PRZEGLĄD WYDARZEŃ W POZNANIUczerwIec - wrzesień 1993

Kronika Miasta Poznania 1993 R.61 Nr3/4

Czas czytania: ok. 26 min.

RADA MIEJSKA

Radni rozpoczęli swoje kolejne posiedzenie od pozytywnego zaopiniowania lokalizacji istniejących w hotelu "Polonez" oraz przy Placu Wolności kasyn.

Drugim punktem programu obrad LXXXIII sesji było podjęcie uchwały o likwidacji 5 przedszkoli, przekształceniu l i powołaniu jednego nowego. Następnie ustalono listę osób, które poznańska Rada Miejska postanowiła wyróżnić Honorowym Obywatelstwem Miasta Poznania i odznaczeniem "Zasłużony dla Miasta Poznania". Pierwszy tytuł przyznano Profesorowi Januszowi Ziółkowskiemu, drugie wyróżnienie dotyczyło Edmonda Herve, J acquesa de Chalender , Pierra Mehaignerie, Zygmunta Latoszewskiego, Egona N aganowskiego (zob. RADA MIEJSKA 29.06.) XIV rocznicę I pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski radni postanowili uczcić nadając imię Ojca Świętego parkowi miejskiemu między ulicami: Dolna Wilda - Św. Jerzego - Droga Dębińska.

U stalono, że Zarząd Zieleni Miejskiej przekształcony zostanie w Oddział Zieleni Miejskiej. Zakłady podległe dotąd Zarządowi przekazane będą Zarządowi Lasów Komunalnych. Radni zajęli się także sprawami związanymi z działkami miejskimi. Między innymi na okres 25 lat wydzierżawiono U rzędowi Celnemu grunty miejskie przy ul. Bałtyckiej - Warszawskiej. Radni U. Wachowska i E. Kownacki wystąpili z wnioskami o odwołanie ich z członkostwa w Komisji Finansowej U rzędu Miejskiego. (01.06.)

N owym rzecznikiem prasowym prezydenta miasta W. Sz. Kaczmarka został Dariusz Urbanowicz. (07.06.) N a sesji LXXXIV radni podjęli uchwały w następujących sprawach: uchwalenie założeń do planu zagospodarowania przestrzennego miasta, uznanie ważności wyborów do Rady Osiedla im. St. Przybyszewskiego i Osiedla Poznań - Edwardowo , powołanie przedstawicieli Rady do składu Rady Nadzorczej Zespołów Opieki Zdrowotnej (J. Chudobiecki - Z O Z Szkół Wyższych, J. Skuratowicz - ZOZ Grunwaldu, M. Stuligrosz - ZOZ Jeżyc, B. Zalewska - ZOZ N owego Miasta, M. Simon - ZOZ Starego Miasta, K. Janowski - ZOZ Wildy, M. Uliszewska-Kaden - Poznański Ośrodek Specjalistyczny), określenie wielkości gruntów przeznaczonych na potrzeby budowlane kandydatów do spółdzielni mieszkaniowych, 5ha gruntów przeznaczono na budowę ok. 100 domków jednorodzinnych. O sprzedaż bądź wieczystą dzierżawę działki na tym terenie ubiegać się mogą kandydaci zarejestrowani w spółdzielni, którzy do końca 1990 roku zgromadzili wymagany wkład i nie dysponują własnym mieszkaniem oraz ci, którzy zrezygnowali z rekompensaty pieniężnej za skreślenie z listy kandydatów. przyjęcie poprawek w statutach kilku Rad Osiedli (08.06.).

Obrady kolejnego zgromadzenia Rady poświęcone były w znacznej części problematyce

przejęcia szkół podstawowych przez samorządy lokalne z początkiem roku 1994. Podczas obrad zapoznano radnych z wielością problemów związanych z tego rodzaju posunięciem. Po dyskusji Rada zaakceptowała przedstawione kierunki i zasady przejmowania szkół. Zarząd Miasta i właściwe komisje zostały zobowiązane między innymi do: wydzielenia obszarów szkolnictwa i oświaty, opisania ich zadań i wyliczenia środków finansowych na poziomie gmin, wyliczenia kosztów prowadzenia poszczególnych szkół, dostosowania struktury Wydziału Oświaty UM do realizacji zmienionych zadań, opracowania programu aktywnego rozwoju dziecka w czasie wolnym. N astępnie radni zajmowali się wynagrodzeniami pracowników Miejskiej Służby Urbanistycznej, wyborami do Rad Osiedli oraz przedszkolami. (22.06.) Jak co roku pod koniec czerwca, w dniu Patronów Poznania, sesja Rady miała charak - ter uroczysty i odbywała się w Sieni Wielkiej Ratusza. Zebranych gości powitała przewodnicząca Rady Jadwiga Rotnicka mówiąc o najważniejszych wydarzeniach minionego roku. Następnie prezydent Wojciech Szczęsny Kaczmarek poruszył kwestię funkcjonowania samorządów, reformowania prawa, finansów, ekologii by pod koniec swojego wystąpienia podziękować wszystkim, którzy kształtują pozytywny wizerunek naszego miasta tak w kraju, jak i poza granicami Polski. Po przemówieniach przystąpiono do wręczenia nagród i wyróżnień. Honorowe Obywatelstwo Miasta Poznania przyznano Profesorowi Januszowi Ziółkowskiemu za wybitny wkład w rozwój nauki oraz w przemiany społeczne, polityczne i samorządowe w kraju. Odznaczenie honorowe "Zasłużony dla Miasta Poznania" otrzymali trzej Francuzi - Edmond Herve mer miasta Rennes, hrabia Jacques de Chalender prezes Fundacji France- Pologne i Pierre Mehaignerie wicepremier i minister sprawiedliwości w rządzie Francji. Ten sam tytuł przyznano także Zygmuntowi Latoszewskiemu - pedagogowi, muzykowi, dyrygentowi i Egonowi Naganowskiemu - tłumaczowi, krytykowi, pisarzowi. Wręczono nagrodę naukową Miasta Poznania, którą w tym roku przyznano Zespołowi Instytutu Pediatrii Dziecięcej Akademii Medycznej pracującemu pod kierunkiem prof. Urszuli Radwańskiej za osiągnięcia w leczeniu białaczki (80 min zł). Nagrodą artystyczną uhonorowano Egona N aganowskiego (50 min zł).

Stypendia dla młodych twórców (po 20 min zł) przyznano: organiście Zbigniewowi Radowskiemu malarzowi Wojciechowi ŁazarkiewieżoWl krytykowi Izabeli Skorzyńskiej w dziedzinie video-instalacji Markowi Wasilewskiemu w dziedzinie tańca Piotrowi Halickiemu w dziedzinie malarstwa i tkaniny artystycznej Sławomirze Chorażyczewskiej rzeźbiarce Agacie Michałowskiej poecie Piotrowi Kępińskiemu. Stypendium zbiorowe (40 min zł) przyznano redakcji "Czasu Kultury". N astępnie przedstawiono projekt progra - mu "Dekada dla Poznania" mającego zaktywizować wszystkie środowiska w przekształceniu miasta przez najbliższe 10 lat - do 750- rocznicy uzyskania przez Poznań praw miejskich. Przyjęto uchwałę w sprawie statutów osiedli - Smochowice, Plewiska, Sołacz, Stare Winogrady.

Święto Poznania zamknięto mszą św.

w Katedrze odprawioną przez bpa Z. Fortuniaka w intencji pomyślności wszystkich Poznaniaków. (29.06.) LXXXVII sesję Rady rozpoczęła debata dotycząca projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej z 09.03.93 zmienionej uchwałą z 11.05.93. Podsumowanie pierwszego półrocza bieżącego roku wykazało, że po stronie wpływów brak 6 miliardów złotych w stosunku do sumy zakładanej w uchwale, zaś po stronie wydatków suma zwiększyła się o 44 miliardy. Wprowadzenie stosownych po

Przegląd wydarzeń (czerwiec - wrzesień 1993)

prawek było więc nieuniknione. Niedobór budżetowy określono na sumę ponad 67 mld zł. Jako źródła jego pokrycia wskazano: nadwyżkę z lat ubiegłych (25 mld), kredyt z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska (6 mld), kredyt przeznaczony na Poznański Szybki Tramwaj (23 mld), kredyt na pokrycie niedoboru budżetowego (13 mld).

N atępnie dyskutowano o środkach na Szybki Tramwaj, wzroście etatów w Policji Municypalnej, dotacji na rzecz Pałacu Kultury i Poznańskiego Informatora "I K S " . Po zaopiniowaniu projektu przez kilka Komisji Rady, radni większością głosów opowiedzieli się za zmianą tegorocznego budżetu miasta. W popołudniowej części obrad zajęto się bieżącymi sprawami Poznania tj. wywozem śmieci, parkowaniem pojazdów, Strefą Ograniczonego Postoju, samowolą budowlaną, by następnie przejść do I I I wersji projektu uchwały dotyczącej miejsca sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Poznania (chodzi o napoje pow. 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa, przeznaczone do spożycia poza miejscem zakupu). Dotychczasowy limit takich punktów ustalał na swoim terenie wojewoda, obecnie w świetle znowelizowanej ustawy sejmowej (16.04.93) robi to władza gminy. Wiceprezydent T. Kayser referując tą sprawę przedstawił zebranym kilka wariantów rozwiązań. Ostatecznie w głosowaniu imiennym radni przychylili się do wniosku W. Kręglewskiego o ustaleniu 900 punktów detalicznej sprzedaży alkoholu. W części końcowej obrad podjęto uchwałę o powołaniu Osiedla Poznań - Wilczy Młyn.

Kontynuację obrad tej sesji wyznaczono na posiedzenie w dniu 20.07.93. (13.07.) Obrady rozpoczęto dyskusją na temat używania nazwy" Poznań" oraz wykorzystywania symbolu miasta. Radni miejscy ustalili, że zezwolenia na używanie nazwy miasta wydawane będą wszystkim podmiotom "których działalność nie godzi w dobre imię miasta i nie narusza jego interesu, a także tym, którychzaangażowanie w życie miasta wykracza poza jego podstawową działalność". Firmom zasłużonym dla Poznania w sposób szczególny przyznana będzie zgoda na używanie herbu Poznania. Zgodę taką wydawać będzie Rada Miejska, zaś zgodę na użycie nazwy miasta wydawać będzie Zarząd Miasta. W przypadku naruszenia dobrego imienia lub interesu miasta istnieje możliwość cofnięcia decyzji pozytywnej. Obrady zakończyło podjęcie w sprawie lokalizacji przy ulicy kich ośrodka gier (automatyuchwały ŚniadecIosowe ).

(20.07.) Realizację programu sesji LXXXVIII rozpoczęto od wyborów przedstawicieli miasta do rad nadzorczych spółek - Przedsiębiorstwa Remontowo- Budowlanego Gosp. Mieszkaniowej i Zakładu TransportowoUsługowego "Transkom ". Zostali nimi: Ryszard Ćmielewski, Stefania Gwiżdż, Elżbieta Szymańska, Jacek Szpulak. Przyjęto uchwałę z sesji ubiegłej dotyczącą używania nazwy i herbu Poznania. N astępne uchwały dotyczyły utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Senatu RP, ustalenia granic i numerów obwodów oraz siedzib komisji wyborczych, zakazu umieszczania plakatów wyborczych na budynkach publicznych, pomnikach, obiektach zabytkowych, urządzeniach technicznych. Celom propagandowym służyć będą rozmieszczone w centrum miasta stelaże, (zob. SPRAWY PUBLICZNE 09.93) W związku z reformą samorządową (od 01.01.1994) poznańscy radni podjęli dwie uchwały: o przejęciu zadań i kompetencji administracji rządowej oraz o powierzeniu gminom zarządu drogami, budownictwem, oświatą i kulturą. Radni wyrazili zgodę na utworzenie spółki akcyjnej Miasta z francuską firmą Campenon Bernard S G E, która w ciągu 2 lat zbuduje przy ulicy Towarowej hotel Holiday Inn. W związku z licznymi protestami środowisk twórczych w sprawie finansowania miesięcznika informacyjnego "I K S" radni zobowiązali Zarząd Miasta do opracowaniaprogramu polepszania działalności Pałacu Kultury i "IKS-a" do końca września b.f.

(27.07.) Była to ostatnia przed przerwą wakacyjną sesja poznańskiej Rady Miejskiej. Obrady LXXXIX, pierwszej po sierpniowej przerwie sesji Rady Miejskiej otworzyło wystąpienie radnej U. Wachowskiej zapowiadające jej rezygnację z kierowania Komisją Oświaty i Wychowania Rady Miejskiej oraz z funkcji członka tej Komisji. Następnie głos zabrał radny L. Dziewoiski prezentując sytuację budownictwa komunalnego w Poznaniu. Projekt programu takiego budownictwa jest miastu niezwykle potrzebny, wobec czego radni optowali za jak najszybszym rozpoczęciem konkretnych działań w tym kierunku. Podstawowym celem programu musi być stworzenie możliwości uzyskania własnego mieszkania różnym (pod względem materialnym) grupom społecznym. N astępnie podjęto uchwałę o ochronie środowiska przed odpadami komunalnymi (użytkownicy posesji muszą zawrzeć umowę na piśmie z przedsiębiorstwem oczyszczającym bądź potwierdzić dokumentami samodzielny wywóz nieczystości). W dalszej części sesji podjęto uchwały dotyczące gruntów miejskich oraz programu wspierania inwestycji. (07.09.) Drugą wrześniową sesję rozpoczęła informacja radnego R. Grobelnego o przebiegu przekształceń przedsiębiorstw komunalnych (prywatyzacja, likwidacja, przekształcenie).

N astępnie podjęto uchwały (zmieniające w dn. 15.12.92) w sprawie przekształcenia Przedsiębiorstwa U sług Komunalnych i Przedsiębiorstwa U sług Socjalnych oraz likwidacji PP "Targowiska" w celu sprywatyzowania. Dotychczasowy termin realizacji uchwał - 28.09.93 przesunięto na koniec bieżącego roku. Znaczną część obrad poświęcono zmianom regulaminu Rady Miejskiej. Istotne zmiany mają się skupić wokół: wprowadzania do Rady klubów politycznych i konwentów, zrezygnowania z kworum podczas obrad sesji Rady,

powołania Prezydium Rady (przewodniczący i wiceprzewodniczący), ustalenia liczby, zakresu działalności i składu osobowego komisji, przemian form składania interpelacji i udzielania na nie odpowiedzi, rozszerzenia inicjatywy ustawodawczej na większą ilość organów Rady. Długotrwałą dyskusję nad powyższymi zmianami przerwano i zawieszono na czas nieokreślony wobec braku quorum potrzebnego do uchwalenia zmian. Podjęto uchwałę o zwiększeniu dochodów i wydatków w budżecie w dziale "zadania zlecone". Pieniądze niezbędne są służbie zdrowia, pomocy społecznej, kulturze, a przekaże je Miastu Wojewoda. N a zakończenie obrad wysłuchano informacji Prezydenta W. Sz. Kaczmarka na temat prac Zarządu Miasta i realizacji podjętych przez Radę uchwał, a także o stanie negocjacji w sprawie przejęcia zadań zleconych w ramach tzw. "eksperymentu powiatowego". (28.09.)

POZNAN POLITYCZNY

W Poznaniu odbył się Wojewódzki N adzwyczajny Zjazd Akcji Polskiej (01.06.) Okręgowa Izba Radców Prawnych gościła W.

Chrzanowskiego i J. Zycha. (01.06.) Premier Hanna Suchocka w czasie swojego pobytu w Poznaniu spotkała się z pracownikami Zakładów H. Cegielskiego, wzięła udział w seminarium polsko-niemieckim dla przedsiębiorców oraz w wieczorze baletowym z okazji jubileuszu 20-lecia Polskiego Teatru Tańca. (11.06.) Powołano Miejski Zespół Wyborczy d/s przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP we wrześniu 1993 f.

Sędzia Marian Tomaszewski został Przewodniczącym Wojewódzkiej i Okręgowej Komisji Wyborczej w Poznaniu. Hanna Suchocka i Tadeusz Mazowiecki brali udział w konwencji Unii Demokratycznej. (26.06.) J. Olszewski, A. Maciarewicz, R. Szeremietiew i K. Morawiecki uczestniczyli w rocznicowej mszy Św. z okazji 37 rocznicy

Przegląd wydarzeń (czerwiec - wrzesień 1993)

Czerwca 56 w kościele Zbawiciela. Po mszy złożyli kwiaty pod Poznańskimi krzyżami. (27.06.) Minister Janusz Lewandowski mówił w Poznaniu o programie prywatyzacji przedsiębiorstw. (05.07.) Gościem XIV Sesji Zgromadzenia Ogólnego Ogólnopolskiego Sejmiku Samorzą - dów Terytorialnych była wiceminister edukacji narodowej Anna Urbanowicz. (15-17.07.) Przedstawiciele wszystkich partii politycznych spotkali się z prezydentem W. Sz. Kaczmarkiem (na jego zaproszenie) w U rzędzie Miejskim w związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu. (14.07.) O godzinie 24 00 upłynął termin zgłaszania kandydatów na senatorów do wrześniowych wyborów. W Poznaniu i województwie o senatorski mandat będą się ubiegać (wg kolejności zgłoszeń): 1. Aleksander Gawronik - kandydat niezależny 2. Tadeusz Pisarski - Sojusz Lewicy Demokratycznej 3. Wojciech Kruk - Kongres LiberalnoDemokratyczny 4. Konstanty Tukałło - Unia Demokratyczna 5. Roman Andrzejewski - Bezpartyjny Blok Wspierania Reform 6. Ludwik Ratajczak - Polskie Stronnictwo Ludowe 7. Jerzy Smorawiński - Polskie Stronnictwo Ludowe 8. Aleksander Ratajczak - Unia Pracy 9. Stanisław Wojciechowski - "Samoobrona" 10. Edmund Dyguiski - "Samoobrona" 11. Andrzej Ryżyński - Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne NOT 12. Maciej Garstecki - Konfederacja Polski Niepodległej 13. Janusz Pałubicki - NSZZ "Solidarność"

14. Krystyna Stachowska - Stronnictwo Demokratyczne 15. Roman Kozal - kandydat niezależny 16. Czesław Błaszak - Katolicki Komitet Wyborczy "Ojczyzna"

Minister M. Boni spotkał się z przedstawicielami Sejmiku Samorządu Województwa Poznańskiego i Zrzeszenia Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Wielkopolski. Mówiono m.in. o przeciwdziałaniu bezrobociu. (30.07.) Delegacje jednostek policyjnych z całego województwa przybyły do Poznania na spotkanie z premier Hanną Suchocką. (30.07.) Minister Janusz Lewandowski przedstawiał na poznańskiej konferencji prasowej program rozwoju prywatyzacji. (12.08.) Przez cały miesiąc trwały w Poznaniu spotkania, festyny, imprezy plenerowe, rozrywkowe związane z prezentacją progra - mów partii i działaczy politycznych w "przededniu" wyborów do Sejmu i Senatu RP! Pierwsza połowa września tak jak w całej Polsce tak i w naszym mieście zdominowana była przedwyborczymi spotkaniami, festynami, imprezami rozrywkowo-politycznymi. Poznań odwiedziło bardzo wielu polityków by spotkać się ze swoimi potencjalnymi wyborcami, lub by proponować wyborcom program swojej partii. Wybory do Sejmu i Senatu wygrała w Poznańskiem Unia Demokratyczna zdobywając 22,8% głosów.

pięć partii przekroczyło 5 % próg wyborczy: Sojusz Lewicy Demokratycznej 18,6% Unia Pracy 14,5% Polskie Stronnictwo Ludowe 10% U nia Polityki Realnej 5,3 % Czternaście mandatów przypadło w udziale 4 partiom. I tak, Unia Demokratyczna wprowadzi do Sejmu 5 posłów - Hannę Suchocką, Tadeusza Mazowieckiego, Andrzeja Machowskiego, Karola Działoszyńskiego, Piotra Buczkowskiego, Sojusz Lewicy Demokratycznej 4 posłów - Krystynę Łybacką, Tadeusza Tomaszewskiego, Stanisława Steca, Ewę Lewicką - Legowską, Unia Pracy 3 posłów - Wie sławę Ziółkowską, Konrada Napierałę, Andrzeja Aumillera, Polskie Stronnictwo Ludowe 2 posłów - Mariana Króla i Stanisława Kalembę.

Z listy krajowej do Sejmu z Poznania wszedł Zdzisław Tuszyński. Dwaj poznańscy senatorowie to Aleksander Gawronik, kandydat niezależny - 122.645 głosów i Wojciech Kruk, kandydat Kongresu Liberalno-Demokratycznego - 117.784 głosy. (19.09.)

SPRAWY PUBLICZNE

Happeningiem "Żywioły" na Starym Rynku otwarto IX Biennale Sztuki dla Dziecka. Tegoroczne spotkanie odbyło się pod hasłem "Ponad granicami ponad podziałami". (01-05.06.) Bilety czasowe stosowane dotąd w tramwaj ach obowiązywać zaczęły także w poznańskich autobusach. Sympozjum" Społeczeństwo dla osób niepełnosprawnych" zajmowało się przede wszystkim trudnościami napotykanymi przez ludzi nie w pełni sprawnych w miejscach publicznych. (02.06.) N a konferencji prawników dotyczącej aktualnych problemów gospodarczych i ustrojowych gościł m.in. marszałek Sejmu W. Chrzanowski, wicemarszałek J. Zych oraz Prezes Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa A. Tański. (02.06.) Grupa handlowców, przemysłowców i finansistów z Berlina przyjechała do Poznania na polsko-niemieckie seminarium dotyczące kontaktów przedsiębiorstw z obu miast. (02-03.06.) Powołano do życia fundację "Ochrona zabytków Wielkopolski" z Aleksandrem Schaeferem na czele. (03.06.) Prezydent miasta W. Sz. Kaczmarek spotkał się w Urzędzie Miejskim z wiceprezesem Głównego U rzędu Statystycznego R. Sawińskim omawiając m.in. warunki współpracy UM z G U S. (03.06.) Gościem kolejnego "Czwartku Literackiego" był Władysław Terlecki. (03.06.) Prezydent W. Sz. Kaczmarek wraz z Wojewodą W. Łęckim pożegnali Konsula Generalnego Federacji Rosyjskiej Antanasa J urszenasa, który pracował w naszym mieście przez 3 minione lata. N owym Konsulem będzie Walery Szwec. (04.06.)

Jedyna w kraju Szkoła Chóralna założona i przez wiele lat prowadzona przez Jerzego Kurczewskiego nosić będzie nazwę - Państwowa Podstawowa Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego. Dotychczas funkcjonowała jako: Państwowa Podstawowa Szkoła Muzyczna nr 3 im. K. Szymanowskiego. W berlińskim Forum Wschód-Zachód Poznań reprezentował wojewoda W. Łęcki i przedstawiciele Biura Promocji Miasta U rzędu Miejskiego. (08.06.) W Instytucie Zachodnim trwało 2-dniowe seminarium na temat mniejszości niemieckiej w Polsce. (08.06.) Problemami małych miast zajmowano się na konferencji Związku Miast Polskich i Unii Miasteczek Polskich z udziałem W. Sz. Kaczmarka i A. Porawskiego. (1213.06.) Rozpoczął się XVIII Jarmark Świętojański.

Biuro Promocji Miasta zorganizowało punkt informacyjny działający w czasie trwania wszystkich imprez (13.06.) N a spotkaniu w Ratuszu Jędrzej Płaczkowski mówił o J eżycach w związku z przygotowywaną przez siebie wystawą na temat tej dzielnicy. (13.06.) Centralne uroczystości święta Bożego Ciała przesunięto w tym roku z czwartku 10.06. na niedzielę 13.06., kiedy to głównymi ulicami Poznania przeszła uroczysta procesja wieńcząca Diecezjalny Kongres Eucharystyczny. (13.06.) Rozpoczęła się największa polska impreza targowa - 65 Międzynarodowe Targi Poznańskie z udziałem 3.700 wystawców z kilku kontynentów. (13.06.) Wiceprezydent T. Kayser spotka! się z delegacją Brytyjczyków goszczącą w Poznaniu, między innymi z Ambasadorem Wielkiej Brytanii L. Smithem i Burmistrzem Londynu sir F. McWiliamsem. (14.06.) 150 osób wzięło udział w konferencji "Las - Drewno - Ekologia '93" zorganizowanej przez Wielkopolską Fundację Naukową im. T. Perkitnego. (15-16.06.) Trzecia już aukcja dzieł sztuki współczesnej ze zbiorów Galerii Miejskiej BW A odbyła się w siedzibie tejże przy Starym Rynku. (16.06.)

Przegląd wydarzeń (czerwiec - wrzesień 1993)

Ukazał się 320-stronicowy "Poznański Informator Miejski" z informacjami o ponad 140 firmach i instytucjach. l eden egzemplarz z 5-tysięcznego nakładu kosztuje 75 tys. złotych.

Wiceprezydent l. Łukomski wyjechał do Sankt Petersburga na Konferencję Światowej Organizacji Zdrowia poświęconej Europejskiej Sieci Zdrowych Miast.

(17-21.06.) Ze współtwórcą wystawy "Teatr i mistyka" (Muzeum Narodowe) Andrzejem Wozińskim spotkali się wszyscy mieszkańcy miasta zainteresowani tą wyjątkową ekspozycją. (20.06.) W U rzędzie Miejskim spotkali się burmistrzowie przyszłych miast powiatowych by ustalić możliwe do przewidzenia konflikty, które powstać mogą po zainstnieniu nowego podziału kraju. (21.06.) Z inicjatywy Tow. Miłośników Miasta Poznania odbyło się spotkanie dyskusyjne na temat życia kulturalnego miasta. Zebrani zgodzili się, że coraz większa grupa ludzi nie ma z różnych względów ochoty na uczestnictwo w imprezach związanych z życiem kulturalnym. (22.06.) 99 reprezentantów szkół podstawowych i średnich wzięło udział w obradach Parlamentu U czniowskiego Województwa Poznańskiego. (22.06.) W ramach trwających "Dni Baroku" odbyło się IV międzynarodowe Sympozjum Historyków Sztuki "Rzeźba wolnostojąca. Rzeźba w kontekście architektury". (2326.06.) N owy terminal w porcie lotniczym na Ławicy przyjął pierwszych podróżnych przylatujących do Poznania z Dusseldorfu. (24.06.) W. Sz. Kaczmarek przyjął w Urzędzie Miejskim delegacje Kongresu Polonii Amerykańskiej z E. Moskalem na czele. (25.06.) Program wprowadzenia podziału kraju na powiaty był tematem spotkania przedstawicieli Związku Miast Polskich. (25.06.) Z 2-dniową wizytą przebywał w Polsce Vaclav Havel, spotykając się w Poznaniu m.in.

z Prezydentem Kaczmarkiem, wojewodą Łęckim i poznańskimi przedsiębiorcami.

(25.06.)

Przez 4 dni trwały imprezy związane ze Świętem Miasta: 25.06. nocna impreza nad Maltą "Noc Kupały", 26-28. koncerty m.in. orkiestr z Hannoweru i Kopenhagi. Dni zamknęła uroczysta sesja poznańskiej Rady Miejskiej. (25-29.06.) 30-lecie parafii polsko-katolickiej w Poznaniu obchodzono z udziałem Ordynariusza Diecezji biskupa Wiesława Skołuckiego. (26.06.) Niedzielne spotkanie w Muzeum Narodowym odbyło się w Muzeum Sztuk Użytkowych z komisarzem wystawy grafik Goyi, Tadeuszem Żuchowskim. (27.06.) Wiceprezydent l. Łukomski wziął udział w konferencji Europejskiego Stowarzyszenia Zarządzania Ochroną Zdrowia. (30.06-02.07.) Zasięg utworzonej w Poznaniu Prokuratury Apelacyjnej obejmować będzie zachodnią i północną część kraju. (01.07.) Od początku miesiąca obowiązuje w centrum miasta Strefa Ograniczonego Postoju. lej obszar zamknięty jest ulicami: Solną, Wolnicą, Małymi Garbarami (bez tych ulic), Garbarami, Długą, Ogrodową, Ratajczaka, 3-Maja, Placem C. Ratajskiego, Młyńską (łącznie z tymi ulicami) odcinkiem Szyperskiej między Garbarami a Estkowskiego. 2600 płatnych miejsc parkingowych oznaczonych jest kolorem niebieskim (przerywana linią na jezdni) 50 miejsc bezpłatnych i oznaczonych specjalnie, przeznaczonych jest dla inwalidów, vide: s. 523. Opłaty w Strefie obowiązują od 10 00 do 18 00 . Cena karty postojowej, półgodzinnej wynosi 3.500 zł, godzinnej 10.000 zł, abonament tygodniowy 360.000 zł, miesięczny 1.500.000 zł. Mieszkańcy Strefy zapłacili po 60.000 zl do końca tego roku. Wokół Starego Rynku powstała Strefa Ruchu Pieszego. Z Magdaleną Warkoczewską, komisarzem wystawy "Kartki z podróży bliskich i dalekich" spotkali się miłośnicy starych pocztówek w Muzeum Historii Miasta Poznania, Oddziale Muzeum Narodowego. (04.07.) W holu Urzędu Wojewódzkiego otwarto z udziałem wojewody W. Łęckiego i prezydenta W. Sz. Kaczmarka wystawę Unii

Gospodarczej Miast i Gmin Brodnicy, Czempinia, Dolska, Kórnika, Książa Wlkp., Śremu. (05.07.) Ruszyła 59 Poznańska Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę. (06.-17.07.) W. Sz. Kaczmarek i A. Porawski wzięli udział w zebraniu Zarządu Związku Miast Polskich w Gdyni. (09.07.) Sejmik Samorządu wojew. poznańskiego ocenił sytuację w poznańskim rolnictwie. (09.07.) Przez 4 dni na stadionie Olimpii trwało spotkanie wyznaniowe ok. 10 tys. świadków Jehowy z całej Wielkopolski.

Decyzją ZPN "Lech" Poznań został mistrzem Polski w piłce nożnej w sezonie 1992/93.

Po raz czwarty odbyły się w Poznaniu Polonijne Warsztaty Biblioteczne. (13.07.) N a placu przed Teatrem Polskim zorganizowano zbiórkę żywnoscl i pieniędzy na pomoc dla Sarajewa. Przez tydzień zebrano ponad 170 min zł oraz ok. 7 ton żywności, odzieży, środków czystości. (19-26.07.) Marek Kotański, szef Monaru rozdał w Poznaniu 1500 egz. książki "AIDS i Ty". (21.07.) Rozpoczął się turniej tenisowy Fiat Polish Open '93. (26.07.) Shenzhen stał się chińskim miastem zaprzyjaźnionym z Poznaniem. Stosowną umowę parafował prezydent W. Sz. Kaczmarek i prezydent Li Y ouwei. (30.07.) Szefowie placówek dyplomatycznych pracujących w Poznaniu tj. Stanów Zjednoczonych, Federacji Rosyjskiej i Holandii powołali do życia Korpus Konsularny, który reprezentować będzie wspólne interesy konsulatów. Dziekanem Korpusu został Konsul Generalny USA J. Christian Kennedy. Z 2-dniową wizytą przebywała w naszym mieście delegacja Dolnosaksońskiego Ministerstwa Spraw Federalnych i Europejskich. (02.08.) Prokuratura umorzyła dochodzenie w sprawie obrazy uczuć religijnych przez projekcję filmu M. Scorsese "Ostatnie kuszenie Chrystusa". Sprawę umorzono wobec braku znamion przestępstwa, (zob. KM P Sprawy publiczne 1/2/1993. (03.08.)

Tysiące Poznaniaków żegnało wielkiego Człowieka i Polaka, Prezydenta RP na uchodźstwie Edwarda hr. Raczyńskiego zmarłego 30.07. w Londynie. Przywiezioną z Anglii trumnę ze zwłokami wystawiono w holu Biblioteki Raczyńskich przy PI. Wolności.

N astępnego dnia w uroczystościach pogrzebowych w Rogalinie udział wziął m.in. prezydent RP Lech Wałęsa. (08.08.) Ukazał się 15-tysięczny numer "Głosu Wielkopolskiego" wychodzącego w Poznaniu od 48 lat. (10.08.) Wiceprezydent miasta R. Olszewski finalizował w Finlandii zakup elektronicznych wag do ważenia odpadów na wysypisku w Suchym Lesie. Reprezentanci 12 państw uczestniczyli w V Pucharze Interkontynentalnym w hokelu na trawie. Gościem Pucharu był król Malezji, sułtan Azlan Shah. (17 -29.08.) O dwie nowe hale (każda po 100 boksów o powierzchni 18 m 2 ) powiększyła się Giełda Rolno-Ogrodnicza we Franowie. Sprawom przejmowania szkolnictwa podstawowego przez samorządy poświęcona była konferencja prasowa w Urzędzie Miejskim. (20.08.) W części parterowej U rzędu Wojewódzkiego swoje osiągnięcia prezentowały w ramach Regionalnych Osiągnięć Gospodarczych: Grodzisk, Kamieniec, Wielichowo i Rakoniewice. (23.08.) Władze miejskie Poznania spotkały się z delegacją albańskiej prowincji Shkoder. Rada Europy wytypowała ten region do partnerskiej współpracy z Polską. (24.08.) Odbyło się pierwsze spotkanie (w U rzędzie Miejskim) Zespołu d/s Programu Pilotażowego związanego z przekazywaniem zadań i kompetencji administracji rządowej samorządom. (30.08.) Minister Współpracy z Zagranicą Andrzej Arendarski otworzył Targi Artykułów Konsumpcyjnych "Jesień '93" . Targom towarzyszył Poznański Tydzień Mody oraz impreza handlowa "Azja w Polsce". (31.08.-03.09.) Władze miasta ustawiły w centrum Poznania 26 stelaży przeznaczonych do rozklejania plakatów wyborczych. Oferta ta nie spotkała się z zainteresowaniem komitetów wy

Przegląd wydarzeń (czerwiec - wrzesień 1993)borczych. Mimo zakazu, oklejano płoty, ściany budynków, skrzynki energetyczne. Poległym w czasie II wojny światowej żołnierzom Bazy nr I I I na Ławicy poświęcona została tablica pamiątkowa odsłonięta w tamtejszej jednostce wojskowej z udziałem prezydenta W. Sz. Kaczmarka, przewodniczącej Rady Miejskiej J. Rotnickiej, wojewody Wł. Łęckiego, gen. dyw. J. Gotawały. (01.09.) Europejskie Biuro Światowej Organizacji Zdrowia poinformowało, że Poznań Uako pierwsze miasto w Polsce) przyjęty został do sieci zdrowych miast. (03.09.) Dwudniową dyskusję "Polska a integracja europejska. Szanse czy zagrożenia" zorganizowało w Pałacu Działyriskich, Stowarzyszenie Europa-Poznari (04.09.) Prezydent W. Sz. Kaczmarek przebywał w Wageningen (Holandia) gdzie brał udział w konferencji prezydentów i rektorów europejskich miast uniwersyteckich. (04.09.) Już od ponad 6 miesięcy członkowie Fundacji Wielkopolskiej Hare Krishna for Life rozdają darmowe posiłki wegetariańskie. O godz. 15 00 ustawia się przy punkcie wydawania jedzenia (pod Kaponierą) spora kolejka ludzi. Do szczególnie tragicznego wypadku doszło na Wildzie u zbiegu ulic 28 Czerwca i Pamiątkowej. O 14 25 tramwaj linii ,,10" wypadł z szyn uderzając w narożnikową kamienicę. Zginęły 4 osoby, 68 było rannych. (08.09.) W U rzędzie Miejskim zaczęto tworzyć komórkę, która zajmować się będzie relacjami między administracją lokalną a mieszkańcami tzw. public relations. Wojewoda W. Łęcki rozmawiał z Walerijem Szwiecem o współpracy Poznania i województwa z obwodem Kaliningradzkim. (10.09.) Premier Hanna Suchocka odwiedziła w szpitalu poszkodowanych w wypadku tramwajowym na Wildzie. (12.09.) Gospodarzem Niedzielnego spotkania w Muzeum był komisarz wystawy "Sarenka i wózek malowany" (Muz. Sztuk Użytkowych) Wojciech Lipowicz. (12.09.) W U rzędzie Miejskim odbyło się spotkanie wszystkich zainteresowanych instytucji dotyczące bardzo poważnego obecnie problem u, a mianowicie samowoli budowlanej. (15.09.) Teresa Michałowska-Barłóg przygotowała w Muzeum Sztuk Użytkowych wykład na temat wytwórni kilimów w Glinianach k/Lwowa na tle tkaniny międzywojennej. (19.09.) W. Sz. Kaczmarek spotkał się z przedstawicielami wszystkich służb niosących pomoc ofiarom wypadku tramwajowego 08.09. (21.09.) Prof. Antoni Gąsiorowski wygłosił z cyklu "Wykładów o Poznaniu" wykład o rodzinie Górków w XV i XVI w. (21.09.) Władze miasta Poznania podpisały akt notarialny z francuską firmą Campenon Bernard S G E z Rennes w sprawie utworzenia spółki akcyjnej. Celem umowy jest zbudowanie w centrum miasta (ul. Towarowa) hotelu "Holiday I nn". (22.09.) W poznańskim Ratuszu zainaugurowano Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego, odbywające się pod hasłem "Dziedzictwo Polski - dziedzictwo Europy". (23.09.) Szpital Zakładów H. Cegielskiego został włączony do sieci szpitali miejskich. Dużym zainteresowaniem (darmowy wstęp) cieszył się Międzynarodowy Festiwal Mody Fryzjerskiej zorganizowany w "Arenie". (26.09.) Gościem "Czwartku Literackiego" w Pałacu Działyńskich był Jan Józef Szczepański.

Jubileusz 20-lecia istnienia obchodził poznański miesięcznik "W drodze". Wg "Gazety Wielkopolskiej" średni czynsz wynosi w Poznaniu (za 1m 2 ): Piątkowo 19.533 zł Rataje 19.133 zł Winogrady 19.000 zł J eżyce 17.000 zł Centrum 12.000 zł Pod koniec września ludność Poznania wynosiła 582.839 osób. Liczba urodzin w ciągu ostatnich lat spada.

POZNANIACY

Ludmiła Marjańska wybrana została przez uczestników III Walnego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Pisarzy Polskich prezesem tego Stowarzyszenia.

Artystyczny Poznań pożegnał malarza i rzeźbiarza Edmunda Szyftera. (02.06.) Poetę i prozaika Andrzeja Zeylanda pochowano na cmentarzu w Krzyżownikach. (04.06.) Profesor W. Dega i prezydent W. Sz. Kaczmarek zostali odznaczeni orderem św. Dionizego w uznaniu zasług w działalności społecznej i charytatywnej. (06.06.) Medal "Ad Perpetuam Rei Memoriam" kolejnym trzem osobom - prof. St. Stuligroszowi, dyr. M T P St. Laskowskiemu i dyr. Gospodarstwa Manieczki J. Baierowi wręczył wojewoda Wł. Łęcki. (09.06.) N owym dyrektorem Pałacu Kultury został Zbigniew Theus.

Marek Kulisz, chłopiec z Poznania wygrał konkurs plastyczny na projekt Flagi Ziemi. N owym dyrektorem Teatru Polskiego został wybrany jednogłośnie Zbigniew J aśkiewicz. (17.06.) N a cmentarzu junikowskim mieszkańcy Poznania pożegnali prof. Stanisławę Szeligowską. (10.08.) Paulina Smaszcz poprowadziła trzy koncerty XXV Festiwalu Piosenki "Sopot 9 3".

(19.08.) Zmarł prof. Ludwik Szlęzak, laryngolog z poznańskiej Akademii Medycznej. (31.08.) Starszy sierżant Wiesław Tyli z poznańskiej "drogówki" zdobył tytuł "Policjanta Ruchu Drogowego 1993". W pełni sił twórczych odszedł nagle przyjaciel i współpracownik Kroniki M. Poznania - prof. Witold Meisel, wybitny naukowiec, twórca polskiej archeologii prawnej, dziedziny zajmującej się obiektami spełniającymi służebną rolę w stosunku do funkcji stanowienia i stosowania prawa. (15.09.) Ksiądz kanonik Zdzisław Bernat został wyróżniony przez wojewodę W. Łęckiego medalem "Ad Perpetuam Rei Memoriam". (27.06.)

UCZELNIE

Czerwiec był jak co roku miesiącem uroczystych absolutoriów i egzaminów wstępnych. N astąpiła kolejna wymiana studentów na wszystkich poznańskich uczelniach.

Senat Akademii Ekonomicznej wyróżnił tytułem doktora honoris causa biochemika z holenderskiego Uniwersytetu w Wageningen prof. Corneliusa Veegera oraz prof. Stanisława Raczkowskiego ze Szkoły Głównej Handlowej z Warszawy. (18.06.) Politechnika Poznańska nadała tytuł doktora honoris causa specjaliście w dziedzinie metalurgii-odlewnictwa prof. Zbigniewowi Górnemu. (30.06.) N a politechnice Poznańskiej najpopularniej - szymi kierunkami w czasie tegorocznych egzaminów wstępnych okazały się: zarządzanie i marketing (5,2 osoby na l miejsce), architektura i urbanistyka (3 osoby na l miejsce), informatyka (2,9 osoby na l miejsce). 8,5 tysiąca podań przyjęły komisje egzaminacyjne na Uniwersytecie Poznańskim. N ajwięcej osób przystąpiło do egzaminów na kierunkach - ochrona środowiska, politologia, psychologia. III Szkoła Letnia PWS S P prowadziła zajęcia z rzeźby, malarstwa, grafiki i rysunku. N ominacje profesorskie odebrali w Belwederze następujący poznańscy naukowcy: Andrzej Józef Dzięczkowski - Instytut Archeologii i Etnologii PAN Bolesław Andrzejewski, Anna Pałubicka - UAM Bernard Kazimierz W oltman - AWF Grzegorz Skrzypczak - AR Włodzimierz Dudkowiak, Tomasz Matuszewski, Stefan Wojnecki, Włodzimierz Wróblewski, - PWSSP N a I rok studiów na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej zgłosiło się 629 kandydatów, przyjęto 196 osób. N a Oddział Stomatologii 264 kandydatów, przyjęto 72 osoby. Na Farmację 192 kandydatów, przyjęto 117. Na Analitykę Medyczną 113 kandydatów, przyjęto 50 osób. Na Wydział Pielęgniarstwa i N auki o Zdrowiu (studia stacjonarne) 132 kandydatów, przyjęto 37 osób, na ten sam Wydział (studia zaoczne) 135 kandydatów, a przyjęto 47 osób. Senat Politechniki Poznańskiej nadał tytuł doktora honoris causa dr Thomasowi M. Berberichowi, sekretarzowi Fundacji H umboldta.

Przegląd wydarzeń (czerwiec - wrzesień 1993)

Wg stanu na 23.06.1993 Politechnika Poznańska zatrudnia 2.050 osób, w tym 984 nauczycieli akademickich. Między innymi prezydent miasta W. Sz. Kaczmarek uczestniczył w promocji absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich. (31.07.) Tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu im.

A. Mickiewicza przyznano prof. Paulowi Erd6saowi, matematykowi z Węgierskiej Akademii Nauk. (02.08.) 400 uczonych z 30 krajów przyjechało do Poznania na X Międzynarodowe Sympozjum Chemii Krzemoorganicznej. (16.-20.08.) W promocji absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich i Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych przed pomnikiem Armii Poznań uczestniczył W. Sz. Kaczmarek i J. Rotnicka. (28.08.) Studia Edukacyjne to kolejny wydział otwarty od tego roku na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza.

Między innymi o współpracy w zakresie promocji miasta i uczelni rozmawiał prezydent W. Sz. Kaczmarek na spotkaniu z rektorami wszystkich poznańskich uczelni wyższych. (20.09.)

WYSTAWY

Wernisaż trzech wystaw fotograficznych: Świat dziecka ponad granicami - ponad podziałami (wyst. pokonkursowa), "Małe domy" (Janusz Kostrzewski), "Dzieci świata" (Zbigniew Staszyszyn) odbyły się w Galerii" Profil" w związku z IX Biennale Sztuki dla Dziecka. (01.06.) Wystawę prac dzieci poznańskich artystów "Pokolenie 90 - tendencj e" urozmaiciły w Galerii Polony lody od Brody. (01.06.) Galeria "U Jezuitów" zaprezentowała prace Andrzeja Macieja Łubowskiego "Dekompozycje" oraz Piotra Potworowskiego "Studia do...". (02.06.) Krzysztof Markowski wystawiał w "Galerii Polony" . (03.06.) Tego samego dnia otwarto wystawę rzeźb Kazimierza Rafalika w "Galerii Carmelitafi um".

Galeria" Garbary 4 8" przygotowała w czerwcu dwie wystawy: obrazów Beaty Pendowski ej oraz miniatur tkackich grupy twórczej " Art S p lot". ( O 7 . - 2 5 . 06. ) Obrazy i formy przestrzenne z cyklu "Portret pamięciowy" Włodzimierza Włoszkiewicza znalazły się w "Galerii Kulczyk". (09.06.) W Galerii Miejskiej BW A swoje prace prezentowali: Nils U do, Bob Versucheren i Krzysztof Pruszkowski. (12.06.) Jedną z 11 wystaw poświęconych w muzeach europejskich barokowi otwarto w Muzeum Narodowym. Ekspozycja nosiła tytuł" Teatr i mistyka. Rzeźba barokowa między Wschodem a Zachodem". (13.06.) "Galeria pod Lipami" przygotowała wystawę i pokaz Franciszka Starowieyskiego "Malarstwo i rysunek - teatr rysowania". (1520.06.) Ponad 100 prac Goyi (cykle "Okrucieństwa wojny" i "Majaki") można było oglądać w Muzeum Sztuk Użytkowych. (18.06.) Biblioteka Główna U AM przygotowała ekspozycję "Kultura i ludzie z jej kręgu". (21.06.) W Sieni Ratusza/Muzeum Historii Miasta Poznania) otwarto wystawę" Kartki z podróży bliskich i dalekich. Pocztówki z przełomu XIX i XX wieku w zbiorach Muzeum." (30.06.) W I połowie czerwca w "Art and Business Gallery" wystawiał Erik Bakke (malarstwo) w II połowie Magdalena Hoffmann (rysunek).

Grafikę i malarstwo wystawiał w lipcu w Galerii Kulczyk Eugeniusz Józefowski. (02.07.) W "Art and Business Gallery" przez okres wakacji swoje prace prezentowali artyści poznańscy na ekspozycji "Wielka wystawa małych formatów". (06-07.) Małgorzata Andrzejewska-malarstwo i Bernhardt Guski - rzeźba, gościli w Galerii "Profil". (08.08.) W Muzeum Sztuk Użytkowych miało miejsce otwarcie wystawy zabawek z kolekcji Ośrodka Wzornictwa, Oddziału Muz. N arodowego w Warszawie. Wystawa nosiła tytuł "Sarenka i wózek malowany". (30.07.) Jedynie dwa wernisaże odbyły się w Poznaniu w drugim miesiącu wakacji: 03.08. w Galerii Miejskiej BW A swoje prace prezentowala Agata Michałkowa, Wojciech Łazarczyk, Marian Rokasz, Henryk Starikiewicz, Anna Tyczyńska przed ich wyjazdem na wystawę w Galerii K U B U S w Hannowerze . 05.08. Aldona Wiśniewska, absolwentka PWSSP w Poznaniu wystawiała swoje obrazy w Galerii "Profil". Tomasz Akusz prezentował swoje obrazy w "Art and Business Gallery". (07.09.) W "Profilu" otwarto wystawę rzeźb Mirosława Sołowieja. (09.09.) Czterej artyści niemieccy prezentowali swoje prace przywiezione do Poznania z Hannoweru w ramach współpracy kulturalnej obu miast. W Galerii Miejskiej BW A wystawiono obrazy i obiekty: Astrid Eggert, Ute Hener, Vhristian Hoppe, Gabriele Regiert. (10.09.) Tego samego dnia w Muzeum Narodowym miał miejsce wernisaż wystawy "Kolekcja Kazimierza Siudy. Monety polskie XX w.

i obce z X-XX wieku". (10.09.) W piwnicach Ratusza przygotowano wystawę "Reklama dźwignią handlu. Kinowe promocje firm poznańskich w 20-leciu międzywojennym". (20.09.) M uzeum Archeologiczne przygotowało ekspozycję "Fortyfikacje średniowiecznego Poznania". (26.09.) Pierwszą w Polsce tak dużą wystawę prac Maxa Klingera otwarto w Muzeum Narodowym. Nosi ona tytuł "Kobieta. Eros. Śmierć. Graficzne cykle Maxa Klingera ".

(26.09.) Biblioteka Raczyńskich przygotowała wystawę poświęconą księdzu Wacławowi Gieburowskiemu w 50-rocznicę jego śmierci. (27.09.)

TEATR MUZYKA FILM

N a gościnne występy przyjechał do Poznania Zespół Pieśni i Tańca Śląsk. (01-02.06.) Przez pięć dni trwało w Poznaniu IX Biennale Sztuki dla Dziecka pod hasłem "Ponad granicami, ponad podziałami". (01-05.06.) Równolegle z Biennale teatry dziecięce i młodzieżowe z całego kraju prezentowały swoje spektakle w "Off - Biennale 9 3 " . (O 106.06.)

Także w ramach Biennale, Ośrodek Kultury Filmowej przygotował S-filmowy cykl "Dziecięcy bohater dorosłego kina". (O 106.06.) Między innymi koncert z okazji 45-lecia pracy artystycznej Bogny Sokorskiej złożył się na Międzynarodowy Festiwal Muzyczny "N ad pięknym, modrym Dunaj em". (O 109.06.) 58 Poznański Poranek Muzyczny wypełniła muzyka w wykonaniu Orkiestry Swarzędzkich Fabryk Mebli pod dyr. R. Gronowskiego. (06.06.) Dziewięć koncertów muzyki chóralnej - "Serenady ratuszowe" prezentowano w czasie trwania Jarmarku Świętojańskiego na Starym Rynku. (12.06.) Jubileusz 20-lecia istnienia Polskiego Teatru Tańca- Baletu Poznańskiego uczczono premierą spektaklu "Hommage aGinastera" (choreografia Barbara Golaska, Ewa Wycichowska, scenografia B. Golaska, Barbara Kędzierska) oraz wystawę fotograficzną "XX lat - 50 premier". (13.06.) Muzeum Narodowe przy współpracy Teatru Wielkiego zorganizowały "Dni Muzyki Baroku". Koncerty towarzyszyły wystawie "Teatr i mistyka" oraz sympozjum "Rzeźba wolnostojąca...". (13.-26.06.) Wielka Msza h-mol J. S. Bacha zabrzmiała w kościele 00. Bernardynów w cyklu" Muzyka w kościołach Poznania i Wielkopolski". (14.06.) Orkiestra Kameralna "Amadeus" grała z pianistką Ewą Pobłocką i skrzypkiem J arosławem Żołnierczykiem w trakcie Koncertu Targowego w auli uniwersyteckiej. (17.06.) "Stabat Mater" G. Rossiniego w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej P F P , chórów "Collegium Posnaniense" i "M otet et Madrigal" zamknęło sezon artystyczny 1992/1993. (18.06.) Tego samego wieczoru w poznańskiej Arenie wystąpił wraz z zespołem gitarzysta hiszpański Paco da Lucia. Kino "Apollo" przygotowało czerwcową premierę filmową, był to film Clinta Eastwooda "U nforgiven". (25.06.) W czasie trwania III Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Malta '93" zespoły

Przegląd wydarzeń (czerwiec - wrzesień 1993)aktorskie pokazały 50 bardzo różnorodnych spektakli. Równolegle trwały prezentacje w "Malta-Off". (29.06-04.07.) Dwa koncerty zagrał w auli D AM pianista jazzowy Adam Makowicz, grając utwory Irwinga Berlina. (30.06.) Władze miejskie Poznania przy współudziale Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego, Akademii Muzycznej, Muzeum Narodowego, Wielkopolskiego Związku Chórów i Orkiestr, Teatru Wielkiego i Pałacu Kultury przygotowały w czasie lata cykliczne imprezy muzyczne. I tak, w każdą środę tygodnia w Sali Odrodzenia Ratusza odbywały się "Letnie Koncerty Ratuszowe" (9 koncertów w lipcu i sierpniu). W każdy wieczór czwartkowy w 2 poznańskich kościołach - 00. Franciszkanów na Wzgórzu Przemysława i Św. Marcina "Staromiejskie Koncerty Organowe i Kameralne" (9 w ciągu 2 miesięcy). "Koncerty Promenadowe" w wykonaniu orkiestr dętych miały miejsce w każdą niedzielą o 12 00 przed Ratuszem i o l 7 00 w muszli koncertowej Parku Wilsona (także 9 koncertów). W co drugi poniedziałek miesiąca lipca i sierpnia w Teatrze Wielkim najsławniejsze spektakle operowe odtwarzano w cyklu "Video pod Pegazem" (6 pokazów).

N a IV Koncert Świętomarciński złożyły się m.in. kompozycje sakralne A. Corellego i F. Liszta. (10.07.) Przez cały lipiec na dziedzińcu Pałacu Kultury koncertowali artyści rockowi. Lech Raczak dyrektor Teatru 8 Dnia zrezygnował z pełnionej dotąd funkcji. W ramach akcji "La to '93" Pałac Kultury przygotował wiele atrakcyjnych imprez (muzycznych, plastycznych, tanecznych, filmowych, sportowych, turystycznych) dla dzieci pozostających w czasie wakacji w mieście. Od 10 00 oprócz weekendów dzieci mogły spędzać czas znacznie ciekawiej niż na podwórkach. W drugim z wakacyjnych miesięcy kontynuowano cykle koncertów zapoczątkowane w lipcu. N a jedyny w Polsce koncert przyjechał do poznańskiej auli uniwersyteckiej Claudio

Abbado z Młodzieżową Orkiestrą Gustawa Mahlera. Solistą był Dimitri Hvostovski.

Honorowym patronem koncertu była premier Hanna Suchocka. (13.08.) Trzy koncerty kameralne przygotowało we wrześniu Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego. (06, 07,14.09.) Amerykański reżyser DeI Hamilton przygotował w Teatrze N owym" Lot nad kukułczym gniazdem" wg Kena Keseya, ze scenografią Jeffa Guzika i muzyką Allena C. Greena. (10.09.) D tworami Góreckiego i Rachmaninowa otworzyła nowy sezon artystyczny Orkiestra Symfoniczna PFP. (10.09.) W auli uniwersyteckiej odbył się koncert charytatywny "Skrzypkowie dla neurochirurgii". (12.09.) Kolejną premierą w Teatrze Animacji była sztuka Karela Vostereka i Vaclava Koubeka "Paluszek". (17.09.) 50 rocznicę urodzin Krzysztofa Meyera uczczono koncertem, na który złożyły się utwory jubilata w wykonaniu poznańskich filharmoników. (17.09.) Koncert nadzwyczajny w dniu wyborów do Parlamentu RP miał znamienny tytuł "Muzyka łagodzi obyczaje... także polityczne", a odbył się w auli DAM. (19.09.) Inauguracja (w sezonie 1993/94) cyklu "Wtajemniczenia" poświęcona była przygotowaniom do październikowej realizacji "Święta wiosny". (20.09.) XVIII-wieczną dramę Stanisława Herakliusza Lubomirskiego "Komedyja Lopesa Starego ze Spiridionem" przygotował Teatr Polski. Sztukę wyreżyserował Tomasz Szymański, scenografię zaprojektowali Barbara i Lucjan Zachmocowie, choreografię opracował Juliusz Stańda, a muzykę napisał Andrzej Borowski. (24.09.) Kolejną Poznańską Premierą Filmową był "Ostatni Mohikanin" Michaela Munna. (24.09.) Od 12 00 do późnych godzin nocnych trwały w kilku centralnych miejscach miasta imprezy w D ni u Kuglarza. Bohaterami Dnia byli goście z Krakowa, artyści z "Piwnicy pod Baranami". (25.09.)

Przez dwa dni toczyły się finałowe " b oj e" orkiestr zakładowych w finale IV Ogólnopolskiego Przeglądu tychże. (25-26.09.) 124 koncert "Musica Sacra" odbył się w Bazylice Archikatedralnej". (26.09.) Przegląd "Kino dziedzictwa kulturowego" związany był z Europejskimi Dniami Dziedzictwa Kulturowego. Jan Józef Szczepański gościł w Teatrze Verbum. (29.09.) Przez cały miesiąc we wtorki, czwartki i soboty o godz. 12 15 i 12 4s w kościele Farnym miały miejsce koncerty organowe zatytułowane "Prezentacj e farne".

V ARIA

N a Jeziorze Maltańskim odbyły się zawody kajakarskie w ramach Pucharu Świata. (0406.06.) W niedzielne przedpołudnie na Placu Wielkopolskim miała miejsce I I I giełda rowerowa. (06.06.) 9 pożarów wybuchło przez pierwszych 5 miesięcy tego roku na terenie poznańskich lasów komunalnych (pow. 2514 ha). W czasie akcji antypirackiej zarekwirowano w Poznaniu ponad 100 tys. nielegalnych kaset magnetofonowych. (17.06.) "Warta" po zwycięstwie nad "Stilonem" zapewniła sobie awans do I ligi piłki nożnej (znalazła się w tej lidze ponownie po 43 latach) . Wykonano serię zdjęć lotniczych miasta potrzebnych do lokalizacji parkingów wielopoziomowych w centrum. Ukazał się 3 numer miesięcznika szkół średnich O. K. N . O. sprzedawany w siedzibie redakcji przy Ratajczaka 44 i w samych szkołach. 120 mm wody czyli 200 % średniej opadów dla miesiąca czerwca w Poznaniu spadło na nasze miasto w tym miesiącu. Zakończone egzaminy do szkół średnich wykazały, że największą popularnością cieszyło się VI Liceum Ogólnokształcące (164 osoby ponad limit), Liceum Marii Magdaleny (100 osób powyżej limitu), I Liceum Ogólnokształcące (79 chętnych ponad limit).

W każdy letni czwartek i sobotę o 10 00 można było podziwiać Poznań z okien specjalngo, turystycznego tramwaju. Pierwsza" Tramwaj ada" ruszyła" 8" ósmego lipca. Według obliczeń Demoskopu największą popularnością cieszy się w Poznaniu Radio S, słucha go 33% ankietowanych, dalej Radio RMI - 25%, Radio Merkury - 20%, Program I PR - 19%, Program III PR - 8 %, Radio Obywatelskie - 5 % .

Koszt kremacji w pierwszym tego typu zakładzie w Polsce na cmentarzu miłostowskim wynosi ok. 1.600 tys. zł. Przy ulicy Słowackiego otwarto gruntownie odremontowaną łaźnię miejską, czynną od 8 00 do 19 00 . Kąpiel w wannie kosztuje 15 tys. zł, kąpiel w kabinie prysznicowej 12 tys. zł. Mecz "Gazeta Wielkopolska" kontra "Radio Merkury" rozstrzygnęli na swoją korzyść (6: 5) dziennikarze prasowi. (21. 07.) Statek "J oanna" mógł powrócić na poznański odcinek Warty. (zob. VARIA KM P 12/93) Pierwszą rocznicę działalności na falach eteru obchodziło Radio RM I. Z usług Miejskiego Ośrodka Informacji Gospodarczej korzysta każdego dnia ok. 400 osób (telefonicznie i osobiście). Od 1500 do 2500 osób odwiedza w środku sezonu turystycznego Palmiarnię w Parku Wilsona.

Pod Kaponierą zainstalowano 5 nowych automatów telefonicznych, z których można uzyskać połączenie z całym światem. Za 32.100 zł (koszt jednej karty magnetycznej) można rozmawiać np. ze Stanami Zjednoczonymi 50 sekund. (03.08.) Rozpoczęto akcje zakładania blokad na koła samochodów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych. N a swoistą sensację zasługuje fakt otwarcia w Poznaniu nowego... baru mlecznego "Przysmak" usytuowanego obok kina "Bałtyk". (25.08.) Poznań, miasto uznane swego czasu za najbardziej zielone w kraju, ma dzisiaj 40 parków o łącznej powierzchni 443,5 ha. Osiemnaście z nich znajduje się na terenie Starego Miasta, 8 na terenie N owego Miasta, po 5 na Grunwaldzie i Wildzie, 4 parki są na

Przegląd wydarzeń (czerwiec - wrzesień 1993)

J eżycach. Wkrótce dojdą do już rosnących jeszcze dwa obszary zieleni, przy ulicy Rakoczego i Serbskiej i na Os. Zwycięstwa (Stare Miasto), jeden na Osiedlu Oświecenia (N owe Miasto). Ludzie niepełnosprawni sprzedawali losy Polskiego Monopolu Loteryjnego. Dochód zasilił fundusz niepełnosprawnych. U czestnicy międzynarodowej pielgrzymki (N iemcy, Holendrzy, Belgowie, Francuzi) "Marsz dla Chrystusa" na trasie BerlinMoskwa, zatrzymali się w Poznaniu modląc się na Placu Mickiewicza. (04.09.)

W strugach deszczu żeglarze obchodzili 60lecie Jacht KI ubu Wielkopolski. (04.09.) Ostatni w tym roku Piknik na Torze Poznań zgromadził chętnych do rekreacji na świeżym powietrzu. (11.09.) Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne wydało Informator Komunikacyjny z siecią tramwajową i autobusową w cenie 20 tys. zł.

Wpływy z funkcjonującej dwa miesiące Strefy Ograniczonego Postoju wyniosły 2 miliardy 400 milionów złotych. Zakłady Graficzne w Poznaniu, ul. P. Wawrzyniaka 39 Zam. nr 77715/93

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1993 R.61 Nr3/4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry