DZIAŁ BIE2ĄCY

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1929 R.7 Nr2

Czas czytania: ok. 5 min.

w południe odbyła się akademja uroczystościow.a w auli UniWefrsytetu Poznańskiego, częściowo transmitowana przez radjo, w obecności przedstawicieli władz, członków rodziny Raczyńskich. zaproszonych gości i uczestników obu zjazdów. W słowie wstępnem naszkicował p. prezydent Ratajski znaczenie instytucji i wielkość czynu i ofiary Edwarda Raczyńskiego. Chór "Hasło" pod dyrekcją p. prof. Kwaśnika odśpie;wał G. Gorczyckiego "Gaude Mater Polonia". Kierownik Bibljoteki Raczyńskich p. Dr. Andrzej Wojtkowski przedstawił charakterystykę Edwarda Raczyńskiego i olbrzymie znaczenie jego fundacji bibljotecznej. Następnie składali życzenia jubilatc'3: 1) p. naczelnik Stefan Demby imieniem Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (podnosząc zasługi pp. prezydenta Ratajskiego i dyr. Bederskiego), 2) p. pro£. Dl'. Bronisław Dembiński imieniem Polskiej Akademji Umiejętności, Poznańskiego Tow. Przyjaciół Nauk oraz Warszawskiego Tow. N.aukowego (wykazując rolę Edwarda Raczyńskiego i jego bibljoteki w polskiem życiu naukowem tudzież podnosząc pracę lat najnowszych), 3) p. pro£. Dr. Kazimie'rz Tymieniecki za rektor.a uniwersytetu poznańskiego, 4) p. dr. VoH imieniem muzeum czeskiego w Pradze, 5) p. Dr. Dolensky imieniem Związku bibljotekarzy czeskosłowackich, 6) p. pro£' Dr. Brunisław Gubrynowicz im. wydziału filoz.

uniwersytetu warszawskiego, 7) p. dyr. Dr. Ludwik Bernacki im. Zakładu Naukowego im.

Ossolińskich we Lwowie (przeprowadzając porównanie Raczyńskiego i Ossolińskiego), 8) p. prof. Dr. Kolankowski im. bibljoteki Zamoyskich, 9) p. Dr. Witold Bełza im. Bibljoteki miejskiej w Bydgoszczy. 10) p. Dr. Muszkowski, 11) p. Dr. Czerwijowski im. magistratu Warszawy, 12) p. Dr. Zygmunt Mocarski z Torunia, 13) p. prezes Biesiadecki. Instytucje poznańskie bibljoteczne złożyły według z góry powziętej uchwały - aby nie przedłuŻaĆ' ,akademji - życzenia pisemne, bibljoteki państwowe reprezentował równocześnie p. naczelnik Demby.

KRONIKA MIASTA POZNANIA

P. Dr. Wojtkowski odczytał w znacznej ilości nadesłane telegramy i listy z życzeniami dla instytucji. Akademia zakończyła się odśpiewaniem przez chórr "Hasło" psalmu B. W. Walewskiego (o godz. 13 i p6ł). Wieczorem dnia 30 maja 1929 r. wydała Bibljoteka Raczyńskich dla uczestników zjazdów i zaproszonych gości obiad w Dworze Huggera. Przemawiali pp. prezydent Ratajski n.a cześć Rzec7.ypospolitej, dyr. Zaleski na cześć rodziny Raczyńskich, Karol Raczyński na cześć prezydenta Ratajskiego, książę Andrzej Lubomirski imieniem zj.azdów na cześć Bibljoteki i Miasta, dr. Volf na cześć miasta Poznania, dyr. &.". Wierczyński na cześć gości czeskich. Dnia 31 maja 1929 r. odbył się o godzinie .t3 w 10kalac1 Bibljoteki Raczyńskich obchód jubileuszowy 50-letniej pracy bibljotekarskiej p. dyr. Antoniego Bederskiego. W pięknie przystro,jonej czytelni wschodniej i przyległych pokojach zebrali się I,iczni goście. P. prezydent Ratajski wprowadził jubilata do sali i złożył mu jako główny zwierzchnik Bibljoteki uznanie dla wytrwałej pracy i życzenia, .aby sędziwe swe lata prrzeżył w szczęściu j.aknajpełniejszem. Za Bibljotekę i Magistrat składał życzenia p. dyr. Zygmunt Zaleski w następujących słowh: Czcigodny Jubilacie! Pół stulecia a cały wiek ludzki stałeś w służbie książki.

Prawie cztery dziesiątki lat czuwałeś nad domem tym i skarbami, jakie w sobie mieści. Jeżeli oko fundatora Bibljoteki spoczywało nad tym pięknym jego tworem, natenczas wiadomem mu jest, że lepszego strażnika w śmiałych marzeniach życzyć sobie nie mógł. Miał namiestnika przy zbiorach swych, który żył tą bibljoteką, który ją tak umiłował, że jej dobro było mu świętsze niż to, o co człowiek inny się trudzi: sława, władza, pokój. Na ważnym bastjonie kultury polskiej stał mocno, twardo mąż, który służbę dla książki rozumiał tak jak rycerz pojmuje służbę dla swego sztandaru: do ostatniego tchu wytężyć całość sił. I za tę straż nad placówką - tak mi się zdaje - idea fundatora składa Ci danko W codziennej pracy bibljotecznej przyjąłeś jako obowiązek naczelny: być urzędnikiem czytelników. Ułatwić im pracę, służyć doświadczoną radą, udostępnić wszystko, co im potrze

bne i przydatne. Byłeś w dużym warsztacie pracy tym, którego wiedza i doświadczenie uzupełniały zbiory i. }ak one, stały do pomocy pracownikowi naukowemll, sam dla siebie nie szukając żadnej sławy. Za to hołd' Ci składają - wiem to napewno - tysiące tych, co przeszli przez pracownie i czytelnie Bibljoteki. Najserdeczniejszą zaś cze€.Ć' składają Tobie ci, których najgorętszą otaczałeś opieką w murach tego domu. Więcej niż ćwierć wieku gromadziła się w czytelniach tych naokoło Ciebie młodzież polska za czasów niewoli, w okresie naj cięższych walk o ,język, o myśl i o duszę polską, a Tyś ich przygarniał i wprowadzał w świat ducha w skarrbnicy piśmiennictwa polskiego zebrany. Tyś im był doradcą, przewodnikiem, ojcem. Imieniem tej młodzieży, za którą mówić mi wolno j.ako ostatniemu kierownikowi młodzieży narodowej za czasów niewoli, składam Ci głęboki hołd. A jako kilkuletni współpracownik Twój w rządzie Bibljot.i, który widział i znał pracę Twoją i z głęboką czcią uznaje dzieło Twego żywota, wiem, że sędziwy Twój wiek osłodzi Ci zadowolenie najwyźsze, świadomość ta: T u żyj e i m n o ż y swe owoce prawa zasługa kilkunastu tysięcy dni ofiarnej pracy dla kultury narodu. Następnie wręczył p. dyrr. Zaleski jubilatowi upominki ofiarowane przez Bibljotekę i Magistrat. Ze wzruszeniem podlziękował za życzenia jubilat i oświadczył. że całe swe niemal życie poświęcił pracy w Bibljotece, wiedząc, że pracuje dla niepodległej Polski, i szczęś'ciem mu najwyższem. że w wyzwolonej Ojczyźnie obchodzi złoty jubileusz swej pracy bibljotekarskiej. Z głębi serca dziękował Kuratorjum i z wdzięc.znością wspominał długoletnią ofiarną współpracę bibljotekarki p. Heleny Retz. Zakończył złożeniem tyczenia, aby Bibljoteka Raczyńskich rozwijała się i wzrrastała szczęśliwie. P. naczelnik Demby złożył imieniem Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia iPublicznego bardzo serdeczne życzenia zasłużonemu w długoletniej pracy opiekunowi zbiorów Raczyńskich. Następnie obecni goście uściśnieniem dłoni jubilata manifestowali swą cześć dla jubilata.

KRONIKA MIASTA POZNANIA

Po obchodzie dokonał p. prezes Mravi:ncisics otwarcia wielkopolskiej wystawy książki w salach parterowych Bibljoteki Raczyńskich.

Bibljoteka uświetniła stulecie sweg. istnienia następującemi wydawnictwami: J. Antoni Bederski; Druki poznańskie wieku 16-18, znajdujące się w Bibljotece Raczyńskich. Poznań 1929. Ładny druk drukarni "Ostoja". 2. Andrzej Wojtkowski: Edward Raczyński i jego dzieło. Poznań 1929. Wielkie dzieło .jubileuszowe, umiejętnie wykonane w Drukarni Św. Wojciecha. 3, Portret Edwarrda Raczyńskiego. Miedzioryt Wilka Osseckiego. Wydawnictwa te otrzymali uczestnicy zjazdów, członkowie lwrporacyj miejskich i dobrodzieje Bibljoteki. Z. Z.

KRONIKA. WAzNIEJSZYCH WYDARZEN.

10 marca If929. Udział prezydenta miasta p. C. Ratajskiego w zjeździe Międzynarodowego Związku Miast w Hiszpanji. 20 marca 1929 r. iP. radny Józef Tylczyński wybrany zastępcą przewodniczącego Rady miejskiej. toł kwietnia 1929, P. radca Maksymi1j.an Pluciński wprowadzony w urząd niepłatnego członka Magistratu. 14 kwietnia 1929. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci b.

prezydenta miasta śp. J.arogniewa Drwęskiego na wieży Górnośląskiej, ufundowanej dla podniesienia zasług jego przy założeniu Targów Poznańskich. 30 kwietnia 1929. Zgon b. ministra b. dzielnicy pruskiej śp. Józefa Wybickiego, starosty krajowego pomorskiego. 15-30 maja 1929. iPobyt pana Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego w Poznaniu.

16 m.aja 1929. Otwarcie Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu. 30-31 maja 1929. Jubileusz stuletniego istnienia Bibljoteki Raczyńskich. 50-lecie pracy bibljotekarskiej p. Dyrr. Antoniego Bederskiego.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1929 R.7 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry