmieścia (na Winogradach) i w jednej jednostce na zachód od terenów Międzynarodowych Targów Poznańskich. Jedynym obszarem o stosunkowo większym stopniu segregacji tej grupy była jednostka urbanistyczna w północno-zachodniej części miasta. Ludność o wykształceniu zawodowym występowała w wyższym odsetku na peryferiach miasta, przy stosunkowo wysokiej koncentracji jej na zachód od Warty (na Ratajach). Analiza rozmieszczenia współczynników lokalizacji wykazała pewną segregację tej grupy na peryferiach i wzdłuż Warty na południu miasta. Analiza rozmieszczenia ludności posiadającej tylko wykształcenie podstawowe świadczy o tendencji do zamieszkiwania przez tę ludność wschodnich części miasta. Zgodnie z danymi przedstawionymi przez tego autora, istnieją w Poznaniu takie jednostki przestrzenne, w których odsetek ludności z wykształceniem wyższym wynosi mniej niż 5% (np. Morasko, Radojewo, Fabiano wo, Szczepankowo, Strzeszyn), takie gdzie waha się on od 10 do 20 % (Winogrady, Rataje, Piątkowo), od 20 do 30% (Grunwald, Sołacz) i takie, w których przekracza on 30% (Śródmieście). Z obserwacji i z danych urzędowych wiadomo, że najmłodsze demograficznie duże osiedla mieszkaniowe w Poznaniu to górny taras Rataj i Piątkowo (zasiedlane w latach 80-tych, częściowo nawet 90-tych) , naj starsze zaś Winogrady i dolny taras Rataj (zasiedlane w latach 70-tych). Mieszkania w kamienicach Śródmieścia, Starego Miasta, Łazarza, Wildy czy Jeżyc zamieszkują z reguły ludzie starsi. Mimo braku w Polsce wyraźnej przestrzennej segregacji osób o różnym poziomie zamożności, jak to bywa w innych krajach, można i w Poznaniu wyróżnić takie dzielnice, które mają opinie zamożnych (np. Ogrody) i takie, które są uznawane za biedne (np. Chwaliszewo). Wpływ na wynik wyborów ma także zamieszkanie danego obwodu przez jakąś charakterystyczną politycznie grupę zawodową, jakimi w Polsce nadal jeszcze są wojsko i policja. Zróżnicowanie przestrzenne wyników wyborczych jest rezultatem splotu tych wszystkich czynników.

Krzysztof Podemski

ANEKS

Okręg nr 1: Śródmieście

ŚREDNIA OBWODY O 5% OBWODY O 5% KOMITET DLA POWYŻEJ ŚREDNIEJ PONIŻEJ ŚREDNIEJ OKRĘGU DLA POZNANIA DLA POZNANIA SAMORZĄDNA 31% 24%: nr 1 - Grobla, WIELKOPOLSKA - nr 3 - Strzelecka NASZ POZNAŃ 38%: nr 16 - Garbary 34%: nr 1 - Grobla 32%: nr 4 - Strzelecka, nr 9 - św. Marcin 30% nr 13 - Klasztorna 30%: nr - Rybaki 29%: nr - Strzelecka nr 10 - Działynskich nr 14 - Stary Rynek SOJUSZ LEWICY 20% 32%: nr 15 - 13%: nr 6 - Rybaki DEMOKRATYCZNEJ Niepodległości 14%: nr 9 - św. Marcin FREKWENCJA 41 %: nr 5 - Krakowska 20%: nr 1 - Grobla 38%: nr 15 - 21 %: nr 2 - Garbary Niepodległości 22%: nr 3 - Strzelecka 27% nr 4 - Strzelecka 24%: nr 6 - Rybaki nr 7 - Powst.WIkp., nr 16 - Garbary

Okręg nr 2: Winogrady

ŚREDNIA OBWODY O 5% OBWODY O 5% KOMITET DLA POWYŻEJ ŚREDNIEJ PONIŻEJ ŚREDNIEJ OKREGU DLA POZNANIA DLA POZNANIA SAMORZĄDNA 53% :nr 37 - Zwycięstwa 20%: nr 19-0bornicka WIELKOPOLSKA 43%: nr 18 - Żniwna 41 %: nr 38 - Zwycięstwa 39%: nr 25 - Warzywna, 37% nr 26 - Pod Lipami, nr 27 - pod Lipami, nr 36 - Wichrowe Wzgórza, nr 39 - Wichrowe Wzgórza SOJUSZ LEWICY 20% 36%: nr 19 - Obornicka 14%: nr 29 - Pod Lipami DEMOKRATYCZNEJ NASZ POZNAŃ 26%: nr 24 - Warzywna 14%: nr 37 - Zwycięstwa 15%: nr 30 - Kosmonautów 20% 17%: nr 28 - Pod Lipami, nr 36 - Wichrowe Wzgórza, nr 34 - Wichrowe Wzgórza FREKWENCJA 32% 39% :nr 18 - Żniwna 24%: nr 19 - Obornicka 37%: nr 26 - Pod Lipami

Okręg nr 3: Piątkowo

ŚREDNIA OBWODY O 5% OBWODY O 5% KOMITET DLA POWYŻEJ ŚREDNIEJ PONIŻEJ ŚREDNIEJ OKRĘGU DLA POZNANIA DLA POZNANIA SAMORZĄDNA 51 %: nr 59 - S.Batorego 10%: nr 61 - Morasko WIELKOPOLSKA 44 %: nr 60 - S. Batorego 21 %: nr 52 - Szarych 31% Szeregów 24%:nr 56 - B.Chrobrego 23%:nr 48 - B.Chrobrego SOJUSZ LEWICY 36%: nr 50 - B.Chrobrego 5%: nr 61 - Morasko DEMOKRATYCZNEJ 33%: nr 48 - B.Chrobrego 12%: nr 53 - Druskiennicka 22% 32%: nr 56 - J.Sobieskiego 30%: nr 58 - J. Sobieskiego 28%: nr 49 - B.Chrobrego NASZ POZNAŃ 72%: nr 61 - Morasko 8%: nr 56 - J.Sobieskiego 31%: nr 53 - Druskiennicka 10%: nr 57 - J. Sobieskiego 11%: nr 46 - B.Śmiałego, nr 55 - J. Sobieskiego 18% 12%: nr 59 - S.Batorego, nr 50 - B.Chrobrego 13%: nr 42 - B.Śmiałego, nr 45 - B.Śmiałego, nr 49 - B.Chrobrego, nr 58 - J. Sobieskiego FREKWENCJA 27% 42%: nr 61 % - Morasko 22%: nr 42 - B.Śmiałego, nr 62 - Boranta

Krzysztof Podemski

Okręg nr 4: Główna - Warszawskie - Rataje (lewa strona)

ŚREDNIA OBWODY O 5% OBWODY O 5% KOMITET DLA POWYŻEJ ŚREDNIEJ PONIŻEJ ŚREDNIEJ OKRĘGU DLA POZNANIA DLA POZNANIA SAMORZĄDNA 56%: nr 78 - Czecha 21 %: nr 69 - Warszawska WIELKOPOLSKA 52%: nr 85 - Lecha 25%: nr 77 - 47%: nr 79 - Czecha, Szczepankowo nr 80 - Rusa 26%: nr 68 - 46%: nr 67 - Tomickiego, Inowrocławska, 40% nr 83 - Lecha nr 75 - Szpaków, 44%: nr 87 - Tysiąclecia nr 76 - Szczepankowo 42%: nr 63 - Harcerska, nr 81 - Rusa 41%: nr 64 - Główna, nr 86 - Lecha SOJUSZ LEWICY 32%: nr 66 - Tomickiego 7%: nr 69 - Warszawska, DEMOKRATYCZNEJ 27% : nr 84 - Tysiąclecia nr 77 - Szczepankowo 9%: nr 74 - Leszka, nr 75 - Szpaków 10%: nr 76 - 17% Szczepankowo, nr 72 - Leszka 12%: nr 70 - Mińska 13%: nr 81 - Rusa 14%: nr 63 - Harcerska, nr 71 - Inowrocławska NASZ POZNAŃ 31 %: nr 7 O - Mińska 5%: nr 76 - Szczepankowo, nr 74 - Leszka, nr 75 - Szczepankowo 8%: nr 69 - Warszawska, nr 73 - Warszawska, nr 77 - Szczepankowo 10%: nr 78 - Czecha, nr 84 - Tysiąclecia 11 %: nr 66 - Tomickiego 15% nr 82 - Rusa 12%: nr 67 - Tomickiego, nr 70- Mińska 13%: nr 79 - Czecha, 14%: nr 63 - Harcerska, nr 71 - Inowrocławska 15%: nr 80 - Rusa, nr 81 - Rusa, 16%: nr 85 - Lecha, nr 65- Bvdgoska FREKWENCJA 43%: nr 70 - Mińska 17%: nr 63 - Harcerska 42%: nr 69 - Warszawska 24%: nr 73 - Warszawska, 30% 39%: nr 74 - Leszka nr 80 - Rusa 37%: nr 66 - Tomickiego nr 71 - Inowrocławska

Okręg nr 5: Rataje (prawa strona) - Starołęka

ŚREDNIA OBWODY O 5% OBWODY O 5% KOMITET DLA POWYŻEJ ŚREDNIEJ PONIŻEJ ŚREDNIEJ OKRĘGU DLA POZNANIA DLA POZNANIA SAMORZĄDNA 55%: nr 109 - Starołęka 5%: nr 112 - Starołęcka WIELKOPOLSKA 43%: nr 107 - Stare Zegrze 11%: nr 110 - Tarnowska 40%: nr 90 - Jagiellońskie, 19%: nr 113 - Baranowska nr 99 - Bohaterów II 23%: nr 114 - Starołęcka 33% Wojny Św., 26%: nr 97 - Powstań nr 108 - Orła Białego Narodowych 39%: nr 104 - Stare Zegrze, nr 116 - Piastowskie SOJUSZ LEWICY 67%: nr 110 - Tarnowska 3%: nr 112 - Starołęcka DEMOKRATYCZNEJ 21% 33%: nr 111 - Głuszyna 6%: nr 113 - Baranowska 9%: nr 114 - Starołęcka 14%: nr 109 - Starołęcka NASZ POZNAŃ 31%: nr 95 - 5%: Głuszyna Rzeczypospolitej 6%: Starołęcka 30%: nr 120 - Piastowskie, 9%: nr 113 - Baranowska 20% nr 115 - Piastowskie, 11 %: nr 114 - Starołęcka nr 96 - Rzeczypospolitej, 15%: nr 98 - Oświecenia nr 97 - Powstań 16%: nr 90 - Jagiellońskie, Narodowych nr 109 - Starołęcka 17%: nr 106 - Orła Białego FREKWENCJA 41%: nr 110 - Tarnowska 19%: nr 108 - Orła Białego, 29% 37%: nr 112 - Starołęcka nr 109 - Starołęcka 37%: nr 93 - Jagiellońskie 24%: nr 107 - Stare Zegrze

Krzysztof Podemski

Okręg nr 6: Wilda

ŚREDNIA OBWODY O 5% OBWODY O 5% KOMITET DLA POWYŻEJ ŚREDNIEJ PONIŻEJ ŚREDNIEJ OKRĘGU DLA POZNANIA DLA POZNANIA SAMORZĄDNA 50%: nr 152 - Świerkowa 24%: nr 145 - 28 VI 1956 WIELKOPOLSKA 48%: nr 153 - Rawicka 25%: nr 147 - Opolska, 45%: nr 149 - Jarzębowa nr 140 - Św. Szczepana 44%: nr 127 - Św. Jerzego 27%: nr 150 - Jesionowa 43%: nr 135 - 28%: nr 151 - Grabowa 37% Zmartwychwstańców 42%: nr 154 - Rawicka 41%: nr 122 - Chwiałkowskiego 39%: nr 124 - Różana, nr 136 - Traugutta, nr 137 - Traugutta NASZ POZNAŃ 34%: nr 141 - Łozowa 14%: nr 135 - 28%:nr 150 - Jesionowa Zmartwychwstańców 15%: nr 127 - Św. Jerzego, 23% nr 130 - Sikorskiego, nr 132 - Prądzyńskiego, nr 154 - Rawicka 16%: nr 136 - Traugutta 17%: nr 149 - Jesionowa SOJUSZ LEWICY 31%: nr 145 - 28.VI.1956 10%: nr 138 - 28.VI.1956 DEMOKRATYCZNEJ 29%: nr 128 - Robocza 11 %: nr 152 - Świerkowa 21% 28%: nr 131 - 12%: nr 153 - Rawicka Prądzyńskiego, 14%: nr 154 - Rawicka nr 141 - Łozowa FREKWENCJA 18%: nr 130 - Sikorskiego 20%: nr 129 - Prądzyńskiego 29% 23 %: nr 128 - Robocza, nr 132 - Prądzyńskiego, nr 134 - Św. Jerzego 24%: nr 137 - Traugutta

Okręg 7 nr Górczyn-Łazarz

ŚREDNIA OBWODY O 5% OBWODY O 5% KOMITET DLA POWYŻEJ ŚREDNIEJ PONIŻEJ ŚREDNIEJ OKRĘGU DLA POZNANIA DLA POZNANIA SAMORZĄDNA 15%: nr 169 - Potockiej WIELKOPOLSKA 19%: nr 159 - Ściegiennego 20%: nr 173 - Łukaszewicza 30% 22%: nr 157 - Bosa, nr 170 - Potockiej 25%: nr 155 - Węglowa 26%: nr 162 - Chociszewskiego 27%: nr 175 - Matejki NASZ POZNAŃ 44%: nr 157 - Bosa 36 %: nr l 73 - Łukaszewicza 35%:nr 156 - Andrzej ewskie go, nr 166 - Głogowska 33%: nr 168 - Głogowska, 27% nr 169 - Potockiej 31 %: nr 170 - Potockiej 30%: nr 171 - Dmowskiego, nr 167 - Dmowskiego 29%: Wojskowa, nr 172 - Berwińskiego 28%: nr 164 - Berwińskiego SOJUSZ LEWICY 47%: nr 159 - Ściegiennego 13%: nr 165 - Głogowska DEMOKRATYCZNEJ 39%: nr 155 - Węglowa 14% nr 157 - Bosa, 24% 34%: nr 160 - nr 164 - Berwińskiego, Arciszewskiego nr 166 - Głogowska 32% nr 162 - Chociszewskiego FREKWENCJA 41 %: nr 168 - Głogowska 22% - nr 37%: nr 162 - 156-Andrzejewskiego 31% Chociszewskiego, 23 %: nr 164 - Berwińskiego nr 170 - Potockiej 24%: nr171 - Dmowskiego, nr 173 - Łukaszewicza

Krzysztof Podemski

Okręg 8: Grunwald - Kopernika - Ławica

ŚREDNIA OBWODY O 5% OBWODY O 5% KOMITET DLA POWYŻEJ ŚREDNIEJ PONIŻEJ ŚREDNIEJ OKRĘGU DLA POZNANIA DLA POZNANIA SAMORZĄDNA 48%: nr 194 - 12%: nr 204 - Żmigrodzka WIELKOPOLSKA Rynarzewska, 14%: nr 205 - Fabianowo nr 296 - Cyniowa, 25%: nr 207 - Małoszyńska nr 208 - Ławica 26%: nr 182 - Świt, 45%: nr 180 - Marcelińska, nr 184 - Świt, nr 190 - Trybunalska, nr 185 - Swoboda, 36% nr 195 - Ściegiennego nr 187 - Swoboda 44%: nr 193 - 27%: nr 189 - Chociszewskiego Podkomorska 43%: nr 196 - Taczanowskiego 40%: nr 181 - Szamotulska, nr 192- Sierakowska, nr 197 - Raszyńska NASZ POZNAŃ 59%: nr nr 204 - 9%: nr 206 - Cyniowa Żmigrodzka 44%:nr 207 - Małoszyńska 25% 37%: nr 204 - J awornicka 32%: nr 180 - Marcelińska, nr 187 - Swoboda 31%:nr 185 - Swoboda SOJUSZ LEWICY 37%: nr 183 - Sierakowska 6%: nr 206 - Cyniowa DEMOKRATYCZNEJ 34%: nr 184 - Świt, 10%: nr 207 - Małoszyńska nr 20 l - Galileusza 11 %: nr 204 - Żmigrodzka 33%: nr 189 - 12%: nr 180 - Marcelińska 21% Podkomorska 14%: nr 203 - Jawornicka, 3 l %: nr 182 - Ś wi t, nr 205 - Fabianowo, nr 187 - Swoboda nr 209 - Perzycka 27%:nr 191 - Kanclerska 26%: nr 188 - Promyk, nr 199 - Newtona FREKWENCJA 46%: nr Chociszewskiego 22%: nr 205 - Fabianowo 43 %: nr 180 - Marcelińska 23 %: nr 209 - Perzycka 42%: nr 190 - Trybunalska 39%: nr 207 - Małoszyńska 33% 37%: nr 191 - Kanclerska, nr 192 - Sierakowska, nr 197 - Raszyńska, nr 208 - Ławica 36%: nr 206 - Cyniowa

Okręg nr 9: Jeżyce

ŚREDNIA OBWODY O 5% OBWODY O 5% KOMITET DLA POWYŻEJ ŚREDNIEJ PONIŻEJ ŚREDNIEJ OKRĘGU DLA POZNANIA DLA POZNANIA SAMORZĄDNA 42%: nr 225 - Winiary 9%: nr 212 - Leśnowolska WIELKOPOLSKA 41%: nr 226 - Wojska 16%: nr 210 - Chojnicka Polskiego, 18%: nr 211 - Leśnowolska nr 213 - Hangarowa 23%: nr 216 - 31% 40%: nr 239 - Słowackiego Szamarzewskiego 39%: nr 227 - Drzymały nr 220 - WojskaPolskiego 24%: nr 234 - Przybyszewskiego 27%: nr 233 - Długosza NASZ POZNAŃ 74%: nr 212 - Leśnowolska 13%: nr 216 - 62%: nr 210 - Chojnicka, Szamarzewskiego nr 211 - Leśnowolska 14%: nr 233 - Długosza, 34%: nr 221 - Winiary nr 234 - Przybyszewskiego 27% 31%: nr 220 - Wojska 15%: nr 219 - Żeromskiego Polskiego, 16%: nr 231 - Św. Floriana, nr 240 - Sienkiewicza, nr 239 - Jackowskiego nr 213 - Hangarowa 29%: nr 215 - Piękna 30%: nr 222 - Widna SOJUSZ LEWICY 39%: nr 234 - 9%: nr 212 - Leśnowolska DEMOKRATYCZNEJ Przybyszewskiego 10%: nr 210 - Chojnicka 38%: nr 21 7 - 11%: nr 211 - Leśnowolska Szamarzewskiego 12%: nr 213 - Hangarowa 36%: nr 233 - Długosza, 14%: nr 229 - nr 214 - Hangarowa, Dąbrowskiego 23% nr 216 - Szamarzewskiego 31%: nr 220 -Wojska Polskiego 29%: nr 223 - Sochaczewska, nr 218 - Przybyszewskiego 28%: nr 219 - Żeromskiego FREKWENCJA 42%: nr 213 - Hangarowa 19%: nr 236 - Słowackiego 41 %: nr 219 - Żeromskiego 21 %: nr 238 - Jackowskiego 31% 39%: nr 223 - 22%: nr 230 - Sochaczewska, Dąbrowskiego, nr 226 - Wojska Polskiego nr 237 - Słowackiego

Krzysztof Podemski

Frekwencja wyborcza w poszczególnych okręgach Poznań, 19.06.94

2 3 4 5 6 7 8 g ŚREDNIO POZNAŃ 40 - 2 W\ --£-36" 34 Poparcie 31 dla "Samorządnej 30 .

I Wielkopolski" Poznań, 19.06.94 %20 10 O 2 3 4 5 6 7 8 g ŚREDNIO POZNAŃ

Poparcie dla "Naszego Poznania" Poznań, 19.06.94

Poparcie dla Sujuszu Lewicy Demokratycznej Poznań, 19.06.94

2 3 4 5 6 7 8 g ŚREDNIO POZNAŃ

Wykres 1. 1. Śródmieście; 2. Winogrady; 3. Piątkowo; 4. Główna/Rataje; 5. Rataje/Starołęka; 6. Wilda; 7. Górczyn; 7. Grunwald; 9. Jeżyce.

okręgi

Samorządna Wielkopolska

E Nasz Poznań

- A - SLD

Wykres 2. Najważniejsze wyniki wyborów lokalnych 19.06.1994 roku w Poznaniu w poszczególnych okręgach wyborczych. 1. Śródmieście; 2. Winogrady; 3. Piątkowo; 4. Główna/Rataje; 5. Rataje/Starołęka; 6. Wilda; 7. Górczyn; 7. Grunwald; 9. Jeżyce.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1994 R.62 Nr3/4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry