ZAPISKIgo przez opata lądzkiego (Annales ColI. Posn. 1652. VII. fol. 145 v.).

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1929 R.7 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

Po Tomaszu Poncino objął kierownictwo budowy Wojciech Przybyłkowicz, o którym p. Sz. nie wspomina. (Annales 1653.

fol. 148 v.). Sprostowania wymaga r6wnież sprawa kupna logrodu od Skórzewskich. P. Sz. podaje, iż og!ród ten kosztował 100 florenów. podczas gdy kronika kolegjum podaje jako cenę 700 florenów. Sumę 100 florenów zapłacili Jezuici w tym samym czasie, w Jakim miało miejsce kupno ogrodu, tj. w r. 1626. Pannom Katarzynkom na wyrównanie długu powstałego wskutek kupna "prO' materia tempIe" domu od dozorcy łaźni miejskiej (Annales ColI. Posn. 1626 VI. fol. 97 v.). Otwartą pozostaje kwest ja, ktO' był "inicjatorem budowy nowego kościoła". Z kroniki rzecz ta jasno nie wynika. Twierdzenia p. Sz., oparte rzekomo na tejże kronice, ..że Bartłomiej W ąsowski był nim, dzięki jego exquisitae inventiones" nie jest zupełnie ścisłe, albowiem kr.onika mówi, iż przyczynił się do ozdobienia kościoła "ob exquisHas in illius ornamentis iJnventiones" (His1. ColI. Posn. t. II. 1687 X fol. 39). Dla wyjaśnienia sprawy budowy kopuły przytaczam wyjątek z kroniki w orginalnem brzmieniu: "Joannes Catenaci, Italus architectus, circa secundum navim et copulam laboravit, iuxta ideam positam in prima navi a R. P. Wąsowski oHm rectore Nuius ColIegii" (His1. ColI. Posn. S. I. t. II. fol. 70) Z powyższych kilku uwag wynika. iż p. Sz. nie ustaliła faktów ważnych i istotnych w historji Jezuitów poznańskich, co mogła była uczynić na podstawie źródeł, które 'stały do jej dyspozycji.

STULECIE ISTNIENIA BIBLJOTEKI RACZYNSKI'CH.

W maju 1929 r. minęło lat sto od chwili oddania Bibljoteki Raczyńskich do użytku publicznego. 'Celem uświetnienia UTOczystości jubileuszowej zaprosiło Kuratorjum Bibljoteki w r. 1928 zjazdy b.ibljotekarzy i bibljofilów polskich na rok bieżący do iPoznania. Jakkolwiek normalnie zjazdy te zwoływane są co dwa lata, chętnie zgodziły się oba zespoły na zwołanie zjazdu w odstępie rocznym do miasta Poznania. Zjazdy te obradowały w dniach od 30 maja do 2 czerwca 1929 r. z niemałą - sądzimy - korzyścią dla rozwoju książki i czytelnictwa. W ramach zjazdu mieściła się uroczystość Bibljoteki, obchód 50-letniej pracy zawodowej p. dyxektora Antoniego Bederskiego. a nadto także obchód 100 setnej ukazania się pierwszego wydawnictwa Biblioteki Kórnickiei. Przebie1!u zjazdu nie możemy na miejscu tem opisać ściśle, ponieważ wypadałoby analoicznie potraktować długi szereg zjazdów zwoływanych do Poznania w roku wystawy krajowej, a na to nie pozwalaią, nam ramy naszeo czasoDisma. Udział czynników mieiskich w zieździe bibliofilów i bibliotekarzy był szczególnie rozleJ!ły i żywy, ze wzJ!lędu właśnie na iniciatywę Kuratorjum Bibljoteki oraz zespolenie jej uroczystości ze zjazdem. W komitecie organizacyjnym współpracowali pp. Prezydent Ratajski jako przewodniczący wspólnego komitetu obu zjazdów, dyr. Zaleski i Dr. Wojtkowski. W uroczystościach Bibljoteki brały udział korporacje miejskiej Bibljoteka wydała bankiet, oddała swe lokale na cele wielkopolskiej wystawy książek, ułatwiając w szerokiej mierze prace zJazdowe. miasto osobno wydało raut na rzecz zjazdu. B.ibljoteka była wspaniale iluminowana i przystrojona zielenią i kwieciem. Obchód stulecia istnienia Bibljoteki rrozpoczął się nabożeństwem w kościele farnym dnia 30 maja 1929. O' godzinie 12

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1929 R.7 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry