PRZEGLĄD WYDARZEŃ W POZNANIUpaździernik - grudzień 1993

Kronika Miasta Poznania 1994 R.62 Nr1/2

Czas czytania: ok. 36 min.

RADA MIEJSKA

Sesję X CI Rady Miejskiej rozpoczęto od omówienia projektów uchwał związanych z lokalizacją w Poznaniu salonów gry w bingo. Zgodnie z ustawą Rady Ministrów w naszym mieście mogą działać 3 takie salony, 2 kasyna i 4 salony automatów gier losowych. Opinię o proponowanych lokalach wyraziła Policja, Straż Pożarna, Wydział U rbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego U rzędu Miasta. Ostatecznie radni wyrazili zgodę na otwarcie 2 salonów - przy ul. Św. Marcin 66/67 (w budynku "Alfy") oraz przy ul. Głogowskiej 14 w pomieszczeniach "Adrii". Kolejnym punktem obrad było wystąpienie prezydenta W. Sz. Kaczmarka w sprawie przygotowań do pilotażowego programu powiatowego, związanego z przejęciem przez Poznań szkolnictwa, opieki zdrowotnej oraz instytucji kulturalnych. Znaczną część obrad poświęcono dyskusji nad "Programem Strategicznego Rozwoju Miasta Poznania". Radni postanowili odwołać się do mieszkańców miasta, by Ci mogli kształtować w pełni los Poznania. Opracowanie Programu jest w toku. Powołano kolejne poznańskie samorządy pomocnicze - Górczyn, Naramowice, Radojewo, Nad Strumykiem. Nowe osiedla prowadzić będą swoją gospodarkę fmansową w ramach budżetu miejskiego. Ponadto wysłuchano sprawozdania prezydenta W. Sz. Kaczmarka o pracach Zarządu Miasta i realizacji uchwał Rady

Miejskiej. Obrady kolejnej sesji przesunięto na 23.11. (19.10.) Na XCII posiedzeniu Rady Miejskiej zebrani radni podjęli uchwały m.in. w sprawach: zatwierdzenia zarządzenia Zarządu Miasta dotyczącego "dzikiego" handlu wokół terenów giełdy rolno-spożywczej we Pranowie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich dzierżawienia lub wynajmu na dłużej niż 3 lata powołania gospodarstwa pomocniczego U rzędu Miejskiego "Wydawnictwo Miejskie" (w skład wejdzie redakcja IKS-a, Miejska Służba Informacyjna, pracownik administracyjny Kroniki Miasta Poznania). Redakcja informatora IKS została tym samym wyodrębniona ze struktur Pałacu Kultury powołania Osiedla Warszawskiego, kolejnego samorządu pomocniczego przyjęcia tymczasowego "Poznańskiego Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego" (zgodnie z decyzją z sesji XC) Radni ustalili także stanowisko w sprawie obchodów 75 rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Na zakończenie obrad prezydent W. Sz.

Kaczmarek przedstawił zebranym informację na temat prac Zarządu Miasta oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej. (23.11.) Sesję X C I I I Rady Miejskiej rozpoczęto od podjęcia uchwały (a dokładnie zmiany uchwały z 11.05.1993 r.) w sprawie cen biletów MPK. Od 01.01.1994 normalny bilet lO-minutowy kosztować będzie

Przegląd wydarzeń w Poznaniu

2.400 zł, 30-minutowy 4.800 zł, 60-minutowy 7.200 zł, 90-minutowy 9.600 zł. Automatycznie podwyżce ulegną ceny biletów miesięcznych i innych. W dalszym ciągu obrad dyskutowano po raz kolejny o przejmowaniu szkół przez samorządy. Poznań czeka na informacje o wielkości środków fmansowych przewidywanych na szkolnictwo z budżetu państwa. Kolejnym punktem sesji było podjęcie uchwały o lokalizacji salonów gier automatów losowych. Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów w Poznaniu możn otworzyć 4 takie salony. Radni wyrazili zgodę na następującą ich loka1izację: restauracja "Adria" przy ul. Głogowskiej 14, lokal przy ul. Masztalarskiej 8, przy ul. Chwalisz ewo 68 i przy ul. Wodnej 1. N astępnie sprawozdanie ze swojej pracy złożyła Komisja Rewizyjna Rady. W dalszej części obrad wysłuchano informacji o funkcjonowaniu Strefy Ograniczonego Postoju i stanie oświetlenia miasta.

Ostatnim punktem sesji było wystąpienie prezydenta W. Sz. Kaczmarka dotyczące prac Zarządu Miasta i realizacji uchwał Rady Miejskiej (07.12.) Utworzenie Komunalnego Funduszu Mieszkaniowego potrzebnego do realizacji "Poznańskiego Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego" było pierwszą uchwałą podjętą na XCIV sesji Rady. Na budowę nowych mieszkań przeznaczone będą środki ze sprzedaży mieszkań komunalnych, dotacji, darowizn, pożyczek, obligacji mieszkaniowych. Podjęte w uchwale rozwiązania funkcjonować będzie do czasu powstania ogólnie przyjętych w kraju zasad prawnych. N astępnie zajęto się podatkami, ustalając opłatę za psa na rok 1994 w wysokości 133 tys. Zwolnieni będą renciści i emeryci powyżej 60 roku życia prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe. Stawki podatku od budynków mieszkalnych wyniosą 1.331 zł za 1 m 2 , w budynkach z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna 50.211 zł za 1 m 2 , w pozostałych 1.660 zł.

Zwolnieniu podlegać będą jednostki związane z budżetem miejskim, nieruchomości inwalidów I grupy mieszkających samotnie, nieruchomości wykorzystywane na działalność charytatywną, budynki objęte szczególnym prawem najmu. W zakresie środków transportu, właściciele pojazdów z katalizatorem zapłacą podatek mniejszy o 25%, o 50% właściciele pojazdów zabytkowych. Zwolnieniu całkowitemu podlegać będą pojazdy Policji, Straży Pożarnej i Służby Zdrowia. Ulgi tegoroczne cofnięto pojazdom sanitarnym prywatnej służby zdrowia. Drugą, popołudniową część obrad rozpoczęto od interpelacji i pytań. Mówiono w tej części m.in. o rozbudowie Akademii Muzycznej, formach promocji miasta, nazewnictwie ulic i przystanków MPK, o stanie ulic w czasie zimy, o zagospodarowaniu środków płynących ze Strefy Ograniczonego Postoju. N astępnie radni odwołali Komisję N adzwyczajną Rady do spraw Jeziora Maltańskiego, powołano natomiast kolejny samorząd - Osiedle Poznań-Jeżyce. Dokonano uzupełniającego wyboru ławników do Rejonowego i Wojewódzkiego Sądu Pracy. Problem restrukturyzacji Miejskiej Służby Zdrowia zaczęto omawiać po wystąpieniu wiceprezydenta J. Łukomskiego. Od początku przyszłego roku leczyć można się będzie w innej dzielnicy, powstaną zasady wolnego wyboru lekarza. Wszelkie plany rozwojowe służby zdrowia sąjednak związane z kosztami. Radni wskazywali na konieczność upowszechniania opracowania dotyczącego restrukturyzacji lecznictwa w poznańskich publikatorach. (14.12.) N adzwyczajna sesja XCV poświęcona była finansom związanym z programem pilotażowym. Właśnie względy finansowe zadecydowałyo decyzji radnych uznającej za niemożliwe przejęcie przez Poznań utrzymania szkół podstawowych. Wcześniejsze prace i dobre chęci nie mogą zastąpić pieniędzy, które musiałyby być odebrane jakiejś innej inwestycji.

Prezydent W. Sz. Kaczmarek wynegocjował z wojewodą W. Łęckim nowe warunki porozumienia (podpisanego 26.10.93 r.) zawarte w aneksie podpisanym 12.12.1993 r. Gmina Poznań przejmie pewne obowiązki administracji rządowej, na które wojewoda przekaże Miastu dotację (budownictwo 2 mld 50 min, gospodarka komunalna 78 mld 847 min, kultura i sztuka 18 mld 500 min, opieka społeczna 14 mld 620 min, administracja państwowa i samorządowa 4 mld 324 min).

Miasto zarządzać będzie wszystkimi drogami (z wyjątkiem trasy A-2), dwoma domami opieki społecznej, niektórymi placówkami kulturalnymi. (21.12.) Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami w dniu 27 grudnia w 75 lat po wybuchu Powstania Wielkopolskiego uroczysta sesja Rady Miejskiej Poznania była częścią obchodów rocznicowych i odbyła się w Teatrze Polskim. Obecni byli przedstawiciele władz centralnych, miejskich, zaproszeni goście i przede wszystkim 26 uczestników Powstania. Otwarcia sesji dokonała Jadwiga Rotnicka, kontekst historyczny przypomniał prof. Lecz Trzeciakowski, kombatantów uhonorowano pamiątkowym medalem wręczanym przez prezydenta W. Sz. Kaczmarka. Sesję zakończył koncert fortepianowy prof. A. Tatarskiego. (27.12.) Dwie sprawy zajęły radnych na sesji XCVII.

Podjęto uchwalę w sprawie nie przejmowania z dniem 01.01.1994 r. zadań i kompetencji dotyczących prowadzenia szkół podstawowych na terenie miasta. Druga uchwała wprowadziła konieczne zmiany w budżecie Poznania. (30.12.)

POZNAŃ POLITYCZNY

Hanna Suchocka obecna była Gako posłanka) na spotkaniu wojewody Włodzimierza Łęckiego z nowo wybranymi poznańskimi parlamentarzystami. (01.10.) Leszek Moczulski uczestniczył w Zjeździe Obszaru VI RPN, na którym rozmawiano m.in. o wejściu tej partii do Sejmu. (02.10.)

Wicepremier Henryk Goryszewski przebywał w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych, gdzie zapoznał się z pracą dydaktyczną uczelni. (03.10.) Prezydent miasta W. Sz. Kaczmarek, wiceprezydenci oraz przewodnicząca Rady Miejskiej J. Rotnicka, spotkali się w klubie "Elite" z poznańskimi parlamentarzystami. (06.10.) Gościem Wojewódzkiej Konferencji Kongresu Liberalno- Demokratycznego był minister Janusz Lewandowski. Minister spotkał się m.in. z pracownikami delegatury swojego ministerstwa w naszym mieście. (29.10.) Liderzy Unii Demokratycznej na konferencji prasowej w Poznaniu mówili między innymi o możliwych formach integracji Unii Demokratycznej i Kongresu LiberalnoDemokratycznego.

Wojciech Kruk został nowym przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego KL- D. U nia Wielkopolan przystąpiła do ukonstytuowanej w Poznaniu Ligi Regionów. Regionalny Zjazd Partii Chrześcijańskich Demokratów wybrał na swego przewodniczącego Wojciecha Kręglewskiego. (12.12.) Przedstawiciele większości partii politycznych złożyli kwiaty pod pomnikiem Czerwca 1956 w 12 rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. (13.13.) Między innymi Hanna Suchocka, Paweł Łączkowski, Wojciech Szczęsny Kaczmarek, Wojciech Kruk, liderzy poznańskich oddziałów Unii Demokratycznej, Kongresu Liberalno-Demokratycznego, Partii Chrześcijańskich Demokratów, Partii Konserwatystów, U nii Polityki Realnej dyskutowali w Akademii Ekonomicznej o aktualnej sytuacji samorządów. (20.12.)

SPRAWY PUBLICZNE

Przeszło 2000 wystawców przyjechało do Poznania na kolejne imprezy targowe - "Polagrę ", Krajową Wystawę Ogrodniczą oraz Targi Opakowań "Taropak" . Pierwszego dnia zwiedzili je m.in. premier Hanna Suchocka, minister rolnictwa Jacek Janiszewski, lider PSL Waldemar

Przegląd wydarzeń w Poznaniu

Pawlak i szef Samoobrony Andrzej Lepper .

(01.10.) Pałac Kultury po reorganizacji nosić będzie nową nazwę: Centrum Kultury Poznania "Zamek" .

Po 44 latach działalności zlikwidowano "Empik" przy zbiegu ulicy Ratajczaka i 27. Grudnia.

Muzeum Etnograficzne (Oddział Muz. Narodowego) wraz z Wielkopolską Fundacją "Hare Krishna Food for Life" zorganizowało Festiwal Kultury Wedyjskiej "Dotyk Govindy". (02.-03.10.) Głównie o przejęciu przez samorządy lokalne szkół i finansach gmin dyskutowano na spotkaniu przedstawicieli władz Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego, U nii Metropolii Polskich, Unii Miasteczek Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Miast Polskich. (02.10.) W ramach Niedzielnych Spotkań z Komisarzami Wystaw w Muzeum Narodowym wszyscy zainteresowani twórczością M. Klingera mogli się spotkać z Grażyną Hałasą i Danutą Rościszewską, komisarzami wystawy "Kobieta. Eros. Śmierć. Graficzne cykle Maxa Klingera" . W województwie poznańskim możliwość nadawania programów otrzymało 9 prywatnych stacji radiowych. Przy ul. Konopnickiej działa Dom Dziennego Pobytu, który odwiedzany jest przez ok.

150 osób dziennie. Dzienny koszt pobytu wynosi 18 tys. złotych (śniadanie, obiad, podwieczorek) . Umowa podpisana przez władze miejskie i Zakłady H. Cegielskiego przypieczętowała wprowadzenie szpitala Cegielskiego do sieci miejskiej. (06.10.) W Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich odbył się kolejny "Czwartek Literacki" z udziałem Alicji I wańskiej. (07.10.) Prezydent W. Sz. Kaczmarek uczestniczył w posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, na którym omawiano program reform administracji. (08.10.) Zarząd World Trade Centers Association Inc.

rozpatrzył pozytywnie wniosek Miasta Poznania o przyjęcie naszego miasta do

WTCA. Aktualnie sieć WTCA zrzesza 251 centrów z 63 krajów świata. (10.10.) Kupiectwu poznańskiemu na przełomie wieku XIX i XX poświęcony był niedzielny wykład Waldemara Karolczaka w Muzeum Narodowym. (10.10.) Przez dwa dni trwały przedstawienia w cyklicznej, w intencji organizatorów, imprezie Scena Eksperymentu, Prezentacji i Krytyki. (11.-12.10.) Msza święta odprawiona przez kardynała Józefa G lempa zainaugurowała cykl spotkań w kościele Dominikanów na temat katechizmu Kościoła katolickiego. (12.10.) Miesięcznik "W drodze" obchodził 20-1ecie istnienia (12.10.) W Rejonowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 112 tegorocznych absolwentów poznańskich wyższych uczelni. 21 polityków, przedsiębiorców i przedstawicieli władz wschodnich landów niemieckich spotkało się z wiceprezydentem R. Olszewskim. (13.10.) Prezydent W. Sz. Kaczmarek uczestniczył w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich w Sosnowcu. Prezydenci i burmistrzowie ponad 70 miast polskich zwrócili się do parlamentarzystów z wnioskiem o zwrócenie uwagi na stanowisko Zw. Miast Polskich w sprawie ustawy o finansowaniu gmin. (15.10.) II Sztafeta Maratońska odbyła się w ramach "Jesieni nad Maltą' 93". (16.10.) W centrum Poznania, na Sołaczu i Woli obchodzono Dni św. Huberta. (17.10.) Z komisarzem wystawy "Kolekcja Kazimierza Szudy" Julianem Olejniczakiem spotkali się wszyscy zainteresowani numizmatyką w ramach "Niedzielnych spotkań w muzeum". (17.10.) Prezydent W. Sz. Kaczmarek brał udział w Konwencie Prezydentów odbywającym się w Krakowie. (18.10.) Wiceprezydent T. Kayser gościł w Urzędzie Miejskim wicekonsula brytyjskiego w Polsce Grahama Glovera. (19.10.) Wykład Danuty Rościszewskiej w Muzeum Narodowym nosił tytuł "Niepokoje artysty - twórczość graficzna Maxa Klingera" . (19.10.)

W Bibliotece Raczyńskich przy Placu Wolności odbył się Poznański Przegląd N 0wości Wydawniczych (zob. SPRAWY puBLICZNE listopad 93) (21.10.-08.11.) 58 wystawców wzięło udział w Targach Wydawniczych Multimedia '93. (21-24.10.) Po długich negocjacjach szwajcarska firma "Nestle" utworzyła spółkę z poznańską "Goplaną". (22.10.) Ryszard Matuszewski był gościem kolejnego "Czwartku Literackiego". (21.10.) Firma "Rethmann" zaproponowała władzom miasta wprowadzenie w Poznaniu systemu sortowania śmieci. Brano pod uwagę aspekt ekonomiczny i ekologiczny. Eksperymen - talnie w różnych punktach miasta ustawiono pojemniki na stłuczkę szklaną imakula - turę na okres 6 miesięcy. Szacunkowo ma z nich korzystać 50 tys. osób. Po upływie połowy roku władze zadecydują o rozszerzeniu systemu na cały Poznań. Mimo złej pogody ok. 300 rowerzystów "miejskich" przejechało ulicami Poznania propagując jazdę rowerową bez względu na aurę. (24.20.) Gośćmi władz miasta była delegacja przedstawicieli samorządów albańskich. (25 - 26.10.) Kolejnymi tegorocznymi imprezami targowymi była Cooperacja, Domexpo, Targi Reklamy, Tour Salon. (25-28.10.) Wojewoda W. Łęcki i prezydent W. Sz. Kaczmarek podpisali porozumienie w sprawie przekazania Poznaniowi zadań powiatu. Od O 1. 01.1994 r. 24 duże miasta polskie mają przejąć kompetencje administracji rządowej. (26.10.) Tego samego dnia premier W. Pawlak (projekt stworzył rząd Hanny Suchockiej) w swoim liście do wojewodów zakazał podpisywania porozumień dotyczących programu pilotażowego. Bohaterem "Spotkania z obrazem" w Muzeum Narodowym było dzieło Łukasza Cranacha Starszego "Madonna z Dzieciątkiem i św.

Katarzyna", o którym mówiła Renata Jaskólska-Sobczak. (26.10.) Tematem "Wykładu o Poznaniu" Teresy Jakimowicz była twórczość Jana Baptysty Quadro. (26.10.)

Podpisano list intencyjny między Poznaniem a francuską spółką (z Rennes) "S2R" " S C E T" w sprawie powołania spółki d/s zagospodarowania starych oraz budowy nowych budynków komunalnych. (28.20.) Przedstawiciele poznańskiego środowiska muzycznego spotkali się z przedstawicielami samorządu poznańskiego. (29.10.) W siedzibie PAN - u przy ul. Wieniawskiego obradowali na swoim Zjeździe patofizjolodzy i nefrolodzy. (29.10.) W końcu września w Rejonowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 16.127 bezrobotnych z Poznania. W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba osób bez pracy wzrosła o 399. Najwięcej bezrobotnych ma wykształcenie zasadnicze, najmniej wyższe. N a jedno wolne miejsce pracy przypadało 31 osób. Znaczną grupę stanowią kobiety.

Prezydent miasta W. Sz. Kaczmarek spotkał się z poznańskimi parlamentarzystami zapoznając się m.in. z przygotowaniami do wprowadzenia programu pilotażowego. (02.11.) Gośćmi poznańskich władz miejskich byli przedstawiciele Banku Światowego. ( 04 .11. ) Około 30 tysięcy poznańskich dzieci wychowywanych jest tylko przez jedno z rodziców. W Poznaniu zebrali się delegaci Wielkopolskiego Społecznego Ruchu Przeciwdziałania Bezrobociu. (06.11.) Przez trzy dni gościł w naszym mieście znany pisarz amerykański Ken Kesey. (05.07.11.) Jak zawsze jesienią na terenach MTP odbywała się XXVIII Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych. (06.11.) Wszyscy zainteresowani wzornictwem Grupy MEMPHIS spotkali się z komisarzem wystawy "produktów" tej grupy w Muzeum Sztuk Użytkowych, Grażyną Szponder.

(07.11.) Zakończył się pierwszy Poznański Przegląd Nowości Wydawniczych. Zespół specjalistów ocenił bieżącą produkcję wydawniczą wyróżniając "Pulpecję" Małgorzaty M usierowicz oraz katalogi wystaw wydawane przez Muzeum Narodowe w Poznaniu.

Przegląd wydarzeń w Poznaniuo muzyce i filozofii w grafice Maxa Klingera mówiła w Muzeum Narodowym Grażyna Hałasa. (09.11.) Na gmachu Urzędu Wojewódzkiego odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą Rogerowi hrabiemu Raczyńskiemu m.in. wojewodzie poznańskiemu. Urna z prochami hrabiego złożona została w Mauzoleum Rogalińskim. (10.11.) Koncerty muzyki poważnej, rozrywkowej, spektakle teatralne, wystawy złożyły się na Dni Kultury Japońskiej w Poznaniu. (1024.11) W starym korycie Warty otwarto miasteczko "zabaw karuzelowych" Cricoland.

Miłośnicy plakatu spotkali się w Muzeum N arodowym z komisarzem wystawy "Henryk Tomaszewski-plakat" Zdzisławem Schubertem. (14.11.) Prezydent W. Sz. Kaczmarek i przewodnicząca Rady J. Rotnicka wzięli udział w obradach Stałej Konferencji Rady Europy w Londynie. (18-19.11) Profesor Janusz Tazbir był gościem" Czwartku literackiego" w Pałacu Działyńskich. (18.11.) "Poznańskie serca" wręczono w Ratuszu osobom i instytucjom najaktywniej pomagającym ludziom najbiedniejszym. (17.11.) O czeskim kubizmie w latach 1905-1920 w czasie swojego wykładu w Muzeum Narodowym mówił Wojciech Lipowicz. (16.11.) "Niedzielny wykład" w Muzeum Sztuk Użytkowych "Pałac japoński w Dreźnie. Porcelana z kolekcji Augusta III Mocnego" przygotował Zygmunt Dolczewski. (21.11.) Otwarto Międzynarodowe Targi Ekologiczne POLEKO, KOMEX- Targi Urządzeń Komunalnych oraz Wystawę Gospodarczą Miast Polskich. (23.11.) Ostatnia z wymienionych imprez odbywała się po raz drugi, tym razem na terenach M T P (w roku 1992 w "Arenie "), przedstawiono ok. 100 miast. Rzeźbą "Chrystusa na osiołku" z końca XV wieku zajął się w swoim wykładzie w M uzeum N arodowym Andrzej Woziński. (23.11.)

Przy okazji Wystawy Gospodarczej Miast Polskich przez 3 dni obradowali na III Ogólnopolskiej Konferencji Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie. (26-28.11) N a l 7 już przetargu na lokale użytkowe wydzierżawiono 22 pomieszczenia (z 40 oferowanych). Najwięcej, bo 610 tys. zł za l m 2 zapłacono za lokal przy Starym Rynku, najmniej - 15 tys. zł za zakład usługowy przy ulicy Szamotuiskiej. Trwały Dni Wielkopolskiej Techniki i Jakości.

(29.11-03.12.) Prezydent W. Sz. Kaczmarek uczestniczył w uruchomieniu linii produkcyjnej Volkswagena T - 4 produkowanego w Antoninku przez spółkę Volkswagen - Poznano (01.12.) Przez cztery dni trwała Międzynarodowa Konferencja Współpracy Miast i Gmin. Dyskutowano o samorządności terytorialnej oraz współpracy miast bliźniaczych z Europy wschodniej i zachodniej. (04.12.) Z inicjatywy Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego, Stowarzyszenia Gmin Regionu Wielkopolski oraz Unii Wielkopolskiej utworzono ruch społeczny tworzący program gospodarczy i kulturalny "Rok Wielkopolski" .

Tradycyjnie o tej porze roku w halach targowych od strony ulicy Bukowskiej otwarto kiermasze świąteczne. Łucja Danielewska była gościem "Czwartku literackiego". (06.12.) Niezwykle potrzebny magazyn biblioteczny oddano do użytku w Bibliotece U niwersyteckiej. Między innymi o przejmowaniu szkół przez gminy rozmawiali poznańscy parlamentarzyści z przedstawicielami Zrzeszenia W ójtów, Burmistrzów i Prezydentów Wielkopolskich. (06.12) Gwiazdkowa aukcja sztuki miała mIejSCe w Galerii Miejskiej. Licytowano prace ze zbiorów BW A. (09.12.) Tadeusz Grabski przygotował w Muzeum N arodowym "Wykład niedzielny" pt. "M uzeum poznańskie w dniu wybuchu Powstania Wielkopolskiego". (12.12.) Władze miasta gościły grupę samorządowców i polityków z holenderskiego miasta Assen. (10-13.12)o poznańskiej rodzinie Cichowiczów w cyklu "Wykładów o Poznaniu" mówił Witold Przewoźny. (14.12) Wszyscy zainteresowani malarstwem z kolekcji Atanazego Raczyńskiego spotkali się z komisarzem wystawy obrazów z tej kolekcji (w Muzeum Narodowym) Piotrem Michałowskim. (14.12.) Dwusetna rocznica powstania hymnu polskiego sprowokowała powstanie Wielkopolskiego Komitetu Obchodów 200-1ecia Hymnu Narodowego. Honorowy patronat przyjął prof. Stefan Stuligrosz. Świadomy często bardzo złej sytuacji, w jakiej znalazło się tej zimy wielu mieszkańców Poznania Zarząd Miasta postanowił 3 miliardową rezerwę budżetową przeznaczyć na zakup opału i ciepłej odzieży dla najbardziej potrzebujących. Większość z przebywających w Poznaniu ok.

130 Rumunów mieszka w szałasach w Naramowicach i Strzeszynku. 07.12. na spotkaniu w Urzędzie Wojewódzkim zainteresowane służby miejskie wstępnie podjęły decyzję o wydaleniu Rumunów z Polski. Z inicjatywy Teatru Ósmego Dnia odbyło się ponowne spotkanie w tej sprawie. Jego konsekwencją było podjęcie decyzji o otoczeniu Rumunów opieką. 17.12. w Urzędzie Wojewódzkim zdecydowano, że zajmie się nimi Czerwony Krzyż i ośrodki pomocy społecznej. Rumunom dostarcza się pożywienie, koce i śpiwory. Konto złotówkowe otwarte w tej intencji jest zasilane bardzo skromnie. Swą działalność rozpoczął Polubowny Sąd Gospodarczy Wielkopolskiej Izby Przemysłowo- Handlowej. Prezesem Sądu został J erzy Marcin Majewski. (16.12.) Między innymi poznańscy radni zbierali podpisy pod petycją mającą być wyrazem solidarności społeczeństw lokalnych z mieszkańcami ogarniętych wojną terenami Jugosławii. Wigilie dla bezdomnych zorganizowano w hali targowej nr 7. Tego samego dnia wieczór wigilijny przygotowano pod Kaponierą. Ubogim rozdano paczki, a o dobrą atmosferę zadbali poznańscy artyści. (24.12.)

Minister Obrony Narodowej komandor Piotr Kołodziejczyk uczestniczył w uroczystościach związanych z 75 rocznicą Powstania Wielkopolskiego. Przed pomnikiem Powstańców kwiaty złożyli przedstawiciele rządu, władz Poznania, partii politycznych, Bractw Kurkowych.

POZNANIACY

Mieczysław Dondajewski objął stanowisko dyrektora naczelnego i kierownika artystycznego Opery Wrocławskiej. Grand Prix Ogólnopolskiego Konkursu Filmów Amatorskich zdobył Paweł Ryb arczyk z poznańskiego Klubu Filmowego "Awa" .

Prestiżową nagrdoę PEN -Clubu za całokształt twórczości przyznano Bogusławie Latawiec. Zmarł prof. Piotr Zaręba, Poznaniak, pierwszy powojenny prezydent Szczecina. Janusz Pałubicki złożył rezygnację z funkcji wiceprzewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".

W Teatrze Polskim odbył się benefis Mariana Pogaszą z okazji 45-1ecia pracy artystycznej. Lech Bałabon zajął I miejsce w V Konkursie Altowiolinistów im. J. Rakowskiego.

35-1ecie przyjęcia sakry biskupiej obchodził Metropolita Poznański ksiądz arcybiskup Jerzy Stroba. (16.11.) Poznański skrzypek Bartłomiej Nizioł został zwycięzcą 24 Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego Marguerite Long-Jacques Thibaud w Paryżu. (04.12.) Ewa Wycichowska otrzymała tytuł Kobiety Roku przyznany po raz pierwszy przez Poznański Klub Kobiet Aktywnych Zawodowo. Wojewoda Włodzimierz Łęcki wręczył kolejnym czterem osobom medal "Ad perpetuam rei momoriam": Agnieszce Duczmai - dyrektorowi Orkiestry "Amadeus", Stanisławowi Garczarczykowi - dziennikarz owi "Gazety Poznańskiej", Piotrowi Koczorowskiemu - dyrektorowi Szkoły

Przegląd wydarzeń w Poznaniu

Podstawowej w Skokach, Bogusławowi Podbierze - pracownikowi Urzędu Wojewódzkiego. (15.12.)

UCZELNIE

Początek października był, jak co roku, początkiem roku akademickiego we wszystkich poznańskich uczelniach. Centralna inauguracja miała miejsce w auli U AM . W roku akademickim 1993/94 studiować będzie w naszym mieście: Uniwersytet 24.000 studentów Ak. Ekonomiczna 9.000 studentów Politechnika Poznańska 7.200 studentów Akademia Rolnicza 6.500 studentów Akademia Medyczna i Akademia Wy eh.

Fizycznego ponad 3.000 studentów Akademia Muzyczna 375 osób N a jednego profesora przypada w Poznaniu ok.

45 studentów. N ajwięcej dydaktyków z tym tytułem ma Uniwersytet, najmniej szkoły wojskowe. Anglojęzyczny Oddział Kształcenia powstał na Akademii Medycznej obok Wydziału Lekarskiego i Oddziału Stomatologii. N ominacje profesorskie odebrali w Belwederze następujący poznańscy naukowcy: Emil Panek, Stanisława Maria Rogalska, Włodzimierz Pradzyński, Stanisław Mejza. W Wyższej Szkole Oficerskij Wojsk Kwatermistrzowskich miała miejsce promocja nowego rocznika kadetów. (09.10.) Doktorat honoris causa Poznańskiego U niwersytetu przyznano językoznawcy i angliście prof. dr Sir Rudolphowi Quirk' owi. (18.10.) Tytuły profesorskie nadano w Belwederze kolejnym poznańskim naukowcom: Tomaszowi Twardowskiemu i Janowi Barciszewskiemu z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN Piotrowi Kazimierzowi Golińskiemu z Akademii Rolniczej Marii Krzysztofiak - Kaszyńskiej z U AM Lechowi Józefowi Ratajczakowi i Kazimierzowi Jurdze z UAM Bronisławie Kulczyńskiej i Feliksowi Jaroszykowi z Akademii Medycznej

Janinie Kazimierze Markowskiej z Akademii Medycznej Jerzemu Przystańskiemu z Politechniki Poznańskiej Zbigniewowi Kundzewiczowi z Zakładu Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN (29.11.) Laureatami konkursu zorganizowanego przez Fundację Batorego, a dotyczącego jakości nauczania został Instytut Etnologii U AM, Instytut Matematyki UAM, Zakład Dydaktyki Chemii UAM. Profesor Arnold Brossi (chemik) został kolejnym doktorem honorowym Uniwersytetu Poznańskiego. (17.12.) Centrum Studiów Otwartych UAM przygotowało w grudniu cykl 3 wykładów pod wspólnym tytułem "Zrozumieć Rosję".

WYSTAWY

Grzegorz Pabel wystawiał swoje obrazy w Ga1erii u Jezuitów. (05.10.) Dwie wystawy przygotowała w październiku Galeria Polony: malarstwa Norberta Szwontkowskiego (07.10.) i malarstwa Marka Sobczaka. (20.10.) Prace z nowego cyklu "Drzewa" wystawiał w Galerii Grażyny Kulczyk Franciszek Starowieyski. (08.10.) Rysunki Barbary Brzozowskiej i Tadeusza Brzozowskiego można było oglądać w Galerii Profil. (14.10) Międzynarodowe Centrum Sztuki zaprosiło do Poznania 5 srtystów z Bonn z instalacjami i obiektami. (14.10.) Prace Leszka Knaflewskiego, absolwenta poznańskiej PWS S P wystawiała Galeria Miejska. (15.10.) "Reklama dźwignią handlu. Kinowe promocje firm poznańskich w 20-1eciu mię dzywoj en - nym" to tytuł wystawy otwartej w Muzeum Historii m. Poznania. (15.10.) W Bibliotece Raczyńskich otwarto wystawę "Literatura Czarnej Afryki od A do Z".

(15.10.) Praski artysta Kareł Misek przyjechał do Poznania ze swoimi plakatami, które wystawiła w salach Galeria Miejska. (19.10.)

Krzysztof Kokoryn wystawiał obrazy w Galerii "Garbary 48". (22.10.) Muzeum Narodowe przygotowało w Gmachu Głównym wystawę jednego z największych polskich twórców plakatu - Henryka Tomaszewskiego. (24.10.) Drzeworyty Andrzeja Bobrowskiego wystawiało Międzynarodowe Centrum Sztuki. (25.10.) Prace plastyczne Józefa Robakowskiego, oraz jego fIlmy zaprezentowano na wystawie w Muzeum Narodowym. (28.10.) W Muzeum Sztuk Użytkowych (Oddziale MNP) wystawiono meble, szkło i lampy mediolańskiej grupy MEMPHIS. (29.10.) W Galerii Polony swoje obrazy wystawiła Grażyna Kopij. (05.11.) "Filią" Galerii Art and Business została Galeria Promocyjna w Hotelu Park. (08.11.) "Labirynt" to tytuł wystawy młodych artystów z Poznania i Hannoweru wystawiających swoje prace na terenie Ogrodu Zoologicznego, w auli PWSSP i klubie "Maski". (08.11.) Pamiętniki po Józefie Piłsudskim można było obejrzeć na wystawie "Sternik Niepodległości" w Odwachu. (10.11.) Andrzej Żurek prezentował swoje prace w Art and Business Gallery. (10.11.) Czterej artyści z Holandii przywieźli swoje prace do Międzynarodowego Centrum Sztuki. (12.11.) Ekspozycję czasową "Quo vadis" w malarstwie Łucji i Józefa Oźminów przygotowano w Muzeum Literackim H. Sienkiewicza. (15.11.) W Galerii Miejskiej BW A "Arsenał" miało miejsce IX Biennale Małych Form Rzeźbiarskich. Pokazano 96 rzeźb. Tego samego dnia w tej samej Galerii otwarto Biennale Małych Form Fotograficznych, na którym przedstawiono 149 prac. Trzecią wystawą była prezentacja prac-obiektów Christine Vilmes. (16.11.) Wystawę "W co wierzę? Kościoły i wyznania w Polsce" przygotowała Biblioteka Raczyńskich. (17.11.) W "Galerii u Jezuitów" swoje prace wystawiali artyści krakowscy T. Boruta, A. Brincken, D.C. Brincken, A. Mickiewicz, M. Zychowicz. (17.11.) Dwie wystawy przygotowała w listopadzie Ga1eria Profil - rzeźb Antoniego Walerycha (18.11.) i malarstwa Włodzimierza Mazanki. (25.11.) Paweł Łubowski wystawiał swoje obrazy w Galerii Grażyny Kulczyk. (26.11.) W Wielkopolskim Muzeum Wojskowym w związku z 75 rocznicą Powstania Wielkopolskiego przygotowano ekspozycję odznak wielkopolskich. Malarstwo późnego romantyzmu z kolekcji Atanazego Raczyńskiego znalazło się w salach Muzeum Narodowego po powrocie z prezentacji w kilku miastach niemieckich. (05.12) W Bibliotece U niwersyteckiej otwarto dwie wystawy - "Jan Matejko w setną rocznicę śmierci" i "Guy de Maupassant w setną rocznicę śmierci". Od połowy miesiąca w Bibliotece prezentowano pocztówki świąteczne pochodzące z jej zbiorów. "Sztuka nieobecna I I" zaistniała w Galerii ON. (06.12.) Obrazy Marka Wawro pojawiły się w Galerii Polony. (07.12) Wernisaż wystawy prac Władysława Hasiora odbywał się w Art and Business Galery. (11.12.) Word Press Photo '93 czyli prezentację najlepszych zdjęć prasowych roku 1992 otwarto w Pałacu Kultury. (11.12) Wojciech Kowalczyk wystawiał obrazy w Galerii Carmelitanum. Wystawę Krzysztofa Sołowieja przygotowało Międzynarodowe Centrum Sztuki. (13.12.) N ową wystawą w Galerii Miejskiej były ekspozycja "Wektory sztuki". (17.12) W Sieni Gotyckiej Ratusza (Muzeum Historii m. Poznania) otwarto wystawę "Poznańskie firmy graficzne do roku 1939. Pilczek i Putiatycki". (20.12.) Sześciu poznańskich artystów prezentowało swoje prace w Galerii Polony. (22.12.) W ramach obchodów 75 rocznicy Powstania Wielkopolskiego w Bibliotece Raczyńskich otwarto wystawę "Powstanie Wielkopolskie". (27.12)

Przegląd wydarzeń w Poznaniu

TEATR · MUZYKA · FILM

Balet Igora Strawińskiego "Święto wiosny" w reż. Ewy Wycichowskiej i Barbary Gołaski zainaugurował II Dni Muzyki i Teatru. W ramach Dni odbywały się koncerty, recitale, spektakle teatralne. (01-05.10.) Teatr Ósmego Dnia gościł Twins Compagnia (Lesław i Wacław Janiccy) ze spektaklem "Beckettiana" wg Samuela Becketta. (0204.10.) Zespół instrumentów dętych "Poznań-Brass" koncertował w 59 Poznańskim Poranku Muzycznym. (03.10.) Polsko-niemiecki festiwal jazzowy, "Poznań Jazz Fair" odbywał się w klubie "Eskulap". (08.10.) W auli U AM odbywały się koncerty chóralne z muzyką Mozarta i udziałem m.in. Poznańskich Słowików. (08-09.10.) 125 koncert z cyklu "Musica sacra" wypełniły utwory ks. Wacława Gieburowskiego (w 50 rocznicę śmierci kompozytora). (10.10.) Sezon poznańskich filharmoników zainaugurowała Orkiestra Symfoniczna P F P wraz z pianistą Januszem Olejniczakiem grając w 277 Koncercie Poznańskim. (15.10.) "J ez J onge Enthousiaste Zangers" z Holandii wystąpił w II koncercie z cyklu "Fermata i j ej g o ś c i e". ( 16. l O . ) W Sali Białej U rzędu Miejskiego w 44 rocznicę śmierci Fryderyka Chopina z recitalem utworów genialnego kompozytora wystąpił Janusz Olejniczak. (17.10.) VI Koncert Swiętomarcinski w kościele św.

Marcina poświęcony był 15 rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II. (17.10.) Gościem sceny Verbum w Teatrze N owym był ojciec Wacław Oszajca. (22.10.) W Teatrze Wielkim miał miejsce koncert galowy Ewy Podleś. (23.10) Sztukę Jana Machuiskiego "Niebezpieczne zabawy" pokazano w "Scenie na Piętrze". Wystąpili - Bożena Stryj akówna, Tomasz Mądrzak i autor utworu. (24.10.) Amerykański zespół "Take 6" wystąpił w auli uniwersyteckiej w kilka dni po koncercie w ramach Jazz Jamboree 93.

Już trzeci sezon zainaugurowała w kinach "Muza" i "Dąbrówka" Młodzieżowa Akademia Filmowa. Ośrodek Kultury Filmowej przygotował w październiku przegląd filmów z muzyką Ennio Morricone oraz cykl filmowy poświęcony ludziom niepełnosprawnym. Po wakacyjnej przerwie swoją działalność wznowił także Dyskusyjny Klub Filmowy "Kinematograf '75" w kinie Pałacowym. Tradycyjnie już w pierwszych dniach listopada D K F "Kinema tograf '75" przygotował "Zaduszki Filmowe", na które w tym roku złożyło się siedem filmów. (02-07.11.) "Zły porucznik" Abbela Ferrary był kolejną Poznańską Premiera Filmową" w kinie "Apollo". (05.11.) Piąty Ogólnopolski Konkurs Altowiolinistów im. Jana Rakowskiego otworzył recital Stefana Kamasa (05-11.11.) Edyta Geppert śpiewała dla poznańskich miłośników jej talentu w Sali Wielkiej Pałacu Kultury. (06.11.) Premierą listopadową w Teatrze Polskim było "N asze miasto" Thorton' a Wildera w reż.

Jana Błeszyńskiego ze scenografią Ryszarda Melliwy. (06.11.) Sześćdziesiąty (!) już Poznański Poranek Muzyczny odbył się z udziałem Orkiestry Miasta Poznania przy M P K pod dyrekcją Mariana Frankowskiego. (07.11.) VII Koncert Swiętomarcinski jak zawsze miał miejsce w kościele Św. Marcina. (07.11.) 13-lecie istnienia zespołu "Tie Break" oraz 3 rocznicę "G azety Wielkopolskiej" uczczono koncertem w auli uniwersyteckiej zatytułowanym " 13 satysfakcji". (07.11.) Przegląd filmów zmarłego niedawno (31.10.93.) Federico Felliniego przygotowało kino "Gwiazda". (12.11.) W auli U AM koncertowała Orkiestra Symfoniczna PFP w 278 Koncercie Poznańskim, grano utwory Piotra Czajkowskiego. (13.11.) Każdego dnia, przez tydzień miłośnicy kina polskiego mogli oglądać filmy nagrodzone na Festiwalu Polskich Filmów w Gdyni. (13-20.11.)

Zainaugurowano nowy cykl muzyczny" Chóry, organy i . .. ", pierwszy koncert miał miejsce w auli uniwersyteckiej. (14.11) Także w auli świętowano muzycznie z okazji lO-lecia istnienia zespołu "Affabre Concinui". (14.11.) 127 koncert z cyklu "M usica sacra" zbiegł się ze świętem patronki chórów św. Cecylii. (21.11.) Przez trzy wieczory (22, 25, 28.11) koncertowano w auli U AM z okazji 25-lecia istnienia orkiestry Kameralnej Polskiego Radia "Amadeus" oraz pracy artystycznej jej dyrygenta Agnieszki Duczmal. Pięć dni trwał w Poznaniu i Wielkopolsce XVI Międzynarodowy Listopad Poetycki. (2327.11) Na Scenie w Malarni Teatru Polskiego wystawiono sztukę Joe Ortona "Zbawiając pana Sloane'a w reżyserii Stefana Szaciłowskiego. (24.11.) Jubileusz 25-lecia pracy artystycznej Ewy Wycichowskiej uświetnił balet "Suita - Carmen" Bizeta-Szczedrina w wykonaniu Polskiego Teatru Baletu Poznańskiego. (22.11.) Już po raz 25 odbył się w Poznaniu konkurs "Śpiewać każdy może". (25.11.) W świetlicy poznańskiego Aresztu Śledczego miała miejsce prezentacja spektaklu w całości przygotowanego przez aresztowanych pod tytułem "Odginanie świadomości". (28.11.) Daniel Kustosik wyreżyserował w Teatrze Muzycznym operetkę "Student żebrak" Carla Milloeckera. (02.12.) Na Scenie Nowej Teatru Nowego wystawiono "Truciznę teatru" Rudolfa Sierra w reż.

Krzysztofa Warlikowskiego. (03.12.) Capeila M usicae Antiquae Orientalis wystąpiła w VI I Koncercie Świętomarcińskim. (05.12.) W Pałacu Działyńskich koncetrowała Wanda Wiłkomirska. (06.12.) Grudniową Premierą Filmową w kinie "Apollo" był" Fortepian" w reż. Jane Campion. 61 Poznański Poranek Muzyczny odbył się w Sali Wielkiej Pałacu Kultury. (12.12.)

W koncercie z cyklu "Chóry, organy i..." śpiewał chór "Collegium Posnaniense" oraz chór" Polihymnia". (12.12.) Osiem filmów zaprezentowano w czasie XXV Poznańskiego Przeglądu Filmowego pL Nieznane kino brytyjskie. (15-19.12.) Scena "Verbum" Teatru Nowego gościła Agnieszkę Osiecką. (17.12.) Klarnecista Stefan Gutaj wystąpił w cyklicznym koncercie "Soliści orkiestry" w auli UAM. (17.12.) W 279 Koncercie Poznańskim wystąpił Poznański Chór Katedralny pod dyrekcją ks. Szymona Daszkiewicza oraz sekstet "Affabre Concinni". (18.12.) U czniowie Liceum Muzycznego przygotowali w auli uniwersyteckiej Wielki Koncert Gwiazdkowy. (20.12.) W wieczór sylwestrowy w Teatrze N owym wystawiono "Sługę dwóch panów" Carlo Goldoniego w reż. Romana Kordzińskiego.

(31.12.)

V ARIA

Z okazji 120 rocznicy powstania Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego jego członkowie odrestaurowali tablicę pamiątkową poświęconą Kazimierzowi Kantakowi w Dolinie Kościeliskiej.

N a Placu Wielkopolskim odbyła się ostatnia przed zimą giełda rowerowa. (03.10.) Targi "Polagra" cieszą się bodaj największą popularnością pośród wszystkich targowych imprez. W czasie tylko jednej niedzieli Wystawę odwiedziło 50 tysięcy ludzi. (03.10.) W TV "E S" rozpoczęto emisję nowego programu z udziałem Prezydenta Miasta. "Porozmawiajmy jak Kaczmarek z Kaczmarkiem" będzie audycją, w której do Prezydenta mogą dzwonić wszyscy Wielkopolanie. (09.10.) Zakończono pierwszy od roku 1955 (rok budowy) poważny remont "Okrąglaka". W czasie letnich koncertów organowych w Farze zebrano 25 min zł datków na remont zabytkowych organów Friedricha Laddgasta.

Przegląd wydarzeń w Poznaniu

Ostatni raz w tym roku swoją stałą trasę przejechała kolejka" Maltanka". (17.10.) N a trasie Górczyn - Piątkowo testowano niskopodłogowy autobus dla niepełnosprawnych. Pojazd ma 35 miejsc siedzących, może zabierać 100 pasażerów. (06.11.) Zakończono prace konserwatorskie przy fontannie Prozerpiny przed Poznańskim Ratuszem. (06.11.) W kilku punktach miasta ustawiono wykonane z tworzyw sztucznych słupy ogłoszeniowe. Swoistym wydarzeniem stał się przylot do Poznania 15 tys. holenderskich kibiców piłki nożnej (Holendrzy wygrali 3: 1) (17.11.) Każdego dnia średnio 280 kierowców otrzymuje wezwania do uiszczenia opłat postojowych w Strefie Ograniczonego Postoju.

Trzy tysiące prezerwatyw rozdano na ulicach Poznania w czasie światowego dnia walki z Aids. W hali "Arena" odbyły się 64 Mistrzostwa Polski w Boksie. (02-05.12.) J eden kilometr w większości poznańskich taksówek kosztuje od początku miesiąca 5 tys. zł (dotychczas 4 tys.) Po raz pierwszy w historii miasta przewodnik po nim ukazał się w 7 wersjach językowych. III Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych odbyła się w halach targowych. (0405.12.) Po długiej przerwie na fasadzie "Okrąglaka" pojawiła się świąteczna iluminacja. Choinki ustawiane w okresie przedświątecznym przypominały niekiedy stelaże reklamowe firm-fundatorów drzewekstyczeń - marzec 1994

RADA MIEJSKA

Na sesji XCVIII radni poznańscy podjęli między innymi uchwały dotyczące: wygaśnięcia mandatu radnego Włodzimierza Cofty upoważnienia dyrektora PP "Polmozbyt" w Poznaniu do wykonywania czynności w zakresie rejestrowania pojazdów powołania Osiedla Jana I I I Sobieskiego nazewnictwa ulic Poznania (plac Jana Henryka Dąbrowskiego przemianowano na Władysława Andersa, ul. Cyryla Ratajskiego na ul. Tadeusza Rugego , ul.

Franciszka Danielaka na Józefa Hallera, część ulicy Jugosłowiańskiej na ul. Bułgarską, ul. Samuela Engla na ul. Niegolewskich. Z ewidencji wykreślono 5 ulic, wpisano zaś 8 nowych).

W końcowej części obrad wysłuchano informacji prezydenta W. Sz. Kaczmarka o pracach Zarządu Miasta i re ali - zacji uchwał Rady. Prezydent Kaczmarek mówił także o przekazaniu przez rząd brytyjski 140 tys. funtów na badania możliwości zwiększenia połączeń lotniczych Poznania, oraz o pracach przy budowie Poznańskiego Szybkiego Tramwaju i kwestiach finansowych związanych z tą sprawą. (18.01.) Grupa ośmiu poznańskich radnych z Klubu Radnych Niezależnych postanowiła utworzyć Partię Miejską. Obrady pierwszej w lutym sesji Rady Miejskiej rozpoczęły się od wysłuchania informacji kierownika Rejonowego Urzędu Pracy Zygmunta Jeżewskiego o sytuacji na poznańskim rynku pracy.

Bez mala 60% bezrobotnych w naszym mieście to ludzie poniżej 34 roku życia. Zauważa się spadek liczby ludzi bez pracy z wykształceniem wyższym. Często obserwuje się powrót na bezrobocie związany z pracą "na czarno" bądź na umowy-zlecenia. Ogólnie rzecz ujmując bezrobocie w Poznaniu jest nieco niższe niż w pozostałych częściach kraju. O problemach z dużą oczyszczalnią ścieków dla miasta Poznania mówiła Ewa Pasiciel z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Rada uznała, że konieczne jest współdziałanie w tej sprawie władz miasta z administracją rządową. Postanowiono, że Zarząd Miasta powoła zespół do spraw budowy i finansowania Centralnej Oczyszczalni Miasta. W dalszej części obrad podjęto uchwałę o zakazie handlu obwoźnego na osiedlach Lecha i Czecha. Kolejna uchwała dotyczyła likwidacji Państwowego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W drugiej części obrad radni zgłaszali pytania i interpelacje dotyczące m.in. przepisów MPK, zieleni miejskiej, przebudowy Mostu Teatralnego, renowacji Bazaru.

N astępnie przedstawiono radnym analizę funkcjonowania poznańskich przedszkoli wg zasad ustalonych przez Radę 09.06.1992.

Grupa ok. 30 rowerzystów, która przyjechała do U rzędu Miejskiego domagała się odpowiedzi na pytanie o kolejne ścieżki rowerowe w Poznaniu. Kolejnym punktem obrad była informacja o wynikach badań opinii publicznej w związku z Programem Strategicznego Rozwoju Miasta.

Za najważniejsze problemy miasta ankietowani uznali: służbę zdrowia, dbałość o środowisko naturalne, przestępczość i bezrobocie. Poznaniakom nie podobają się zaniedbane ulice, brak porządku i czystości, niepunktualność, zły stan zieleni. (08.02.) Przedpołudniową część C sesji Rady zajęła dyskusja w sprawie udziału Miasta w spółce akcyjnej "Telewizja Kablowa-Poznań Spółka Akcyjna". W dalszej części obrad podjęto uchwały o powołaniu Osiedli: Sta

rołęka Mała, Starołęka- Minikowo- Marlewo, Maltańskiego, zatwierdzono także statuty 4 osiedli. Obrady zakończono przyjęciem stanowiska w sprawie dodatków mieszkaniowych. (22.02. ) Sesję będącą kontynuacją obrad z dnia 22.02.

rozpoczęto od powołania przedstawicieli Miasta w Radzie Nadzorczej Spółki Akcyjnej Poznań-Campenon Bernard SGE. Proponowani kandydaci J. May i T. Makowski nie uzyskali akceptacji Rady. W dalszej części posiedzenia dyskutowano projekt uchwały w sprawie przejęcia przez Miasto 8 szkół podstawowych na Wildzie.

Dotacja Miasta do tych szkół musiałaby wynosić ok. 7 mld zł. Po długiej wymianie zdań radni w głosowaniu odrzucili projekt przejęcia wildeckich szkół (18 głosów za, 23 przeciw, 7 wstrzymujących). (01.03.) Debata nad projektem uchwały budżetowej wypełniła w całości obrady CI sesji poznańskiej Rady. Przewidywane wydatki określono na sumę 2 bin 600 mld złotych, zaś dochody mają wynosić 2 bin 478 mld zł (1 bin 626 mld - dochody własne, 189 mld - dotacje na zadania pilotażowe, 663 mld - zadania zlecone. Powstały niedobór pokryty zostanie po rozliczeniu roku 1993, jego reszta przewidywana na 50 mld z zaciągniętego kredytu). W dalszej części obrad dyskutowano o wydatkach majątkowych. Sesję z 08.03. kontynuowano 15.03. omawiając wydatki Miasta. Ponad 20 % budżetu stanowić będą wydatki na inwestycje - 129 mld przeznaczono na remonty i zakup nowego sprzętu dla MPK, 156 mld na Poznański Szybki Tramwaj, 30 mld na remont Mostu Teatralnego, 1,5 mld na budowę ścieżek rowerowych. Dotacje dla MPK to ponad 400 mld, na kulturę i sztukę przewidziano 80 mld, na ochronę zdrowia 650 mld, 245 mld na oświatę i wychowanie, 161 mld na opiekę społeczną. Postanowiono dofinansować poznańskie ZOO (18 mld), Palmiarnię (3,5 mld) i Ogród Botaniczny (1 mld). Po dyskusji końcowej zdecydowana większość radnych opowiedziała się za

Przegląd wydarzeń w PoznaniuprzYJęCIem projektu uchwały budżetowej na rok 1994. Sesja ClI Rady Miejskiej pOSWIęcona była w znacznej części sprawom ładu i bezpieczeństwa w Poznaniu. Informacje na ten temat złożyli radnym Komendant Rejonowej Straży Pożarnej S. Korbacz, zastępca Wojewódzkiego Komendanta Policji J.

Strzykała, Komendant Straży Miejskiej A.

Łowicki. Stwierdzono tendencję wzrostową jeśli chodzi o morderstwa, pobicia, kradzieże oraz fałszerstwa. Do głównych problemów poznańskiej policji zaliczono przestarzałe przepisy prawne, luki w przepisach resortowych, kłopoty kadrowe (250 wakatów). Straży Pożarnej brakuje przede wszystkim nowoczesnego sprzętu, natomiast Policja M unicypalna powinna otwierać swoje placówki w kolejnych dzielnicach miasta. W dalszej CZęSCI obrad przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Czyżak domagał się od Zarządu Miasta dokładnego rozliczenia i udokumentowania kosztów budowy Campingu Malta. Po dyskusji ustalono, że sporną kwestię muszą rozstrzygnąć niezależni eksperci z Regionalnej Izby Obrachunkowej. Obrady tej sesji były zakończone 12.04. (22.03.)

POZNAŃ POLITYCZNY

W Pałacu Działyriskich odbyło się otwarte spotkanie na temat polityki mieszkaniowej państwa z udziałem minister Barbary Blidy. (11.01.) Janusz Lewandowski spotkał się z poznańskimi dziennikarzami, z którymi rozmawiał przede wszystkim o prywatyzacji. (13.01.) Marszałek Senatu prof. Janusz Struzik przybył do Poznania na zaproszenie rektora Akademii Mecycznej prof. Janusza Gadzinowskiego. Spotkał się m.in. z lokalnymi władzami, działaczami PSL-u, uczniami I Liceum Ogólnokształcącego. (17.01.) Nadchodzące wybory samorządowe zmobilizowały przedstawicieli 8 ugrupowań politycznych do wspólnego spotkania. (18.01.)

Wicepremier Włodzimierz Cimoszewicz spotkał się z mieszkańcami miasta w U rzędzie Wojewódzkim. (21.01.) Obradowała Regionalna Rada Unii Demokratycznej. (24.01.) W czasie pobytu w Poznaniu wiceminister budownictwa Irena Herbst rozmawiała z dziennikarzami o budownictwie mieszkaniowym, szczególnie zaś o komunalnym. (07.02.) Zawiązano Porozumienie Wyborcze "Samorządna Wielkopolska" . Inicjatorem była Poznańska Rada Gospodarcza. (08.02.) Wojciech Jankowiak, doradca szefa Urzędu Rady Ministrów Michała Strąka uczestniczył w zebraniu zarządu poznańskiego oddziału PSL. (12.02.) Tadeusz Mazowiecki spotkał się ze studentami poznańskich uczelni wyższych by mówić o odpowiedzialności Europy i świata za tragiczną sytuację w byłej Jugosławii. (14.02.) W auli Akademii Rolniczej dyskutowano z liderem Unii Polityki Realnej Januszem Korwinem - Mikke na temat polityki międzynarodowej. (17.02.) W Poznaniu miał miejsce IV Regionalny Zjazd Unii Demokratycznej. (19.02.) Aleksander Hall był gościem poznańskiego oddziału Partii Konserwatywnej. (20.02.) Zebranie grupy inicjatywnej Poznańskiej Partii Miejskiej miało miejsce w "Zamku" .

(03.03.) Na zamkniętym spotkaniu obradowały prezydia władz wojewódzkich Unii Pracy i PSL. Tematem obrad było planowane utworzenie koalicji samorządowej. (07.03.) W Poznaniu obradował Konwent Wojewódzki SdRP. (12.03.) Minister S. Paszczyk wraz z kierownictwem U rzędu Kultury Fizycznej i Turystyki przez dwa dni przebywał w Poznaniu wizytując obiekty sportowe oraz spotykając się z wojewodą i kuratorami z Polski północno-zachodniej. (10-11.03.) N a konferencję prasową inaugurującą SALMED przybył minister zdrowia Jacek Żochowski. Minister mówił m.in. o reformie pogotowia ratunkowego i samodzielności finansowej szpitali. (22.03.)

Prezes Poznańskiej Partii Miejskiej Jan Kaczmarek zaproponował oficjalnie prezydentowi W. Sz. Kaczmarkowi, aby ten z ramienia Partii Miejskiej kandydował na stanowisko prezydenta miasta w wyborach czerwcowych. Zarząd Partii spotkał się także z wojewodą W. Łęckim.

SPRAWY PUBLICZNE

Poznański U rząd Stanu Cywilnego zarejestrował w roku 1993 10.400 urodzin 3.298 ślubów, 7.350 zgonów. Około 1.000 uczestników (także spoza Polski) uczestniczyło w Zjeździe Biegłych Rewidentów. (08-09.01.) Frank Ebisch, sekretarz stanu Dolnośląskiego Ministerstwa Spraw Federalnych i Europejskich gościł w Instytucie Zachodnim, Urzędzie Wojewódzkim i Instytucie Pediatrii. (09.01.) W ramach "Poniedziałku Literackiego" w siedzibie Związku Literatów Polskich odbyło się spotkanie ze Stanisławem Machowiakiem. (10.01.) Gościem Klubu Rotary w Poznaniu była prof.

Ewa Łętowska. (10.01) Spotkanie założycielskie Okręgu Poznańskiego U nii Wielkopolan zrzeszyło 30 działających kół. Przewodniczącym Rady Okręgu został Leonard Szymański. (11.01.) O koloryzmie polskim w ramach spotkań "Pro Arte" mówiła w Muzeum Narodowym Beata Rymkiewicz. (11.01.) W poznańskim Urzędzie Miejskim powołano 4 7 -osobową Radę Programu Strategicznego Rozwoju Miasta. (17.01.) Barbara Wysocka wygłosiła wykład "Nietypowi poznaniacy. Cyganeria 20-1ecia międzywojennego" w cyklu "Wykładów o Poznani u". (25.01.) Otwarto kolejne imprezy targowe - Międzynarodowe Targi Budownictwa BUD MA '94 oraz Międzynarodowe Targi Ochrony Mienia SECUREX '94 (25-28.01.) "Spotkanie z obrazem" w Muzeum Narodowym poświęcone było dziełu Joosa van Cleve "Święta Anna Samotrzeć i Święty", o którym mówiła Helena Stęszewska. Wykładowi towarzyszył występ Kapeli Zamku Rydzyriskiego. (25.01.) "Pisarze, których znałem" to temat "Czwartku Literackiego", którego bohaterem był Tadeusz Nowakowski. (27.01.) 75-rocznicę powstania i 3-rocznicę reaktywowania obchodził Związek Miast, Polskich. N agrodę ministra kultury i sztuki dla najlepszego użytkownika obiektu zabytkowego otrzymał poznański oddział Banku Hand10wego S.A. mieszczącego się przy Placu Wolności. Wyróżnienie w tym konkursie przyznano Bankowi PKO BP za wyremontowanie kamieniczki przy Starym Rynku. "Głos Wielkopolski" przyznał w tym roku N agrodę Pracy Organicznej profesorowi Stefanowi Stuligroszowi.

W ramach spotkań "Pro Arte" w Muzeum Narodowym Andrzej Woziński przygotował wykład "Rzeźba średniowieczna. Materiały, proces powstawania, forma". Komitet Porozumiewawczy Środowisk Twórczych oraz PTPN były organizatorami Międzynarodowego Kongresu "Kultura Czasu Przełomu". (02-05.02.) Projekt na zagospodarowanie północnowschodniej części MTP wygrał zespół autorski w składzie: Andrzej Kurzawski, W 0jciech Kolesiński, Przemysław Woźny. (04.02.) W Centrum Kultury "Zamek" odbyła się sesja panelowa z udziałem pracowników nauki, polityków i duchowieństwa pt. "Etos Wielkopolan - dawniej i dziś". (05.02.) Waldemar Karolczak przygotował wykład "Zielone płuca Poznania" w ramach cyklicznych spotkań "Pro Arte" w Muzeum Narodowym. (08.02.) Nowy ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Nicholas Rey był gościem poznańskich władz miejskich. (10.02.) Uprzątnięto teren byłego obozowiska rumuńskich Cyganów w Naramowicach. Zrównano z ziemią 12 ziemianek i 2 namioty. (12.02.) W dniu świętego Walentego w 3 poznańskich laboratoriach medycznych wykonywano bezpłatnie i anonimowo testy na przeciwciała wirusa H IV. Skorzystało z nich kilkadziesiąt osób. (14.02.)

Przegląd wydarzeń w Poznaniuo części kolekcji sztuki najnowszej w zbiorach Muzeum Narodowego mówił na spotkaniu z wszystkimi zainteresowanymi tą sztuką Włodzimierz Nowaczyk. (15.02.) 49-rocznicę powstania "Głosu Wielkopolskiego" świętowano w Ratuszu. W czasie uroczystości wręczono Medale Młodej Sztuki i Nagrodę Pracy Organicznej.

(16.02.) Sejmik Samorządowy poświęcił swoje obrady m.in. stosunkowi rządu do szkolnictwa w gminach. (16.02.) Licealiści i studenci zainteresowani krytyką teatralną uczestniczyli w W arsztatach Młodej Krytyki Teatralnej zorganizowanych przez Teatr Ósmego Dnia. (1618.02.) Grafiki czeskie, słowackie i rosyjskie licytowano na IV aukcji dzieł sztuki ze zbiorów BWA. (17.02.) Gościem "Poniedziałku Literackiego" w siedzibie Związku Literatów Polskich była Anna Elżbieta Zalewska. (21.02.) Na zaproszenie Tow. Miłośników Miasta Poznania prof. Jacek Wiesiołowski wygłosił wykład "Poznanczycy w Rzymie w XV i XVI wieku". (22.02.) Beata Rymkiewicz przygotowała w Muzeum Narodowym kolejne "Spotkanie z obrazem" poświęcone "Pięciu zmysłom" Jana Cossiersa. (22.02.) Powołano do życia komitet Poznań - Toledo mający rozszerzyć nawiązaną przed 3 laty współpracę z amerykańskim miastem ze stanu Ohio. (23.02.) Czwartek Literacki poświęcony był literaturze polskiej, a wykład Włodzimierza Maciąga nosił tytuł "Nasz wiek XX...".

(24.02.) N a Osiedlu Piastowskim otwarto Chrześcijańskie Centrum Mediacyjno-Adopcyjne "Pro Familia". (25.02.) Prezydent W. Sz. Kaczmarek i 133 przedstawicieli miast polskich uczestniczyło w Zgromadzeniu Ogólnym Związku w Krakowie. (25-27.02.) N a zaproszenie Szefa Kancelarii Prezydenta RP W. Sz. Kaczmarek uczestniczył w II konferencji poświęconej samorządowi terytorialnemu. (28.02.)

Poznański Tydzień Mody towarzyszył Targom Artykułów Konsumpcyjnych WIOSNA 94. (01-04.03.) W ramach "Pro Arte" Jan Szymkiewicz przygotował w Muzeum Narodowym wykład "Ze świata wyobraźni w antycznym malarstwie wazowym". (01.03.) Obradował VIII Wojewódzki Zjazd Delegatów Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. (02.03.) Po raz pierwszy odbył się w Poznaniu "Kiermasz Kaziukowy" "Przeniesiony" na Stary Rynek z Wilna. (04.03.) Marian Tomaszewski został nowym prezesem Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Wiceprezydent J. May reprezentował Poznań na Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji "M I P I M '94" w Cannes. (11-14.03.) Rozpoczęło działalność Stowarzyszenie Obrony Lokatorów. N iedzielne spotkanie z komisarzem wystawy "Ukiyo - e. Obraz przepływającego świata" Wiesławem Rządkiem miało miejsce w Muzeum Etnograficznym. (13.03.) Prezydent W. Sz. Kaczmarek przebywał w Jerozolimie na XIV Międzynarodowej Konferencji Prezydentów Miast. (13.03.) Gościem "Czwartku Literackiego" był Lech Konopiński. (14.03.) O roli kolorów w polskich ubiorach ludowych mówiła Joanna Dankowska z Muzeum Narodowego na kolejnym spotkaniu cyklu "Pro Arte" . (15.03.) Rethmann-Sanitech i Zakład Sprzątania Placów i Ulic rozpoczęły wiosenne porządki w mieście. Od 01.04. uprzątnięto ulice i krawężniki, następnie zajęto się chodnikami. "Wyklad niedzielny" pt. "Jaja wielkanocne.

Kosztowne prezenty władców i arystokracji XVIII-XX wieku" wygłosiła Renata Jaskulska-Sobczak w Muzeum Sztuk Użytkowych (Oddział Muzeum Narodowego). (20.03.) Trwały Dni Rodziny organizowane w Roku Rodziny ogłoszonym przez ONZ i Kościół katolicki. Jacek Kaliński wygrał konkurs na nowe logo MPK.

Kolejny "Wykład o Poznaniu" poświęcony był kronice rodzinnej rodziny Au'ów, a wygłosił go Andrzej Au. (20.03.) W czasie "Spotkania z obrazem" w Muzeum Narodowym Maria Teresa MichalowskaBarłóg przedstawiła obraz austriackiego malarza Franza Schretzberga "Portret Anny hr. Lamberg" . (22.03.) Otwarto SALMED - Międzynarodowy Salon Medyczny i INTERMASZ - Międzynarodowy Salon Maszyn Włókienniczych, Odzieżowych i Obuwniczych. (2226.03.) Autorami projektu zagospodarowania Placu Wolności są Piotr Wędrychowicz, Andrzej Kałużny, Mariusz Gramowski.

Z Tadeuszem Jeziorowskim, komisarzem wystawy w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym (Oddział Muzeum Narodowego) "Patrz Kościuszko..." można się było spotkać w celu dokładniejszego zapoznania się z ekspozycją. (27.03.) Prezydent Węgier Arpad Goencz przez 4 godziny przebywał w naszym mieście składając m.in. kwiaty pod Pomnikiem Czerwca 56. (29.01.) Miejskie władze konserwatorskie alarmują w sprawie tragicznego stanu poznańskiej Fary.

"Program Strategicznego Rozwoju Miasta Poznania" w swojej wersji roboczej ma 5 zasadniczych celów: 1. kreowanie zrównoważonej i nowoczesnej gospodarki miasta otwartegop na inwestorów, partnerów gospodarczych i turystów 2. stymulowanie rozwoju miasta jako ośrodka o znaczeniu międzynarodowym 3. wzmocnienie pozycji Poznania jako usługowego centrum ponadregionalnego 4. polepszenie funkcjonowania miasta 5. poprawienie bezpieczeństwa publicznego, stanu środowiska, warunków życia mieszkańców

POZNANIACY

Zenon Burzawa został w plebiscycie "Głosu Wielkopolskiego" najlepszym piłkarzem

Wielkopolski. (04.01.) Na cmentarzu górczyńskim pochowano księdza infułata Barnarda Czajkę, proboszcza poznańskiej Fary. (13.01.) Poznaniakiem roku 1993 w plebiscycie Radia Merkury został ksiądz Jacek Hadyś, duszpasterz młodzieży ze Starego Zegrza.

Już po raz 16 "Głos Wielkopolski" przyznał Medale Młodej Sztuki. Otrzymali je: Marcin Sompoliński za pracę z młodzieżą Jacek Kowalski za twórczość poetycką Leszek Knaflewski za twórczość plastyczną Marian Forecki za fotografię prasową Marcin Ryl- Krystianowski za osiągnięcia aktorskie Joanna Banowska i Michael Kurzwelly za pracę w Międzynarodowym Centrum Sztuki Piotr Śliwiński za twórczość krytycznoliteracką Piotr Nycz za ożywienie klubu "Eskulap" Marcin Rosiak za stworzenie i redagowanie pisma "Artelier" Medale wręczone zostały 16 lutego.

"Ekspress Poznański" za najlepszego sportowca roku 1993 uznał Rafała Szukałę, najlepszym trenerem został Tomasz H er kt.

Serial Andrzeja Maleszki "Jacek" otrzymał srebrny medal (złotego nie przyznano) na konkursie filmów dzieciętych w Stanach Zjednoczonych.

Profesor Jacek Łuczak uhonorowany został nagrodą ministra zdrowia "Za odwagę, upór i entuzjazm". (26.01.) Dziennikarze "Dziennika Poznańskiego" wybrali Wielkopolan roku '93. Zostali nimi: Wojciech Kaszyński (biznes) dyrektor "Amica" we Wronkach Jadwiga Kaliszewska (kultura) skrzypaczka Robert D. Gambie (mass media) szef Radia Obywatelskiego Włodzimierz Łęcki (polityka) wojewoda poznański Tomasz Herkt (sport) trener koszykarek Olimpii Nowym dyrektorem poznańskiego Urzędu Celnego został Czesław Szymaniak.

Przegląd wydarzeń w Poznaniu

Stanowisko redaktora naczelnego" Gazety Poznańskiej" powierzono redaktorowi Ryszardowi Chomiczowi. Szefem poznańskiej telewizji został dotychczasowy dziennikarz Radia "Merkury" Robert Kamiński. Dyrektorem Wielkopolskiego Parku N arodowego został Zbigniew Karbowski. Rajmund Pietrzak, kompozytor poznański zajął I miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim w Krakowie.

Rada Diamentowa z Antwerpii wybrała Jerzego Włodawca, jubilera z Poznania Przewodniczącym Rady ds. diamentów w Europie Wschodniej.

Najlepszym policjantem municypalnym w Poznaniu okazał się Piotr Cegła. 40-1ecie debiutu literackiego obchodził Lech Konopiński.

Dwie aktorki Teatru Nowego Antonina Choroszy i Bożego Borowska - Kropielnicka wyróżnione zostały na XV Wrocławskim Przeglądzie Piosenki Aktorskiej.

Prof. Jacek Fisiak uhonorowany został francuskim odznaczeniem, Krzyżem Orderu Palm Akademickich za zasługi dla kultury francuskiej. Małgorzata Musierowicz została wybrana przez dzieci kolejnym kawalerem Orderu Uśmiechu.

UCZELNIE

W poznańskich wyższych uczelniach trwała w styczniu sesja zimowa. N a Uniwersytecie przestało istnieć Niezależne Zrzeszenie Studentów. Dobytek Zrzeszenia "zmarłego w sposób naturalny" przejął Studencki Klub Ekologiczny.

N ominacje profesorskie otrzymali kolejni poznańscy naukowcy: Antoni Markunas, Stanisław Puppel, Jacek Titenbrum, Henryk Teodor Hudzik, Stanisław Lorenc, Jerzy Jan Parysek - UAM Maciej Rogalski - Akademia Rolnicza Czesław Oleśkowicz- Popiel - Politechnika Poznańska Stanisław Pokorski - Akademia Muzyczna Centrum Studiów Otwartych UAM przygoto

wało cykl wykładów pod wspólnym tytułem "Zrozumieć Rosję". (13,20, 27.01.) U niwersytet Uczniowski przy Uniwersytecie zaproponował uczniom szkół średnich dwa wykłady - "Człowiek a język" prof. B. Walczaka i "Osobliwości natury gatunkowej człowieka" prof. J. Piontka. (10, 24.01.) Rozpoczęto akcję "otwartych drzwi" w uczelniach Poznania. Są to spotkania z pracownikami i studentami, na których kandydaci na studia zapoznają się bliżej ze sprawami dotyczącymi ich przyszłego kierunku studiów. Politechnika Poznańska przyznała kolejny doktorat honorowy profesorowi Guntherowi Natke. (22.02.) Centrum Studiów Otwartych UAm kontynuowało cykl wykładów "Zrozumieć Rosję". (17, 24.02.) U czniowie szkół średnich mogli w lutym wysłuchać (w ramach Uniwersytetu Uczniowskiego) wykładów prof. K. Olejnika "Pochwała wieku XV" oraz doc. M. Jaroszewskiej "Jak studiować w europejskich uniwersytetach". (14, 28.02) Kolejne cztery wykłady z cyklu "Zrozumieć Rosję" przygotowało Centrum Studiów Otwartych UAM. (03, 10, 17, 24.03.) U roczysty koncert w auli U AM uświetnił obchody 50-lecia istnienia Szkoły Pancerniaków na Golęcinie. (04.03.) W dalszym ciągu trwała akcja "Otwartych drzwi" m.in. na AWF-ie, Wydziale Prawa U AM, filologii szwedzkiej i fińskiej.

Prof. Marek Hendrykowski wygłosił w ramach U niwersytetu U czniowskiedgo wykład "Związki filmu i literatury". (07.03.) Po raz 26 w Arcybiskupim Seminarium Duchownym odbyła się sesja poświęcona muzyce kościelnej. (16.03.) W Sali Lubrańskiego Coli. Minus odbyła się uroczystość odnowienia po 60 latach doktoratu profesora Gabriela Brzęka.

WYSTAWY

Dwadzieścia obrazów poznańskiej artystki Ireny Brzozowskiej- Flieger wystawiała Galeria Miejska. (12.01.)

Agnieszka Balewska prezentowała swoje malarstwo w Galerii Promocyjnej Art and Business. (12.01.) Galeria "Profil" przygotowała wernisaż wystawy Jerzego Nowakowskiego. (13.01.) Instalacje Andrzeja Dondajewskiego (13.01) i Agnieszki Błędowskiej (27.01) znalazły się w Galerii ON-PWSSP. 6 artystów z Poznania wystawiało swoje prace w Międzynarodowym Centrum Sztuki. (13.01.) W Art and Business Gallery wystawiała swoje obrazy Izabela Rudzka. (15.01.) W Muzeum Sztuk Użytkowych zgromadzono 52 rzeźby Augusta Zamoyskiego. (16.01.) Muzeum Archeologiczne przygotowało wystawę czasową "Fortyfikacje średniowiecznego Poznania". (18.01.) Koncert zespołu muzycznego towarzyszył otwarciu wystawy obrazów Doroty Fornalczyk w Galerii "Profil". (20.01.) W Galerii Miejskiej BWA swoje video-instalacje z ostatnich lat przedstawiła Izabella Gustowska. (21.01.) Malarstwo Marii Ewy Łunkiewicz można było oglądać w Galerii Polony. (28.01.) Zofia Kulik prezentowała swoje prace z cyklu "Broń symboliczna" w Galerii u Jezuitów.

(01.02.) Performance "Odbicie - Ogień" miał miejsce w Międzynarodowym Centrum Sztuki. Autorem wydarzenia był Jerzy Łukasz Kaczmarek. (03.02.) W Bibliotece U niwersyteckiej otwarto wystawę "Chiny - kraj i ludzie". Galeria Miejska przygotowała wystawę "T adeusz Brzozowski Rekwizytornia" . (03.02.) Obrazy i rzeźby Krzysztofa Tomczaka wystawiła Galeria Carmelitanum. (12.01.) Galeria "Profil" przygotowała w lutym wystawę rzeźb Michała Gołąbka (17.02.) imalarstwa Elżbiety Wiśniewskiej. (24.02.) "Poznaniacy na płytach muzycznych" to tytuł wystawy przygotowanej przez Bibliotekę Raczyńskich. (17.02.) W "Art and Business Gallery" wystawiał pastele i rysunki Piotr Kurka. (18.02.) Z udziałem ambasadora Japonii w Polsce Nagao Hyodo otwarto wystawę drzeworytu

japońskiego ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu "Ukiyo - e. Obraz przepływającego świata". (20.02.) Wernisaże dwóch wystaw odbyły się jednego dnia w Galerii Miejskiej BW A, Igora Mitoraja" Głowy i fragmenty" oraz Piotra C. Kowalskiego "W moim ogrodzie". (25.02.) W galerii "Garbary 48" swoje płótna wystawiała Elżbieta Michalis. (28.02.) W Międzynarodowym Centrum Sztuki wystawiała Melanie Cookson z Kanady. (03.03.) Grafiki Roberta Bartela można było obejrzeć w Galerii Grażyny Kulczyk. (04.03.) Muzeum Narodowe przygotowało kolejną wystawę, poświęconą tym razem plakatowi japońskiemu ze zbiorów MNP. (06.03.) "Ogrody" Jędrzeja Stępaka prezentowała Art and Business Gallery , w jej Galerii PromocTInej wystawiał Ignacy Czwartoś i Wojciech Głogowski. (09.03.) " Ulice i zaułki Poznania - J eżyce" to wystawa otwarta w Muzeum Historii Miasta Poznania. (18.03.) W Galerii "Garbary 4 8" wystawiała Agnieszka Błędowska. (18.03.) Obiekty Tomasza Matusewicza znalazły się na wystawie w Galerii "Profil". (23.03.) Ponad 150 obiektów zaprezentowano na wystawie w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym poświęconej rocznicy 200-1ecia insukrekcji kościuszkowskiej. (24.03.) Malarstwo Andrzeja Maldzisa znalazło się w Międzynarodowym Centrum Sztuki. (25.03.) Dwie wystawy otwarto 25 marca w Galerii Miejskiej, obrazów Łukasza Korolkiewicza oraz prac Marcina Berdyszaka, Ryszarda Ługowskiego, Sławomira Marca, Bruce Stinsona.

Steven Williams przedstawił swoje instalacje w Galerii ON - PWSSP. (30.03.)

TEATR . MUZYKA · FILM

Słynne uwertury, walce, pieśni i arie wypełniły koncert noworoczny w auli uniwersyteckiej. (02.01.) Także w auli kolędowały Poznańskie Słowiki.

(4, 5, 6.01)

Przegląd wydarzeń w Poznaniu

Wielkopolski Związek Chórów i Orkiestr "Macierz" zorganizował w styczniu 11 Biesiadę Chóralną (05.01.), świąteczny koncert kolęd w kościele Najświętszego Zbawiciela (06. 01.), 62 Poranek Muzyczny (09.01.) oraz 9 Koncert Świętomarciński.

(16.01.) Tematy żydowskie złożyły się na koncert "Shalom 1994" w auli UAM. (07.01.) Koncert z cyklu "Chóry, organy i..." pOSWlęcony był kolędom w nowych interpretacjach. Spotkanie z reżyserem Jerzym Skolimowskim poprzedziło w kinie "M u z a" prezentacje filmu jego synów "Motyw cienia" (13.01.) 280 Koncert Poznański poprowadził Wojciech Dzieduszycki. (15.01.) Mariola Bryła i Henryk Tri tt wystąpili w cyklicznym koncercie "Pedagodzy uczelni". (17.01.) Sztuka Janusza Głowackiego "Antygona w N owym Jorku" była styczniową premierą w Teatrze N owym. Reżyserem spektaklu był Robert Gliński, scenografię przygotowała Agnieszka Zawadowska, muzykę napisał Jerzy Satanowski. (21.01.) Koncert kolęd w Muzeum Narodowym dał "kwartet, jakiego nie było" - Jacek Kaczmarski, Elżbieta Adamiak, Grzegorz Turnau, Grzegorz Wójcicki. (17.01.) XI Poznańską Premierą Filmową w kinie "Apollo" była "Gra pozorów" Neila Jordana. (28.01.) Jedną z trzech oper-misteriów Beniamina Brittena przygotowali artyści Teatru Wielkiego. "Syna marnotrawnego" wyreżyserowała Małgorzata Dziewulska i zgodnie z wolą autora wystawiła we wnętrzu kościelnym (0.0. Dominikanie) (29.01.) "Księżniczka na ziarnku grochu" Jana Brzechwy była kolejną premierą w Teatrze Animacji. Reżyserem przedstawienia był Sławomir Animucki. (30.01.) Przez 5 dni odbywało się w Poznaniu VIII Ogólnopolskie Forum Teatrów Szkolnych - Scena Dziecięca. (31.01.-04.02.) M uzyka w wykonaniu Orkiestry Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego pod dyr. H. Beimcika wypełniła 63 Poznański Poranek Muzyczny. (06.02.)

Czterej gitarzyści (Przemysław Haluszczak - flamenco, Jan "Izb a" Izbiński - blues, Jarosław Śmietana - jazz, Wojciech Hoffmann - rock) wystąpili w koncercie "Barwy gitary". (07.02.) Teatr Polski wystawił "Dekameron" Giovanni Boccaccia w adaptacji i reżyserii Jacka Bunscha. (11.02.) W auli uniwersyteckiej odbył się I I I koncert z cyklu "Chóry, organy i..." (13.02.) 281 Koncert Poznański oparto o ciągle intrygujący muzyczny konflikt Mozart - Salieri. (19.01.) Grażyna Flicińska- Panfil, Elżbieta Karolak i Roman Gryń wystąpili w koncercie z cyklu "Pedagodzy uczelni". (21.02.) Tatiana Szebanowa koncertowała w Sali Białej U rzędu Miejskiego w 184 rocznicę urodzin Fryderyka Chopina. (22.02.) Już 50 koncert z cyklu "Muzyka w kościołach Poznania i Wielkopolski" wykonał chór pod dyr. W. Kroloppa. (01.03.) W Sali Wielkiej Pałacu Kultury odbył się koncert w cyklu "Poznański Poranek M uzyczny". (06.03.) "Chunga" M.V. Llosy była kolejną premierą tym razem w reż. Tomasza Zygadly na Scenie w Malarni. (18.03.) Zespół Cantus Planus koncertował w czasie 10 Koncertu Świętomarcińskiego. (18.03.) Z "Nieszporami Ludźmierskimi" przyjechali do poznańskiej auli uniwersyteckiej artyści z Krakowa. (20.03.) W czasie ostatniego spektaklu "D am i huzarów" A. Fredry świętowano 50 urodziny Michała Grudzińskiego. (27.03.)

V ARIA

Pieniądze za kilka ton butelek po szampanie przyniesionych w określone miejsca przez Poznaniaków po zabawach sylwestrowych wzbogaciły konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. (01.94.) Początek roku sprzyjał podsumowaniom roku minionego, i tak w roku 1993 poznańscy strażacy wyruszyli do akcji 4.255 razy w tym do pożarów 2.521 razy, 253 alarmy okazały się fałszywe.

Zmniejszyła się ilość kolizji i wypadków drogowych z 1.573 w 1992 roku do 1.435 w 1993. W minionym roku w mieście zarejestrowanych było 310 tys. samochodów co oznacza 310 pojazdów na jeden tysiąc mieszkańców. W 1993 zlikwidowano w Poznaniu 68 dzikich wysypisk śmieci. N a wieży poznańskiej katedry zainstalowano pierwszy w Polsce zegar sterowany satelitarnie w oparciu o zegar atomowy z Frankfurtu nad Menenm. N a dokończenie rozpoczętej budowy czeka w Poznaniu 9 szkół. Tradycyjne wieczory kolęd, spotkania świąteczne i opłatkowe trwały przez cały miesiąc w różnych miejscach miasta z udziałem przedstawicieli wielu środowisk. W hali targowej nr 7 spotkali się hodowcy gołębi rasowych na wystawie swoich latających ulubieńców. (05-06.02.) Popularny poznański program telewizyjny "Podaj łapę" autorstwa redaktora Adama Kochanowskiego obchodził swoje lO-lecie. I I I Bal Biznesu Wielkopolskiego na zakończenie karnawału odbył się z udziałem m.in. Katarzyny Dowbor, Andrzeja Rosiewicza, Tadeusza Zwiefki. Radio" E S " obchodziło trzecią rocznicę swego powstania. Pierwsza w Poznaniu toaleta dla osób niepełnosprawnych powstała w Centrum Konferencyjnym w pawilonie 28 MTP. VII już edycja popularnego konkursu "Godejcie po naszymu" odbyła się w Domu Kultury "Jubilat". N a ulicach Poznania zaczęły pojawiać się nowe pojemniki na śmieci (polskiej produkcji) montowane na metalowych słupkach, zabezpieczone od góry daszkiem. Jak co roku centralnym miejscem młodzieżowego witania Wiosny był Stary Rynekoprać. Andrzej Król oraz wydawnictw Biblioteki Kroniki Miasta Poznania prowadzą między innymi księgarnie: Ossolineum, ul. 23 Lutego *

Jedynka, al. Marcinkowskiego 21 *

O RP AN, ul. Mielżyńskiego 27 /29 *

Wieżowiec, ul. Grochowska 49 *

Bestseller, ul. Wrocławska 25 *

Polaszewska - Woźniak, os. Piastowskie 74 *

Book-Service, ul. Podgórna *

Uniwersytecka, ul. Zwierzyniecka *

Antykwariat Żupańskiego, Stary Rynek 53/54

Księgarnia Instytutu Zachodniego, Stary Rynek *

"Dobra Książka", PI. Wielkopolski 4 *

Księgarnia Techniczna, ul. Paderewskiegooraz "R U C H " S.A.

Kroniki w cenie hurtowej można nabyć również w punkcie sprzedaży Urzędu Miejskiego, Plac Kolegiacki 17.

Zapraszamy ! Zam. 77811/94.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1994 R.62 Nr1/2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry