JEDNOSTKI POMOCNICZE - SAMORZĄDY OSIEDLOWE POWOłANE PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ POZNANIA

Kronika Miasta Poznania 1994 R.62 Nr1/2

Czas czytania: ok. 14 min.

Osiedle Szczepankowo- Spławie - Krzesinki

W lutym 1992 r. został złożony wniosek o powołanie Osiedla Szczepankowo-Spławie. Wniosek poparło swoimi podpisami ok. 400 mieszkańców. Na sesji w dniu 9.06.1992 r. Rada Miejska Poznania podjęła Uchwałę Nr LVII/301/92 w sprawie powołania Osiedla Szczepankowo-Spławie na obszarze ogranIczonym: - od wschodu: od rozwidlenia ulic Michałowo, Bobrownickiej, Borowej i Darzyńskiej ulicą Michałowo do ulicy Darzyborskiej i dalej tą ulicą do wschodniej granicy miasta Poznania; dalej wzdłuż tej granicy do linii stanowiącej przedłużenie potoku Spławka przy jego ujściu do Michałówki; - od południa: ciekiem wodnym Spławka od wschodniej granicy miasta do przecięcia z ulicą Bolesława Krzywoustego, - od zachodu: ulicą Bolesława Krzywoustego od potoku Spławka do torów kolejowych, - od północy: wzdłuż torów kolejowych od ulicy Bolesława Krzywoustego do ulicy Stewnickiej; dalej tą ulicą do ulicy Michałowo i dalej tą ulicą do skrzyżowania z ulicami Bobrownicką, Borową i Darzynską, z włączeniem posesji przy ulicy Przedpole oraz przy skrzyżowaniu ulic Michałowo i Darzyńskiej. Wybory Rady tego Osiedla odbyły się 18.10.1992 r. Spośród 24 zgłoszonych kandydatów wybranych zostało 15 następujących osób: Fetter Krystyna, Frąsiak Józef, Guderski Zdzisław, Karolczak Zdzisława, Kąkolewska Stanisława, KłakAndrzej, Kozłowski Marian, Kuźdowicz Jacek, Nowak Arkadiusz, Pranke Lechosław, Puławski Tomasz, Soczka Jerzy, Walkowiak Janusz, Wilczak Stanisława i Wiśniewski Mirosław.

Na sesji inauguracyjnej Rady Osiedla w dniu 16.12.1992 r. na Przewodniczącego Rady Osiedla wybrano Zdzisława Guderskiego. Siedziba Rady Osiedla mieści się przy ulicy Szczepankowo 144. Radni Osiedla pełnią tam dyżury w każdy wtorek w godz. 18°°_20°°.

W listopadzie 1993 r. mieszkańcy terenu Krzesinek wskazując na sąsiedztwo, istniejącą współpracę i zbieżność problemów wystąpili o przyłączenie ich Osiedla do istniejącej już jednostki samorządu pomocniczego Osiedla Szczepankowo-Spławie. Rada Osiedla Szczepankowo-Spławie w pełni poparła ten wniosek. W związku z powyższym Rada Miejska Poznania Uchwałą Nr XCVIII /571/94 z dnia 18.01.1994 r. zmieniła granicę i nazwę Osiedla PoznariSzczepankowo-Spławie przyłączając do tego Osiedla teren Krzesinek.

Zmieniono dotychczasową granicę od południa i zachodu ustalając, iż będzie ona przebiegała wzdłuż południowej granicy miasta do jej przecięcia z ulicą Bolesława Krzywoustego i dalej wzdłuż tej ulicy do jej przecięcia się z torami kolejowymi obwodnicy towarowej. Nazwę Osiedla z "Osiedle Poznań-Szczepankowo-Spławie" zmieniono na "Osiedle Szczepankowo- Spławie- Krzesinki" .

Dołączenie Krzesinek do Osiedla Szczepankowo-Spławie spowodowało zwiększenie liczby miejsc w Radzie Osiedla z 15 na 18 osób. Stąd stało się konieczne przeprowadzenie wyborów uzupełniających. Wybory uzupełniające w okręgu Kfzesinki odbędą się 15 maja 1994 r. W ich wyniku zostanie wybranych 3 radnych Osiedla. W obecnych granicach Osiedle Szczepankowo-Spławie-Krzesinki obejmuje obszar ok. 15 km 2 z ponad 4500 mieszkańcami.

Osiedle Poznań-Junikowo

W styczniu 1992 r. Komitet Obywatelski Poznań-Junikowo przedłożył Zarządowi Miasta wniosek podpisany przez ok. 500 mieszkańców Junikowa o powołanie na tym terenie jednostki samorządu pomocniczego. Rada Miejska Poznania Uchwałą Nr LVII/300/92 z dnia 9.06.1992 r.

powołała Osiedle Poznań-Junikowo o pow. 4,1 km 2 zamieszkałe przez ok. 6000 osób, wyznaczając granice Osiedla: - od wschodu: ulicami Smoluchowskiego, Jawornicką i Mrągowską; - od południa: torami kolejowymi od ulicy Mrągowskiej do Strumienia Junikowskiego, dalej linią od przecięcia tego Strumienia z torami do końca ulicy Legnickiej i dalej do przecięcia tej linii ze Strumieniem Skórzanka, dalej wzdłuż Skórzanki do ulicy Wołowskiej, ulicą Wołowską do posesji nr 86 (wraz z tą posesją), następnie od tej posesji linią równoległą do ulicy Rybnickiej aż do bocznicy kolejowej wzdłuż ulicy Oławskiej do torów kolejowych i następnie wzdłuż tych torów do ich przecięcia z ulicą Grunwaldzką, - od zachodu: ulicą Grunwaldzką od torów kolejowych do ulicy Cmentarnej i dalej ulicą Cmentarną do granicy lasu, - od północy: granicą lasu komunalnego od ulicy Cmentarnej do ulicy Smoluchowskiego.

Wybory Rady Osiedla zostały przeprowadzone 23.05.1993 W ich wyniku została wybrana Rada Osiedla w składzie: Balicki Władysław, Borowczyk Andrzej, Gawron Zenon, Gawrych Barbara, Hajdrowski Janusz, Iwanow Krystian, Jaskuła Jan, KowalskaAnna, Krollowa Teresa, Ludwiczak Eugeniusz, Makowski Lech, Maligranda Bożena, Mąka Elżbieta, Strugarek Andrzej, Szreder Zdzisław, Szymański Stanisław, Właź Andrzej, Zatoń Ryszard.

Sesja inauguracyjna nowo wybranej Rady Osiedla odbyła się 25.06.1993 r.

N a sesji tej dokonano wyboru Przewodniczącego Rady Osiedla i jego zastęp, cow. Przewodniczącym Rady wybrany został - Andrzej Strugarek, Zastępcami przewodniczącego wybrano Elżbietę Mąkę i Stanisława Szymańskiego. Wybrano także Przewodniczącego Zarządu, którym został Eugeniusz Ludwiczak. Siedziba Rady Osiedla mieści się w Klubie Osiedlowym przy ul. Grotkowskiej 2. Sesje Rady odbywają się raz w miesiącu - w drugi piątek mIeSIąca.

Osiedle Poznań-Wola

W oparciu o złożony w grudniu 1991 r. wniosek mieszkańców Osiedla Wola reprezentowanych przez Małgorzatę Piechowiak, Józefa Kila i Bronisława Stefańskiego Rada Miejska Poznania na sesji w dniu 27.10.1992 r. Uchwałą Nr LXVI/343/92 powołała kolejną jednostkę samorządu pomocniczego - Osiedle Poznań - Wola na obszarze ograniczonym: - od wschodu: od południowego brzegu Jeziora Rusałka linią stanowiącą przedłużenie ulicy Polskiej i następnie tą ulicą do ulicy Nowina, - od południa: linią wzdłuż północnej granicy terenu Fortu VII od ulicy Nowina do początku ulicy 2 Stycznia i następnie tą ulicą od ulicy Łobżenickiej, - od zachodu: ulicami Łobżenicką i Lutycką do jej przecięcia z rzeką Bogdanką, - od północy wzdłuż rzeki Bogdanki od ulicy Lutyckiej do ujścia Bogdanki do Jeziora Rusałka i następnie wzdłuż południowego brzegu tego JeZIora.

Osiedle w tych granicach o pow. 2,2 km 2 zamieszkuje ponad 3000 osób.

W wyniku przeprowadzonych w dniu 14.02.1993 r. wyborów do 15osobowej Rady Osiedla w jej skład spośród 20 zgłoszonych kandydatów wybrani zostali: Choczaj Rafała, Duszyński Janusz, Furmann Michał, Juniczak Lucjan, Kil Józef, Leśniak Jan, Madaliński Jerzy, Madaliriska Wanda Stanisława, Piechowiak Donat, Piechowiak Małgorzata, Pile Stefan, Podeszwa Maria, Siecią Roman, Wichniarz Włodzimierz i Wojtkowiak Andrzej.

Sesja inauguracyjna nowo wybranej Rady Osiedla odbyła się 2.04.1993 r.

N a sesji tej na Przewodniczącego Rady Osiedla wybrano Małgorzatę Piechowiak, a na Przewodniczącego Zarządu Janusza Duszyńskiego.

Siedzibą Rady Osiedla Poznań-Wola jest udostępniony przez WZMot-5 lokal przy ul. Dąbrowskiego 262/280 (Illp. -pok. 321). W każdy trzeci poniedziałek miesiąca odbywają się sesje Rady Osiedla, a we wszystkie poniedziałki od 1800_ 19 00 dyżury pełnią radni osiedla.

Osiedle Poznań - Antoninek - Zieliniec - Kobylepole

Grupa inicjatywna z terenu Antoninek-Zieliniec-Kobylepole w składzie: Dionizy Radojewski, Maria Poręba, Zbigniew Szpoper po zebraniu wymaganej ilości podpisów mieszkańców w lutym 1992 r. wystąpiła z wnioskiem o powołanie osiedlowego samorządu pomocniczego. Rada Miejska Poznania przychylając się do tego wniosku na sesji w dniu 27.10.1992 r. Uchwałą Nr LXVI/344/92 powołała Osiedle Poznań-Antoninek-Zieliniec-Kobylepole na obszarze ograniczonym: - od wschodu: od ujścia Zielinki do Jeziora Swarzędzkiego wzdłuż wschodniej granicy miasta Poznania do jej drugiego przecięcia z linią kolejową Kobylnica-Poznari-Franowo; dalej wzdłuż tej linii do granicy lasu komunalnego na przedłużeniu ulicy Borówki; dalej wzdłuż granicy lasu komunalnego aż do ulicy Darzynskiej, - od południa: biegnącym w kierunku wschód-zachód odcinkiem ulicy Darzynskiej od granicy lasu komunalnego do zakrętu ulicy w kierunku północnym i dalej linią równoległą do ulicy Darzynskiej na zachód od niej do ulicy Darzyborskiej (a więc ze wszystkimi posesjami Darzyboru), dalej ulicą Darzyborską do ulicy Reknickiej, ulicą Reknicką i linią stanowiącą jej przedłużenie w kierunku zachodnim (Reknicką II) aż do przecięcia się z linią stanowiącą przedłużenie na południe ulicy Franowo, - od zachodu: ulicą Franowo do Majakowskiego i dalej ulicą Majakowskiego do Browarnej, następnie ulicami Browarną, Ziemowita i Pustą do ulicy Warszawskiej, - od północy: ulicą Warszawską do Borowikowej i dalej ulicą Borowikową do ulicy Bałtyckiej; dalej ulicą Leśną do granicy lasu komunalnego na północ od ulicy Główieniec; dalej granicą lasu do ulicy Smołdzinowskiej; następnie ulicą Smołdzinowską do ulicy Rugijnej, ulicami Rugijną i Ranowską do torów kolejowych; stamtąd granicą lasu komunalnego na północ od rzeki Zielinki i dalej wzdłuż Zielinki do jej ujścia do Jeziora Swarzędzkiego.

Wybory 18-osobowej Rady Osiedla przeprowadzono 21.02.1993 r. Spośród 48 zgłoszonych na radnych osiedla kandydatów wybrani zostali: Adamska Anna, Adamski Zbigniew, Dopierała Jan, Makowski Krzysztof, Mielcarek Zdzisława, Napierała Tadeusz, Paciorkowski Ryszard, Polowczyk Przemysław, Poręba Maria, Posłuszny Zenon, Roszak Zygmunt, Snela Halina, Sobkowski Zdzisław, Solski Witold, Szpoper Zbigniew, Tomczak Aurelia, Wawrzynowicz Romuald, Włodarek Kazimierz. Sesja inauguracyjna nowo wybranej Rady odbyła się 19.04.1993 r. Przewodniczącą Rady Osiedla wybrana została Maria Poręba, Wiceprzewodniczącym Romuald Wawrzynowicz. Rada Osiedla wybrała również Zarząd

w składzie: Przewodniczący - Zbigniew Szpoper, Zastępca Przewodniczącego - Jan Dopierała. Siedziba Rady Osiedla mieści się przy ul. Majakowskiego 309/311. Radni Osiedla dyżurują w każdy czwartek w godz. 18 00 _19 00 .

Osiedle Poznań - Edwardowoo powołanie jednostki samorządu pomocniczego na terenie Edwardowa wystąpiła grupa inicjatywna w składzie: Leszek Danielewicz, Andrzej Dryjas, Zdzisław Leśniewicz, Emilia Osińska przedkładając wniosek poparty przez wymaganą Statutem Miasta Poznania liczbę mieszkańców. Na sesji w dniu 29.12.1992 r. Rada Miejska Poznania Uchwałą Nr LXXI 1/382/92 powołała Osiedle Poznań - Edwardowo na obszarze ograniczonym: od wschodu: ulicą Bułgarską od ulicy Bukowskiej do Ptasiej; od południa: ulicami Ptasią, Wałbrzyską i Strzegomską; od zachodu: ulicą Leśnych Skrzatów; od północy: ulicą Bukowską od ulicy Leśnych Skrzatów do Bułgarskiej. Wybory Rady Osiedla odbyły się 25.04.1993 r. Udział w nich wzięło ponad 30% uprawnionych do głosowania mieszkańców tego terenu. W skład Rady wybrani zostali: Berus Zbigniew, Białas Andrzej, Dryjas Andrzej, Dziadosz Jan Kazimierz, Futro Adam, Kolasińska Katarzyna Anna, Kołodziej Zbigniew, Konieczny Włodzimierz, Kozal Krzysztof, Kupiec Halina, Mazurczak Wojciech, Rajewski Andrzej, Schaefer Przemysław, Szymanuszka Otylia, Urbaniak Leszek. Sesja inauguracyjna wybranej Rady Osiedla odbyła się 6.09.1993 r. Rada ze swego grona dokonała wyboru Przewodniczącego, którym został Wojciech Mazurczak. Na zastępców Przewodniczącego Rady wybrano: Andrzeja Białasa, Adama Futro i Jana Koniecznego. Ponadto wybrano Zarząd Osiedla w składzie: Jan Kazimierz Dziadosz - Przewodniczący Zarządu, Andrzej Dryjas i Przemysław Schaefer - Z-cy Przewodniczącego Zarządu.

Siedziba Rady Osiedla mieści się w budynku TRANSBUDU przy ul.

Wałbrzyskiej. W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 16 30 _17 30 odbywają się dyżury radnych osiedlowych, a od godziny 18 00 - sesje Rady Osiedla.

Osiedle Poznań-Kiekrz

W dniu 7.05.1992 r. do Zarządu Miasta Poznania wpłynął wniosek mieszkańców Osiedla Kiekrz, reprezentowanych przez Małgorzatę Porębską i Bogdana Jakuszaka o powołanie jednostki samorządu pomocniczego - Osiedla Kiekrz.

Przychylając się do wniosku mieszkańców Rada Miejska Poznania UchwałąNr LXXII/383/92 z dnia 29.12.1992 r. powołała Osiedle Poznań-Kiekrz na obszarze ograniczonym:od wschodu: od punktu odejścia granicy miasta od torów kolejowych linii Poznań-Szczecin w kierunku północno-wschodnim ulicą Chojnicką do jej skrzyżowania z ulicą Stobnicką, - od południa: ulicą Stobnicką od ulicy Chojnickiej do brzegu Jeziora Kierskiego i dalej wzdłuż linii stanowiącej przedłużenie ulicy Stobnickiej do zachodniej granicy miasta, - od zachodu i północy: zachodnią i północną granicą miasta, od jej przecięcia z linią stanowiącą przedłużenie ulicy Stobnickiej aż do punktu odejścia linii granicy miasta od torów kolejowych relacji Poznań-Szczecin w kierunku północno-wschodnim. W oparciu o ordynację wyborczą stanowiącą załącznik do U chwały powołującej Osiedle w dniu 23.05.1993 r. odbyły się wybory 15 osobowej Rady Osiedla. W jej skład wybrane zostały następujące osoby: Begier Marek, Brzozowski Antoni, Dolata Ireneusz, Gołaski Bogusław, Hababicki Jarosław, Gronek Jan, Jakuszak Bogdan, Koszuta Ryszard, Kotowski Tomasz, Malinowski Robert, Poręb ska Małgorzata, Rzyszczak Urszula, Sobaszkiewicz Paweł, Skrzypczak Przemysław, Sosiński Wojciech.

Dnia 12 lipca 1993 r. odbyła się sesja inauguracyjna Rady Osiedla, na której nastąpiło ślubowanie radnych oraz wybory Przewodniczącego. Przewodniczącą Rady Osiedla Poznań-Kiekrz została Małgorzata Porębska. Na sesjach Rady Osiedla, które odbyły się 19 i 23 lipca 1993 r. dokonano wyboru wiceprzewodniczącego Rady, skarbnika i sekretarza. Wiceprzewodniczącym wybrany został Ireneusz Dolata, skarbnikiem - Bogdan Jakuszak a sekretarzem Urszula Rzyszczak. Ponadto Rada Osiedla w tajnych wyborach na Przewodnicząceego Zarządu Osiedla wybrała Ryszardę Kosztę, a na jego zastępcę Tomasza Kotowskiego.

Sesje Rady Osiedla odbywają się w pierwsze poniedziałki miesiąca.

Siedziba Rady Osiedla mieści się w Ośrodku MSW Poznań-Kiekrz ul.

Chojnicka 35. Radni Osiedla pełnią tam dyżury w każdy czwartek od godz.

1800_1900

Osiedle Kiekrz w granicach określonych Uchwałą Rady Miejskiej zajmuje 8,5 km 2 , zamieszkuje tam ponad 1200 osób.

Osiedle Stanisława Przybyszewskiego O powołanie jednostki samorządu pomocniczego - Osiedla Stanisława Przybyszewskiego na terenie ograniczonym: od wschodu: ul. Przybyszewskiego (od ul. Bukowskiej do ul. Marcelińskiej) ;

od południa: ul. Marcelińską (od ul. Przybyszewskiego do ul. Szamotulskiej) ; - od zachodu: ul. Szamotulską (od ul. Marceliriskiej do ul. Bukowskiej); - od północy: ul. Bukowską (od ul. Szamotulskiej do ul. Przybyszewskiego) . Wystąpiła grupa inicjatywna w składzie: Ewa Byczewska-Grenda, Maria Tukałło, Bogdan Celichowski. Złożony przez nią w marcu 1992 r. wniosek spełnił wymogi określone obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

W związku z tym Rada Miejska Poznania Uchwałą Nr LXXII/384/92 z dnia 29.12.1992 r. powołała kolejną jednostkę pomocniczą - Osiedle Stanisława Przybyszewskiego. W oparciu o tę Uchwałę w dniu 25.04.1993 r.

zostały przeprowadzone wybory organu uchwałodawczego - Rady Osiedla. W ich wyniku wybrano 15 radnych osiedlowych. Zostali nimi: Ewa Byczewska-Grenda, Maciej Celichowski, Jan Chojan, Stefania Frankiewicz, Adam Hahn, Janina Jóźwiak, Walerian Lehmann, Janusz Lekan, Antonina Mlicka, Danuta Nowak, Bogdan Pietraszkiewicz, Witold Podeszwa, Kazimierz Roguszka, Maria Tukałło, Józefa Wiśniewska.

Sesja inauguracyjna Rady Osiedla odbyła się w dniu 17.06.1993 r.

Przewodniczącą Rady Osiedla została Ewa Byczewska-Grenda natomiast Przewodniczącym Zarządu - Janusz Lekan.

Siedziba Rady Osiedla mieści się przy ul. Szamotulskiej 33, w Zespole Szkół Geodezyjno- Drogowych. Dyżury radnych osiedlowych odbywają się w każdy czwartek w godz. 1 7 00 _18 00 .

Osiedle Poznań-Wilczy Młyn

O nadanie statusu jednostki samorządu pomocniczego budującemu się Osiedlu Wilczy Młyn wystąpiła grupa inicjatywna w składzie: Ryszard Burgiel, Stanisław Dzięgielewski, Alicja Karlus- Nowakowska. Osiedle to na terenie ograniczonym: - od wschodu: granicami posesji po wschodniej stronie ulicy Hubalczyków; - od południa: granicą działki nr 620 (obręb Naramowice) do ulicy Lechickiej i dalej wzdłuż tej ulicy; - od zachodu: granicami posesji po zachodniej stronie ulicy Armii Ludowej; - od północy: pasem ziemi pod linią wysokiego napięcia zamieszkuje ok. 200 osób. Ponieważ złożony wniosek o powołanie Osiedla jako jednostki samorządu pomocniczego spełnił określone przepisami wymogi Rada Miejska Poznania Uchwałą Nr LXXXVII/481/93 z dnia 13.07.1993 r. powołała osiedle PoznańWilczy Młyn. Biorąc pod uwagę fakt, iż jest to Osiedle w budowie zamieszkałe na razie przez niewielką liczbę osób Rada Miejska Poznania w Tymczasowym Statucie Osiedla Wilczy Młyn stanowiącym załącznik do Uchwały o powołaniu tego Osiedla przyjęła, iż organem uchwałodawczym i kontrolnym jest ogólne Zebranie Mieszkańców, które dokonuje wyboru swojego organu wykonawczego - Zarządu. W oparciu o Tymczasowy Statut w dniu 19.01.1994 r. odbyło się Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla Wilczy Młyn. Na zebraniu tym wybrano Zarząd Osiedla w składzie: Przewodniczący Zarządu - Stanisław Dzięgielewski Z-ca Przewodniczącego - Mieczysław Grzelak Sekretarz - Witold Nowakowski

Członek Zarządu - Jan Porada Członek Zarządu - Zdzisław Lis Siedziba Zarządu Osiedla mieści się przy ulicy Naramowickiej 150.

Osiedle Warszawskie

W imieniu mieszkańców terenu ograniczonego: - od wschodu: od torów kolejowych linii Poznań - Warszawa wzdłuż linii od budynku "Taskoprojektu" do skrzyżowania ulic: Pustej i Warszawskiej, dalej ulicą Pustą do Strumienia Szklarka; - od południa: wzdłuż Strumienia Szklarka od ulicy Pustej do ulicy Krańcowej przy skrzyżowaniu z ulicą Wileńską; - od zachodu: ulicą Krańcową od skrzyżowania z ulicą Wileńską do skrzyżowania z ulicą Warszawską, dalej ulicą Warszawską do ulicy Miłosławskiej, dalej ulicą Miłosławską do skrzyżowania z ulicą Koralową, dalej wzdłuż zachodniej granicy Zakładów "P O M E T" do linii kolejowej Poznań - W arszawa; - od północy: wzdłuż linii kolejowej Poznań-Warszawa, od zachodniej granicy Zakładów" P O M E T" do budynku" Traskoprojektu" Grupa inicjatywna w składzie: Tomasz Zawadzki, Elżbieta Zimczuk, Zdzisław Zimczuk, Stanisław Grzybowski, Mieczysław Strzyż, Michał Grześ, Teresa Jozefowska, Emilia Łuczak i Franciszek Jaskulski w lipcu 1993 r. wystąpiła o powołanie Osiedla Warszawskiego jako jednostki samorządu pomocniczego. Uchwałą Nr XCII/540/93 z dnia 23.11.1993 r. Rada Miejska Poznania powołała Osiedle Warszawskie. Wybory do Rady tego Osiedla odbyły się 20.02.1994 r. W ich wyniku Rada Osiedla została wybrana w następującym składzie: Witold Dowgiałlo, Julian Dworzecki, Maria Dziurla, Michał Grześ, Marek Jóźwiak, Andrzej Kaczmarkiewicz, Wojciech Klinger, Bronisław Krawiec, Eugeniusz Maldzis, Ewa Małecka, Maria Siąkowska, Maria Sieracka, Marian Skrocki, Barbara Stachurska, Romuald Urbański, Jacek Wiczyriski, Przemysław Wróblewski, Tomasz Zawadzki. Ważność przeprowadzonych wyborów musi być jeszcze stwierdzona Uchwałą Rady Miejskiej Poznania.

Osiedle Poznań-Morasko

Osiedle Poznań-Morasko na obszarze ograniczonym: - od wschodu: dawną granicą sołectw Moraska i Radojewa, według mapy ewidencyjnej 1:5000, nr 51/14-1 (wieś Radojewo) i dalej wzdłuż zachodniej granicy Osiedla Umultowo; - od południa: linią kolejową obwodnicy towarowej; - od zachodu i północy: granicą miasta Poznania Rada Miejska Poznania powołała Uchwałą Nr XC/520/93 z dnia 28.09.1993 r.

na złożony w marcu 1993 r. wniosek grupy inicjatywnej w składzie: Krystyna Skrabacz, Maria Skubek, Adela Łeszyk.

W dniu 16.01.1994 r. odbyły SIę wybory do Rady tego Osiedla.

Uczestniczyło w nich ponad 35% mieszkańców. W skład Rady Osiedla wybrane zostały następujące osoby: Marian Bartosik, Roman Ciszek, Antoni Dama, Marian Eitner, Henryk Franke, Henryk Karolczak, Kazimiera Kniat, Jadwiga Kubiak, Adela Łeszyk, Urszula Napierała, Krystyna , Skrabacz, Sylwia Skubek, Sylwester Slebioda, Adam Urbański, Mirosława Wesołowska.

N a sesji inauguracyjnej nowo wybranej Rady Osiedla, która odbyła SIę w dniu 24.03.1994 r. na Przewodniczącą Rady wybrano Adelę Łeszyk. Siedziba Rady Osiedla Morasko mieści się przy ul. Morasko 57.

Osiedle Poznań-Górczynek

W dniu 19.10.1993 r. Rada Miejska Poznania Uchwałą Nr XCIj530j93 powołała Osiedle Poznań-Górczynek na obszarze ograniczonym: - od wschodu: ulicą Leszczyńską od torów kolejowych linii PoznańBerlin; - od południa: ulicą Ostatnią od ul. Leszczyńskiej do ul. Głogowskiej, następnie tą ulicą od ulicy Ostatniej do Strumienia Junikowskiego i dalej wzdłuż tego Strumienia od ul. Głogowskiej do torów kolejowych linii Poznań - Berlin; - od zachodu i północy: wzdłuż torów kolejowych linii Poznań-Berlin.

W imieniu mieszkańców z wnioskiem o powołanie tego Osiedla wystąpiła w lipcu 1993 r. grupa inicjatywna w składzie: Karol Wawrzyniak, Olgierd Sokołowski, Zenon Szymański, Andrzej Stachowski.

Wybory Rady Osiedla, w oparciu o ordynację wyborczą stanowiącą załącznik do Uchwały o powołaniu, odbyły się 20.02.1994 r. Na radnych osiedlowych wybrani zostali: Marek Dworczyński, Aleksander Kiciński, Czesław Kubiak, Janina Majchrzak, Wojciech Siwecki, Sławomir Stachowiak, Danuta Stawska, Włady, sław Szatkowski, Mieczysław Sliwiński, Karol Wawrzyniak, Andrzej Wojciechowski, Leszek Wojtkowiak, Zenon Wójcik, Janusz Wyręblewski, Roman Żądło.

Po stwierdzeniu ważności wyborów przez Radę Miejską Poznania zostanie zwołana sesja inauguracyjna nowo wybranej Rady Osiedla.

Osiedle Poznań - N aramowice

W oparciu o złożony w lipcu 1993 r. wniosek grupy inicjatywnej w składzie: Marian Skrzypczak, Edmund Tomczak i Czesław Mądrzak Rada Miejska Poznania UchwałąNrXCIj531j93 z dnia 19.10.1993 r. powołałajako jednostkę samorządu pomocniczego Osiedle Poznań - N aramowice na obszarze ogranIczonym: - od północy i wschodu: torami kolejowymi obwodnicy towarowej (granicą Osiedla U multowo);

- od południa: ulicami Karpia, Dworską, N aramowicką (od Dworskiej do Lechickiej), ulicą Lechicką (od ul. Naramowickiej do Umultowskiej) ; - od zachodu: ulicami Umultowską (od ul. Naramowickiej do ul. Łużyckiej), dalej ulicami Łużycką i Naramowicką (od ul. Łużyckiej do ul. Jasna Rola), ulicą Jasna Rola (do torów kolejowych).

Wybory 18-osobowej Rady Osiedla odbyły się 16.01.1994 r. W ich wyniku w skład Rady wybrani zostali: Zygmunt Boras, Stefan Chudzik, Piotr Falkensztein, Stefan Górski, Danuta Grajek, JózefKaliński, Zbigniew Kolbusz, Janusz Kubski, Czesław Mądrzak, Marian Mikołajczyk, Czesław Norkowski, Edward Pietras, Marian Skrzyp, czak, Czesław Sniady, Edmund Tomczak, Józef Walkowiak, Jerzy Zibert, Wacław Zieliński.

Sesja inauguracyjna Rady Osiedla Naramowice odbędzie się 15.04.1994 r.

Osiedle Poznań-Jeżyce

Osiedle Poznań -J eżyce Rada Miejska Poznania powołała w dniu 14.12.1993 r. Uchwałą Nr XCIV/556/93 na wniosek mieszkańców Osiedla złożony w lipcu 1993 r. Mieszkańców reprezentowała grupa inicjatywna w składzie: Tadeusz Grabski, Mieczysław Wojciechowski, Edward Budaj, Jan Firlik.

Osiedle to o pow. 3,2 km 2 na obszarze ograniczonym: - od północy: wzdłuż torów kolejowych linii Poznań-Szczecin od ulicy Żeromskiego do ulicy Roosevelta; - od wschodu: wzdłuż torów kolejowych od ulicy Poznańskiej do ulicy Bukowskiej; - od południa: ulicą Bukowską od początku do ulicy Przybyszewskiego; - od zachodu: ulicą Przybyszewskiego (od ul. Bukowskiej do ul. Dąbrowskiego) i ulicą Żeromskiego (od Dąbrowskiego do torów kolejowych), zamieszkuje ponad 34 tys. osób. Jest to pierwsze śródmiejskie i jak dotąd największe pod względem liczby mieszkańców osiedle spośród powołanych przez Radę Miejską Poznania. Wybory 28-osobowej Rady Osiedla odbyły się 20.03.1994 r. Spośród 33 kanydatów na radnych osiedlowych wybrani zostali: Krystyna Barczak-Ratajczak, Edward Budaj, Tomasz Fiszer, Zbigniew Iwański, Stanisław Gorzelańczyk, Tadeusz Grabski, Andrzej Kaczmarek, Janusz Kaczmarek, Ryszard Kaczmarek, Janusz Kapuściński, Mariola Klarek, Urszula Kowalska, Roman Krzywiński, Piotr Kurosiriski, Wiesław Luks, Teresa Majchrzak, Urszula Małolepsza, Maria Mann, Edward Marx, Zofia Marciszewska, Władysław Meller, Danuta Michałowska, Urszula Montowska, Władysława Prętka, Rafał Rataj czak, Bożena Siemianowska, Krystyna Trój anowicz, Jadwiga Zielińska.

Ważność przeprowadzonych wyborów musi jeszcze stwierdzić Rada Miejska Poznania.

Osiedla, w których nie dokonano jeszcze wyboru Rad Osiedlowych

- Osiedle Ks. Jerzego Popiełuszki - powołane Uchwałą Nr XC/521/93 Rady Miejskiej Poznania z dnia 28.09.1993 r.

- Osiedle Nad Strumykiem - powołane Uchwałą Nr XCI/533/93 Rady Miejskiej Poznania z dnia 19.10.1993 r.

- Osiedle Jana III Sobieskiego - powołane Uchwałą Nr XCVIII /570/94 Rady Miejskiej Poznania z dnia 18.01.1994 r.

Wybory do Rad tych Osiedli odbędą się 17.04.1994 r.

- Osiedle Starołęka Mała - powołane Uchwałą Nr C/581/94 Rady Miejskiej Poznania z dnia 22.02.1994 r.

- Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo powołane Uchwałą Nr C/582/94 Rady Miejskiej Poznania z dnia 22.02.1994 r.

- Osiedle Maltańskie - powołane Uchwałą Nr C/583/94 Rady Miejskiej Poznania z dnia 22.02.1994 r.

Termin wyborów do Rad powyższych Osiedli ustalono na 15.05.1994 r.

, - Osiedle Swierczewo - powołane Uchwałą Nr XC/522/93 Rady Miejskiej Poznania z dnia 28.09.1993 r. , - Osiedle Powstań Sląskich - powołane Uchwałą Nr XC/523/93 Rady Miejskiej Poznania z dnia 28.09.1993 r.

- Osiedle Radojewo - powołane Uchwałą Nr XCI/532/93 Rady Miejskiej Poznania z dnia 19.10.1993 r. W wyżej wymienionych Osiedlach nie ustalono jeszcze ostatecznego terminu wyboru ich Rad Osiedlowych. Do marca 1994 r. Rada Miejska powołała na terenie Poznania 27 jednostek samorządu pomocniczego - Osiedli. W rozbiciu na dzielnice ich rozmieszczenie przedstawia się następująco: Stare Miasto - 7, Nowe Miasto - 6, Jeżyce - 5, Grunwald - 7, Wilda - 2.

W sumie powołane Osiedla zajmują 46 % obszaru Poznania i skupiają 26 % ogółu jego ludności.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1994 R.62 Nr1/2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry