DZIAŁ BIE2ĄCYłeski), historja miasta za dawnej Rzeczypospolitej (Zaleski), :histOlrję miasta za czasów niewoli (Wojtkowski, Zaleski).

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1929 R.7 Nr2

Czas czytania: ok. 4 min.

Drugi wielki dział nosi tytuł "Ogólny przegląd ro'zwoju miasta Poznania 1918-1928". Kompleks 1. "położenie, obszar zaludnienie" stanowią prace następujące: krajobraz, geograficzny i położenie Poznania (!pawłowski), geologja (Wójcik). obszar i zaludnienie (Zaleski). Kompleks 2. "ustrój i finanse miejskie" łączy prace: generalną o podstawach rozwoju miasta (Zaleski). finanse i podatki (Kultys), majątek miasta (Podolka), Zespół 3. "życie gospodarcze zawiera prace: generalną o życiu gospodarczem (Kołodziej), rzemiosło (Juszczak), spółdzielczość' (Całkosiński), komunikacja (Ruge), praca i ubezpieczenia społeczne (Zaleski). Zespół 4 "życie kulturalne i polityczne" tworzą prace: kościoły i życie religijne (Zaleski), kultura i sztuka (Marynowski), oblicze polityczne społeczeństwa poznańskiego (Zaleski). Trzeci wielki dział zatytułowany "Rozwój instytucyj publicznych" jednoczy prace o poszczególnych agendach publicznych w Poznaniu, a w szczególnvści )rzyczynki następujące: miejskie placówki kulturalne (Zaleski), Bibljotka Raczyńskich (Wojtkowski), teatry (CzapeIski), Ogród Zoologiczny, Radjo Poznańskie (Kosidowski) szkolnictwo akademickie (Wrzosek), średnie (S tein) , zawodowe (Dybczyński), powszechne (BiIiński), opieka nad ubogimi. opieka nad młodzieżą (Szulc). stosUil1ki sanitarne (Szulc), zakłady techniczno-zdrowotne (Woźny), czyszczenie ulic i tabor, mleczarnia miejska, parki i ogrody (Marciniec), rozbudowa (Pajzderski), budownictwo naziemne (Ruciński), budownictwo lądowe i wodne (Ruge), roboty drogowe (Nowakowski), budowa ulic (Nowakowski), roboty wodne (Senvacki i Bielenia), budowa kanałów (Serwacki), budowa mostów (Ruge), gazownia (Dziurzyński), elektrrownia (Koźniewskó.), wodociągi (Kotowicz), r Z;r;źm3. i targowica (Kł bccki) Bank Miasta, Komunalny Bank Kredytowy (Adamczewski), kredyt długoterminowy miejski (AdJ.mc7.ewski), Targi Poznańskie, przeładownia (Słomiński), kolej elektryczna, majątek Naramowice, bezpieczeństwo publiczne (Mizgalski), policja budowlana (Zaus), straż pożarna (Zaleski), sądy miejskie (Sławski).

KRONIKA MIArA POZNANIA

Zestawienie treści niechaj świadczy o pomnikowej.

wspaniałej Księdze, któ'rą każdy obywatel miasta i każdy działacz samorządowy posiadać musi. Księga ta jest niezwykle cennym dar,zm .jubileuszowym miasta Poznania. Cena 10 zł. Pierwsza tego typu księga miejska w Polsce.

P rak t Y c z n y P r z e w o d n i k p o ;p o z n a n i u. Wydanie drugie. Poznań 1929. Nakładem Magistratu stoI. miasta Poznania z planem całego miasta.

Przewodnik ten, wydany przez Urząd Statystyczny stoI. miasta Poznania. po raz pierwszy w r. 1927 był pierwszym polskim przewodnikiem praktycznym (baedeckerem) po Poznaniu. Od -owego czasu, a zwłaszcza w roku wystawy, ukazały się nowe, prywatne przewodniki, które żywcem przyjęły zasadniczy układ jakoteż treść przewodnika naszego. Jakkolwiek zbyt powszechnym niestety zwyczajem a racze.j nadużyciem nie przyznają się owe wydawnictwa nowe do właściwego źródła, nie będziemy o to kruszyć kopji, gdyż przewodnik publiczny pragnie pobudzić inicjatywę prywatną i dowodzi swej wartości i zasługi, gdy efekt taki następuje (nie naruszając wszakże praw autora). Mimo licznych przewodników prywatnych wskazanem było ze względów rep'ezentacyjnych - po wyczerpaniu się pierwszego nakładu - drukow,ać wydanie drugie, doprowadzone we wszystkich szczegółach do stanu obecnego. Przewodnik praktyczny, t. zw. zielony przewodnik, pozykał sobie już wielkie wzięcie i uznanie, co stanowi naJpoważniejsze jego polecenie. (Do nabycia w księgarniach i Urzędzie Statystycznym za ceną 1 zł). Z y g m u n t Z a l e s k i; O b s z a r i z a l u d n i e n i e m i a s t a p o z n a n i a. Poznań 1919. Nakładem Magistratu stoI. m. Poznania Str. 33 8°. Praca o l1"Qzwoju terytorjum i zaludnieniu miasta za rządów polskich, stanowiąca syntezę niezwykle ciekawego zjawiska w życiu urbanistycznem. Drukowano jako dar miasta Poznania dla gości miasta pracujących w -samorządzie, w statystyce i nauk.ach administracyjnych. P l a n m i a s t.a P o z n a ni a. Poznań 1929. Nakładem Magistratu stoI. m. Poznania. Opracowany przez Miejski Urząd

Pomiarów nowy szczegółowy plan miasta w podziałce 1 : 10000. Poleca się uwadze licznych interesow,anych, p rr z e w o d n i k O p i e k i S p o ł e c z n e j w m i e ś c i e P oz n a n i u. Poznań 1929. Nakładem Magistratu stoi. m. Poznania. Nowy, obszerny, dokładny, pilnie i star,annie zebrany przewodnik opieki społecznej opracowany został przez naczelnika biura wydziału opieki społecznej, p, Aleksandra Chybińskiego. Przewodnik zawiera nietylko rozległe informacje o instytucjach opieki społecznej, ah podaje również duży zbiór wiadomości O' placówkach i urządzeniaco kulturalnych w mieści. Poznaniu i częściowo także gdzieindziej. Książka niezbędna dla osób zainteresowanych opieką społeczną; nie jest to zwykła książka adresowa opieki nad ubogimi, lecz dobry informator w szerszem znaczeniu. Ze względu na obfity materjał wydawniczy oraz na to, że zamierzamy wydawnictwa związane z :Powszechną Wystawą Krajową lub w czasie jej trw.ania oddane na rrynek księgarski zestawić w jednym numerze "Kroniki", zamykamy na tern sprawozdanie "z ruchu wydawniczego", wskazaĆ" wsz.akże pragniemy .już teraz na następujące wydawnictwa: Andrzej Wojtkowski: Edward Raczyński i jego dzieło, Poznań 1929. Nakładem Bibljoteki Raczyńskich. Wielka praca jubileuszowa poświęcona twórcy oraz dziejom Bibljoteki.

Antoni B.?derski: Druki poznańskie wieku 16-18 znajdujące się w Bibljotece Raczyńskich. PoznalI 1929. Nakładem Bibljoteki RaczYli.skich. Sympatyczna pr,aca sędziwego dyrektora Bibljoteki. Portnt Edwarda Raczyńskiego. Miedzioryt Wilka Osseckiego, Własność Bibljoteki Raczyńskich.

Dr, Alfred Brosig: Poznań i miasta Polski Zachodniej w gr.a£ice. !Poznań 1929. Roman Rybarski: Handel polski i polityka handlowa w 16. wieku. POZnalI 1929. Nakładem Towarzystwa Miłośników Mi.asta Ponania. Wyszedł tom II i ostatni wielkiej pracy, która zdobyła sobie' olbrzymie uznanie.

KRONIKA MIASTA POZANIA

Poznań w barwach i nasbrojach. Poznań 1929. Cenna teka autolitografij Fr. Tatuli, artysty-malarza poznańskiego. Bibljoteki wielkopolskie i pomorskie. Poznań 1929.

Nakładem komitetu zjazdów bibljotekarzy i bibljofiIów.

Obszerna księga zbiorowa pod redakcją Stefana Wierczyńskiego. Zabytki wielkopolskie. P(Yf.nań 1929. Nakładem Marcina Derdy. Poważny przewodnik ilustrowany po Poznaniu i Wielkopolsce. Przewodnik po wystawie miast i Związku Miast Polskich na P. W. K. w Poznaniu 1929 r. Warszawa 1929. Monografje miast i t. p. pod rcdakcją Marcelego Poznańskiego. Cena tylko 3 złote. Tadeusz Ruge i Czesław Bielenia: Poznań - polski port śródlądowy. Warszawa 1929. Jarosław Leitgeber: Z dziejÓw handlu i kupiectwa poznańskiego za dawnej Rzeczypospolitej Polskiej. Poznań 1929. Księga jubileuszowa Korporacji Kupców Chrześć.

wydana przez Związek Towarzystw Kupieckich.

TOW ARYSTWO MIŁOśNIKóW MIASTA POZNANIA.

W dalszym ciągu wstąpili do Towarzystwa pp. 250) Dr. Jan Warchocki, lekarrz 251) Drowa Stefanja Kapuścińska.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1929 R.7 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry