RADNI RADY MIEJSKIEJ POZNANIA W LICZBACH Kadencja 1990-1994

Kronika Miasta Poznania 1994 R.62 Nr3/4

Czas czytania: ok. 12 min.

STEFAN ŻYNDA

W ybrana w pierwszych po II-wojnie światowej demokratycznych wyborach Rada Miejska Poznania liczyła 65 osób. 64 osoby weszły do Rady z listy Komitetów Obywatelskich i "Solidarności", a l-a z listy Konfederacji Polski Niepodległej.

W skład Rady weszło 7 pań i 58 panów - średnia wieku wynosiła na początku kadencji 43,5 lat - średnia wieku w poszczególnych okręgach wyborczych kształtowała się następująco:

, 46,2 I Sródmieście VII Widia 34,3 II Winogrady 45,0 VIII Grunwald I 49,2 III Piątkowo 39,5 IX Grunwald II 40,0 IV Rataje I 53,4 X Grunwald III 39,4 V Rataj e II 45,0 XI Jeżyce I 42,0 VI Szczepankowo 49,8 XII Jeżyce II 42,0

Najwyższą średnią wieku (53,4 lata) posiadali radni z okręgu wyborczego IV-go (Rataje I), a naj niższą (34,3 lata) z okręgu VII-go (Wilda).

Na 65 radnych 55 posiadało wykształcenie wyższe (23 - uniwersyteckie, 19 - politechniczne, 6 - rolnicze, 3 - ekonomiczne, 3 - medyczne i 1 - wychowania fizycznego), a 10 średnie zawodowe. Przedstawiając rzecz szczegółowiej w Radzie zasiadało: 5 prawników, 5 filologów, 2 geografów fizycznych, 3 fizyków, 1 bibliotekarz, 3 historyków, 2 chemików, 1 psycholog, 2 historyków sztuki, 2 technologów drewna, 2 ogrodników, 5 rolników, 1 farmaceuta, 2 lekarzy, 5 mechaników, 9 elektryków, 3 budowlanych, 1 informatyk, 3 architektów, 1 urbanista, 1 inżynier środowiska, 1 inżynier pożarnictwa, 1 geodeta, 3 ekonomistów i 1 rehabilitant.

Różne były formy aktywności radnych - można je rozpatrywać między innymi biorąc pod uwagę obecność i czynny udział w posiedzeniach plenar

nych Rady (sesjach) oraz czynny udział w pracach poszczególnych merytorycznych komisji Rady. W okresie pierwszej kadencji Rady Miejskiej Poznania - od maja 1990 roku do maja 1994 roku - odbyło się 107 sesji, które trwały 136 dni (sesje były jedno-, dwu-, a nawet trzydniowe). Pierwszy zamieszczony w opracowaniu diagram przedstawia ilość dni nieobecności poszczególnych radnych na posiedzeniach sesji Rady bez podania czy nieobecności te były usprawiedliwione czy też nie (większość była niewątpliwie usprawiedliwiona) (ryc. 1). Wszystkie zamieszczone tu diagramy winny być "czytane" jednocześnie z alfabetycznym spisem radnych.

1. Andrzejewski R.

2. Babiak J.

3. Bąk K 4. Bielerzewski A.

5. Bielicki P.

6. Brant H.

7. Chomicz W.

8. Chudobiecki J.

9. Chudziński P.

10. Cofta W. - do 18.11.94 11. Czyżak A.

12. Deskur A.

13. Firlik J.

14. Futymski A.

15. Gajtkowski A.

16. Golik W.

17. Grajek M.

18. Grobelny R.

19. Guderski Z.

20. Janowski K.

21. Jazdon A.

22. Kaczmarek J.

23. Kaczmarek W. Sz.

24. Kayser T.

25. Kieliszewski T.

26. Klimaszewska I.

27. Kłoskowski K.

28. Konik K.

29. Kownacki E.

30. Kręglewski W.

31. Krysztofiak Z.

32. Lewandowicz T.

33. Lewandowski R.

34. Łabędzki J.

35. Marciniak K.

36. Markiewicz Z.

37. N owotny A.

38. Odroń B.

39. Pawlaczyk H.

40. Pawlak M.

41. Pazder J.

42. Pietrzyński M.

42a. DziewoIski L.

43. Piślewski N.

44. Porawski A.

45. Pudliszak M.

46. Ratajczak Cz. - do 27.X.92 47. Rotnicka J.

48. Rutkowski J.

49. Simon M.

50. Skuratowicz J.

51. Sokołowski T.

52. Stawicki P.

53. Stelmasiak Sł.

54. Stryła Z.

55. Stuligrosz M.

56. Trojanowicz R.

57. Tuszewski K.

58. Uliszewska- Kaden M.

59. Urbański M.

60. Wachowska U.

61. Wiesiołowski J.

62. Wojciechowski W.

63. Zagórski Z.

64. Zalewska B.

65. Żynda S.

do 17.XI.92 od 17.XI.92

Stefan Żynda

Z przedstawionego diagramu wynika, iż najwięcej nieobecności mieli Radni W. Cofta, P. Bielicki, K. Kłoskowski i T. Lewandowicz, a najmniej - J. Firlik, Z. Stryła, K. Konik, H. Pawlaczyk oraz W. Wojciechowski, który nie opuścił ani jednego dnia obrad. Radnych M. Pietrzyńskiego i L. DziewoIskiego możemy rozpatrywać jedynie wspólnie, bowiem po rezygnacji z mandatu pierwszego, w dniu 17 XI 92 r, drugi go zastąpił. Diagram drugi ilustruje sumę wystąpień radnych w okresie całej kadencji, a więc na 107 sesjach, które trwały 136 dni (ryc. 2). Wynika z niego, iż "głównym" mówcą na sesjach był radny J. Skuratowicz (918 wystąpień), a dzielnie mu sekundował R. Grobelny (800 wystąpień) oraz T. Sokołowski (697 wystąpień), Z. Stryła (676), Z. Markiewicz (651), J. Rotnicka (630) i J. Pazder (629). Najmniej, jeśli chodzi o wypowiedzi zaznaczyli swą obecność na sesjach radni: A. Jazdon (8 wypowiedzi), Z. Krysztofiak (9), A. Futymski (18), W. Cofta (23) i M. Uliszewska- Kaden (23). Ogółem w czasie 136 dni na 107 Sesjach Rady radni zabierali głos 15248 razy, co daje średnią na jednego radnego 234,6 wystąpień w czasie kadencji oraz średnio 112 wystąpień na jeden dzień obrad. Biorąc średnio 8 godzin obrad dziennie tzn. 480 minut, na jedno wystąpienie wypada około 4 minut. Zamieszczone poniżej zestawienie przedstawia ilość dni i SeSjI oraz sumę wystąpień w poszczególnych latach kadencji:

1990 rok 21 dni obrad 16 sesji 2 280 wystąpień 1991 rok 35 dni obrad 29 sesji 4 213 wystąpień 1992 rok 37 dni obrad 27 sesji 4 378 wystąpień 1993 rok 29 dni obrad 25 sesji 3 100 wystąpień 1994 rok 14 dni obrad 10 sesji 1 277 wystąpień 136 dni obrad 107 sesji 15 248 wystąpień

Z zestawienia tego wynika, iż ilość dni obrad, ilość sesji, jak i ilość wystąpień w latach 1993 i 94 wyraźnie zmalała. N astępny diagram (ryc. 3) ilustruje sumę wystąpień radnych na poszczególnych 107 sesjach Rady. Zaznaczono na nim sesje jedno-, dwu- i trzydniowe, kolejne numery sesji oraz sumę wystąpień. Widać z niego wyraźnie, iż największą ilość wystąpień zaprotokołowano na sesjach dwu- i trzydniowych, a najmniejszą na jednodniowych przeważnie dotyczących sesji uroczystych. Najczęściej zabierano głos na sesjach, na których omawiano regulaminy i statuty oraz budżet miasta (plany i sprawozdania). Kolejny diagram (ryc. 4) przedstawia sumę wystąpień radnych w dyskusjach na 107 sesjach według ich przynależności do poszczególnych okręgów wyborczych. Z diagramu wynika, iż najbardziej aktywni byli radni z okręgów wyborczych: II (Winogrady) i V (Rataje II), niewiele ustępowali im radni z okręgów II (Piątkowo), VII (Wilda), X (Grunwald III) oraz IX (Grunwald II). Najmniej aktywni w dyskusjach byli radni z okręgów: VIII (Grunwald I), XI (Jeżyce I) oraz I (Śródmieście). Bardziej dokładnie tzn. z podaniem sumy wystąpień poszczególnych radnych z różnych okręgów wyborczych zagadnienie to ilustruje kolejny diagram (ryc. 5).

Analizę poszczególnych diagramów należy przeprowadzać z pomocą alfabetycznego spisu radnych oraz spisu radnych z podaniem ich przynależności do poszczególnych okręgów wyborczych (patrz załączniki). Przykładowo w okręgu X - 918 razy zabrał głos nr 50 tzn. radny J. Skuratowicz, 697 razy nr 51 - T. Sokołowski, 53 razy nr 56 - R. Trojanowicz, 29 razy nr 33 - R. Lewandowski i 18 razy nr 14 - A. Futymski.

Diagram ostatni (ryc. 6) daje czytelnikowi informację o sumie wystąpień radnych na 107 sesjach (136 dniach obrad) według grup wiekowych (rocznika urodzenia). Okazało się, iż najczęściej zabierali głos na posiedzeniach sesji, radni urodzeni w latach 1941-1950 i 1951-1960, a więc ludzie mający na początku kadencji od 40 do 49 lat oraz od 30 do 39 lat, a najrzadziej urodzeni w latach 1921-1930, mający od 60 do 69 lat.

Biorąc średnią ilość wystąpień na jednego radnego w poszczególnych grupach wiekowych najczęściej zabierali głos radni w wieku od 40 do 49 lat, nieznacznie ustępowali im radni w wieku od 30 do 39 lat. W dalszej kolejności znalazła się grupa najmłodsza w wieku od 20 do 29 lat, a następnie grupa od 50 do 59 lat i mocno odbiegająca od poprzednich grupa naj starszych radnych w wieku od 60 do 69 lat. Pomocą do analizy ostatniego diagramu jest spis radnych według roczników urodzeń (patrz załącznik). Mając do dyspozycji podane wyżej dane liczbowe - pewnego rodzaju statystykę - każdy z zainteresowanych czytelników może przeprowadzać analizę aktywności radnych z wielu jeszcze innych punktów widzenia. Inną formą "aktywności" radnych, o której wspomniano na początku niniejszego opracowania jest przynależność do poszczególnych stałych komisji Rady. Zagadnienie to ilustruje poniższe zestawienie:

Lp. Nazwisko ilość Lp. Nazwisko ilość komisji komisji l Andrzejewski R. l 17 Grąjek M. 3 2 Babiak J. 2 18 Grobelny R. 3 3 BąkK. 3 19 Guderski Z. 2 4 Bielerzewski A. 3 20 Janowski K. 2 5 Bielicki P. l 21 Jazdon A. 2 6 Brant H. 3 22 Kaczmarek J. 3 7 Chomicz w. 3 23 Kaczmarek Sz. W. O 8 Chudobiecki J. 6 24 Kayser T. O 9 Chudziński P. 2 25 Kieliszewski T. 3 10 Cofta W. O 26 Klimaszewska I. 3 11 Czyżak A. 2 27 Kłoskowski K. 2 12 Deskur A. 2 28 Konik K. 2 13 Firlik J. 3 29 Kownacki E. 3 14 Futymski A. 2 30 Kręglewski w. l 15 Gajtkowski A. 5 31 Krysztofiak Z. 2 16 Golik W. 2 32 Lewandowicz T. l

Stefan Żynda

Lp. Nazwisko ilość Lp. Nazwisko ilość komisji komisji 33 Lewandowski R. l 49 Simon M. 3 34 Łabędzki J. 4 50 Skuratowicz J. 4 35 Marciniak K. 2 51 Sokołowski T. 3 36 Markiewicz Z. 4 52 Stawicki P. 3 37 N owotny A. 4 53 Stelmasiak Sł. l 38 Odroń B. 2 54 Stryła Z. 3 39 Pawlaczyk H. 3 55 Stuligrosz M. 3 40 Pawlak M. 2 56 Trojanowicz R. l 41 Pazder J. 3 57 Tuszewski K. 2 42 Pietrzyński M. l 58 Uliszewska - Kaden M. 2 42a DziewoIski L. l 59 Urbański M. 2 43 Piślewski N. 2 60 Wachowska U. 2 44 Porawski A. l 61 Wiesiołowski J. 3 45 Pudliszak M. 3 62 Wojciechowski W. 3 46 Ratajczak Cz. 2 63 Zagórski Z. l 47 Rotnicka J. 2 64 Zalewska B. 2 48 Rutkowski J. l 65 Żynda S. 3

Jak z niego wynika jeden radny pracował w 6-u komisjach, jeden w 5-u, czterech w 4-ch, dwudziestujeden w 3-ch, dwudziestutrzech w 2-ch, dwunastu w 1, a trzech nie uczestniczyło w pracach żadnej komisji. Kończąc pragnę zwrócić uwagę czytelnikowi, iż sama analiza suchych liczb nie odzwierciedla w całości "aktywności" poszczególnych radnych. Duża liczba wystąpień u radnych funkcyjnych (prezydenci, przewodniczący Rady i Komisji) była często wymuszona koniecznością udzielania odpowiedzi, referowania uchwał, utrzymywania porządku formalnego i merytorycznego dyskusji - stąd ich czołowe pozycje w zabieraniu głosu. Nie wszyscy jednak zajmujący czołowe pozycje byli funkcyjnymi. Byli też radni, którzy zabierali głos bardzo rzadko - czy byli mało aktywni? Kto był bardziej przydatny w pracach Rady, czy erudyci znający się na wszystkim często i długo przemawiający, czy Ci, którzy problemy przedyskutowane na posiedzeniach komisji uważali za załatwione i nie podejmowali nad nimi jeszcze raz dyskusji na sesjach Rady. Być może oni byli aktywniejsi na posiedzeniach komisji merytorycznych? N a te i inne jeszcze pytania można by odpowiedzieć po szczegółowej analizie "aktywności" radnych w poszczególnych komisjach i porównaniu jej z aktywnością na sesjach. Wierzę, iż tego rodzaju opracowanie zostanie w przyszłości wykonane. Spis Radnych wg okręgów wyborczych - kadencja 1990-1994 z podaniem nr ze spisu alfabetycznego i roku urodzenia. Okręg I Okręg VII l. Kłosowski K. 27 / 1962 l. Pazder J. 41 / 1954 2. Pudliszak M. 45 / 1937 2. Marciniak K. 35 / 1961 3. Janowski K. 20 / 1961 3. Konik K. 28 / 1962 4. Wachowska U. 60 / 1938 4. Stelmasiak Sł. 53 / 1963 5. Uliszewska-Kaden M. 58 / 1921 5. Chudziński P. 9 / 1960 6. Czyż ak A. 11 / 1934 7. Tuszewski K. 57 / 1956 O kręg II O kręg VIII 1. Kayser T. 24 / 1959 1. Ratajczak Cz. 46 / 1937 2. Golik W. 16 / 1935 2. Babiak J. 2 / 1937 3. Stryła Z. 54 / 1949 3. Cofta W. 10 / 1923 4. Bielicki P. 5 / 1963 4. Jazdon A. 21 / 1956 5. Porawski A. 44 / 1951 5. Simon M. 49 / 1951 6. Zagórski Z. 63 / 1927 7. Żynda S. 65 / 1931 Okręg III Okręg IX 1. Grajek M. 17 / 1957 1. Andrzejewski R. l / 1931 2. Pawlak M. 40 / 1953 2. Grobelny R. 18 / 1963 3. Stawicki P. 52 / 1951 3. Kownacki E. 29 / 1945 4. Bąk K. 3 / 1947 4. Kręglewski W. 30 / 1955 5. Kieliszewski T. 25 / 1946 5. Łabędzki J. 34 / 1956 6. Odroń B. 38 / 1949 Okręg IV Okręg X 1. Wiesiołowski J. 61 / 1940 1. Skuratowicz J. 50 / 1947 2. Rutkowski J. 48 / 1934 2. Sokołowski T. 51 / 1954 3. Brandt H. 6 / 1932 3. Futymski A. 14 / 1953 4. Krysztofiak Z. 31 / 1941 4. Lewandowski R. 33 / 1964 5. Markiewicz Z. 36 / 1936 5. Trojanowicz R. 56 / 1935 Okręg V Okręg XI l. Kaczmarek W. Sz. 23 / 1943 1. Chomicz W. 7 / 1954 2. Kaczmarek J. 22 / 1945 2. Wojciechowski M. 62 / 1932 3. Rotnicka J. 47 / 1943 3. Pietrzyński M. 42 / 1952 4. Deskur A. 12 / 1954 3a. Dziewoiski L. 42a / 1926 5. Pawlaczyk H. 39 / 1939 4. Firlik J. 13 / 1947 5. Urbański M. 59 / 1959 Okręg VI Okręg XII l. Guderski Z. 19 / 1944 l. N owotny A. 37 / 1961 2. Zalewska B. 64 / 1949 2. Klimaszewska I. 26 / 1942 3. Lewandowicz T. 32 / 1925 3. Chudobiecki J. 8 / 1949 4. Gajtkowski A. 15 / 1946 4. Stuligrosz M. 55 / 1950 5. Bielerzewski A. 4 / 1937 5. Piślewski N. 43 / 1938

Stefan Żynda

Spis członków Rady Miejskiej Miasta Poznania wg roczników urodzenia z liczbą wystąpień i numerem z ogólnego spisu alfabetycznego

I grupa - 1961-1970l. Bielicki P. 2. Grobelny R.

3. Janowski K.

4. Kłoskowski K.

5. Konik K.

6. Lewandowski R.. 7. Marciniak K.

8. Nowotny A.

9. Stelmasiak Sł.

III grupa

1941-1950l. Bąk K. 2. Chudobiecki J.

3. Guderski Z.

4. Kaczmarek J.

5. Firlik J. . . .

6. Gajtkowski A.

7. Kieliszewski T.

8. Klimaszewska I.

9. Kownacki E.

10. Krysztofiak Z.

11. Odroń B.

12. Skuratowicz J.

13. Stryla Z.

14. Stuligrosz M.

15. Rotnicka J.

16. Kaczmarek Sz. W.

17. Zalewska B. . . .

V grupa - 1921-1930ilość wystąpień 67 800 342 92 152 29 84 227 156kol. nr (5) (18) (20) (27) (28) (33) (35) (37) (53)

1949 : 9 = 216,3 360 105 113 102 187 390 142 196 9 187 918 676 136 630 532 32

(3) (8) (19) (22) (13) (15) (25) (26) (29) (31) (38) (50) (54) (55) (47) (23) (64)

5050 : 17 = 297, l

1. Cofta W. .23 (10) 2. Uliszewska-Kaden M. 24 (58) 3. Lewandowicz T. 38 (32) 4. Zagórski Z. .142 (63) 5. Dziewoiski L. 35 (42a)

2 62 : 5 = 52, 4

II grupa - 1951-1960

1. Chudziński P.

2. Chomicz W.

3. Deskur A.

4. Futymski A.

5. Grajek M.

6. Jazon M.

7. Kręglewski W.

8. Łabędzki J.

9. Pawlak M.

10. Pazder J.

11. Pietrzyński M.

12. Porawski A. .

13. Simon M.

14. Sokołowski T.

15. Stawicki P.

16. Tuszewski K.

17. Urbański M.

18. Kayser T.

ilość wystąpień 267 72 432 18 283 39 83 629 157 448 26 697 498 49 115 490

4685 : 18 = 260,3

IV grupa - 1931-1940

1. Andrzejewski R. 275 2. Babiak J. 337 3. Brandt H. . 90 4. Bielerzewski. 249 5. Czyżak A. 387 6. Golik W. 55 7. Markiewicz Z. 651 8. Pawlaczyk H. 276 9. Piślewski N. 66 10. Rutkowski J. 145 11. Ratajczak Cz. 42 12. Trojanowicz R. 53 13. Wachowska K. 287 14. Wojciechowski W. 35 15. Wiesiołowski J. 205 16. Pudliszak M. 36 17. Żynda S. 113

3026 : 17 = 194,2

.-, ioo H .0

CN P> · - N N f f i > 4 N A < I r n i Bu)Nniniriop{ruiUI'<r i -- tNuMng"

4U)tfi " no "ikolejny nr Radnego wg spisu alfabetycznego

Ryc. 1. Ilość dni nieobecności poszczególnych radnych na 136 dniach 107 -u Sesji Rady Miejskiej Poznania, od czerwca 1990 do maja 1994 roku (opracował: S. Żynda - radny)

"5-5 " <t nfe

¥1¥fslafWAAkolejny nr Radnego wg spisu alfabetycznego

Ryc. 2. Suma wystąpień poszczególnych radndch Rady Miejskiej Poznania na 107-u Sesjach (136 dni) od czerwca 1990 do maja 1994 roku (opracował: S. Żynda - radny) CVlI sesji - 136 dni D sesja jednodniowa m sesja dwudniowa rm sesja trzydniowa 15.2(8 wystąpień

H-R

1990 r

1991 r

1992r

1993 r

199Ł

Ryc. 3. Suma wystąpień radnych na poszczególnych sesjach Rady Miejskiej Poznania od 2. 06.1990 r. do 24. 05 1994 roku (opracował: S. Żynda - radny)

Stefan Żynda

1800

1700

Spis okręgów wyborczych: 1. - Śródmieście II. - Winogrady 81.- Piątkowo IV. - Rataja I V. - Rataje II VL - Szczepankowo VII - Wilda WJ.- Grunwald I IX.- Grunwald II X. - Grunwald III XI - Jeżyce I XII - Jeżyce II

1600

1400

1300

1200 -

TIOO >c 5. 1000 O >. 900-1 ffX) 1/> 700600 - 500 400 300 200 - 100 - O

V II. V«. X. IX. IV. XI. L VI XL VIII.

N u m e ry okręgów wyborczych Ryc. 4. Suma wystąpień radnych na 107-u sesjach Rady Miejskiej Poznania wg przynależności do poszczególnych okręgów wyborczych od czerwca 1990 do maja 1994 r. (opracował: S. Żynda - radny)

800 - i o 100 E 3 t/1 300

100

"m*t*. m M O> JN .s> IN -- fi ' N

: :. a\ r'ł1 RW rY l n1 « O Q Wkolejny nr Rodntgo wg spisu olfobttycznego 1 I II «I I IV nr okręgów wyborczych

VII

Ryc. 5. Suma wystąpień poszczególnych radnych Rady Miejskiej Poznania na 107-u sesjach wg kolejnego nr okręgów wyborczych od czerwca 1990 do maja 1994 r. (opracował: S. Żynda - radny)

Stefan Żynda

5000- /1990 - 1994/ 4500- S c TO o cc 4000L 1961 - 1970r. I 9 Radnych II. 1951 - 1960 ( 18 3500- III 1941 - 1950 (17 *c IV. 1931 - 1 940 I 17 o> v. 1921 - 1930 ( 5 3000 ex - CT Q.

2500 - R M/1 2000 - JC o 5N C T3 1500- o T in

500

In co t* *eT» t n

CMo i n O O» 1 4 i n cO CO * Pn <<; 8M C ' - Ol IV I V 1 Grupy wieku

Ryc. 6. Suma wystąpień radnych na 107-u sesjach Rady Miejskiej Poznania według roku urodzenia (opracował: S. Żynda - radny)

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1994 R.62 Nr3/4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry