RADA MIEJSKA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania 1994 R.62 Nr3/4

Czas czytania: ok. 35 min.

RADNI RADY MIEJSKIEJ POZNANIA 1990-1994

ROMAN ANDRZEJEWSKI Patrz kadencja Rady Miejskiej Poznania 1994-98.

JERZY BABIAK Urodził się 15.04.1937 roku w Biedrusku koło Poznania. Rodzice: Franciszek- naczelnik poczty, Marta - urzędnik pocztowy. Do szkoły podstawowej chodził w Krośnie Odrzańskim (ojciec delegowany do tworzenia poczty). W Poznaniu skończył Technikum Mechaniczno- Elektryczne przy PI. Skłodowskiej-Curie (1951-55), uzyskując tytuł technika mechanika. Studiował w Warszawie na Politechnice, na Wydziale Mechaniczno-Konstrukcyjnym w latach 1955-62. Jest inżynierem mechanikiem. W 1962 roku pracował w Centralnym Biurze Konstrukcyjnym Urządzeń Budowlanych w Warszawie jako konstruktor; w latach 1962-65 w Centralnym Ośrodku BadawczoRozwojowym Techniki Kolejnictwa w Warszawie jako specjalista; w latach 1965-75 w Centralnym Biurze Konstrukcyjnym PKP w Poznaniu jako st. specjalista; w latach 1975-91 w Biurze Projektów Kolejowych Poznań jako st. projektant; od 1991 roku jest dyrektorem Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu. Działacz związku "Solidarność" od zakładu do Komisji Krajowej Kolejarzy, działacz Spółdzielni Mieszkaniowej Grunwald, członek Pracowniczych Ogródków Działkowych.

W kadencji RMP przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej.

Żonaty, trzy córki (w tym dwie przysposobione).

Radny z listy Komitetu Obywatelskiego.

KRZYSZTOF BĄK Poznaniak od urodzenia dn. 15.11.1947 roku. Ojciec Zenon - urzędnik ubezpieczeniowy, matka Stanisława - nauczycielka. Chodził do SP nr 8 na Jeżycach, następnie do I LO im. K. Marcinkowskiego. W latach 1966-72 studiował budownictwo lądowe na Politechnice Poznańskiej, jest inżynierem budownictwa. Pracował w "Miastoprojekcie" jako asystent projektanta, w Poznańskim Kombinacie Budowlanym jako asystent projektanta i z-ca kierownika działu. Był dyrektorem Biura Posłów i Senatorów OKP i dyrektorem gabinetu wicepremiera Pawła Łączkowskiego. Koordynował zbiórką podpisów przeciwko budowie elektrowni atomowej w Klempiczu.

Był delegatem do Komitetu Obywatelskiego WP i MP; członek założyciel Partii Chrześcijańskich Demokratów; delegat do Sejmiku Samorządowego województwa poznańskiego i Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego. Żonaty, troje dzieci.

Radny z listy Komitetu Obywatelskiego.

ANDRZEJ BIELERZEWSKI Patrz kadencja RMP 1994-98.

PRZEMYSŁAW BIELICKI Urodził się w Poznaniu 17.11.1962 roku w rodzinie inteligenckiej. Rodzice: Marian i Gabriela z wykształcenia są inżynierami elektrykami. U częszczał do szkoły podstawowej Kurczewskiego, natępnie do I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego.

W latach 1982-88 studiował na Politechnice Poznańskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera budownictwa. W latach 1988-91 pracował jako z-ca kierownika budowy w Kombinacie Budowlanym Poznań-Północ; w latach 1991-92 w Tratę and Communications Center-Nord Brabant jako assistant manager. W 1993 odbył kurs NBA- INSEAD w Fontainebleau. Od 1994 roku jest dyrektorem w "W. Frąckowiak i partnerzy" Wielkopolska Grupa Konsultingowa. Działał w Szkolnych Kołach Oporu Społecznego (SKOS) w I LO, na studiach w NZS-ie Politechniki Poznańskiej, w 1984 roku był członkiem Samorządu Studenckiego. W RMP był członkiem Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Komisji Kultury i Nauki. Żona Maria, syn Filip (3 1.).

Radny z listy Komitetu Obywatelskiego.

HENRYK BRANT Urodził się 25.03.1932 roku w Poznaniu. Ojciec Feliks - kelner, matka Irena - pracownik poligrafii. Ukończył Szkołę Podstawową nr 16 na J eżycach, potem Liceum Pedagogiczne dla Pracujących w Lesznie. Pracował w "Teletrze" jako pomiarowiec (1959-69); w Zakładzie Rehabilitacji Zawodowej Inwalidów jako nauczyciel zawodu (1970-88). Obecnie na rencie.

N ależy do Klubu Myśli Politycznej "Sierpień 80"; był w Komitecie Obywatelskim Osiedla Piastowskiego; członek założyciel Partii Chrześcijańskich Demokratów. W RMP należał do Komisji Oświaty i Wychowania, Gospodarowania Gruntami. Żonaty.

Radny z listy Komitetu Obywatelskiego.

WIESŁAWA CHOMICZ Jest poznanianką, urodziła się 13.09.1953 roku w rodzinie inteligenckiej. Rodzice: Janusz - dziennikarz, Zofia - prawnik. Chodziła do szkoły ćwiczeń na Jeżycach (SP nr 92), następnie do IX LO na Winogradach. Ukończyła historię na UAM, specjalność nauczycielską. Pracowała w Pałacu Kultury jako instruktor, była redaktorem "Biuletynu Solidarności" w ZPM HCP i w Szkole Podstawowej nr 23 jako nauczycielka. N ależy do "Solidarności", była w Komitecie Obywatelskim, jest członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej. W kadencji RMP była wiceprzewodniczącą Komisji Oświaty, pracowała w Komisji Pomocy Społecznej. Ma dwoje dzieci.

Radna z listy Komitetu Obywatelskiego.

JAN CHUDOBIECKI Patrz kadencja RMP 1994-98.

PAWEŁ CHUDZIŃSKI Patrz kadencja RMP 1994-98.

Radni Rady Miejskiej Poznania 1990-1994

WŁODZIMIERZ COFTA Poznaniak, urodził się 30.09.1923 roku. Rodzice: Stanisław - kupiec, Zofia - przy mężu.

Przed wojną chodził do Prywatnej Szkoły Powszechnej p. Sulerzyskiej w Poznaniu i do Gimnazjum Św. Marii Magdaleny. Po wojnie ukończył Liceum Ogólnokształcące im.

Św. Jana Kantego. Natępnie studiował na Politechnice Poznańskiej na Wydziale Architektury i na Politechnice Wrocławskiej, również na Wydziale Architektury. Ukończył studia ze specjalnością urbanistyka w 1952 roku. W latach 1952-54 pracował w "Miastoprojekcie Poznań" w Pracowni Urbanistycznej. Potem był kierownikiem zespołu w Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej (1956-61) i w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (1962-75). W latach 1975-89 pracował na stanowisku gł. specjalisty w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego. Od 1968 roku specjalizuje się w architekturze krajobrazu; w 1989 roku uzyskał status architekta-twórcy. Przez cały czas prowadził jednocześnie pracę dydaktyczno-naukową: w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego PP (1949-54 i 1975-88); w Instytucie Biologii UAM (1977-92) i w Instytucie Socjologii Wsi UMK w Toruniu (1985-90). Od 1989 roku na emeryturze. W latach 1952-55 był w Stowarzyszeniu Architektów Polskich Oddz. Poznań; w 1. 1952-64 w Radzie Naukowej Wielkopolskiego Parku Narodowego; w l. 1964-67 w Radzie Nadgoplańskiego Parku Krajobrazowego; w 1. 1960-90 w Wojewódzkim Komitecie Ligii Ochrony Przyrody; w 1. 1980-90 w Polskim Klubie Ekologicznym Region Wielkopolski.

W kadencji RMP członek komisji Zagospodarowania Przestrzennego. Zrezygnował z mandatu radnego w 1994 roku ze względu na stan zdrowia. Żona - mikrobiolog, czworo dzieci, dwoje wnuków.

Radny z listy Komitetu Obywatelskiego.

ANDRZEJ CZYŻAK Urodzony w Poznaniu 18.10.1933 roku. Ojciec Józef - księgowy, matka Marianna. Ukończył Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Toruniu i Państwowe Gimnazjum i Liceum Elektryczne też w Toruniu. Do Poznania przyjechał w 1952 roku na studia. Studiował na kierunku elektroautomatyka na Politechnice Poznańskiej (1953-58), gdzie uzyskał stopień magistra inżyniera elektryka. Od roku 1970 był słuchaczem studiów doktoranckich, zakończonych zdobyciem tytułu doktora nauk technicznych w III 1975 roku. W latach 1952-53 pracował w ZWOiB "Centra" jako energetyk; w 1959 r. w Zakładach Radiowych "Diora" jako konstruktor; w latach 1959-61 był st.konstruktorem i kier. pracowni w WZT "Teletra" ; projektantem (1962-68) i st. specjalistą (1969-89) w "Energoprojekcie"; głównym mechanikiem w ZETC "Zeto" (1968-69). Obecnie w Zespole Elektrociepłowni Poznań S.A jest specjalistą d/s organizacji i zarządzania. Dodatkowo pracował też jako nauczyciel na PP (1961-62) i w Technikum Energetycznym (1969-71). Był przewodniczącym Sekcji Automatyki przy Zarządzie Oddziału SEP w Poznaniu (1960), w latach 1980-81 członek prezydium Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" i przewodniczący KZ "S" w 1989 r.w "Energoprojekcie" , przewodniczący Rady Pracowniczej w 1981 r. także w "Energoprojekcie"; w latach 1983-86 był przewodniczącym Rady Duszpasterskiej w parafii 00. Oblatów. W kadencji RM był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, członkiem Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Żonaty, troje dzieci: Piotr i Paweł-żonaci, Magdalena-mężatka, czworo wnucząt.

Radny z listy Komitetu Obywatelskiego.

ALEKSANDER DESKUR Urodził się w Poznaniu 22.03.1954 roku. Ojciec Jan-inż.budownictwa, matka Kazimiera - technik budowlany. Chodził do SP nr 70 i 71 na Ogrodach. Następnie chodził do I Liceum Ogólnokształcącego im. K. Marcinkowskiego (matura w 1973 r.). W latach 1973-78 studiował na Politechnice Poznańskiej, na Wydziale Budownictwa Lądowego

specjalność drogi, ulice, lotniska. W 1986 r. ukończył na Politechnice Warszawskiej Podyplomowe Studium Inżynierii Ruchu. Pracował w Rejonie Dróg Publicznych w Obornikach na stanowiskach: inż. budowy, kierownik Obwodu Dróg, majster (1978-83); w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego jako st. asystent i projektant (1983-88); w Poznańskim Biurze Projektów Urbanistycznych jako st. projektant (1988-91); w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej jako główny projektant i główny specjalista (od 1991 r. do dzisiaj); w latach 1987-92 jednocześnie pracował także w Poznańskim Biurze Projektów Dróg i Mostów. Członek KLD, obecnie w Unii Wolności; w kadencji RMP był wiceprzewodniczącym Komisji Gospodarki Komunalnej.

Żona - lekarz pediatra, dwoje dzieci: syn (10 1.), córka (8 1.).

Radny z listy Komitetu Obywatelskiego.

LUDWIK DZIEWOLSKI Urodzony w Łąkoszu 24.08.1926 roku. Rodzice: Jan - inż. leśnik i Ludwika Białkowska.

Chodził do Prywatnej Szkoły Podstawowej na Łazarzu, następnie do I LO im. K. Marcinkowskiego, gdzie zdał maturę w 1946 roku. W latach 1946-50 studiował na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu Poznańskiego, uzyskując tytuł magistra ekonomii.

W 1968 roku został doktorem na Akademii Ekonomicznej a w 1971 docentem.

W latach 1950-68 pracował w Przedsiębiorstwie Budowlanym nr 2; w latach 1968-91 w Instytucie Organizacji, Ekonomiki i Zarządzania Budownictwa; od 1982 roku do chwili obecnej pracuje na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Był przewodniczącym Rady Robotniczej w Przedsiębiorstwie Budowlanym nr 2; należał do ROAD-u, Unii Demokratycznej, obecnie Unii Wolności. Działał w Komitecie Obywatelskim Jeżyce. Został radnym RMP w 1992 roku po radnym Marku Pietrzyńskim, był członkiem Komisji Gospodarki Komunalnej i Komisji Mieszkaniowej. Żona Maria - lekarz, troje dzieci: dwóch synów i córka, pięcioro wnucząt.

Radny z listy Komitetu Obywatelskiego.

JAN FIRLIK Poznaniak, urodzony 02.10.1947 roku. Ojciec Adam - nauczyciel szkół średnich, wykładowca PP, matka Maria - nauczycielka, nie pracowała zawodowo. Chodził do szkoły ćwiczeń przy Studium Nauczycielskim nr 2 przy ul. Mylnej na Jeżycach, następnie do I LO im. K. Marcinkowskiego. W latach 1966-71 studiował na PP, na Wydziale Elektrycznym, specjalność aparaty elektryczne. Posiada tytuł magistra inżyniera elektryka. W latach 1971-83 pracował w dziale badań Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Pojazdów Szynowych w Poznaniu; od 1983 do chwili obecnej jest kierownikiem Wydziału Tramwajowego MPK przy ul. Głogowskiej. Współzałożyciel "Solidarności" w OBRPS; był w Komitecie Obywatelskim; przewodniczący Rady Osiedla SM "Jeżyce"; przewodniczący Rady Zakładu Doskonalenia Zawodowego; współzałożyciel Poznańskiej Partii Miejskiej. W RMP członek Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Informacji i Relacji Zewnętrznych. Żona Ewa z d. Dziabaszewska, czworo dzieci: Agnieszka (ur.1973), Jacek (ur.1975), Piotr (ur. 1976), Magdalena (ur.1978).

Radny z listy Komitetu Obywatelskiego.

ADAM FUTYMSKI Urodził się 04.09.1953 roku w Poznaniu. Rodzice: Czesław i Kornelia obecnie na rencie.

Chodził do SP nr 90 na Grunwaldzie, następnie do II Liceum Ogólnokształcącego. W latach 1972-77 studiował na Wydziale Mechanicznym Politechniki Poznańskiej, zdobywając tytuł inż. mechanika.

Radni Rady Miejskiej Poznania 1990-1994

Pracował na Akademii Rolniczej w Poznaniu jako pracownik naukowo-dydaktyczny i w Usługowej Spółdzielni Inwalidów. Obecnie jest pracownikiem Funduszu Współpracy. Członek Komisji Zakładowej "Solidarności" AR (1980-86), mąż zaufania "Solidarności" w 1989 roku. W RMP pracował w Komisji Rozwoju Gospodarczego, K. Rolnictwa i Leśnictwa i w Komisji Nadzwyczajnej dl s Spółek. Kawaler.

Radny z listy Komitetu Obywatelskiego.

ANDRZEJ GAJTKOWSKI Pochodzi z Gorzowa Wielkopolskiego, gdzie urodził się 16.07.1946 roku w rodzinie urzędników. Rodzice: Henryk i Wanda. Do szkoły podstawowej i liceum chodził w Gorzowie Wlkp. Do Poznania przyjechał w 1967 roku na studia na Akademii Rolniczej. Studiował na Wydziale Rolniczym mechanizację rolnictwa i w 1972 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera mechanika rolnictwa. Pracuje na Akademii Rolniczej począwszy od stanowiska asystenta stażysty do profesora nadzwyczajnego. Członek Rady Wykonawczej Komitetu Obywatelskiego województwa poznańskiego; od 1986 roku należy do Komitetu Ochrony Roślin PAN, jest ekspertem Komisji Rolnej SSWP.

W RMP był przewodniczącym Komisji Rolnictwa.

Żonaty, dwoje dzieci.

Radny z listy Komitetu Obywatelskiego.

WŁADYSŁAW GOLIK Urodził się 11.04.1935 r. w miejscowości Wiktorówko koło Wyrzyska. Ojciec Roman - oficer Korpusu Ochrony Pogranicza, matka Salomeą Ewert. Do Poznania przyjechał w 1953 roku na studia na Politechnice Poznańskiej. Studiował w latach 1953-58 na Wydziale Elektrycznym, jest magistrem inżynierem elektrykiem. Doktorat zrobił na Politechnice Warszawskiej w 1968 roku, stopień docenta uzyskał w 1972 roku na Politechnice Poznańskiej.

Od 1958 roku do dziś pracuje na Politechnice Poznańskiej. W latach 1960-61 pracował także w Biurze Studiów i Projektów "Energoprojekt"; obecnie jest kierownikiem Zakładu Techniki Świetlnej PP.

Przewodniczący Komisji Nauk Elektrycznych PAN Oddziału w Poznaniu, przewodniczący Komisji Elektrotechnicznej PTPN, członek Prezydium Polskiego Komitetu Oświetleniowego i Stowarzyszenia Elektryków Polskich. W kadecji RMP działał w Komisji Gospodarki Komunalnej i Komisji Bezpieczeństwa. Żona Lidia-lekarz stomatolog.

Radny z listy Komitetu

MARIUSZ GRAJEK Poznaniak, urodził się 26.03.1957 roku. Rodzice: Romuald - lnzynier, Wanda - ekonomistka. Chodził do SP nr 79 w Poznaniu, następnie do III LO. W latach 1975-80 studiował na Politechnice Poznańskiej, zdobywając tytuł magistra inżyniera automatyki. W latach 1979-83 studiował w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim historię sztuki, uzyskując tytuł magistra historii sztuki a w latach 1980-84 dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Do 1994 roku był dyrektorem generalnym firmy "Datex-konsulting".

Należał do Unii Demokratycznej do 1994 roku. W kadencji RMP był przewodniczącym Komisji Informacji i Relacji Zewnętrznych.

Żonaty, jedno dziecko.

Radny z listy Komitetu Obywatelskiego.

RYSZARD GROBELNY Patrz kadencja RMP 1994-98.

ZDZISŁAW GUDERSKI Jest poznaniakiem, urodził się 03.10.1943 roku. Rodzice: Czesław - ogrodnik, Marta z d. Michalska - kupiec. Chodził do SP nr 14, potem do Zasadniczej Szkoły Handlowej, do Technikum Ekonomicznego i 3 lata do Technikum Ogrodniczego. Jest czeladnikiemogrodnikiem. Ukończył Szkołę Podoficerską w Bydgoszczy i pracował tam jako podoficer w Wojsku Polskim. Następnie pracował w PPS "Społem" jako sprzedawca, referent i starszy referent. Obecnie ogrodnik we własnym gospodarstwie. Współzałożyciel "Solidarności" Rolników Indywidualnych. Przewodniczący Rady Miejskiego Związku Rolników Indywidualnych. Był prezesem Wielkopolskiego Związku Ogrodniczego Koło Poznań w latach 1984-90 i od 1994 r. Od XII 1988 r. jest przewodniczącym Komitetu Osiedlowego Szczepankowo, od jesieni 1990 przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego Szczepankowo, od XII 1992 przewodniczącym Rady Osiedla Szczepankowo- Spławie- Krzesinki. Od XI 1993 wiceprezes Wielkopolskiej Giełdy RolnoOgrodniczej we Franowie (społecznie). W RMP był wiceprzewodniczącym Komisji Rolnictwa, członkiem Komisji Rozwoju Gospodarczego. Żonaty, dwoje dorosłych dzieci (23 1. i 19 1.).

Radny RMP z listy Komitetu Obywatelskiego.

KRZYSZTOF JANOWSKI Patrz kadencja RMP 1994-98.

ARTUR JAZDON Urodził się 8.10.1956 roku w Poznaniu w rodzinie inteligenckiej. Ojciec Włodzimierz - mgr ekonomii, matka Mirosława - mgr filologii angielskiej. Do szkoły podstawowej chodził na Górczynie (SP nr 4), do liceum na Grunwaldzie (XI LO). W latach 1975-79 studiował na UAM Bibliotekoznawstwo i Informację Naukową. W roku 1988 zdobył tytuł doktora na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 1979 roku pracuje w Bibioletece Uniwersyteckiej, kolejno na stanowiskach asystenta, st. bibliotekarza i kustosza, od 1989 roku na stanowisku kustosza dyplomowanego, od 1993 jako starszy kustosz. Od 1992 roku jest dyrektorem Bibioteki Uniwersyteckiej.

W RMP był członkiem Prezydium, pracował w Komisji Kultury i Nauki, w Komisji Oświaty. Członek Prezydium Bibliotek Naukowych w Warszawie.

Żona Krystyna, troje dzieci: Basia (12 1.), Grzegorz (10 l.) i Ksawery (3 1.).

Radny z listy Komitetu Obywatelskiego.

JAN KACZMAREK Poznaniak, urodzony 29.07.1946 roku. Rodzice: Feliks - pracownik MPK i Marianna.

Chodził do SP nr 41 na Chwaliszewie, następnie do III LO przy ul. Strzeleckiej. Był słuchaczem Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. W 1971 roku ukończył historię na UAM w Poznaniu; jest magistrem historii. W 1964 r. pracował w szkole podstawowej w Otorowie k. Szamotuł; w latach 1965-74 w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych w Poznaniu; w latach 1975-81 był dyrektorem Szkoły dla Pracujących nr 6 w Poznaniu; w latach 1982-94 był nauczycielem w Prywatnym Liceum SS. Urszulanek w Poznaniu. W latach 1991-94 członek Zarządu Miasta Poznania.

Od 1981 członek "Solidarności"; od 1994 roku założyciel Poznańskiej Partii Miejskiej i jej pierwszy prezes. W RMP członek Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury Fizycznej, Komisji Kultury i Nauki, szef klubu Radnych Niezależnych.

Radni Rady Miejskiej Poznania 1990-1994

Żona Maria, dwoje dzieci: córka Magdalena, syn Krzysztof.

Radny z listy Komitetu Obywatelskiego.

WOJCIECH SZCZĘSNY KACZMAREK Patrz kadencja RMP 1994-98.

TOMASZ KAYSER Patrz kadencja RMP 1994-98.

TADEUSZ KIELISZEWSKI Urodzony w Poznaniu 27.11.1946 roku. Rodzice: Franciszek - nauczyciel ekonomista, Helena z Domińskich - księgowa. Chodził do SP nr 35 im. T. Kościuszki przy ul. Słowackiego oraz do szkoły ćwiczeń przy Studium Nauczycielskim nr 2 przy ul. Mylnej na Jeżycach (kiJ-II). Jest absolwentem I LO im. K. Marcinkowskiego (matura w 1964 roku). W latach 1972-77 był słuchaczem Zaocznego Studium Prawa na Wydziale Prawa i Administracji UAM; posiada tytuł magistra prawa. W latach 1970-77 pracował jako inspektor bhp i p.poż. w Spółdzielni Pracy Tapicerów; w latach 1977-83 w Przedsiębiorstwie Remontowo-Montażowym "Promer" (później "Spomasz") jako rewident kontroli gospodarczej; był radcą prawnym w POMiS "Bomis" (1983-90) i w Urzędzie Gminy w Czerniejewie (1983-87). W latach 1990-92 był członkiem Zarządu Miasta Poznania, od 1992 roku prowadzi własną kancelarię: Biuro Prawno- Finansowe T. Kieliszewski. Działał w Komitecie Obywatelskim. W kadencji RMP był przewodniczącym Komisji Inwentaryzacyjnej w latach 1990-92 oraz członkiem Komisji Organizacyjno- Prawnej, Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego i Komisji Gruntów; delegat na Sejmik Samorządowy Województwa Poznańskiego, przewodniczący Komisji Organizacyjno-Prawnej Sejmiku.

Żona, czworo dzieci.

Radny z listy Komitetu Obywatelskiego.

IZABELLA KLIMASZEWSKA Pochodzi z Krakowa, urodzona 01.07.1942 roku. Ojciec Aleksander - przedsiębiorca, matka Maria - romanistka. Do Poznania przyjechała w 1945 roku z rodzicami powracającymi po wojnie. Skończyła SP nr 27 na Winiarach, następnie II Liceum Ogólnokształcące im. Zamoyskiej w Poznaniu. Studiowała na Politechnice Wrocławskiej w latach 1961-66, zdobywając tytuł magistra inżyniera architekta. W latach 1984-85 podjęła studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej. Po dwóch latach przepracowanych na budowach, wróciła do Poznania i w latach 1971-92 pracowała w "Inwestprojekcie" jako główny projektant i kierownik pracowni. Od 1980 roku praca prywatna, od 1993 roku współzałożyciel firmy projektowej "Klimaszewska i Biedak". Należała do ZSP. Jest w Stowarzyszeniu Architektów Polskich, przez dwie kadencje była sekretarzem Zarządu Oddziału, wiceprezesem Oddziału 1984-88, członek Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Architektów Polskich. W kadencji RMP była przewodniczącą Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, członkiem Komisji Kultury i Nauki. Mąż Eugeniusz, dwóch synów.

Radan z listy Komitetu Obywatelskiego.

KRZYSZTOF KŁOSKOWSKI Urodzony w Poznaniu 06.08.1962 roku. Rodzice: Hilary - technolog drewna (WSR), Teresa - ekonomistka. Chodził do szkół podstawowych nr 2 i 75, potem do III LO w Poznaniu. Następnie studiował na UAM psychologię (1981-86) i germanistykę (198590) uzyskując tytuł magistra psychologii i magistra filologii niemieckiej.

Od 1990 roku jest współwłaścicielem Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego "Hero-collection" s.c. Należał do Niezależnego Zrzeszenia Studentów w 1981 roku; w stanie wojennym w Organizacji Lechia, w 1982 aresztowany. W 1983 r. działał w Samorządzie Studenckim,był przedstawicielem Wydziału Nauk Społecznych w Senacie. Żona, dwoje dzieci.

Radny z listy Komitetu Obywatelskiego.

KRZYSZTOF KONIK Jest poznaniakiem, urodził się 30.06.1962 roku w rodzinie robotniczej. Rodzice: Jan i Gertruda. Ukończył SP nr 21 im. Filipiny Płaskowickiej na Dębcu, następnie Zespół Szkół Łączności, wpierw Zasadniczą Szkołę Łączności, potem Technikum Łączności (1981 r.).

W 1986 roku skończył Szkołę Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu. Obecnie studiuje na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Od 1986 roku pracował w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnej w Poznaniu, od 1987 w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Poznaniu, od 1991 w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu , od 1992 w Urzędzie Ochrony Państwa w Poznaniu. Należy do SITP (Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa). Radny RMP, był przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, członkiem Komisji Ekologicznej. Kawaler.

Radny z listy Komitetu Obywatelskiego.

EDMUND KOWNACKI Urodził się 07.03.1945 roku w Zeulenroda w Niemczech. Ojciec Józef - stolarz, matka Maria - bez zawodu. Do liceum ogólnokształcącego chodził w Skwierzynie. Do Poznania przyjechał na studia w roku 1963. Jest absolwentem filologii polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tytuł magistra uzyskał w roku 1968, tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa polskiego w 1977. Od 1968 roku do chwili obecnej pracuje w Instytucie Filologii Polskiej U AM na stanowisku starszego wykładowcy. Przewodniczący Zarządu Koła NSZZ "Solidarność" w Instytucie Filologii Polskiej UAM, członek założyciel Partii Chrześcijańskich Demokratów. W kadencji RMP Członek Komisji Oświaty i Komisji Kultury. Żonaty, dwoje dzieci: Jarosław (24 1.) i Dorota (19 1.).

Radny z listy Komitetu Obywatelskiego.

WOJCIECH KRĘGLEWSKI Patrz kedenja RMP 1994-98.

ZBIGNIEW KRYSZTOFlAK Poznaniak, urodził się 24.04.1941 roku. Ojciec Jan - radiomechanik, matka Kazimiera Czempińska - handlowiec. Chodził do Szkoły Podstawowej nr 30 na ul. Garncarskiej, potem do Zawodowej Szkoły Elektrycznej. W latach 1957-60 pracował w Wojskowym Przedsiębiorstwie Budowlanym nr 28, w latach 1960-81 pracował w Zarządzie Dróg i Mostów MRN jako mistrz elektryk. Od 1981 roku jest właścicielem sklepu motoryzacyjnego, obecnie spożywczego. Harcerz w latach 1947-50 i 1956-60. Podharcmistrz od 1993 roku, instruktor przy 5 Hufcu Harcerskim im. ks. Józefa Poniatowskiego ZHP. Był przewodniczącym Komisji "Solidarności" w Zarządzie Dróg i Mostów (1980-81). W RMP członek Komisji Rozwoju Gospodarczego, Komisji Bezpieczeństwa.

Radni Rady Miejskiej Poznania 1990-1994

Żona Ewa, dwóch synów i jedna córka.

Radny z listy Komitetu Obywatelskiego.

TOMASZ MARIAN LEWANDOWICZ Urodzony w Poznaniu 25.07.1925 roku. Rodzice: Władysław - wędliniarz, Maria z d.

Małkowska - nauczycielka. Chodził do prywatnej szkoły podstawowej prowadzonej przez Siostry Urszulanki. Następnie uczęszczał do Gimnazjum Księży Filipinów w Gostyniu, maturę zdawał w Warszawie na tajnych kompletach. Pracuje na własnym gospodarstwie (po rodzicach).

W latach 1959-80 był prezesem Kółek Rolniczych. W 1980 należał do "Solidarności" Rolników Indywidualnych; w latach 1988-92 był przewodniczącym Koła "S" Rolników Indywidualnych; członek PSL "Porozumienie Ludowe". W kadencji RMP był członkiem Komisji Rolnictwa.

Żona, jedna córka, troje wnucząt i jeden prawnuk.

Radny z listy Komitetu Obywatelskiego.

RADOSŁAW LEWANDOWSKI Poznaniak od urodzenia w dniu 17.01.1964 roku. Rodzice: Henryk - mgr ekonomii, Danuta - księgowa. Chodził do Szkoły Podstawowej nr 29 na Osiedlu pod Lipami.

W latach 1971-78 śpiewał w Chórze Stuligrosza. Maturę zdał w II LO im. H. Modrzejewskiej. Następnie studiował filologię angielską na UAM (1982-87), zdobywając tytuł magistra. Od 1988 roku jest wykładowcą języka angielskiego w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od wiosny 1982 roku kolportował prasę podziemną, współpracownik "Podaj dalej".

W latach 1983-85 działał w Samorządzie Studentów, w 1984 przewodniczący Samorządu Studentów w Instytucie Filologii Angielskiej, wiceprzewodniczący konwentu Samorządu Studenckiego UAM w 1985 roku; współzałożyciel NZS-u wiosną 1987 roku. W kadencji RMP należał do Komisji Kultury i Nauki.

Żonaty, dwie córki.

Radny z listy Komitetu Obywatelskiego.

JANUSZ ŁABĘDZKI Urodził się w miejscowości Zagórów 12.09.1956 roku. Ojciec Lucjan - tech. ogrodnik, matka Sabina - tech. handlowiec. Do Poznania przyjechał z rodzicami w 1956 roku. Chodził do Szkoły Podstawowej nr 52 w Fabianowie i do Szkoły Muzycznej na Św.

Marcinie; następnie do dwuletniej Szkoły Zawodowej Zieleni Miejskiej na Dębcu; potem ukończył Technikum Ogrodnicze w Opatówku k. Kalisza. Od 1979 roku prowadził gospodarstwo rolne wuja; od 1985 własne gospodarstwo ogrodnicze w Kotowie; od 1991 roku prowadzi Przedsiębiorstwo Handlowe "DomOgród" s.c.

W 1988 r. członek Tymczasowej Rady Wojewódzkiej NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność"; w 1989 członek KO "S" woj. poznańskiego; XI 1989-1111990 był przewodniczącym KO "S" woj. poznańskiego; wlatachl 990-94 dwie kadencje był wiceprzewodniczącym Miejskiego Związku "Solidarności" Rolników Indywidualnych, od 1994 jest sekretarzem. W RMP działał w Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Gruntów, Rolnictwa, Ekologicznej. Był delegatem Rady MP do Sejmiku Samorządowego woj. poznańskiego. Żonaty, troje dzieci.

Radny z listy Komitetu Obywatelskiego.

KRYSTIAN MARCINIAK Jest poznaniakiem, urodził się 30.10.1961 roku. Rodzice: Adolf - inżynier, Regina - nauczycielka. Do szkoły podstawowej chodził na Wildzie (SP nr 21). Ukończył III LO w Poznaniu i Politechnikę Poznańską, gdzie studiował inżynierię środowiska (1980-86). Pracownik państwowy.

Działał w NZS-ie i w Samorządzie Studenckim. Był członkiem Kongresu Liberalno-Demokratycznego. W RMP członek Komisji Ekologicznej i Gospodarki Komunalnej.

Żonaty, syn Mateusz.

Radny z listy Komitetu Obywatelskiego.

ZBYSZKO MARKIEWICZ Urodzony 17.09.1936 roku w Puszczykówku w rodzinie inteligenckiej. Ojciec Henryk - lekarz medycyny, matka Łucja z domu Pawlak - plastyk. Do szkoły podstawowej chodził w Śródmieściu (SP nr 30), następnie do Technikum Mechaniczno-Elektrycznego dla Pracujących na Dębcu. Studiował w latach 1966-69 na Politechnice Poznańskiej na Wydziale Budowy Maszyn, specjalność obrabiarki, narzędzia i technologia budowy maszyn. Posiada tytuł inżyniera mechanika.

Pracował w Poznańskiej Fabryce Maszyn Żniwnych jako technolog, w HCP na W 9 też jako technolog i w Centralnym Laboratorium Akumulatorów i Ogniw jako st. specjalista. Należał kolejno do Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich, do Związku Zawodowego Metalowców, NSZZ "Solidarność", członek PChD, potem BBWR. W kadencji RMP członek Komisji Gospodarki Komunalnej, Organizacyjno-prawnej, Rewizyjnej. Żonaty, jedno dziecko.

Radny z Komitetu Obywatelskiego.

ANDRZEJ NOWOTNY Patrz kadencja RMP 1994-98.

BARBARA ODROŃ Urodziła się w Elblągu 20.07.1949 roku. Rodzice: Ludwik - nauczyciel, Anna - bibliotekarz. Do Poznania przyjechała w roku 1967 na studia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza. Ukończyła w 1972 roku germanistykę i posiada tytuł magistra filologii niemieckiej. W latach 1972-74 pracowała w Bibliotece Uniwersyteckiej, w latach 1974-84 w Instytucie Zachodnim. Od 1984 jest wykładowcą w Studium Języków Obcych na UAM.

Od 1980 roku należy do NSZZ "Solidarność", w 1990 była w Komitecie Obywatelskim Os. Łokietka i Naramowice. Brała udział w akcjach protestacyjnych przeciwko budowie elektrowni atomowej w Klempiczu. Jest członkiem założycielem Partii Chrześcijańskich Demokratów w 1991 roku.

W RMP pracowała w Komisji Kultury i Nauki, w Komisji Informacji i Relacji Zewnętrznych oraz w Komisji Rewizyjnej w 1993 roku. Radna z listy Komitetu Obywatelskiego.

HENRYK PA WLACZYK Urodzony 14.05.1939 roku w Radojewie pow. Poznań w rodzinie robotniczej. Rodzice: Franciszek i Pelagia. W Poznaniu mieszka od 1945 roku, kiedy przybył tutaj z rodzicami.

Do szkoły podstawowej chodził w N aramowicach (SP nr 60), potem do III LO przy ul.

Strzeleckiej. Studiował elektroenergetykę na Politechnice Poznańskiej, jest inżynierem elektrykiem. Od lat 60-tych do chwili obecnej pracuje na Politechnice Poznańskiej jako specjalista.

Radni Rady Miejskiej Poznania 1990-1994

Jest członkiem Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" PP. W RMP należał do Komisji Rewizyjnej, Gospodarki Komunalnej, Ekologicznej.

Żonaty, dwoje dzieci.

Radny z listy Komitetu Obywatelskiego.

MAREK PAWLAK Pochodzi z Kościana, gdzie urodził się 21.09.1953 roku. Rodzice: Józef i Łucja z Bartkowiaków. Do Poznania przybył w 1972 roku na studia na Politechnice Poznańskiej. Studiował w latach 1972-79 na Wydziale Budownictwa Lądowego uzyskując tytuł magistra inżyniera architekta. Pracował w Wojewódzkim Biurze Projektów w Jeleniej Górze (1979-82); w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego w Poznaniu jako projektant (1982-83); w Poznańskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego nr 2 jako inżynier budowy (1983-84); w Wydziale Planowania Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie (1984-87); od 1988 roku jest współwłaścicielem Biura Projektów "B.P. i P." w Poznaniu. Członek Komitetu Obywatelskiego Piątkowskiego, członek Partii Miejskiej od 1994 roku.

W RMP działał w Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, w Komisji Mieszkaniowej.

Radny z listy Komitetu Obywatelskiego.

JANUSZ PAZDER Patrz kadencja RMP 1994-98.

MAREK PIETRZYŃSKI Od urodzenia dn. 22.03.1952 roku jest poznaniakiem. Rodzice: Czesław - rewident zakładowy, Helena - referent. Chodził do SP nr 30 w Poznaniu oraz do Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum Łączności.

Od VI 1973 do chwili obecnej pracuje w "Teletrze" S.A w Poznaniu jako pomiarowiec urządzeń elektronicznych. W latach 1988-89 był przewodniczącym Rady Pracowniczej "Teletry"; w latach 1990-94 przewodniczącym NSZZ "Solidarność" także w "Teletrze"; członek Partii Chrześcijańskich Demokratów. W RMP przewodniczący Komisji d/s Spółek. Zrezygnował z mandatu radnego w 1992 roku. Żonaty, troje dzieci.

Radny z listy Komitetu Obywatelskiego.

NARCYZ PIŚLEWSKI Urodził się w miejscowości Krzywiń 13.10.1938 roku w rodzinie rolniczej. Rodzice: Stanisław i Stanisława. Do Poznania przybył w 1952 roku celem nauki w szkole średniej. Jest absolwentem I LO im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. W latach 1956-61 studiował fizykę na UAM na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii. Stopień doktora uzyskał w 1969 roku, w 1977 zrobił habilitację a w 1987 został profesorem. Od 1961 roku do chwili obecnej pracuje w Instytucie Fizyki Molekularnej PAN Oddz.

Poznań. W latach 1982-91 był z-cą dyrektora; od 1972 r. jest kierownikiem Środowiskowego Laboratorium Badań Radiospektroskopowych. Od 1961 roku należy do ZNP, od 1980 i nadal do NSZZ "Solidarność". W RMP działał w Komisji Kultury i Nauki oraz w Komisji Gospodarowania Gruntami. Żona Genowefa Kayser, syn Zbigniew - lekarz i córka Hanna - absolwentka AR.

Radny z listy Komitetu Obywatelskiego.

ANDRZEJ PORAWSKI Patrz kadencja RMP 1990-94.

MAREK PUDLISZAK Urodził się w Kaplinie powiat Międzychód 10.02.1937 roku. Ojdec Jan - nauczyciel, matka Czesława - księgowa. Do Poznania przybył w 1949 roku, by uczyć się w szkole średniej. Jest absolwentem Technikum Przemysłu Gumowego przy ul. Starołęckiej. W latach 1961-66 studiował na Politechnice Poznańskiej na Wydziale Mechanicznym. Posiada tytuły magistra inżyniera organizacji zarządzania i doktora nauk technicznych. Pracował w Poznańskich Zakładach Papierniczych jako konstruktor, na Politechnice Poznańskiej od asystenta po kierownika zakładu, w Urzędzie Rejonowym Poznań jako kierownik urzędu. Był w Komisji Zakładowej "Solidarności" PP i członkiem Rady Wykonawczej Komitetu Obywatelskiego województwa poznańskiego. W RMP należał do Komisji Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej, Gospodarki Gruntami Miejskimi. Żonaty, troje dzieci.

Radny z listy Komitetu Obywatelskiego.

CZESŁAW RATAJCZAK Pochodzi z Gdyni, gdzie urodził się 01.07.1937 w rodzinie kupieckiej. Rodzice: Stanisław i Agnieszka. Do Poznania przybył w roku 1954 na studia na UAM. Dyplom i tytuł magistra prawa uzyskał w 1960 roku. Pracował jako prokurator w Prokuraturze Rejonowej Stare Miasto w Poznaniu; jako radca prawny w Okręgowym Przedsiębiorstwie Hodowli i Nasiennictwa w Poznaniu, w Wielkopolskiej Hodowli Buraka Cukrowego i w Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeniowymn "Hestia". Członek założyciel Partii Chrześcijańskich Demokratów. W RMP przewodniczący N adzwyczajnej Komisji d/s Mienia, wiceprzewodniczący Komisji Organizacyjno-Prawnej. Zrezygnował z mandatu radnego w 1993 roku.

Żona Bogumiła, córka Magdalena (24 1.).

Radny z listy Komitetu Obywatelskiego.

JADWIGA ROTNICKA Patrz kadencja RMP 1994-98.

JAN RUTKOWSKI Urodził się w miejscowości Świesz k. Radziejowa 16.11.1934 roku. Ojciec Józef - rolnik, matka Marianna. Ukończył Wrocławską Akademię Ekonomiczną (1968-74), uzyskując tytuł magistra ekonomii. Pracował w Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolnego w Środzie Śląskiej, potem w Przedsiębiorstwie Przemysłu Ziemniaczanego w Niechlowie k. Leszna. Do Poznania przyjechał w 1982 roku w związku z pracą w Pracowni Konserwatorskiej Zabytków. Od 1992 roku jest głównym księgowym w Spółdzielni Mieszkaniowej Grunwald. Był przewodniczącym komisji zakładowej NSZZ "Solidarność" Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego w Niechlowie k. Leszna. W 1990 roku należał do Komitetu Obywatelskiego Osiedla Rzeczypospolitej, członek ROAD-u, Unii Demokratycznej, Unii Wolności. W kadencji RMP był członkiem Komisji Finansowej i Komisji d/s Spółek. Radny z listy Komitetu Obywatelskiego.

MAREK SIMON Patrz kadencja RMP 1994-98.

Radni Rady Miejskiej Poznania 1990-1994

JAN SKURATOWICZ Urodził się 04.06.1946 roku w Ciechomicach. Rodzice: Józef - ekonomista, Alina - prawnik. Uczęszczał do liceum ogólnokształcącego w Skierniewicach. Do Poznania przyjechał na studia na UAM. W latach 1964-70 studiował historię sztuki, uzyskując tytuł magistra, w 1975 tytuł doktora, w 1988 docenta habilitowanego. W latach 1970-73 odbył studia doktoranckie w Instytucie Historii Sztuki UAM. Od 1973 roku jest pracownikiem tegoż instytutu. W kadencji RMP był członkiem Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Organizacyjno-Prawnej, Kultury i Nauki, Gospodarowania Gruntami Miejskimi. Żonaty, dwie córki.

Radny z listy Komitetu Obywatelskiego.

TOMASZ SOKOŁOWSKI Urodził się w Poznaniu 07.04.1954 roku w rodzinie inteligenckiej. Ojciec Lech - inżynier, matka Maria - adwokat. Chodził do Szkoły Podstawowej nr 83 na Grunwaldzie, następnie do I LO im. K. Marcinkowskiego (1968-72). Studiował prawo na UAM w latach 1972-76. W roku 1985 został doktorem prawa cywilnego.

Pracuje na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza na Wydziale Prawa na stanowisku adiunkta. W kadencji RMP był jej przewodniczącym w latach 1990-92.

Żonaty, czworo dzieci.

Radny z listy Komitetu Obywatelskiego.

PIOTR STAWICKI Urodzony w Obornikach Wielkopolskich 26.01.1951. Rodzice: Feliks i Pelagia. Do szkoły podstawowej chodził na Jeżycach (SP 23), następnie do I LO im. K. Marcinkowskiego. W latach 1969-73 studiował prawo i administrację na UAM, jest magistrem prawa.

Pracował jako asystent na Politechnice Poznańskiej, jako radca prawny w Tłoczni Metali "Presto" w Bolechowie; jest współwłaścicielem kancelarii prawnej.

Instruktor harcerski, członek kręgu instruktorów harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego; współorganizator Piątkowskiej Szkoły Uspołecznionej; członek PChD. Żonaty, troje dzieci.

Radny z listy Komitetu Obywatelskiego.

SŁAWOMIR STELMASIAK Patrz kadencja RMP 1994-98.

ZDZISŁAW STRYŁA Poznaniak, urodził się 25.07.1949 roku. Ojciec Stanisław - prof. leśnictwa AR, matka Maria Biesiadecka. Chodził do Szkoły Podstawowej nr 73 na Sołaczu, następnie do III LO. Studiował na UAM na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym w latach 1967 -72. Jest magistrem fizyki. W 1982 roku uzyskał tytuł doktora.

Od 1972 roku pracuje w Instytucie Fizyki UAM, obecnie na stanowisku adiunkta.

Działał w Komitecie Obywatelskim Osiedla Wichrowe Wzgórza, należy do Polskiego Towarzystwa Fizycznego. W RMP był przewodniczącym Komisji Finansowej (1992), Statutowej (1990), członkiem Komisji Organizacyjno-Prawnej i Informacji i Relacji Zewnętrznych. Żona Barbara-fizyk, córka Katarzyna i syn Leszek.

Radny z listy Komitetu Obywatelskiego.

MICHAŁ STULIGROSZ Patrz kadencja RMP 1994-98.

ROMAN TROJANOWICZ Urodzony w Poznaniu 19.01.1935 roku. Ojciec Stanisław - drogerzysta, matka Marta - księgowa. Do szkoły podstawowej chodził na Łazarzu, następnie do I LO im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. W latach 1953-60 studiował medycynę na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu, zdobywając tytuł lekarza medycyny. W latach 1960-72 pracował w Zakładzie Histopatologii i Embriologii AM w Poznaniu.

W latach 1972-78 w Klinice Kardiologii AM a od 1978 roku pracuje w Szpitalu Kolejowym w Puszczykowie. W kadencji RMP był przewodniczącym Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Żona Zofia, córka Maria i syn Stanisław.

Radny z listy Komitetu Obywatelskiego.

KONRAD TUSZEWSKI Poznaniak, urodził się 21.01.1956 roku. Rodzice: Leon i Maria. Chodził do SP nr 25 na Wildzie, potem do III LO na Starym Mieście. Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego, posiada tytuł magistra rehabilitacji.

Pracował w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ul. Lutyckiej, w PTTK Rataje. Od 1991 roku w "Hanexie" jako kierownik "Malta ski".

W RMP był przewodniczącym Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki, członkiem Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Żonaty, dwie córki.

Radny z listy Komitetu Obywatelskiego.

MARIA ULISZEWSKA-KADEN Urodzona we Wrześni 18.05.1921 roku. Ojciec Florian - lekarz, matka Jadwiga - przy mężu. Maturę zdała w 1939 roku w liceum we Wrześni. Do Poznania przybyła w 1945 roku z wysiedlenia. Ukończyła Uniwersytet Poznański Wydział Lekarski w 1947 roku. Jest specjalistą pediatrii II stopnia oraz specjalistą organizacji i ochrony zdrowia II stopnia.

Pracowała jako lekarz w Klinice Pediatrycznej AM w latach 1947-52, następnie w ZOZ-ie Jeżyce na stanowisku kierownika Medycyny Szkolnej.

Działała we władzach Armii Krajowej. W kadencji RMP była członkiem Komisji Zdrowia, Oświaty, Doraźnej Mieszkaniowej.

Ma dwóch synów, czterech wnuków.

Radna z listy Komitetu Obywatelskiego.

MACIEJ URBAŃSKI Pochodzi z Kępna, gdzie urodził się 18.02.1956 roku. Ojciec Kazimierz - nauczyciel akademicki, prof. AR w Poznaniu, matka Aniela - nie pracuje zawodowo. Do Poznania przybył z rodzicami w 1965 roku. Ukończył SP nr 17 na Winiarach, następnie III LO im. M. Kasprzaka. W latach 1976-79 studiował na AR w Poznaniu na Wydziale Rolniczym, uzyskując tytuł magistra inżyniera rolnictwa (wg indywidualnego toku studiów). Od XI 1979 roku pracował na Akademii Rolniczej jako asystent, po obronie pracy doktorskiej, od X 1988 roku jako adiunkt. Od VI 1992 roku jest szefem Delegatury Urzędu Ochrony Państwa w Poznaniu.

W latach 1988-92 działał w Konfederacji Polski Niepodległej. W 1992 roku był wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Poznania. Żonaty.

Radny z listy Chrześcijańskiego Bloku Prawicy.

Radni Rady Miejskiej Poznania 1990-1994

URSZULA WACHOWSKA Urodziła się 24.10.1938 roku w Łoknicy pow. Bielsko-Podlaski. Rodzice: Franciszek - nauczyciel, Joanna z d. Piątek - bez zawodu. Do Poznania przejechała celem podjęcia nauki w szkole średniej. Chodziła do Liceum Pedagogicznego w Poznaniu przy ul. Mylnej, następnie studiowała w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu, uzyskując w 1965 roku tytuł magistra. Pracowała w SP nr 20 na Starołęce, w SP nr 70 przy ulicy Pięknej, w Technikum Kolejowym Ministerstwa Komunikacji w Poznaniu, w Niższym Seminarium Duchownym Księży Zmartwychwstańców.

Organizator NSZZ "Solidarność" w środowisku nauczycielskim, wiceprzewodnicząca Komisji Zakładowej w Poznaniu. W kadencji RMP przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania. Mąż Eugeniusz - prof. AWF, dwie zamężne córki: Maria Małgorzata i Barbara.

Radna z listy Komitetu Obywatelskiego.

JACEK WIESIOŁOWSKI Patrz kadencja RMP 1994-98.

MIECZYSŁAW WOJCIECHOWSKI Patrz kadencja RMP 1994-98.

ZYGMUNT ZAGÓRSKI Urodził się w Wilnie 16.08.1926 roku w rodzinie nauczycielskiej. Rodzice: Antoni i Aleksandra z Rutkowskich uczyli w szkołach średnich. Przed wojną mieszkał wDziałdowie i Grudziądzu. Do Poznania przybył na studia w 1947 roku. Studiował filologię polską (1947-51) oraz filologię słowiańską (magisterium w 1952 roku). Stopień doktora uzyskał w 1960 roku, habilitację w 1968, tytuł profesora nadzwyczajnego w 1982 a profesora zwyczajnego w 1991 roku. Pracował w Zakładzie Języka Polskiego Instytutu Filogii Polskiej UAM jako z-ca asystenta (1949-52), st. asystent (1955), adiunkt (1957), docent (1968) i profesor (1982). W latach 1970-74 był kierownikiem Zakładu Metodyki Nauczania. Od 1942 r.był żołnierzem AK Okręgu Wileńskiego w VII Brygadzie Wileńskiej. Od I do VI 1945 roku był więźniem NKGB i NKWD w Trokach i w Wilnie na Łukiszkach. Był współzałożycielem "Solidarności" na UAM w 1980 roku. Przewodniczący Komisji Językoznawczej PTPN (1975) i przewodniczący Wydziału Filologiczno-Filozoficznego PTPN (1983). Członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Komisji Slawistycznej PAN w Poznaniu, Europejskiego Towarzystwa Językoznawczego; członek senatu UAM 1984-86. Należy do Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Wielkopolska i do Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego. W kadencji RMP był członkiem Komisji Kultury i Nauki.

Żona, córka i syn, dwóch wnuków.

Radny z listy Komitetu Obywatelskiego.

BARBARA ZALEWSKA Poznanianka, urodziła się 15.11.1949 roku w rodzinie robotniczej. Ojciec Zygmunt - ślusarz, matka Władysława - pracownik fizyczny. Chodziła do SP nr 3, następnie do VII Liceum Ogólnokształcącego. W latach 1967-72 studiowała na Wydziale Chemii UAM, uzyskując stopień magistra. Pracowała w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie jako nauczycielka (1972-76); w Zakładzie Doświadczalnym Obrabiarek w "Wiepofamie" (1976-81); od 1982 roku jest nauczycielką w Technikum Kolejowym w Poznaniu.

W kadencji RMP należała do Komisji Oświaty i Wychowania.

Radna z listy Komitetu Obywatelskiego.

STEFAN ŻYNDA Urodził się w Wilnie 11.04.1931 roku. Ojciec Bolesław - księgarz, matka Irena z Kafarskich - bibliotekarka. Chodził do szkoły podstawowej 00. Jezuitów w Wilnie (kl. I-III) oraz na tajne komplety (kl.IV-VI). Przybył do Poznania z rodzicami w 1945 roku (repatriacja po przyłączeniu Wilna do ZSRR) w celu stałego zamieszkania. Jest absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego na Jeżycach (1945-50). Następnie studiował geografię na Uniwersytecie Poznańskim (1950-55). Od VII 1955 roku pracował wpierw jako zastępca asystenta (do VIII 1955 r.), później jako asystent w Instytucie Geografii Fizycznej UAM (do IX 1959 r.); do IX 1965 roku był st. asystentem, do IX 1977 roku adiunktem, do IX 1991 roku docentem. Od X 1991 roku jest profesorem nadzwyczajnym; kierownik Zakładu Analizy i Kartowania Środowiska Przyrodniczego w Instytucie Geografii Fizycznej Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu. N ależy do PTPN Wydział Matematyczno- Przyrodniczy, jest wieloletnim sekretarzem Komitetu Fizjograficznego i członkiem komitetu redakcyjnego; działa w Polskim Towarzystwie Geograficznym, jest b. sekretarzem oddziału poznańskiego i b. przewodniczącym komisji rewizyjnej; od 1978 roku jest wiceprezesem oddziału wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi, członek ZG od 1980-89; jest przewodniczącym komisji rewizyjnej oddz. Poznań Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego; należy do Lubuskiego Towarzystwa Naukowego; także do polskiego oddz. lALE; jest wieloletnim członkiem Zarządu Środowiskowego AZS; był członkiem zarządu i komisji rewizyjnej oddz. Poznań Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej; należy do ZNP i NSZZ "Solidarność" UAM Poznań; b. członek K.U. i K.O. UAM; od 1986 r. przewodniczący Rady Społecznej Łagowskiego Parku Krajobrazowego; członek ZBoWiD-u a obecnie także członek Światowego Związku Żołnierzy AK; współzałożyciel Poznańskiej Partii Miejskiej w 1994 r.; w kadencji RMP członek wielu komisji: Ekologicznej, Kultury Fizycznej i Turystyki i Gospodarki Gruntami Miejskimi. Żona Barbara - lek. stomatolog, syn Zbyszko - mgr informatyk -ekonomista, synowa Hanna - lek. pediatra, dwoje wnucząt: Agnieszka - uczennica, Piotr - przedszkolak.

Radny z listy Konitetu Obywatelskiego.

Jadwigi Rotnickiej zamykające działalność Rady Miejskiej w kadencji 1990-1994

Szanowni Państwo! Otwieram 107 sesję Rady Miejskiej Poznania, sesję podsumowującą pracę Rady w mijającej kadencji (lata 1990-1994). Znowu odbywa się ona tu w Ratuszu, podobnie jak ta pierwsza sprzed czterech lat w dniu 2 czerwca 1990 r. Witam serdecznie Radnych miejskich, wśród nich Prezydenta miasta pana Wojciecha Szczęsnego Kaczmarka, a w imieniu całej Rady i Zarządu Miasta wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję gości.

Wysoka Rado! Panie Prezydencie! Szanowni Goście!

Dzisiaj ostatni raz staję przed Państwem, aby mówić o Radzie i w imieniu Rady. Na kończącej kadencję sesji Rady Miejskiej Poznania chcę podsumować pracę organu uchwałodawczego władz samorządowych miasta. 107 sesji w ciągu 135 dni i 630 podjętych uchwał, uprzednio omawianych, a także tworzonych, na blisko dwóch tysiącach posiedzeń 17 merytorycznych komisji Rady - to najkrótsze, statystyczne ujęcie jej pracy. Inauguracyjne posiedzenie odrodzonego, demokratycznie wybranego samorządu odbyło się 2 czerwca 1990 r. W Sieni Wielkiej Ratusza zasiadło 65 radnych - 64 wybranych z listy wyborczej Komitetu Obywatelskiego Miasta Poznania i NSZZ" Solidarność" i jeden z KPN -u. Jakież to było zwycięstwo! Przewodniczenie Radzie powierzono Tomaszowi Sokołowskiemu, a na jego zastępców wybrano Jadwigę Rotnicką i Jacka Wiesiołowskiego.

Wyboru Prezydenta Miasta dokonano na II sesji RMP w dniu 6 czerwca 1990 r. Został nim radny (sprawujący tę funkcję do dziś) - Wojciech Szczęsny Kaczmarek.

Na kolejnych sesjach, w czerwcu i lipcu, po określeniu przez Radę wielkości i struktury Zarządu Miasta, przystąpiono do jego sformowania. Wybrano 3 zastępców Prezydenta: pana radnego Tomasza Kaysera (6.06.1990 r.), pana Jacka Maya (16.07.1990 r.) i pana Ryszarda Olszewskiego (27.07.1990 r.) oraz trzech członków Zarządu - radnych: Jana Kaczmarka, Tadeusza Kieliszewskiego i Andrzeja Poprawskiego (12.06.90 r.), Sekretarzem Miasta został Wojciech Kulak, a Skarbnikiem Miasta wybrana dopiero w kwietniu następnego (tj.: 1991) roku pani Elżbieta Kuzdro- Lubińska. Wtedy, w czerwcu 1990 roku, obejmowaliśmy władzę w mieście pełni entuzjazmu, wiary we własne siły i z chęcią wyjścia naprzeciw oczekiwaniom tysięcy wyborców, mieszkańców naszego miasta. Obejmowaliśmy władzę w mieście z całym dobrodziejstwem inwentarza; także z nieuregulowanymi sprawami własności, finansowania i prowadzenia inwestycji, co odbiło się później na budżecie miasta i sposobie oceny pracy Rady, a przede wszystkim Zarządu. Mam tu na myśli m.in. kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy na Jeziorze Malta (Tor Regatowy, Camping). Przystąpiliśmy więc do tworzenia niemal od podstaw nowych form i zasad lokalnego, samorządowego działania, zapisując je w "Statucie Miasta Poznania" - jego konstytucji. Podjęliśmy trud porządkowania struktur organizacyjnych i przestrzennych miasta oraz sposobu wykorzystania mienia komunalnego, aby stworzyć warunki rozwoju gospodarki rynkowej w mieście. Między innymi w tym celu powołano dwie Nadzwyczajne Komisje RMP: Komisję d/s Mienia Komunalnego, która zajęła się w szczególności sprawami: inwentaryzacji, rewindykacji i zagospodarowania majątku miejskiego (12.06.90 r.) oraz Komisję d/s zbadania działalności spółek z udziałem Miasta, której głównym celem było sprawdzenie prawidłowości powstania i funkcjonowania spółek w zakresie zgodności z przepisami prawa oraz efektów ekonomicznych uzyskanych z prowadzonej działalności gospodarczej. Przystąpiliśmy także do likwidacji i przekształcania miejskich jednostek organizacyjnych, gdzie dla przykładu wymienię m.in. przedsiębiorstwa: "Geopoz" , Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne (MPK), Komunalne Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej (KPTS), Przedsiębiorstwo U sług Komunalnych (PUK), Przesiębiorstwo U sług Socjalnych (PUS), Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej (MPGM) czy wreszcie Dyrekcję Rozbudowy Miasta Poznania (DRMP).

Rada Miejska podjęła również uchwałę (9.10.90 r.) o konieczności aktualizacji planów zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. Ustawa o samorządzie terytorialnym (z dnia 8 marca 1990 r.) w Rozdz. 2, Art. 7.1 określiła zakres zadań miasta, jakie musi ono wykonywać, by zaspokoić zbiorowe potrzeby wspólnoty mieszkańców. Zadania te zamknęły się w czterech kategoriach spraw związanych z: infrastrukturą techniczną, infrastrukturą spo

Przemówienie Przewodniczącej Rady Miasta Poznania...

łeczną, porządkiem i bezpieczeństwem publicznym, ładem przestrzennym i ekologicznym. Aby wypracować politykę i kierunki działania władz samorządowych w wymienionych kategoriach spraw Rada Miejska Poznania powołała 12 stałych komisji, działających w jej imieniu i zakresie przez nią określonym (12.06.90 r.): 1. Komisję Organizacyjno- Prawną z działającą w jej ramach podkomisją statutoowo-regulaminową, której przewodniczył radny Piotr Stawicki, a z której w listopadzie 1990 r. wyłoniła się Doraźna Komisja Statutowa kierowana przez radnego Zdzisława Stryłę; 2. Komisję Finansów d/ s gospodarki finansowej i budżetu miasta, której przewodniczył najpierw radny Ryszard Grobelny, a od listopada 1992 roku radny Zdzisław Stryła; 3. Komisję Rozwoju Gospodarczego d/s rozwoju społeczno-gospodarczego miasta, drobnego przemysłu, handlu i usług, której przewodniczył radny Wojciech Kręglewski ; 4. Komisję Zagospodarowania Przestrzennego d/s rozwoju budownictwa, ładu przestrzennego i gospodarki gruntami, pracującej pod przewodnictwem radnej Izabeli Klimaszewskiej; 5. Komisję o fundamentalnym znaczeniu dla spraw miejskich tj. Komisję Gospodarki Komunalnej d/s rozbudowy i utrzymania urządzeń komunalnych i sanitarnych, budownictwa drogowego, komunalnego budownictwa mieszkaniowego, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną, zieleni miejskiej, transportu publicznego, której przewodniczył radny Jerzy Babiak; 6. Komisję Ekologiczną d/s ochrony środowiska, walki z zanieczyszczeniami środowiska i hałasem, pracującą pod przewodnictwem radnego Sławomira Stelmasiaka; 7. Komisję Rolnictwa i Leśnictwa d/s rolnictwa i gospodarki żywnościowej, wykorzystania gruntów rolnych, funkcjonowania targowisk i hal targowych itp, której przewodniczył radny Andrzej Gajtkowski; 8. Komisję Oświaty i Wychowania d/s wychowania i wykształcenia dzieci, działalności szkół podstawowych, przedszkoli i innych placówek oświatowowychowawczych, której przewodniczyła radna Urszula Wachowska; 9. Komisję Kultury i Nauki d/s kultury, czytelnictwa i innych placówek upowszechniania kultury oraz współpracy ze środowiskami twórczymi i naukowymi miasta, której przewodniczył radny Janusz Pazder; 10. Komisję Zdrowia, Kultury Fizycznej i Pomocy Społecznej d/s działalności placówek służby zdrowia, organizacji pomocy społecznej, ochrony życia nienarodzonego oraz sportu i rekreacji, która w lutym 1991 r. podzieliła się na dwie równorzędne komisje: (10a) Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej, którą kierował radny Roman Trojanowicz i (lOb) Komisję Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, której przewodniczącym został radny Konrad Tuszewski; 11. Komisję Informacji i Relacji Zewnętrznych d/s służb informacyjnych i badania opinii publicznej, współpracy regionalnej, krajowej i zagranicznej, a także współpracy z jednostkami pomocniczymi samorządu (dzielnicami, osiedlami), której przewodnictwo objął radny Jan Chudobiecki, a od czerwca 1991 r. radny Marek Grajek;

12. Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego d/s bezpieczeństwa ludności, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej, ochrony cywilnej oraz nadzwyczajnych zagrożeń ludności, której przewodnictwo powierzono radnemu Krzysztofowi Konikowi. Poszerzający się zakres zainteresowań sprawami Miasta i jego mieszkańców oraz coraz głębsze, bardziej szczegółowe wnikanie w problemy funkcjonowania organizmu miejskiego, "wymusiło" powołanie dwóch kolejnych Komisji Rady Miejskiej Poznania: w listopadzie 1991 r. powstała Komisja Gospodarki Gruntami Miejskimi, kierowana przez radnego Michała Stuligrosza, a z początkiem 1993 roku Doraźna Komisja Mieszkaniowa, prowadzona przez radnego Krzysztofa Janowskiego. Wspomniania już przeze mnie ustawa o samorządzie terytorialnym przyznała Radzie Miejskiej (gminy) uprawnienia kontrolne względem wykonawczego organu samorządu, czyli Zarządu Miasta i podporządkowanych mu jednostek organizacyjnych, w tym także U rzędu Miejskiego. W celu sprawowania tej kontroli Rada, już we wrześniu 1990 roku, powołała Komisję Rewizyjną, choć obligatoryjność jej istnienia Sejm uchwalił dopiero pod koniec 1992 roku. Statut Miasta poszerzył kompetencje Komisji Rewizyjnej o kontrolę organów Rady Miejskiej (tj. przewodniczącego i komisji). Komisja Rewizyjna działała w składzie pięcioosobowym pod przewodnictwem radnego Andrzeja Czyżaka. Od początku swej działalności władze miasta Poznania, równolegle z podjęciem prac w dziedzinie stricte komunalnej, skierowały wysiłki na umocnienie i rozwój samorządu terytorialnego na wszelkich możliwych poziomach. W lipcu 1990 roku, na spotkaniu prezydentów miast polskich w Elblągu, z inicjatywy Prezydenta Poznania, powstała idea zorganizowania Związku Miast Polskich, nawiązującego do tradycji Związku okresu międzywojennego, Związku reprezentującego interesy miast na forum ogólnopolskim i wspierającego je przed ustawodawcą w dochodzeniu do realizacji swych potrzeb. Deklaracja Rady Miejskiej (z października 1990 r.) o przystąpieniu do Związku Miast Polskich zaowocowała aktywnym uczestnictwem miasta w pracach Związku. W naszym mieście jest jego siedziba, Prezydent Miasta pełni funkcję Prezesa Związku, a Członek Zarządu Miasta Andrzej Porawski jest Dyrektorem Biura Związku Miast Polskich.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej Poznania z października 1990 roku Poznań wstąpił do Związku Gmin Wielkopolskich, a po zmianie nazwy, uchwałą z kwietnia 1992 roku do Stowarzyszenia Gmin Regionu Wielkopolski. Przystąpił także do Stowarzyszenia "Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu" oraz do Federacji Miast Zjednoczonych, w której to jednak nie podjął aktywnych działań. Z mocy ustawy Poznań ma swych delegatów w Wojewódzkim Sejmiku Samorządowym, którego głównym celem działania jest reprezentowanie interesów wszystkich gmin województwa wobec administracji rządowej. Wolę rozwijania i umacniania samorządności lokalnej i jawności podejmowania decyzji potwierdziła Rada Miejska Poznania także uchwałą ze stycznia 1991 roku w sprawie trybu powoływania samorządów pomocniczych będących

Przemówienie Przewodniczącej Rady Miasta Poznania...

reprezentacją mieszkańców osiedla wobec organów i innych jednostek organizacyjnych miasta. Powoływanie samorządów pomocniczych jest procesem ciągłym. Do dnia dzisiejszego powołano 27 samorządów pomocniczych. Wymianie doświadczeń w dziedzinie organizacji prac organu uchwałodawczego władz samorządowych oraz wypracowaniu kierunków działania służyły także Spotkania Przewodniczących Rad 9 największych miast Polski. Szanowni Państwo! Nie minął jeszcze rok naszej działalności, gdy okazało się, że otaczająca nas rzeczywistość daleko odbiega od oczekiwań, nie tylko obywateli, ale także samych radnych, i że nie wystarczy tylko polityczna wola zmian, wola budowy demokratycznego społeczeństwa, aby osiągnąć szybki sukces. Trzeba mieć jeszcze doświadczenie w sprawowaniu władzy i narzędzia pozwalające na wykonanie wytyczonych zadań. Brakowało nam tego doświadczenia! Brakowało nam niezbędnych instrumentów prawnych i finansowych umożliwiających szybką realizację zadań. Często niemożliwością stawało się ich wykonanie. To rodziło frustracje i niezadowolenia z tempa zmian i pracy samorządu. Jakże gorzko brzmiały wtedy słowa kierowane pod naszym adresem ze strony zniecierpliwionych obywateli miasta: "My wam zawierzyliśmy, a wy nic nie robicie, działacie tak samo jak ONI, wasi poprzednicy". Również w łonie samej Rady Miejskiej zaczęły rysować się różnice poglądów na kształt działania władz miejskich, na ocenę tempa przemian. Także nieprecyzyjność rozdziału kompetencji między reprezentującym Radę Miejską jej przewodniczącym a Prezydentem Miasta (przewodniczącym Zarządu i reprezentantem Miasta) powodowała spięcia określane mianem starć personalnych, które szeroko odbijały się echem wśród społeczności miasta i zaowocowały próbami odwołania Prezydenta (po raz pierwszy we wrześniu 1990 roku, później w końcu 1991 roku). Krytyczny pod tym względem był rok 1992. W lutym 1992 r. nastąpiła zmiana na stanowisku Przewodniczącego Rady Miejskiej Poznania. Funkcje tę objęła Jadwiga Rotnicka Gej ówczesna wiceprzewodnicząca), a na wakujące miejsce wybrany został radny Maciej Urbański. Nastąpiły także zmiany w składzie Zarządu Miasta. Rezygnację z funkcji członków Zarządu złożyli: radny Tadeusz Kieliszewski i radny Jan Kaczmarek. Na ich miejsce wybrano: Jacka Łukomskiego w randze wiceprezydenta i radnego Ryszarda Grobelnego.

W 1992 roku zaczęły też wyraźnie krystalizować się opcje polityczne radnych i tworzyć w łonie Rady Kluby Polityczne. Powstały: Klub Partii Chrześcijańskich Demokratów, Klub Prawicy Demokratycznej, Klub Radnych Liberałów i Klub Radnych Unii Demokratycznej - dwa pierwsze postrzegane jako opozycyjne względem Zarządu Miasta. Większość radnych nie związała się jednak z poszczególnymi klubami pozostając, według własnego określenia, radnymi niezależnymi. Rok 1992 był wreszcie tym, w którym Rada (głównie z inspiracji Komisji Oświaty i Wychowania) wraz z Zarządem Miasta przystąpiły do opracowania programu przejęcia szkół podstawowych, zadania, które z mocy ustawy miało przejąć miasto od 1 stycznia 1994 roku. Dyskusja na temat przejęcia szkół przez miasto toczyła się aż do końca kadencji Rady, ale postawiony Wiceprzewodniczącemu J. Wiesiołowskiemu zarzut małej dbałości o sprawy przejęcia szkół i nieidentyfikowania się ze stanowiskiem Komisji Oświaty i Wychowania spowodował jego odwołanie z początkiem 1993 roku. Jego obowiązki przejął nowo wybrany Wiceprzewodniczący Andrzej Nowotny. Również w 1993 roku po rezygnacji z funkcji W-ce Przewodniczącego Rady Miejskiej Poznania pana radnego Macieja Urbańskiego, w związku z objęciem stanowiska Szefa Delegatury U rzędu Ochrony Państwa w Poznaniu, uzupełniono skład Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Poznania o radnego Pawła Chudzińskiego.

Tocząca się na forum Rady od 1992 roku dyskusja na temat kierunków działania Zarządu Miasta, struktury zarządzania miastem i sposobu konstrukcji budżetu, zwłaszcza metody ustalania hierarchii ważności wydatków majątkowych wyraźnie zróżnicowała radnych. W odczuciu wielu z nich w działaniach Zarządu nie odzwierciedlały się wypracowane w Komisjach Rady i klubach politycznych koncepcje, co odbierane było nawet jako nieliczenie się z głosem Rady. Wiosną 1993 roku doszło do kryzysu - kolejnej próby odwołania Prezydenta. Wniosek o odwołanie Prezydenta podpisany przez grupę radnych z Klubu Partii Chrześcijańskich Demokratów i Klubu Liberałów nie uzyskał wymaganej liczby głosów. Prezydent pozostał na stanowisku zobowiązując się w imieniu Zarządu do wykorzystania w pracach Zarządu uwag i wniosków wypracowanych przez Komisję Gospodarki Komunalnej i grupę Radnych Liberałów. Przygotowany przez Zarząd Miasta projekt budżetu na 1993 rok, a także później na 1994 rok, zawierał hierarchię wydatków majątkowych, wskazywał na inwestycje priorytetowe. Przyjęta metoda planowania wydatków majątkowych stała się narzędziem wieloletniej polityki miasta w dziedzinie odtwarzania, modernizacji i rozwoju majątku komunalnego. Rok 1993 przebiegał także pod kątem przygotowań do przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej, czyli zadań przejmowanych przez miasto w ramach tzw. programu pilotażowego. Stanowiskiem z dnia 22 czerwca 1993 r. Rada wyraziła wolę udziału w programie pilotażowym, a uchwałą z 27 lipca 1993 roku potwierdziła wolę przejęcia zadań i kompetencji administracji rządowej, przewidzianych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1993 roku, wraz z mieniem służącym do wykonywania tych zadań. Już po podpisaniu przez Prezydenta Miasta i Wojewodę Poznańskiego porozumienia w sprawie przejęcia wszystkich zadań pilotażowych (26.10.1993 r.) napłynęły informacje o tym, że wielkość środków finansowych przewidzianych w budżecie państwa na utrzymanie szkół jest o wiele niższa od kosztów ich utrzymania. To, i tylko to, zmusiło Radę Miejską do zweryfikowania swego pierwotnego stanowiska w kwestii przejęcia szkół. W grudniu 1993 r. (21.12. 1993 r.) Rada Miejska, mimo sprzeciwu Komisji Oświaty i Wychowania, wyraziła stanowisko o braku możliwości przejęcia zadań i kompetencji dotyczących prowadzenia szkół podstawowych, co oznaczało równocześnie odstąpienie od przejęcia szkół ponadpodstawowych. Z porozumienia zawartego z Wojewodą wykreślono zadanie: prowadzenie szkół przez miasto. Później, w wyniku decyzji rządowych, ograniczono listę przyjmowanych placówek kultury.

Przemówienie Przewodniczącej Rady Miasta Poznania...

Można zatem powiedzieć, że w programie pilotażowym miasto przejęło w zasadzie zadania z zakresu sfery materialnej infrastruktury technicznej, a tylko w niewielkim zakresie ze sfery infrastruktury społecznej. Zapoczątkowane także w 1993 roku prace nad opracowaniem strategii rozwoju miasta, prowadzone przy współudziale przedstawicieli najważniejszych, z punktu widzenia rozwoju miasta środowisk, zaowocowały podjęciem przez Radę, w maju 1994 roku uchwały w sprawie przyjęcia misji i celów strategicznego rozwoju miasta Poznania. Uchwała ta stanowi ważny element w polityce rozwoju gospodarczego miasta. Szanowni Państwo! Podsumowując pracę Rady za okres kadencji chcę na zakończenie wymienić jej najważniejsze osiągnięcia, gdyż uważam, że generalna ocena jej pracy wypada pozytywnie. U podstaw tego twierdzenia leży wiara w to, że wszelkim formom działania radnych, stanowiących o obrazie Rady, przyświecał cel nadrzędny - dobro miasta i jego mieszkańców. Ta najtrudniejsza, najbardziej niewdzięczna, często niewidoczna, ale jakże absorbująca i merytorycznie odpowiedzialna praca odbywała się w komisjach Rady. Efektem prac komisji, przy współpracy z Zarządem Miasta, jest racjonalne, oszczędne gospodarowanie środkami budżetu miasta, pozwalające na dofinansowywanie zadań nie należących do miasta takich jak: oświata (remonty szkół i inwestycje), służba zdrowia, policja, straż pożarna. W katalogu najważniejszych efektów pracy organu uchwałodawczego samorządu, mających podstawowe znaczenie dla funkcjonowania miasta, można wymienić: założenia dla planu ogólnego zagospodarowania miasta, uchwalenie zasad funkcjonowania komunikacji zbiorowej, wprowadzenie Strefy Ograniczonego Postoju, przekształcenie przedsiębiorstw komunalnych, założenia polityki mieszkaniowej i sprzedaż mieszkań komunalnych, prywatyzacja mienia, uporządkowanie handlu na terenie miasta, podjęcie uchwały w sprawie ochrony środowiska przed odpadami komunalnymi i fekaliami oraz w sprawie Centralnej Oczyszczalni Ścieków nadającej dokończeniu budowy oczyszczalni priorytet równy Poznańskiemu Szybkiemu Tramwajowi, określenie polityki miasta w sprawie gospodarki nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata), uchwała o przystąpieniu do tworzenia Systemu Informacji Przestrzennej miasta Poznania oraz przyjęcie "ordynacji budowlanej". W sferze infrastruktury społecznej najważniejsze znaczenie mają: reforma podstawowej opieki zdrowotnej, przystąpienie miasta do sieci zdrowych miast, uchwała w sprawie zasad funkcjonowania przedszkoli publicznych prowadzonych przez samorząd, powołanie do życia szkolnych i klubowych centrów rekreacji, wypracowanie strategii i zasad postępowania w dziedzinie kultury w nowych warunkach ustrojowych, demonopolizacja handlu księgarskiego w mieście. Szczególne znaczenie dla miasta miało także: powołanie Policji Municypalnej, czyli Straży Miejskiej, utworzenie Spółki "Międzynarodowe Targi Poznańskie", przystąpienie miasta do Światowego Centrum Handlu (WTC), powołanie 27 Samorządów Pomocniczych, ustanowienie miejskich wyróżnień honorowych: "Honorowy Obywatel Miasta Poznania" i "Zasłużony dla m. Poznania" oraz Nagrody Naukowej i Nagrody Artystycznej i stypendiów dla młodych twórców. Z przedstawionego katalogu osiągnięć wynika, że hasło "Nie dać miastu zginąć" często przytaczane w dyskusjach na forum Rady (głównie przez Prezydenta), zostało zrealizowane. To miasto nie tylko nie zginęło, ale wyrosło, nabrało kolorów i rozkwitło tak jak kwiat. Może nie jest ono kwiatem najpiękniejszym, ale gdy o nie zadbamy rozkwitnie jeszcze bardziej, zmieni zapach i intensywność barw. Do stworzenia (zbudowania) takiego miasta powinniśmy dążyć, miasta pełnego zieleni, miasta bezpiecznego, "Przyjaznego człowiekowi, miasta możliwości i miasta sukcesu". Kończąc wystąpienie chcę jeszcze podziękować wszystkim pp. Radnym za wspólną, trudną i często stresującą pracę w Radzie Miejskiej. Podziękować także tym wszystkim, którzy z Radą współpracowali: członkom Komisji spoza Rady i ekspertom, pracownikom Urzędu Miejskiego i Biura Rady Miejskiej.

Na ręce pana Prezydenta kieruję podziękowanie dla całego Zarządu Miasta za zaangażowanie i inicjatywy, które znalazły swój udział w wypracowanych programach i uchwałach Rady Miejskiej. Panu panie Prezydencie przekazuję wyrazy uznania za podziwu godną wytrwałość i determinację, z jaką uczestniczył Pan w dziele przebudowy systemu sprawowania władzy i budowy gospodarki lokalnej.

Poznań, dnia 24.05.1994 r.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1994 R.62 Nr3/4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry