SPROSTO W ANIE

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1929 R.7 Nr2

Czas czytania: ok. 3 min.

\V numerze VIIll "Kroniki Miasta Poznania" umIeszczono w art.ykule "Innocenty z I{ościaua" w mylny sposób wszystkie przypiskI. Pl'zypi!'ki 1 do 31 należy uważać jako dalszy ciąg uwagi wstępne.! "Druki z proweniencją, Innocentego z Kościana". Przypisek nr. 32 0(1nosi się do znaKU w tekście 1, nr. 33 do zn3-ku 2 itd., nr, 58 do znaku 27, 0JJUsz:,:z.J1l0 zatf'I1l r,rzYl.i"ki od 28 poczynając. Przypiski te dOdajemy na t.em miejseu.

2B) Bernardyn z Zakrzewa znany nam jest tylko jako kustosz kustoszów wybrany na kapitule w Tarnowie. Na kapitułę generalną wybrał si.: pieszn i hez sakie", \..i. 'I.jiektórzy uważali )ego gorliwośC w ub,'!st,wir za przesadnI!. Un'a,,1 powracając do Polski 1535. Uchodził z gCH\reg() k'I7.lllIGzie j';. 20) I{om. fi:? 30) Kom. nie podaje daty dziennej; zwykle kapit.uły wówczas odbywały się na Narodzenie N. P. 1\1. 31) Kom. 364.

32) Stefan z Opatowa, znakomit.y kaznodzieja. 1532 był gwardjanem poznańskim. 1536 27 października umarł jako gwardjan krakowski w drodze na kapitułę do Łowicza. Kazania jego ściągały tłumy, a uchodził za najlepszego kaznodzieję w Krakowie po .Tanie Leopolicie. Rękopis kazań pozostawił w Opat.owie (dziś zaginiony). Kom. 363, 365. Proweniencja na druku Bib!. Sem. Duch. w Włocławku: v3l1 Ant. de VercelIis ermones. Venetiis 1483.

33) Krzycki Łukasz wstąpił do zakonu 1514., 15.17 był gwardjanem w Lowiczu, 1547 jako kustosz poznański odmówił przyjęcia sufragan]1 włocławskiej, poprzednio jeszcze opactwa, 1548 dzierżył gwardjaństwo w I{azimierzu, zwykle pełni! czynności gwardjana lub kaznodziei. Książki po stryju prymasie podarował do bibliotek zakonnych._ Umarł.

w Warszawie 1567. (Kom. 365, 371! 386.- Acta Hist.. I. 298. Nekr. Prow. p. r. 1563. Boniecki XIII, 14 nazywa go bratem A.ndrzeja, zamiast'bra tankiem), 34) Andreae Cricii Carmina CI'. 1888; s. )27 XV.

3) Dod. 13, H, 16, 18.

36) Kom. 348.

"7) Kom. 364, 5.

3B) Bod. 13, 15, 16. Na t.ych ksia.żkach Innocenty figuruje w roku 1:137 bez dopiska minister.

3D) Na.iwybit.nie.iszy prowincjal bernardyński z połowy w. XVI.

Prowincjalstwo sprawował 1537-40, 154[J-8 i 1554-7. Poprzednio by

KRONIKA MIASTA POZNANIA

wał kaznodzieją 1525 we Lwowie, 1528 w Warszawie, w Krakowie Jaszcze 1540. Zajmował także szereg gwardjaństw w przedniejszych konwentach. Umarł 1;)61, 17 list. w I{rakowie. Pomnożył znacznie biblioteki konwenckie, najbardziej lwowską. Znaleźliśmy dotychczas ok. 100 druków z jego {Jodpisami. (Kom. 357-38i. Bib!. Bem. lwow. drukI z XVI wieku. - Ms. 15 Bib!. Dzieduszyckich we Lwowie). 40) Kom. 366.

U) Feliks z Bydgoszczy Stal anka towarzyszem w kilku podróźach zagranicznych był. Umarł 1559. Nekr. prow. p. r. 1559. Nekr. pozn. Rk. Arch. Diecezalnego Poznańskiego b. 8,. 871. 42) Dod. 29, 30.

43) Przypuszczenie to opieramy na tem, że w Kośeiallie znalazIy się książki, jakie przywiózł ze Włoch. Z Kościana dł'Oga do Bydgoszczy szła na Poznań. 44) Kom. 367.

45) Topographia Caenobii Skapensis. Rk. Bib!. SeUl. Duch. w Plocku. b. s. 58. 46) Kom. 367.

47) Jakób Obara z :;;remu, kaznodzieja. Jako neoprofes towarzyszył Innocentemu do Kościana, w latach 1530-40 spotykamy go Jako kaznodzieję w Kazimierzu, Opatowi e, Radomiu, Samborze, 1537 był gwardjanem samborskim, może też krakowskim, znowu samborskim 1545. Umarł 1563 w drodze z Krakowa do Staniątek, dokąd podążał z kazaniem. Zachowało się kilka tomów z rękopisami jego kazań: Bib!. Uniw. warsz. Lat O I 98, Kórnicka 1123, Bernardynów lwow. 90, Jag. 5150. - Nekr. krak. 13. DypI. Bern. krak. z r. 1537.

ł8) Por. X. Kantak. Klemens z Radymna i jeszcze Klemens z Radymna w Kr. M. Poznania 1927, 80-95 i 243-47. 49) Dod. pas.

/\0) Dod. pas.

tli) Kom. 367. 52) Z biblioteki Bernardynów poznańskich, liczącej jeszcze przy kasacie klasztoru ok. r. 1830: 1555 dzieł, drobna ilość tylko dostała się do Bib!. Diecezalnej, do Gimnazjów poznańskich, do Bib!. KrólewskieJ w Berlinie. Ogółu książek nie powiodło nam się odnaleźć. /\3) X. Kantak. Spis książek. 58.

54) Nekrolog poznański 867. Nekrolog ten stanowi uzupełnienIe Kroniki Betnardynów poznańskich (Kl'. M. Poznania 1925, 163). Nekrolog znajduje się obecnie w Arch. Diec. w Poznaniu. /\ti) Rk. Bib!. Czart. 3660.

/\6) M. P. Vat. IV. 114, 153.

57) Rk. Bib!. Bern. krakowskich b. s. (Golichowski. Przed nową epoką,. Kraków 1899, 362 sq podaje zeń wyciąg). /\8) Rk. Arch. Diec. w Poznaniu b. s.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1929 R.7 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry