PRZEGLĄD WYDARZEŃ W POZNANIUstyczeń - maj 1993

Kronika Miasta Poznania 1993 R.61 Nr1/2

Czas czytania: ok. 42 min.

RADA MIEJSKA

N owym rzecznikiem prasowym prezydenta Poznania został Marian Stańczak. (04.01.) Sesję LXXIII rozpoczęła symboliczna minuta ciszy ku czci zmarłego członka Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej RM, Pawła Rudnickiego. W części pierwszej obrad zebrani radni opiniowali projekty uchwał podatkowych. Ustalono, że roczna stawka podatku od budynków mieszkalnych lub ich części wynosić będzie 979 zł za l m 2 powierzchni użytkowej. W budynku, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza stawka wynosi 26.920 zł na l m 2 powierzchni. Ustalono także kto może być zwolniony z powyższych opłat (zakłady budżetowe miasta, budynki należące do inwalidów I gr., którzy sami się utrzymują, instytucje charytatywne). Radni obniżyli podatek (o 5 0%) od pojazdów samochodowych napędzanych benzyną bezołowiową oraz samochody uznane za zabytkowe. Od innych samochodów podatek wynosi od 216 tys. zł do 4.260.000 tys. w zależności od pojemności silnika. Roczny podatek od psa będzie w Poznaniu wynosił 97.900 zł (zwolnieni są z płacenia tego podatku renciści i inwalidzi, którzy ukończyli 60 lat). Podjęto także uchwały w sprawie sprzedaży gruntów będących własnością miasta przy ulicy Gronowej. Obrady pierwszej tego roku, a 73 w obecnej kadencji sesji Rady zakończyła informacja Prezydenta W. Sz. Kaczmarka o pracy Zarządu i realizacji uchwał RM oraz o spotkaniu przedstawicieli Rad Miejskich 9polskich miast, które odbyło się 15.01. (19.01.) N a drugiej styczniowej sesji radni dokonali wyborów uzupełniających na stanowisko wiceprzewodniczącego Rady. W wyniku tajnego głosowania na powyższe stanowisko wybrano radnego P. Chudzińskiego. W dalszej części obrad zajmowano się sprawami budownictwa mieszkaniowego. Wiceprezydent J. May przedstawił zebranym założenia reformy budownictwa komunalnego. Radni Dziewoiski, Pawlak, Wiesiołowski omówili kwestie szczegółowe związane z problemem mieszkaniowym. Debata mieszkaniowa odbywała się przy braku quorum. Radny Kręglewski w trzeciej części obrad mówił o możliwości wprowadzenia książeczek gruntowych, oszczędnościowo-budowlanych. Projekt wzbudził zainteresowanie. Radni przyjęli rezygnację P. Bieleckiego i P. Chudzińskiego z funkcji sekretarzy Rady, na ich miejsce wybrano A. Futymskiego i A. Jazdona. (26.01.) Sesję LXXV Rady Miejskiej wypełniła debata nad projektem uchwały budżetowej miasta na rok 1993. Założenia ogólne wraz z autopoprawkami przedstawił prezydent W. Sz. Kaczmarek, ustalając kwotę budżetu na sumę l biliona 272 miliardów 631 milionów złotych.

Omówiono wykonanie dochodów za rok 1992. Tegoroczne dochody opierać się będą na podatkach od osób prawnych i fizycznych. Radny J. Skuratowicz wnioskował o zwiększenie dochodów budżetu o l mld zł z opłat

Przegląd wydarzeń (styczeń - maj 1993)reklamowych. Wniosek zaakceptowano. Nie przyjęto natomiast wniosku (także J.

Skuratowicza) w sprawie podwyższenia projektowanych dochodów z mandatów (z 2 do 4 mld).

Radni dyskutowali nad przyznaniem pieniędzy na wiele różnych celów m.in. melioracje, wynagrodzenia nauczycieli, utrzymanie terenów zielonych, budowy parkin - gów, promocji kultury itd. Wielka ilość problemów wiążących się z budżetem nie pozwoliła na zamknięcie tego tematu w czasie jednej sesji, w związku z czym radni kontynuować będą obrady na kolejnym posiedzeniu. Po tygodniu obrady rozpoczęły się od rozpatrzenia szczegółowych wniosków budżetowych. Następnie radni przyjęli zaproponowany przez radnego K. Janowskiego wniosek by zobowiązać Zarząd Miasta do opracowania zasad polityki płacowej w jednostkach podległych miastu oraz kwotowego określenia podwyżek. Ostatecznie radni poznańskiej Rady usta1ili wydatki Miasta na rok 1993 na 1 bilion 273 mld 631 min zł, które po uwzględnieniu 29 miliardowego kredytu wzrosną do 1 biliona 302 mld 631 min zł. Wydatki bieżące to 955 mld 881 min zł, wydatki majątkowe zamykają się kwotą 346 mld 750 min zł. Przed przerwą w obradach podjęto jeszcze uchwały w sprawie zmian osobowych w Komisjach RM. W popołudniowej części obrad (była to już sesja LXXVI) radni przystąpili do wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej. W wyniku głosowania radny Markiewicz wybrany został do składu Komisji Rewizyjnej.

Z kolei A. Porawski udzielił zebranym informacji o pracach Związku Miast Polskich. Na zakończenie obrad podjęto uchwały w sprawie lokalizacji ośrodków gry "bingo" (na ul. Gwarnej i Wrocławskiej) i reorganizacji Komisji Inwentaryzacyjnej. (23.02.) Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej w II półroczu 1992 roku otworzyło drugą część sesji rozpoczętej 23.02.

W dalszej części obrad powołano do życia Doraźną Komisję Rady Miejskiej Poznania d/s Budownictwa Mieszkaniowego (Komunalnego). Sprawy mieszkaniowe były dotąd rozpatrywane w wielu różnych komisjach Rady. Powołany zespół ludzi ma m.in. projektować sposoby rozwiązywania problemów mieszkań, wypracowywać propozycje dotyczące budowy domów komunalnych, inicjować współdziałanie z inwestorami i bankami. W skład nowej Komisji weszło 9 radnych.

Część druga obrad wypełniła dyskusja nad programem kierunków działania władz miejskich Poznania na lata 1992-1994 na tle perspektywicznych kierunków rozwoju miasta. Przyjęto go stosunkiem głosów - 27 za, 2 przeciw, 8 wstrzymujących.

(02.03. ) W porannej części obrad LXXVII sesji Rady Miejskiej podjęto uchwały w sprawie ważności wyborów do Rady Osiedla PoznariWola oraz zasad finansowania działalności samorządów osiedlowych. Po przerwie wznowiono obrady nad projektem uchwały budżetowej w zakresie wydatków majątkowych. Przedłożono dwa projekty takich wydatków, jeden sporządzony przez Zarząd Miasta, drugi przez Komisję Gospodarki Komunalnej i Klub Radnych Liberałów.

Po długiej, wielokierunkowej dyskusji wydatki majątkowe określono na kwotę 346 mld 750 min zł, na rezerwę przeznaczono 3 mld 210 min zł. W części końcowej obrad radny K. Janowski odczytał zebranym list podpisany przez 33 radnych, stwierdzający że Prezydent miasta utracił ich zaufanie, wobec czego wnioskują o odwołanie W. Sz. Kaczmarka z pełnionej dotąd funkcji. Głównymi zarzutami zawartymi w liście była opieszałość wrealizacji uchwał, zła gospodarka fmansami, brak regulaminu działalności U rządu Miejskiego. Wniosek postanowiono rozpatrzyć na następnym posiedzeniu Rady. (09.03.) Jednym punktem sesji LXXVIII było rozpatrzenie wniosku przedłożonego radnym dwa tygodnie wcześniej.

Przypomnieć należy, że w obecnej kadencji W. Sz. Kaczmarka różne grupy radnych już trzykrotnie usiłowały zmusić do opuszczenia Rady Miejskiej (wrzesień 1990, styczeń 1992, kwiecień 1992). Tym razem wniosek postawili radni z PChD, Klubu Radnych Liberałów i Prawicy Demokratycznej. Dwa dni przed sesją w lokalnym programie telewizyjnym miał miejsce program "na żywo", w którym publicznie przedstawiciele różnych opcji zaprezentowali swój punkt widzenia na powyższy problem. Komisja Rewizyjna wcześniej rozpatrzyła wniosek uznając go za uzasadniony. Zarzuty wysunięte przeciwko Prezydentowi zebrano w 5 grup: organizacja i kierowanie U rzędem przygotowanie projektów i realizacja uchwał Rady gospodarowanie mieniem komunalnym program funkcjonowania miasta współpraca z podmiotami gospodarczymi. Z oceną Komisji Rewizyjnej nie zgodził się radny J. Firlik, przedstawiając zebranym kontrargumenty, z którymi zgodziło się 14 radnych. Po godzinnej przerwie prezydent Kaczmarek ustosunkował się do postawionych zarzutów. Następnie głos zabrał wiceprezydent T. Kayser, który w imieniu Zarządu Miasta, Skarbnika i Sekretarza stwierdził, iż postawione Prezydentowi zarzuty nie dotyczą wyłącznie jego osoby, lecz całego Zarządu Miasta. Po kolejnej, tym razem 2-godzinnej przerwie Prezydent Kaczmarek w imieniu Zarządu oświadczył, że może podjąć prace nad wdrożeniem nowej koncepcji zasad funkcjonowania i organizacji U rzędu i Zarządu. Kontaktami z Radą miałby się zająć jeden z członków Zarządu. Po tej wypowiedzi głos zabrali przedstawiciele różnych Klubów, a także jeden z przybyłych na sesję mieszkańców Poznania ustosunkowując się do zaistniałej w Radzie sytuacji. W końcu radni przystąpili do tajnego głosowania, które przyniosło następujące wyniki: za zmianą na stanowisku Prezydenta głosowało 31 radnych, przeciw 23, 2 osobywstrzymały się od głosu. Liczba 31 głosów nie była wystarczająca do odwołania, gdyż mogła to uczynić jedynie bezwzględna większość Rady (czyli 33 głosy) w obecności 2/3 składu Rady. (Pełen skład Rady to 64 osoby) . Po głosowaniu Prezydent W. Sz. Kaczmarek podziękował swoim zwolennikom oraz wyraził gotowość współpracy z tymi, którzy jeszcze jego zwolennikami nie są. " T o nie jest żadne zwycięstwo. Ja zostałem, a nie wygrałem" powiedział Prezydent. (23.03.) Ostatnią w marcu sesję rozpoczęto od wysłuchania oświadczenia radnego J. Skuratowicza (popartego 8 głosami) protestującego przeciwko nieprawdziwej ocenie pracy niektórych radnych, zaprezentowanej w poznańskich mass-mediach. N astępnie radni uzupełnili (o 6 osób) skład Doraźnej Komisji Mieszkaniowej.

O stanie bezpieczeństwa miasta poinformowali radnych przedstawiciele Policji Państwowej, Municypalnej i Straży Pożarnej. W dalszej części obrad Sekretarz Rady W.

Kulak przedstawił wniosek dotyczący przyznania odznczenia "Zasłużony dla Miasta Poznania" generałowi Pierre de Tonquedec za rozwijanie kontaków Poznania z Bretanią. Przyjęte na tej sesji uchwały dotyczyły m.in.: opłat targowych, zakupu niruchomości na własność miasta, likwidacji Dyrekcji Rozbudowy Miasta Poznania. A. N owotny złożył radnym sprawozdanie ze spotkania Przewodniczących i radnych Rad Miejskich 9 największych miast Polski, które odbyło się w Krakowie. Na zakończenie sesji Prezydent W. Sz. Kaczmarek mówił o aktualnych pracach Zarządu Miasta i realizacji U chwał Rady Miejski ej. ( 3 O . O 3. ) LXXX sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się od poinformowania radnych przez J. Kaczmarka o utworzeniu kolejnego klubu radnych w poznańskiej Radzie. Jest to tym razem Klub Radnych Niezależnych, którego członkami są, jak nazwa wskazuje, ludzie nie będący działaczami żadnej partii politycznej, a celem ich działań jest wyłącznie dobro Poznania i jego mieszkańców.

Przegląd wydarzeń (styczeń - maj 1993)

Symboliczną minutą ciszy uczczono pamięć zmarłej bohaterki wydarzeń Czerwca 56 Heleny Przybyłek- Porębnej.

N astępnie poszerzono zakres możliwości przyznawania Nagrody Naukowej Miasta Poznania.

Po dyskusji i przeprowadzeniu głosowania przyjęto uchwałę o wysokości dotacji wspierających samorządy osiedlowe. Dyrektor M P K J. Babiak przedstawił radnym wyniki osiągnięte przez wprowadzenie biletów czasowych w poznańskich tramwajach. Okres próbny zakończył się pomyślnie (zwiększona ilość pasażerów = zwiększenie zysków) i M P K zamierza wprowadzić kasowniki czasowe także w autobusach. Następnie Rada wybrała ze swego grona przedstawiciela miasta do Rady Fundacji Poznań - Ule et Vilaine. Po głosowaniu, obok Prezydenta W. Sz. Kaczmarka, Poznań reprezentować będzie radny Jan Skuratowicz.

Przedstawicielami Rady Miejskiej w spółce "Rethmann - S ani te ch - Poznań" wybrano R. Olszewskiego i K. Latkowskiego. Z kolei radni B. Turkiewicz i S. Leszczyński wybrani zostali jako przedstawiciele Miasta w spółce" Posnania". Sesja Rady miała zakończyć się wysłuchaniem infomacji o dyskusji która odbyła się w kolegium redakcyjnym Kroniki Miasta Poznania, a dotyczyła sposobów jej redagowania. Przewodnicząca Rady J. Rotnicka przypomniała, że jesienią roku ubiegłego radny Z. Markiewicz złożył wniosek o odwołanie z funkcji przewodniczącego kolegium redakcyjnego Jacka Wiesiołowskiego ze względu na zły, zdaniem radnego, sposób redagowania Kroniki. Po tym wstępie Przewodnicząca odczytała list sekretarza redakcji Kroniki Miasta Poznania, z prośbą do wydziałów U rzędu Miejskiego o przekazywanie materiałów i informacji dotyczących ich pracy do redakcji Kroniki. Radny J. Pazder zaproponował by dyskusję na ten temat przenieść do czasu przedstawienia sprawozdania z pracy kolegium redakcyjnego za rok 1992. Wniosek przyjęto większością głosów.

(20.04.)

Absolutorium dla Zarządu Miasta Poznania z wykonania budżetu w roku 1992 wypełniło LXXXI sesję Rady Miejskiej. Prezydent miasta oraz Skarbnik przedstawili sprawozdanie z wykonania budżetu w roku ubiegłym oraz z działalności finansowej. Po stronie dochodów budżet miasta nie został zrealizowany w pełni, i wyniósł l bilion 442 mld zł, w części wydatków zaś l bilion 483 mld złotych. Pokrycie wynikłej różnicy uzyskane z kredytu na wydatki bieżące (30 mld), kredytu inwestycyjnego (5 mld) i kredytu Banku Turystyki (5 mld).

Stanowisko w sprawie absolutorium zajęły Komisje Rady Miejskiej oraz Kluby radnych działające w Radzie. Kom. Rewizyjna nie wypowiedziała się jednoznacznie za lub przeciw udzieleniu Zarządowi absolutorium. Kom. Finansowa zaaprobowała wykonania budżetu, Kom. Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego nie zajęła stanowiska, Kom. Kultury i N auki zaaprobowała istniejącą sytuację. Kom. Oświaty i Wychowania negatywnie ustosunkowała się do wykonania budżetu w części "oświata i wychowanie". Komisja Gospodarki Komunalnej nie zajęła stanowiska, Kom. Kultury Fizycznej i Turystyki mimo uwag zaaprobowała wykonanie budżetu. Komisje: Ekologiczna, Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego, Informacji i Relacji Zewnętrznych, Rolnictwa i Leśnictwa, Gospodarki Gruntami Miejskimi nie zajęły zdecydowanego stanowiska w powyższej kwestii. KI u b Radnych P C h D stwierdził, że jego członkowie głosować będą zgodnie z własnymi przekonaniami, chociaż generalnie należałoby się wstrzymać od głosu. Klub Prawicy Demokratycznej wypowiedział się przeciw udzieleniu absolutorium, Klub Radnych Liberałów postanowił głosować za udzieleniem absolutorium podobnie jak Klub Unii Demokratycznej i Radnych Niezależnych.

N astępnie radni zgłaszali wnioski i pytania do członków Zarządu Miasta, na które nie zawsze otrzymywali zadawalające ich odpowiedzi. W tajnym głosowaniu radni stosunkiem głosów 27 za, 16 przeciw, 7 wstrzymujących się udzielili Zarządowi Miasta absolutorium. Prezydent W. Sz. Kaczmarek podziękował radnym za pozytywną ocenę zapewniając o konieczności poprawienia błędów i niedopatrzeń. Po przerwie Prezydent przedstawił sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności administracyjnej Zarządu (od 28.04.92 do 27.04.93.) Dyskusja, zgłoszone uwagi i wnioski przyniosły listę 9 (każdorazowo poddanych głosowaniu) wniosków kierunkowych dla działania władz miejskich. (27.04.) Sesję rozpoczęto od podjęcia uchwały w sprawie dokonania zmian w przyjętej w marcu uchwale budżetowej. N astępnie radni rozpatrywali możliwość wprowadzenia biletów czasowych w poznańskich autobusach co umożliwiłoby przesiadki komunikacyjne ograniczone jedynie czasem. Wprowadzono nowy bilet 90-minutowy. W głosowaniu radni wybrali reprezentanta Miasta w Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia, został nim radny H. Pawlaczyk. Członkiem Rady Nadzorczej M T P ze strony Miasta będzie T. Kayser.

Przewodnicząca J. Rotnicka odczytała list podziękowanie od Prezydenta Szczecina za udział przedstawicieli Poznania w uroczystościach 750-lecia Szczecina. Przeczytano także list otwarty do Zarządu Miasta w sprawie przyszłości Odwachu. Pismo wystosował Okręg Poznański KPN, sprzeciwiając się planowanej likwidacji Wielkopolskiego Muzeum Historycznego, które zajmuje obecnie ten budynek. W końcowej części obrad podjęto ochwałę w sprawie dzierżawy gruntu będącego własnością miasta. (11.05.)

POZNAŃ POLITYCZNY

N a spotkanie z członkami poznańskiej Unii Demokratycznej przyjechał Tadeusz Mazowiecki. (04.01.) Zjazd lokalnej SdRP wybrał swoją Radę Wojewódzką. (09.01.)

Walne zebranie członków Unii Pracy okręgu poznańskiego wybrało 11 kandydatów na Kongres Ogólnopolski. (10. O 1.) Antoni Maciarewicz i Piotr Walerych spotkali się z mieszkańcami Poznania w sali N O T - u, gdzie oprócz dyskusji na aktualne tematy promowano książkę "Lewy czerwcowy". (14.0 1.) Przedstawiciele tzw. "Sieci" spotkali się w Zakładach Cegielskiego. (15.01.) Przewodnicząca OPZZ Ewa Spychalska, poznańska posłanka Krystyna Łybicka i Włodzimierz Cimoszewicz spotkali się z dziennikarzami w wojewódzkiej siedzibie SdRP w Poznaniu. (19.01.) Do władz centralnych Unii Pracy weszli z Poznania - Wiesława Ziółkowska (przewodnicząca) i Marek Pol (członek Prezydium). (24.01.) Andrzej N owotny stanął na czele KI ubu Radnych PChD. (26.01.) Parlamentarzyści Kongresu Liberalno-Demokratycznego spotkali się z radnymi miejskimi z Klubu Liberałów oraz poznańskimi dziennikarzami. Rozmawiano o aktualnych sprawach lokalnych i ogólnopolskich. (01.02.) Posłanka Teresa Liszcz, przewodnicząca Sejmowej Komisji Ustawodawczej przyjechała do Poznania na spotkanie z członkami KZ NSZZ "Solidarność" UAM, Porozumienia Centrum i wszystkimi zainteresowanymi problematyką władzy ustawodawczej. Powołano Tymczasowy Zarząd Regionalny Ruchu Chrzęścijańsko- Narodowego Akcja Polska, na czele którego stanął Piotr Walerych. (02.02.) Między innymi o budżecie państwa rozmawiali dziennikarze na konferencji prasowej z działaczami poznńskiej Unii Pracy. (09.02.) N a zaproszenie K L - D przyjechał do Poznania wicemarszałek Sejmu RP prof. Jacek Kurczewski by spotkać się z przedstawicielami poznańskich uczelni, politykami, mieszkańcami miasta. (09.02.) Okręg Poznański KPN gościł w swojej siedzibie I sekretarza Ambasady Stanów Zjednoczonych d.s. politycznych G. C. Andersona. Rozmawiano o sytuacji politycznej i gospodarczej Polski. (11.02.)

Przegląd wydarzeń (styczeń - maj 1993)

Minister d.s. współpracy gospodarczej z EWG J. K. Bielecki rozmawiał z poznańskimi biznesmenami i dyrektorem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. (25.02.) Donald Tusk przyjechał do Poznania na spotkanie ze studentami Uniwersytetu. (26.02.) Wicemarszałek Sejmu Józef Zych spotkał się z ludowcami województwa poznańskiego. (26.02.) Sławomir Stelmasiak stanął na czele poznańskiego oddziału KL- D. (27.02.) Przewodniczącym Prezydium Rady Unii Wielkopolan został wybrany Michał Wojtczak. Pierwszym zadaniem nowej Rady będzie przygotowanie Walnego Zgromadzenia Unii. (06.03.) O systemie podatkowym mówił J. KorwinMikke na wykładzie zorganizowanym przez Związek Akademicki "M łoda Polska". (08.03.) O godzinie 9 00 przedstawiciele "Solidarności" służby zdrowia, oświaty i nauki, środowisk kultury wręczyli przedstawicielowi wojewody poznańskiego petycję zawierającą protest przeciwko ograniczaniu wydatków na edukację, ochronę zdrowia, naukę i kulturę. (12.03.) Do szczelnie wypełnionej sali N O T - u przybyli na spotkanie z mieszkańcami Poznania J arosław Kaczyński i Jan Parys. (13.03.) Obradował Zjazd Kierownictwa Obszaru VI Zachodniego KNP. (14.03.) Tylko przez kilka godzin przebywał w mieście Prezydent RP Lech Wałęsa, odwiedzając Zakłady H. Cegielskiego i składając kwiaty pod pomnikiem Czerwca 1956. (25.03.) Członkowie lokalnej Unii Pracy obradowali w Pałacu Działyńskich. (27.03.) Zjazd Regionalny Unii Demokratycznej gościł na swoich obradach premier Hannę Suchocką. (28.03.) Na zaproszenie Zarządu Regionu ZChN przyjechał do Poznania kierownik Centralnego Urzędu Planowania minister Jerzy Kropiwnicki. (29.03.) Pierwsza w Poznaniu manifestacja bezrobotnych odbyła się na Starym Rynku. (04.04.) Wielkopolska Koalicja dla Rzeczypospolitej (Akcja Polska, Ruch dla Rzeczypospolitej, Ruch II Rzeczypospolitej, Partia Wolności) wypowiedziały się za reformą działańprywatyzacyjnych i reprywatyzacyjnych oraz za większościową ordynacją wyborczą. Jan Olszewski, lider Ruchu dla Rzeczypospolitej spotkał się na konferencji prasowej z poznańskimi dziennikarzami, przedstawiając swój program gospodarczy. (05.04.) Marek Markiewicz, prezes Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Lech Dymarski, członek tej Rady, spotkali się na konferencji prasowej z dziennikarzami, szefami publicznych i prywatnych stacji radiowych i telewizyjnych. (09.04.) Aleksander Łuczak, wiceprzewodniczący Rady N aczelnej P S L, spotkał się w Poznaniu z wielkopolskimi członkami Stronnictwa. (19.04.) Członkowie Poznańskiego Koła Unii Wielkopolan ustalili datę II Zjazdu Unii na 22 maja b.r. (26.04.) Z udziałem Janusza Korwina- Mikke na Placu C. Ratajskiego odbył się wiec członków i sympatyków Unii Polityki Realnej w sprawie podatków. (31.04.) Związkowcy" Solidarności" przekazali na ręce wicewojewody E. Sikory petycję do premier Hanny Suchockiej. Pracownicy służby zdrowia domagają się uregulowań finansowych i organizacyjnych w ich resorcie. (05.05.) W szkołach poznańskich odbywał się strajk nauczycieli, zahaczający swym zasięgiem o czas egzaminów maturalnych. Wiec protestacyjny przed szpitalem im. Raszei był kolejnym wyrazem niezadowolenia pracowników służby zdrowia. (10.05.) Aleksander Hall zaprosił mieszkańców Poznania na spotkanie, którego tematem była koalicja rządowa i jej aktualna kondycja. (12.05.) Lider Partii Wolności Kornel Morawiecki mówił na spotkaniu z przybyłymi mieszkańcami miasta o pobudzaniu społeczeństwa do większej aktywności. (14.05.) Wiesława Ziółkowska i minister Janusz Lewandowski uczestniczyli w dyskusji zorganizowanej przez Akademię Ekonomiczną. Kolejny protest służby zdrowia miał miejsce przed Wielkopolskim Centrum Onkologicznym na Garbarach. (20.05.)

Przewodniczący Komisji Krajowej "Solidarności", Marian Krzaklewski, wziął udział w Walnym Zebraniu Delegatów Wielkopolskiej "S olidarności". (23. O 5.) Przedstawiciele Polskiego Ruchu Monarchistycznego spotkali się z przedstawicielem króla Bułgarii, Rossą Minczewem. (26.05.)

SPRAWY PUBLICZNE

Od nowego roku w poznańskich tramwajach obowiązują bilety czasowe: lO-minutowe za 1.800 zł, 30-minutowe za 3.600 zł i 60minutowe w cenie 5.400 zł. W autobusach bilety takie wprowadzone zostaną w terminie późniejszym. (01.01.) Także od początku roku, poznańskie śmieci wywozić będzie Spółka Rethmann - Sanitech. W Urzędzie Miejskim przebywał sprawozdawca Komisji Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych Tadeusz Mazowiecki, który podziękował Radzie Miejskiej za dobrą organizację pomocy dla Osijeku (była Jugosławia) . Związek Literatów Polskich zaprosił na swój Poniedziałek Literacki Przemysława Bystrzyckiego. (04.0 1.) Targowisko na Rynku Łazarskim przejęło Wielkopolskie Stowarzyszenie Kupców.

Zmieniły się wysokości opłat i stoły-stragany. Prezydent W. Sz. Kaczmarek wziął udział w obchodach 750-lecia Brna. (05.01.) Wiceprezydent J. Łukomski spotkał się w Warszawie z przedstawicielami Europejskiego Stowarzyszenia Zarządzania Ochroną Zdrowia oraz pełnomocnikiem ministra ds.

pożyczek zagranicznych. (06.01.) Wieczór promocyjny nowych arkuszy i książek pisarzy poznańskich odbył się w Klubie Literackim Pałacu Kultury. (06.01.) Przedstawiciele władz miejskich ustalali koncepcje i sposoby likwidacji odpadów komunalnych z pracownikami specjalistycznych firm przybyłymi do miasta ze Stanów Zjednoczonych. (08.01.) Ukazał się pierwszy numer kwartalnika artystycznego ARTELIER wydawanego z inspiracji Galerii Miejskiej BW A.

W Szpitalu Klinicznym nr 5 przy ul. Szpitalnej matki mogą przebywać na oddziałach wraz ze swoimi chorymi dziećmi. Koszt jednej doby pobytu matki wynosi 60 tys. zł.

Posiłki wegetariańskie zaczęło wydawać za darmo na Dworcu Głównym PKP Stowarzyszenie Hare Kryszna. Chemicy z całej Wielkopolski obradowali w Poznaniu. (09.01.) Wojewoda W. Łęcki spotkał się z 300 osobami, które szczególnie wyróżniły się swoją działalnością w naszym regionie. (09.01.) Anna Kopczyńska, kurator wystawy "Szkło młodych", spotkała się z zainteresowanymi tym gatunkiem sztuki w ramach N iedzielnych Spotkań w Muzeum Narodowym. (10.01.) 95 firm obuwniczych wzięło udział w targach obuwia. (11.01.) KrzysztofModelski w cyklu "Wykładów o Poznaniu" mówił o poznańskim epizodzie w życiu filozofa żydowskiego Salomona Maimona. (12.01.) W ramach spotkań" Pro Arte" Lidia Cieślińska przybliżyła zebranym w Muzeum Narodowym miłośnikom sztuki - Rembrandta, malarza baroku. (12.01.) Prezydent W. Sz. Kaczmarek uczestniczył w warszawskim spotkaniu Krajowej Izby Gospodarczej. Następnego dnia prezydent wziął udział w spotkaniu przedstawicieli zrzeszeń samorządowych Polski i Niemiec. (13.01.) Wiktor Woroszylski był gościem kolejnego "Czwartku Literackiego", który jak zawsze odbył się w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich. (14.01.) Przedstawiciele Rad Miej skich Warszawy, Wrocławia, Szczecina, Katowic, Lublina, Gdańska, Łodzi, Krakowa i Poznania dyskutowali m.in. o nauce i kulturze, gospodarce komunalnej i zagospodarowaniu przestrzennym dużych miast. (15.01.) "Balem sezonu" nazwać można Pierwszy Wielkopolski Bal Biznesu. Wstęp kosztował 4 min zł i przeznaczony był na cele charytatywne. (15.01.) Zygmunt Dolczewski przedstawił w ramach "Niedzielnego wykładu" dary i nabytki Muzeum Sztuk Użytkowych. (17.01.)

Przegląd wydarzeń (styczeń - maj 1993)

Władze miasta, naukowcy, biznesmeni, dziennikarze spotkali się w Poznaniu z premierem rządu krajowego Brandenburgii Manfredem Stolpe. (18.01.) Japońscy eksperci badający przez kilka miesięcy poznańskie odpady pozostawili 3-tomową ekspertyzę niezwykle przydatną w rozwiązaniu tak ważnego dla funkcjonowania miasta problemu. Poznańskie Koło Unii Wielkopolan zainicjowało utworzenie Wielkopolskiej Rady Gospodarczej. (19.01.) Polski portret trumienny był tematem prelekcji Joanny Dziubkowej w ramach spotkań " P r o Art e ". ( 19. O l. ) N a kolejnym posiedzeniu obradował Sejmik Samorządowy województwa poznańskiego.

(20.01.) W czasie "Niedzielnego spotkania z komisarzami wystaw", po swojej wystawie "Poznaniak na Kresach" oprowadzał Jarosław Mulczyński. (24.01.) Bohaterem" Spotkania z obrazem" było dzieło Palma Vecchio "Sacra conversazione", o którym mówiła Helena Stęszewska. (26.01.) Paweł Kuraszkiewicz został honorowym konsulem otwartego w naszym mieście konsulatu Królestwa Holandii. Sesja Krajowego Sejmiku Samorządów Terytorialnych poświęcona była m.in. sprawie szkół gminnych i powołaniu Krajowej Izby Gmin. (28.01.) Przez cały poświąteczny miesiąc, w wielu stowarzyszeniach, związkach, organizacjach, grupach odbywały się spotkania opłatkowo-noworoczne. N a kolejne niedzielne spotkanie w Muzeum N arodowym zaprosiła wszystkich miłośników malarstwa Witolda Pruszkowskiego, kustosz tej wystawy Dorota Suchocka. (31.01.) Zamknięto targowisko przy Drodze Dębińskiej. Część handlowców przeniosła się ze swoimi towarami na nowe tereny targowe we Franowie. (01.02.) Prezydent W. Sz. Kaczmarek spotkał się z pracownikami Instytutu Zachodniego. (02.02. ) Rozpoczęły się pierwsze tegoroczne imprezy targowe: BUDMA - Międzynarodowe

Targi Budownictwa, Securex - Międzynarodowa Wystawa Zabezpieczeń Mienia, DOMEXPO - Wiosenne Targi Artykułów Konsumpcyjnych. (02.-05.02.) Klub Inteligencji Katolickiej był organizatorem dyskusji panelowej na temat "Ro botnik i inteligencja - 10 lat po stanie wojennym". (03.02.) Specjaliści z kilku dziedzin omawiali problemy barier architektonicznych i możliwości ich usuwania. Spotkanie miało miejsce w Urzędzie Miejskim. (04.02.) Goszczący w mieście ks. biskup Jan Szarek, prezes Rady Ekumenicznej, przedstawiciel Kościoła ewangelicko-augsburskiego spotkał się z prezydentem miasta W. Sz. Kaczmarkiem. (04.02.) N astępnego dnia prezydent Kaczmarek i A.

Porawski wzięli udział w obradach Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich, na którym omawiano m.in. problemy finansowe gmin oraz problemy administracji publicznej. (05.-06.02.) Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów N aturalnych i Leśnictwa przyjął w Poznaniu wicewojewoda Edward Sikora. (05.03.) Kolejny" Niedzielny wykład" w Muzeum N arodowym nosił tytuł "N okturn w malarstwie polskim końca XIX w.", a przygotowała go Maria Gołąb. (07.02.) Delegacje hannowerskich organizacji młodzieżowych oraz władz miejskich spotkały się m.in. z prezydentem Poznania. (08.02.) Nowoodkryty w zbiorach Muzeum Narodowego szkic P. P. Rubensa był przedmiotem wykładu przygotowanego przez Danutę Rościszewską. (09.02.) Wiceprezydent miasta T. Kayser wziął udział w spotkaniu Rady Fundacji Ochrony Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej ze Szwajcarii. (12.02.) W samo południe w Poznańskim Ratuszu prezydent W. Sz. Kaczmarek przyjął dar inż. Mariana Marcinkowskiego, którym są nowe, poznańskie koziołki wraz z nowym mechanizmem napędowym. Stare koziołki z ratuszowej wieży miały już 125 lat. (14.02.) Do Sarajewa wyruszył z Poznania konwój 6 ciężarówek i 2 mikrobusów z ciepłą odzieżą i żywnością. (15.02.)

Na zaproszenie Tow. Przyjaciół m. Poznania prof. Maria Paradowska wygłosiła wykład o poznańskich rodzinach bamberskich z XIX i XX wieku. W ratuszowej Sieni wręczono uroczyście przyznane w styczniu Medale Młodej Sztuki (zob. KMP-styczeń) oraz Nagrodę Pracy Organicznej dla Tadeusza Mazowieckiego.

Wszystkie wyróżnienia przyznał "Głos Wielkopolski" w 48 rocznicę swojego powstania. (16.02.) Przedstawiciele misji Banku Światowego gościli w naszym mieście spotykając się m.in. z wojewodą W. Łęckim. Prezydent W. Sz. Kaczmarek rozmawiał m.in.

o współpracy miast z wicemerem Rennes. (17.02.) Otwarto konsulat Królestwa Holandii.

Na Walny Zjazd Związku Polskich Artystów Plastyków przyjechało do Poznania 250 artystów z całego kraju. (19.02.) Prezydent Kaczmarek wziął udział w spotkaniu Związku Gmin Wiejskich RP. (19.02.) Z komisarzami dwóch wystaw można było się spotkać w niedzielę 21 lutego - Renatą Aleksandrzak na wystawie "Sztuka ludowa na Podhalu" i Jędrzejem Płaczkowskim na ekspozycji pamiątek rodzinnych po Cyrylu Ratajskim.

Całoroczne Centrum Narciarskie" Malta Ski" otwarto nad Jeziorem Maltańskim. Stok duży liczy 150, mały 30 metrów długości. (21.02.) Kolejne "spotkanie z obrazem" przygotował Zygmunt Dolczewski przybliżający wszystkich zainteresowanym dzieło" Gra w szachy" S. Avquisciola oraz historię szachów i szachownic z XV -XVIII wieku. (23.02.) W pierwszą rocznicę śmierci Tadeusza Łomnickiego odsłonięto w Teatrze N owym tablicę poświęconą pamięci wielkiego aktora. (22.02.) "N a stronie" to tytuł nowej "Gazety mówionej", której premierowy numer zaprezentowano w Collegium Novum. (24.02.) Prezydent W. Sz. Kaczmarek przebywał w Hannowerze podpisując poozumienie o dalszej współpracy między miastami. (24.02.) Około 400 delegatów przyjechało do Poznania na XIII Walny Zjazd PTTK. reprezentując 371 oddziałów Związku. (26.-28.02.)

Wiceprezydent T. Kayser nawiązywał kontakty z chińską strefą ekonomiczną Shanzhen. (26.02.-12.03.) Wiceprezydent miasta J. Łukomski wziął udział w otwarciu nowej przychodni rejonowej przy ul. Głogowskiej 148. (04.03.) Ponad 100 firm cukierniczych przyjechało do hotelu" Poznań" na giełdę przemysłu cukierniczego. (05.-06.03.) W "Arenie" miało miejsce Obwodowe Zgromadzenie Świadków Jehowy. (06.03.) "Łyżka za cholewą. Staropolskie sztućce" to tytuł "Niedzielnego wykładu" Zygmunta Dolczewskiego w Muzeum Sztuk Użytkowych. (07.03.) Telewizyjne "Aktualności" przeniosły się do nowego studia przy alei Niepodległości. W hotelu" Merkury" otwarto Business Center Orbis. (08.03.) 1400 wystawców z 17 krajów przyjechało na Targi Artykułów Konsumpcyjnych. Równolegle z Targami trwał Poznański Tydzień Mody. (09.03.) Już drugi rok istnieją w Poznaniu placówki Policji Municypalnej. Z okazji rocznicy, Prezydent W. Sz. Kaczmarek wyróżnił kilku pracowników Policji awansami. (10.03.) A. Porawski członek Zarządu Miasta uczestniczył w Cannes w Międzynarodowych Targach Inwestycji i Nieruchomości" M 1P I M". (10.03.) "Czwartek literacki" gościł Ludwika Stommę z prelekcją" Chuligan w ogrodzie historii". (11.03.) Miłośnicy wyrobów z bursztynu mogli się spotkać z komisarzem wystawy" Złoto Bałtyku", Renatą Jaskulską, w Muzeum Sztuk Użytkowych. (14.03.) Ojciec Maciej Zięba wziął udział w spotkaniu "Państwo- Kościół: mariaż, separacja, rozwód" w sali dominikańskiego Duszpasterstwa Akademickiego. (16.03.) O Janie i Stanisławie Koźmianach mówił na zaproszenie Tow. Miłośników Miasta Poznania Przemysław Matusik. (16.03.) Prezydent W. Sz. Kaczmarek brał udział w 28 spotkaniu Starej Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych w Europie, która odbyła się w Strasburgu. (15.18.03.)

Przegląd wydarzeń (styczeń - maj 1993)

XIV przetarg na lokale będące w gestii M P G M byl bardzo zróżnicowany w wysokościach cen, i tak najwyższa cena za l m 2 wynosiła 810 tys. zl (lokal przy ul. Głogowskiej), najtańszy metr kwadratowy kosztował 15 tys. zł. (15.03.) Między ulicami N oskowskiego i Wieniawskiego otwarto Ośrodek Nauki Polskiej PAN. (19.03.) Władze Miasta i Województwa zaapelowały do mieszkańców Poznania i Wielkopolski o ropoczęcie wiosennych porządków wokół miejsc gdzie mieszkamy i pracujemy. Hasło "Rower nie truje" otwierało "peleton" rowerzystów przejeżdżających przez centrum miasta na powitanie wiosny. (21.03.) Złotemu wiekowi w malarstwie holenderskim pOSWlęcony był "Niedzielny Wykład" w Muzeum Narodowym przygotowany przez Krystynę Biniak. (21.03.) Prezydent W. Sz. Kaczmarek spotkał się z Ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce, Thomasem Simonsem jr. Gość rozmawiał także z wojewodą oraz Zarządem Targów. (22.03.) "Portret generała Antoniego Pawła księcia Sułkowskiego na tle zamku w Rydzynie" był tematem prelekcji Tadeusza J eziorowskiego połączonej z koncertem Kapeli Zamku Rydzyńskiego. Wszystko odbyło się w ramach cyklu" Spotkanie z obrazem" w Muzeum Narodowym. (23.03.) Otwarto połączenie lotnicze Poznan - D1isseldorf. Samoloty kursują dwa razy w tygodniu, w czwartek i niedzielę. (28.03.) Uroczyste zakończenie obchodów 100-lecia Wielkopolskiego Związku Śpiewaczego miało miejsce na Walnym zjeździe Delegatów Wielkopolskiego Związku Chórów i Orkiestr. (28.03.) Po raz dziesiąty otwarto w Poznaniu SALM E D - Międzynarodowy Salon Medyczny. (30.03.-03.04.) Druga część remontu Kaponiery skończy się dopiero jesienią. Płatni krwiodawcy protestowali na terenie W 0jewódzkiej Stacji Krwiodawstwa przeciwko zbyt niskiej, ich zdaniem, cenie krwi. (01.04.) Prezydent W. Sz. Kaczmarek i członek Zarządu Miasta A. Porawski uczestniczyliw posiedzeniu Zarządu Związku Miast Polskich w Częstochowie. (02.-03.04.) Renata Jaskulska przygotowała w Muzeum Sztuk Użytkowych wykład pt. "Peter Carl Faberge - złotnik carów, twórca jaj paschalnych". (04.04.) Dwa świąteczne kiermasze zorganizowano tradycyjnie w halach M T P . Rozwojowi urbanistycznemu Poznania poświęcone było polsko-szwajcarskie seminarium otwarte przez Prezydenta W. Sz. Kaczmarka. (14.04.) Cykl spotkań z intelektualistami katolickimi miał następujące kalendarium: 14.04. w "Teatrze Ósmego Dnia" odbyło się spotkanie z ks. prof. Józefem Tischnerem, tego samego dnia ks. Tomasz Węcławski był gościem Ośrodka Teatralnego "Maski", 15.04. redaktorzy "Znaku" uczestniczyli w " Czwartku literackim", 16.04. odbyło się spotkanie z publicystami "Tygodnika Powszechnego" .

Po pokazie filmu "Ostatnie kuszenie Chrystusa" posłowie ZChN oraz poseł z KPN złożyli w prokuraturze wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie obrazy uczuć religijnych. W rocznicę (40) wybuchu powstania w getcie warszawskim przedstawiciele władz miejskich złożyli kwiaty na mogiłach żydowskich na poznańskich cmentarzach. (15.04.) U zbiegu al. Marcinkowskiego i ul. św. Marcin otwarto i poświęcono kolejny pasaż handlowy nazwany przez poznaniaków "M M " . (17.04.) Po wystawie Jerzego Nowosielskiego oprowadzał wszystkich przybyłych do Muzeum N arodowego Włodzimierz N owaczyk.

(18.04.) Drugą w mieście stację benzynową E S S O otwarto wraz z nowym dworcem autobusowym na Śródce. (20.04.) 460 wystawców przyjechało na Międzynarodowe Targi Elektroniki, Telekomunikacji i Techniki Komputerowej INFOSYST E M (20.-25.04.) Równolegle na terenach targowych miała miejsce ekspozycja maszyn poligraficznych POLIGRAFIA.

Prof. Witold Molik przygotował wykład o poznańskiej rodzinie Rzepeckich w XIX i na

pocz. XX wieku z cyklu" Wykładów" o Poznaniu. (20.04.) Złote medale w konkursie "Swego nie znacie" przyznano 15 najlepszym wyrobom wielkopolskim w roku 1992. (21.04.) Biuro Wystaw Artystycznych przeznaczyło część swoich zbiorów na aukcję organizowaną na Starym Rynku. (23.04.) Po raz ósmy odbyły się "Dni Ułana", święto kawalerzystów. (24.-25.04.) Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania zachęcało wszystkich poznaniaków do porządkowania cmentarzy na Cytadeli. (24.04. ) Bezpłatną przychodnię dla kobiet otwarto przy parafii Św. Jana Jerozolimskiego dzięki staraniom Zakonu Braci Maltańskich. Przychodnia prowadzić będzie badania onkologiczne. Msza św. w Farze rozpoczęła uroczystości poznańskie związane ze 120-rocznicą urodzin Wojciecha Korfantego. (25.04.) O zieleni w dawnym Poznaniu w Muzeum Historii Miasta Poznania mówił Waldemar Karolczak. (25.04.) W Forcie VII odsłonięto tablicę-obelisk z nazwiskami 12 przywódców działaczy wielkopolskiej org. konspiracyjnej - Narodowej Organizacji Bojowej. (27.04.) "Spotkanie z obrazem" przygotowane przez Włodzimierza Nowaczyka poświęcone było obrazowi Jerzego Nowosielskiego "Portret skrzypaczki". "Kontemplacji" obrazu towarzyszyła muzyka Krzesimira Dębskiego. (27.04. ) Cztery dni obradowali w auli uniwersytetu na I Kongresie notariusze Rzeczypospolitej pod hasłem "Notariat w gospodarce rynkowej". (28.04.) Klub Inteligencji Katolickiej zorganizował spotkanie z prezesem KIK-u w Berlinie Andrzejem Szulczyriskim. (28.04.) Emigracyjny tłumacz, poeta i prozaik Jerzy Pietrkiewicz był gościem "Czwartku Literackiego". (29.04.) 600 prezydentów, burmistrzów, wójtów gmin polskich obradowało w Poznaniu w Teatrze Wielkim. Gościem zjazdu był m.in. Prezydent RP Lech Wałęsa. (30.04.02.05.)

Tradycyjnie na terenach wokół "Areny" w pierwszych dniach maja "Poznańskie spokania z książką". (O 1. - O 3. O 5. ) Drugie Międzynarodowe Targi Motoryzacyjne otwarto w sobotę 1 maja. W siedzibie U nii Demokratycznej powstało Centrum Informacji dla Kobiet. Trzy razy w tygodniu będzie w nim można zasięgnąć bezpłatnej porady m.in. w sprawach prawnych, pomocy społecznej, psychologii. U roczysty capstrzyk, msza święta w kościele Farnym i przemówienie Prezydenta W. Sz.

Kaczmarka przed Ratuszem złożyły się na obchody 202 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. (02.-03.05.) Już od trzech lat odbywają się w naszym mieście Dni Kultury Francuskiej. N a coraz bogatszą ofertę imprez składały się koncerty, odczyty, pokazy f1lmowe, spektakle teatralne oraz otwarcie Domu Bretanii. (04.-18.05.) N a terenie całego miasta (z wyjątkiem miejsc wyznaczonych) zlikwidowano handel okrężny. (04.05.) W siedzibie "Teatru Ósmego Dnia" przez 3 dni młodzież szkół średnich zajmowała się zjawiskiem kontrkultury. (05.-08.05.) "Romans rycerski w średniowiecznej Polsce i Francji" był tematem wykładu prof. J. Wiesiołowskiego w Poznańskim Tow.

Przyjaciół Nauk. (06.05.) Józef Hen gościł na kolejnym" Czwartku Literackim" z prelekcją "Pisać w III Rzeczypospolitej" . W salach BW A odbyła się II w ostatnim czasie aukcja dzieł sztuki pochodzących ze zbiorów tej galerii. (07.05.) Obraz "Porwanie Europy" Bernardo Strozziego był "bohaterem" "Niedzielnego wykładu" Heleny Stęszewskiej w Muzeum Narodowym. (09.05.) W kamieniczce przy Starym Rynku, zajmowanej swego czasu przez bursę szkół artystycznych, otwarto z udziałem ambasadora Francji Alaina Bry "Dom Bretanii", w którym znalazły się: biblioteka francuska, czytelnia prasy, sala video, telewizyjna oraz językowa. (10.05.) Poznańskie "Juwenalia", święto młodzieży akademickiej, rozpoczęły się od wręczenia przed Ratuszem kluczy do bram miasta bawiącym się żakom. (12.05.)

Przegląd wydarzeń (styczeń - maj 1993)

Otwarto Targi Mebli i Wyposażenia Wnętrz "Polskie Meble" oraz D RE M E - Międzynarodowy Salon Maszyn i U rządzeń do Obróbki Drewna, w którym uczestniczyło 400 wystawców z 12 krajów. (12.05.) Dwie wystawy przygotowane przez poznańskie Muzeum Narodowe: "Witold Pruszkowski" (komisarz Dorota Suchocka) i "Ameryka indiańska - spotkanie dwóch światów" (komisarz Janusz J askólski) zostały uznane za naj ciekawsze wydarzenia muzealne w Polsce w roku 1992. Obraz C. Moneta "Pejzaż morski" ze zbiorów M N P był tematem prelekcji Piotra Michałowskiego z cyklu" Spotkanie z obrazem". (13.05.) Prof. Wiesław Malinowski wygłosił w P T P N wykład "Rok 1793 w powieści francuskiej". (13.05.) "Niedzielny wykład" w Muzeum Narodowym poświęcony był "Bitwie pod Legnicą", a przygotował go Tadeusz Grabski. (16.05.) Z kolei tematem "Wykładu o Poznaniu" była historia rodziny Leitgeberów, o której w Muzeum Archeologicznym mówił Sławomir Leitgeber. (18.05.) Wykład komisarza wystawy dzieł Jerzego N 0wosielskiego, Andrzeja Kostołowskiego "Villa dei Misteri" zgromadził w MNP liczne grono miłośników malarstwa krakowskiego artysty. (20.05.) Toruńskie, katolickie Radio "Maryja" jest słyszalne także w Poznaniu. N a zaproszenie premier Hanny Suchockiej Prezydent W. Sz. Kaczmarek uczestniczył w warszawskim spotkaniu przedstawicieli rządu i środowisk samorządowych. (21.05.) Przy Starym Rynku otwarto z inicjatywy U rzędu Miejskiego i Wojewódzkiego U rzędu Pracy Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości. (21. O 5.) W Poznaniu żyje ok. 10 tys. samotnych matek.

Fundacja Pomocy Samotnej Matce zorganizowała w mieście Tydzień Pomocy Matkom Samotnym. Dochód ze zbiórek pieniędzy przeznaczony został na ukończenie powstającego w Kiekrzu Domu dla Matek z Dziećmi "Pro-Vita". (23.-30.05.) Przy ul. Ratajczaka 37 otwarto pierwszy w kraju sklep fundacji charytatywnej działającejna całym świecie Sue Ryder. Wszystkie rzeczy są do nabycia po bardzo niskich cenach, a całość dochodu wspomaga ludzi chorych. (24.05.) Związkowcy z Hannoweru byli w Poznaniu gośćmi m.in. Prezydenta Kaczmarka. (26.05.) W salach Muzeum Historii Miasta Poznania odbyło się spotkanie z organizatorami wystawy "Zabytki Wielkopolski w filatelistyce". (23.05.) Hołd lenny złożony 29 maja 1493 roku przez Wielkiego Mistrza Krzyżackiego Hansa von Tieffena królowi Janowi Olbrachtowi upamiętniać będzie tablica odsłonięta przez wojewodę W. Łęckiego, a wmurowana w ścianę Zamku Królewskiego Przemysława. (30.05.) Jarosław Mulczyński przygotował "Wykład N iedzielny" na temat poznańskich salonów artystycznych w latach 1902-1962. (30.05.)

POZNANIACY

Premier Hanna Suchocka uhonorowana została przez tygodnik "Wprost" tytułem "Człowieka roku 1992". (06.01.) N owym komendantem Straży Pożarnej w Poznaniu został starszy brygadier Juliusz Skrobisz.

Marian Stańczyk objął funkcję rzecznika prasowego prezydenta miasta Poznania. N ajlepszym trenerem piłki nożnej w Poznaniu w plebiscycie "Gazety Poznańskiej" został Henryk Apostel, najlepszym piłkarzem J arosław Araszkiewicz. Czterech przedstawicieli Wielkopolski weszło w skład Rady ds. Rozwoju Gospodarczego przy Prezydencie RP: Jan Kulczyk, Franciszek Pospiech, Stanisław Sołtysiński, Andrzej Mirecki. (12.01.) Profesor Wacław Wilczyński (akademia Ekonomiczna) został wyróżniony Nagrodą Fundacji Krzyżanowskich (Filadelfia) za działalność propagatorską i publicystyczną. "Wielkopolaninem roku 1992" w plebiscycie Radia Merkury został dr Lech Siuda z Buku, kolejne miejsce zajął gastroentorolog Krzysztof Kupczyk, trzecie biznesmen

Aleksander Gawronik, czwarte kardiolog Andrzej Sieńko, piąte premier Hanna Suchocka. Pływak Rafał Szukała zwyciężył w plebiscycie "Expressu Poznańskiego" na najlepszego sportowca Wielkopolski. Laureatami konkursu "Wielkopolanin 9 2" "Dziennika Poznańskiego" zostali: Małgorzta Musierowicz (literatura), Paweł Sudoł (biznes), Piotr Grochmalski (mass media), Jerzy Smorawiński (sport).

Wiesława Ziółkowska wybrana została Wielkopolskim Politykiem 92. Z szeregów ZChN - u wykluczono posła Piotra Walery cha.

Wiceprzewodniczącą Rady Politycznej Unii Pracy została W. Ziółkowska.

Przyznano "Medale Młodej Sztuki" - nagrody "Głosu Wielkopolskiego". Otrzymali je w tym roku: wiolonczelista Łukasz Szyrner, oboista Tomasz Gubański, plastyczka Joanna Przybyła za instalacje przestrzenne, poeta Piotr Kępiński za tomik "Porcelana", Paweł Szkotak za spektakle Teatru "Biuro Podróży", Tomasz Wilmański za lO-letnie prowadzenie Galerii "AT", Michał Merczyński, menedżer, organizator Festiwalu Teatralnego "Malta" 90 urodziny obchodził czynny do dzisiaj instruktor harcerski Tadeusz Wesołowski. (27.01.) Prof. Kazimierz Stępczak (UAM) został członkiem Rady Ekologicznej przy Prezydencie RP.

Grzegorz Szychowiak z drugiej placówki Policji M unicypalnej na Winogradach wyróżniony został tytułem Policjanta Roku. (10.03. ) Medal "Ad perpetuam rei memoriam" w 25rocznicę powstania ruchu "Pro Sinfonica" wręczył Alojzemu Andrzejowi Łuczakowi wojewoda Włodzimierz Łęcki. (13.03.) Solistka poznańskiego T ea tru Wielkiego J oanna Kozłowska występowała w mediolańskiej La Scali. Walne Zebranie członków Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego wybrało profesor Jadwigę Kaliszewską na swego prezesa. (15.03.) "Białe bzy" są nagrodą dla najpopularniejszych aktorów poznańskich. Za rok 1992otrzymali je: Joanna Kozłowska - Teatr Wielki, Dorota Lulka - Teatr Nowy, Beata Wrzosek - Polski Teatr Tańca, Andrzej Ogórkiewicz - Teatr Wielki, Leszek Chojnacki - Teatr Animacji, Piotr Zawadzki - Teatr Polski oraz Leszek Wojtaszek z Teatru A. Fredry w Gnieźnie. (27.03.) Pisarz, eseista, krytyk i przede wszystkim tłumacz literatury niemieckiego obszaru językowego Egon Naganowski obchodził 80 rocznicę urodzin. (31.03.) Międzynarodowe Centrum Biograficzne w Cambridge przyznało tytuł "International Man of the year 1992" profesorowi Kazimierzowi Denkowi (UAM). Wojewoda W. Łęcki odwołał ze stanowiska dyrektora Teatru Polskiego Grzegorza Mrówczyńskiego. (03.04.) Andrzej Galganek stanął na czele poznańskiego Kongresu Liberalno- Demokratycznego.

(05.04.) We wsi Dębe pochowano Helenę PorębnąPrzybyłek, bohaterkę wydarzeń Poznańskiego Czerwca 1956. (06.04.) M. Stańczak zrezygnował ze stanowiska rzecznika prasowego Prezydenta W. Sz. Kaczmarka. (07.04.) Zmarł Edmund Łubowski, znany poznański artysta plastyk. (08.04.) W wieku 63 lat zmarł prof. Włodzimierz Kamiński, lutnik, pedagog, muzykolog, kustosz i długoletni dyrektor Muz. Instrumentów Muzycznych. (09.04.) Nowym prezesem poznańskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich został Sergiusz Sterna- Wachowiak. Wiceprezesami są Ryszard K. Przybylski i Tadeusz Żukowski. (14.04.) Do Rady Krajowej Unii Demokratycznej weszli z Poznania: Hanna Suchocka, Andrzej Machowski, Krzysztof Podemski, Ludomir Krystolik, Katarzyna Kretkowska i Marek Gajek. Do Sądu Koleżeńskiego wybrano Aldonę Rudnicką. (24.04.) 80 rocznicę urodzin obchodził profesor Akademii Muzycznej, publicysta, kompozytor, działacz społeczny Florian Dąbrowski. (02.05.) Poznańskie środowisko kulturalne pożegnało długoletniego pedagoga Akademii Muzycznej Aleksandra Szeligowskiego. (04.05.)

Przegląd wydarzeń (styczeń - maj 1993)

Andrzeja Machowskiego wybrano na sekretarza generalnego Unii Demokratycznej. (09.05.) Wojewoda W. Łęcki wręczył medale "Ad Perpetuam Rei Memoriam" kolejnym czterem osobom: Teodorowi Zygmuntowi Mullerowi, prof. Andrzejowi B. Legockiemu, prof. Jackowi Łuczakowi i prof. Wacławowi Wilczyńskiemu. (19.05.)

UCZELNIE

Centrum Studiów Otwartych U AM przygotowało w styczniu dwa wykłady z cyklu Sprawa narodowa i nacjonalizmy XIX i XX wieku: l. "Postawy polityczne mniejszości w Polsce 1918-1939" prof. P. Hauser (05.01.) 2. "Kwestia narodowa w stosunkach międzynarodowych" prof. S. Sierpowski (12.01.) Spotkanie społeczności akademickiej z prof.

Zdobysławem Flisowskim - ministrem edukacji narodowej miało miejsce w Politechnice Poznańskiej. (11. O 1.) O przemianach sieci wodnej w Polsce mówiła w czasie wykaładu dla uczniów szkół średnich prof. A. Kaniecki (także w ramach Centrum Studiów Otwartych). (13.01.) Arcybiskup Jerzy Stroba spotkał się na terenie Politechniki Poznańskiej z jej pracownikami i studentami by podzielić się z nimi tradycyjnym opłatkiem. (20.01.) Głównie o aktualnych problemach ekonomicznych dyskutowali przedstawiciele poznańskich szkół wyższych z przewodniczącym Komitetu Badań Naukowych, profesorem Witoldem Karczewskim. (08.02.) Tytuły profesorskie nadano w Belwederze następującym poznańskim naukowcom: Michałowi Kurzyńskiemu (UAM), Andrzejowi Janowi Szwarcowi (UAM), Eugeniuszowi Kormanowi (Ak. Medyczna), Krystynie Pecold (Ak. Medyczna), Teresie T oruńskiej (Ak. Medyczna), Maciejowi Oszwaldowskiemu (Politechnika Poznańska), Stefanowi Kornobisowi (Instytut Ochrony Roślin), Jerzemu Mastyńskiemu (Ak. Rolnicza), Zygmuntowi Kaczmarkowi (Inst. Genetyki Roślin PAN).

W budynku Biblioteki Uniwersyteckiej otwarto Czytelnię Niemiecką (około 3.000 książek, dzienniki, czasopisma, taśmy magnetofonowe, kasety video). (19.02.) W różnych uczelniach Poznania kwoty stypendiów za wyniki w nauce (po sesji zimowej) kształtowały się różnie. Najwyższe wypłacane kwoty to: Akademia Medyczna 1.000.000 zł, Akademia Muzyczna 1.000.000 zł, Akademia Rolnicza 980.000 zł, Uniwersytet 945.000 zł, PWSSP 900.0000 zł, Akademia Ekonomiczna 880.000 zł, Politechnika 760.000 zł, AWF 756.000 zł. Podchorążowie i klerycy nie otrzymywali tego typu stypendiów. T ak zwane "Otwarte drzwi" miały miejsce na kilku kierunkach politechnicznych i uniwersyteckich. Centrum Studiów Otwartych zorganizowało w lutym dwa wykłady: Prof. Zbigniewa Jacyna-Onyszkiewicza o kosmologii kwantowej i prof. Michała Kurzyńskiego pt. "Od wielkiego wybuchu do megakosmosu".

T łumaczowi literatury polskiej dr Klausowi Steammlerowi wręczono uroczyście w auli U AM dyplom doktora honoris causa U niwersytetu Poznańskiego. (05.03.) Kolejne "Otwarte drzwi" czyli spotkania pracowników wyższych uczelni z kandydatami na studia miały miejsce w Akademii Ekonomicznej i Akademii Wychowania Fizycznego. Dwa wykłady dla uczniów szkół średnich przygotowało Centrum Studiów Otwartych U AM. Prof. Zofia Trojanowicz mówiła o Mickiewiczu czytanym współcześnie (10.03.), prof. Marek Hendrykowski o związkach filmu i literatury (31.03.) Uniwersytet Poznański przyznał doktorat honoris causa dyrektorowi Instytutu Języka Polskiego PAN prof. Stanisławowi U rbańczykowi. (25.03.) Ukazał się pierwszy numer "Życia Uniwersyteckiego" , nowego pisma wydawanego raz w miesiącu przez uniwersytet. (05.04.) "W kręgu rosyjskiej muzyki fortepianowej" obracali się uczestnicy konferencji naukowej zorganizowanej przez Akademię Muzyczną. (05.-06.04.)

Konferencję (IV w ramach Konferencji Fulbrighta) poświęconą amerykańskiej literaturze i kulturze popularnej zorganizowano w Collegium Novum - U AM. (15.-16.04.) Nowym rektorem Uniwersytetu im. A. Mickiewicza został wybrany profesor Jerzy Fedorowski. To już druga kadencja Profesora na tym stanowisku. (16.04.) "Otwarte drzwi" odbyły się w PWSSP.

(17.04.) Profesor Wiesław Osiński ponownie wybrany został rektorem Akademii Wychowania Fizycznego. (20.04.) Społeczność Akademii Rolniczej powtórnie powierzyła obowiązki rektorskie profesorowi Ryszardowi Ganowiczowi. (23.04. ) Kolejna uczelnia w której dokonano wyboru nowych władz rektorskich była Akademia M uzyczna. N a czele tej wyższej szkoły stanął profesor Mieczysław Koczorowski. (28.04.) N a 3-letnią kadencję rektorem Politechniki Poznańskiej wybrany został profesor Eugeniusz Mitkowski. (06.05.) Po raz drugi rektorem PWS S P będzie profesor Wojciech Miiller. (06.05.) Pracownicy dydaktyczni spotkali się w ramach "Otwartych drzwi" z przyszłymi studen - tami Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrżowskich. (08.05.) Otwarto nową, nowoczesną Bibliotekę Główną Akademii Rolniczej. (12.05.) Kolejne "Otwarte drzwi" miały miejsce we Francusko- Polskiej Wyższej Szkole N owych Technik Informatyczno- Komunikacyjnych. (15.05.) Pełniący dotąd funkcję prorektora, profesor Janusz Gadzinowski wybrany został rektorem Akademii Medycznej. (18.05.) W Belwederze wręczono tytuł profesorski prof. Antoninie Kaweckiej z Akademii Muzycznej. (19.05.) Projektant i budowniczy mostów prof. Jan Kmita otrzymał tytuł doktora honorowego Politechniki Poznańskiej. (19.05.) Taki sam tytuł honorowy Uniwersytet przyznał archeologowi niemieckiemu prof. Michaelowi Mullerowi. (24.05.)

WYSTAWY

W Muzeum Historii Miasta Poznania otwarto wystawę "Poznaniak na Kresach" (04.01.) Prace na papierze Anny Borcz zaprezentowała Galeria Rama-Aneks. (04.01.) W 150-lecie wydania zbioru kolęd i pastorałek ks. M. Mioduszewskiego w Bibliotece U niwersyteckiej otwarto wystawę "Kolędy polskie". (06.01.) Tadeusz Głazy wystawiał swoje prace w "Profilu" . (06. O 1.) Wernisaż wystawy ikon Tadeusza Zielińskiego miał miejsce w Galerii "F S ". (07. O 1.) Międzynarodowe Centrum Sztuki przygotowało wystawę prac malarskich Beaty Pendowskiej. (08.01.) Trzy wystawy otwarto w "Arsenale" jednego wieczoru: malarstwa Jana Dobkowskiego, malarstwa Tomasza Ciecierskiego, seriografi i offsetu Romana Cieślewicza. (08.01.) Tego samego dnia w Galerii Polony swoje grafiki przedstawiała Barbara Sobańska. Anna Goebel i Jerzy Piotrowicz wystawiali w Galerii "U Jezuitów". (12.01.) Wystawę prezntującą literaturę niemieckojęzyczną w Polsce otwarto w Bibliotece Raczyńskich. (12.01.) "W orld Press Photo" otwarto w Pałacu Kultury. (19.01.) W 130 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego w Wielkopolskim M uzeum Historycznym przygotowano wystawę "Powstanie Styczniowe 1863". (22.01.) 21 prac Bronisława Schlabsa powstałych w ciągu kilku ostatnich lat zaprezentowała Galeria Rama Aneks. (01.02.) W Galerii Art and Business wystawiało pięciu artystów malarzy z Salzburga. (02.02.) W jednej z sam Muzeum Narodowego przedstawiono znany rysunek i odkryty na jego odwrocie szkic P. P. Rubensa. (02.02.) Sławomira Chorażyczewska wystawiała swoje tkaniny w Bibliotece Raczyńskich. (02.02.) Wernisaż wystawy obrazów Benedykta Machnika połączono z koncertem muzycznym w Galerii Profil. (04.02.) Eksponaty aktualnie odzyskane, a wywiezione z Polski w 1944 wystawiono w Muzeum Archeologicznym. (09.02.)

Przegląd wydarzeń (styczeń - maj 1993)

"My - dzisiaj" to tytuł wystawy 51 artystów polskich pokolenia lat 70- tych w "Arsenale". (12.02.) W budynku głównym Muzeum Narodowego przy al. Marcinkowskiego otwarto wystawę "Galeria odN OWA 1964-1969" będącą rekonstrukcją działalności tej Galerii w połowie lat 60-tych. (16.02.) Andrzej Leśniak wystawiał swoje prace w Ga1erii Art and Business. (16.02.) Grafiki Jerzego Gieryszewskiego można było oglądać w Galerii Rama Aneks. (19.02.) "Goethe - człowiek i dzieło", wystawę pod takim tytułem otwarto w Bibliotece U niwersyteckiej. (19.02.) Grafiki Barbary Sobańskiej znalazły się w Ga1erii Polony (19.02.) Rysunki Andrzeja Czarnoty i prace graficzne Joanny Hoffmann znalazły się w Galerii Profil. (19.02.) Galeria Grażyny Kulczyk przy ul. Św. Marcin zorganizowała wystawę projektów prac Waldemara Świerzego. (20.02.) Paweł Grzesiak został zaproszony do pokazania swoich rysunków i obrazów przez Galerie Garbary 48. (22.02.) Galeria ON przygotowała w lutym dwie ekspozycje: Instalacji Małgorzaty Ryńskiej (15.02.) oraz "Inną książkę". (22.02.) W Muzeum Sztuk Użytkowych otwarto wystawę "Złoto Bałtyku. Prace w bursztynie Ryszarda Brudzewskiego 1910 -1991 " .

(26.02. ) Biżuterię unikatową Adama Olejniczaka prezentowała Galeria Garbary 48. (01.03.) Artyści z całego kraju przywieźli swoje prace do Międzynarodowego Centrum Kultury na wystawę "Rezerwat czy raj utracony?" towarzyszącą sympozjum ekologicznemu. (03.03. ) Młodzi wokaliści z Zespołu Szkół Muzycznych nr 2 towarzyszyli wernisażowi wystawy malarstwa Jacka Strzeleckiego w "Profilu". (04.03.) W Galerii ON - PWSSP swoje instalacje prezentowali: Joanna Hoffmann (04.03.), Bevery Piersol (19.03.), Michael Kurzwelly (29.03.) W Muzeum Etnograficznym otwarto wystawę pokonkursową (twórcy nieprofesjonalni) "Przestrzenie miłości", gromadzącą obrazy,rzeźby, tkaniny, grafiki, teksty literackie, fotografie. (06.03.) "Flagi" - wystawę prac Tomasza Wendlanda przygotowała Galeria ON. (08.03.) Malarstwo Wojciecha Łazarczyka, obiekty Ronalda Ruselera i rzeźby Pawła Jocza pokazano w "Arsenale" (12.03.) Poznański artysta Andrzej Bobrowski wystawił swoje grafIki w Galerii Rama-Aneks. (12.03.) Fotograficzne krajobrazy wielkopolskie Mirosława Babiarza złożyły się na ekspozycję prezentowaną w Muzeum Etnograficznym. (13.03. ) Karl Engelhardt wystawiał w Galerii Art and Business. (19.03.) Wernisaż retrospektywnej wystawy prac plastycznych Andrzeja Urbanowicza miał miejsce w salach Teatru Ósmego Dnia. (19.03.) Obrazy i rysunki Ireneusza Wolińskiego wystawiła Galeria Garbary 48. (22.03.) Z cyklu "Inne słowo" w Galerii ON prezentował się Maciej Rembasz. (24.03.) Muzeum Historyczne przygotowało wystawę "Wiosna Ludów w Wielkopolsce". (24.03.) "Sezon archeologiczny na Nizinie Wielkopolsko- Kujawskiej 1992" to tytuł wystawy w Muzeum Archeologicznym. (25.03.) Obrazy Tadeusza Sobkowiaka można było oglądać do 7.05. w Galerii Grażyny Kulczyk. (27.03.) Retrospektywną wystawę ponad 300 prac Jerzego Nowosielskiego otwarto z udziałem artysty w Muzeum Narodowym. (28.03.) Przez miesiąc trwać będzie w Galerii Carmelitanum przy ul. Działowej wystawa "Vanitas vanitatum" w aranżacji Stanisława Wojcieszka. (01.04.) Wielkopolskie Muzeum Wojskowe przygotowało wystawę "Pożegnania z orderami PRL" przekazanymi z Kancelarii Prezydenta RP. (01.04.) W Galerii "U Jezuitów" wystawiał Janusz Marciniak. (02.04.) W 100 rocznicę urodzin Jana Spychalskiego, w jednej z sal Muzeum Narodowego otwarto wystawę prac tego poznańskiego artysty. Grafiki Marii Korusiewicz można było obejrzeć w Galerii Rama-Aneks. (05.04.) Małgorzata Czaińska, artyści z Austrii i Marek Jakuszewski prezentowali swoje prace w Galerii ON (05, 19, 26.04.)

Międzynarodowe Centrum Sztuki gościło w kwietniu artystów z Niemiec, Ewę Twardowską-Siodę i jej rzeźby, Edwarda Łazikowskiego z Łodzi prezentującego swoje obiekty. (05, 08, 30.04.) Obrazy Teresy Stankiewicz znalazły się na wystawie w Galerii "Profil" w związku z poznańskimi spotkaniami kręgu intelektualistów związanych z "Tygodnikiem Powszechnym", (zob. KM P - Sprawy Publiczne) (15.05.) Obrazy wywodzące się z tzw. nowej abstrakcji wystawiał w "Arsenale" Klaus Caspers. (16.04.) W tej samej galerii, tego samego dnia odbył się wernisaż wystawy Dariusza Bujaka. W Galerii Polony swoje prace pokazała Anna Tyczyńska. (16.04.) Joanna Olejniczak wystawiała 48 swoich obrazów w Galerii Garbary 48. (19.04.) "Żydzi w Polsce" to wystawa przygotowana przez pracowników Biblioteki Uniwersytec ki ej. ( 19. 04. ) Liczne dokumenty dotyczące sowieckich zbrodni zebrano na wystawie "Zbrodnie NKWD na narodzie polskim" w Wielkopolskim Muzeum Historycznym. (20.04.) Prace siedmiu artystów znalazły się na ekspozycji w Galerii "U Jezuitów" pod tytułem "Pokonać niewidzialne ". (27.04.) Wystawę połączoną ze spotkaniem z twórcą Gerardem Kwiatkowskim zorganizowano w Muzeum Sztuk Użytkowych. (26.04.) Portrety Andrzeja Okińczyca znalazły się w Galerii "Art and Business". Prace Jacka Dłużewskiego i Magdaleny Gryski wystawiała Galeria Garbary 48. Swoje tkaniny Marzena Cecylia Korcz eksponowała w Galerii Carmelitanum. (06.05.) 20 prac z lat 1989-1992 zebrano na wystawie Jerzego Kostki w "Profilu". (06.05.) Grażyna Kreczkowska przywiozła z Gdańska swoje rysunki i obrazy do Galerii Grażyny Kulczyk. (07.05.) Wernisaż wystawy na papierze Eugeniusza Markowskiego obył się w Galerii RamaAneks. (07.05.) Otwarto Światową Wystawę Filatelistyczną prezentującą 750 kolekcji z 95 krajów. Gościem wystawy był Prezydent RP Lech Wałęsa. (07.05.)

Wystawie filatelistycznej towarzyszyła otwarta w Muzeum Historii Miasta Poznania wystawa "Zabytki Wielkopolski w filatelistyce". (08.05.) Obrazy Radosława Sławińskiego wystawiała Galeria Garbary 48. (10.05.) "Polska Piastów" była tytułem wystawy przygotowanej w Bibliotece Raczyńskich. (10.05.) Paweł Łubowski wystawiał swoje prace w Międzynarodowym Centrum Sztuki. VI Wielkopolska Wystawa Rzemiosła Artystycznego tradycyjnie już miała miejsce w salach Izby Rzemieślniczej. (12.05.) Piętnastu poznańskich artystów wystawiało swoje prace w galerii "Profil na wystawie zatytułowanej "Wielcy Wielkopolanie". (13.05.) W BW A wystawiali Piotr Kurka i Tomasz Struk. (14.05.) Joanna Hoffmann pokazała swoje prace w Międzynarodowym Centrum Sztuki. (14.05.) Zabytki sztuki żydowskiej ze zbiorów Muzeum Sztuk Użytkowych wyeksponowano na niewielkiej, lecz bardzo ciekawej ekspozycji. (16.05.) II edycje Ogólnopolskich Spotkań Artystycznych "Sztuka Nieobecna" przygotowała Galeria ON PWSSP. (17.-21.05.) Wystawę o kompozytorach wielkopolskich XX wieku zorganizowali pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej. (17.05.) Czasową ekspozycję "Moja przygoda w Muzeum", na którą złożyły się prace dzieci odwiedzających MNP, otwarto w Muzeum Etnograficznym. (18.05.) "Dekadencja i Chłopomania", pod takim tytułem prace Jarosława Szelągowskiego zaistniały w Galerii Garbary 48. (24.05.)

TEATR MUZYKA FILM

Także w Poznaniu ("Arena") miał mIejSCe koncert Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. (03.01.) W Sali Malinowej Pałacu Działyńskich z koncertem kolęd wystąpili A. Majewska, H. Frąckowiak, Z. Wodecki, W. Korcz.

(03.01.)

Przegląd wydarzeń (styczeń - maj 1993)

W każdy poniedziałek w kilku poznańskich kinach można oglądać filmowy repertuar po niższej cenie (15 tys., w inne dni 20-30 tys. zł). Przez dwa dni koncertował Chór Chłopięcy i Męski PFP. (05.,24.01.) Zespół "Tutti e solo" wystąpił w Muzeum Instrumentów Muzycznych.

Utwory Bacha, Hummela i Haendla grano w auli U AM w czasie koncertu z cyklu "Soliści orkiestry". (08. O 1.) Poznański Chór Chłopięcy A. Kroloppa dał w styczniu 4 koncerty "Muzyka w kościołach Poznania i Wielkopolski". (08, 10, 17, 18.01.) Krzysztof Rościszewski wyreżyserował w Teatrze Polskim sztukę Sławomira Mrożka "Pieszo". (10.01.) W archikatedrze poznańskiej poznańskie chóry "Skowronki" i "Arion" śpiewały kolędy w cyklu "Musica sacra". Koncerty powtórzono 17 i 24 stycznia. (10.01.) 52 Poranek Muzyczny wypełniły utwory w wykonaniu Orkiestry Wojsk Ochrony Powietrznej. (10.01.) "Mesjasz" G. F. Haendla zabrzmiał w języku oryginału w kościele 0.0. Bernardynów w wykonaniu Poznańskiego Chóru Chłopięcego, Collegium Musicum Poloniae i solistów. (10.01.) Inne niż tradycyjnie, bo kolędy jazzowe grano i śpiewano (Collegium Cantorum pod dyr. M. Kwaśnik-Chmielewskiej i Jazz Trio Z.

Łowżyła) w kościele 0.0. Karmelitów Bosych. (10.01.) 7 -rocznicę działalności Automobilklubu Wielkopolskiego uświetnił koncert karnawałowy z udziałem orkiestry Zbigniewa Górnego. (11.01.) Monodram na podstawie "Zapisków na mankietach" M. Bułhakowa pt. "Morfina" przygotowała Scena N owa Teatru N owego. Reżyseria Macieja Wojtyszki, muzyka Zbigniewa Korneckiego, wykonanie Janusza Andrzejewskiego. (14.01.) W "Teatrze 8 Dnia" wznowiono (premiera miała miejsce 02.12.1982.) przedstawienie " Wzlot" wg Osipa Mandelsztama. (14.01.) Kolędy cerkiewne śpiewała w kościele 0.0.

Karmelitów Bosych Capella Musicae An

tiquae Orientalis pod dyr. Leona Zaborowskiego. (15.01.) W auli uniwersyteckiej przygotowano koncert upamiętniający 30 rocznicę śmierci Tadeusza Szeligowskiego. (15.01.) W Pałacu Działyriskich śpiewali artyści opery moskiewskiej zbierający pieniądze na rzecz polskiego kościoła w Moskwie. (18.01.) Estrada Poznańska zaprosiła na 2 koncerty Jana Kobuszewskiego obchodzącego 35lecie swojej pracy aktorskiej. (18.01.) Pokazem filmu Marka Piwowskiego "Rejs" zainaugurowano w kinie "Pałacowym" przegląd" Kino kultowe". (19.01.) Utwory w wykonaniu Orkiestry Salonowej im.

J. Lannera z Wiednia złożyły się na 273 Koncert Poznański. (22.01.) Styczniową premierą w Teatrze Wielkim była "Cyganeria" G. Pucciniego w reżyserii Oliviera Desbordesa ze scenografią J eanaPierra Capeyrona. (23.01.) Jubileusz 70-lecia istnienia obchodził chór "Hasło", śpiewając w auli Liceum Muzycznego. (23.01.) Otwarto VI Ogólnopolskie Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej. Imprezy trwały tydzień. (24.01.) W cyklu "Arcydzieła Renesansu" (koncert IV) kolędy staropolskie wykonywało Collegium Vocale. (26.01.) Tylko jeden koncert dał w Poznaniu wraz z orkiestrą Sinfonia Varsovia Yehudi Menuhin. Wielki artysta wystąpił w roli dyrygenta. (27.01.) N ajlepsze filmy dla dzieci i młodzieży powstałe w całej Europie w ciągu kilku ostatnich lat pokazano w ramach Międzynarodowego Przeglądu Filmów dl Dzieci i Młodzieży.

N ajwyżej oceniono szwedzką komedię "Frida - prosto z serca". (27-31.01.) Orkiestra Symfoniczna PFP przygotowała koncert w 80-rocznicę urodzin Witolda Lutosławskiego, złożony w całości z utworów jubilata. (29. O 1.) 25-lecie pracy artystycznej obchodziła w Poznaniu Maryla Rodowicz. (29.01.) Emilian Karewicz przygotował w "Scenie na Piętrze" "Kontrabasistę" wg. P. Suskinda.

(30.01.) Poznański program radiowy "Muzyka na bis" miał swoje 20 już wydanie. (31.01.)

"Niebo nad Berlinem" W. Wendersa zainaugurowało przegląd filmów "Święto kina" w kinie "Pałacowym". (01.02.) Rozpoczął działalność Klub Jazzowy "Browar" .

Trzykrotnie w lutym koncertowała Orkiestra Symfoniczna PFP. (05, 12, 19.02.) Kolejną Poznańską Premierą Filmową był obraz Romana Polańskiego "Gorzkie gody". (05.02.) W Pałacu Działyńskich odbył się koncert uświetniający S-lecie istnienia Chóru Kameralnego Tow. Muzycznego im. H. Wieniawskiego. (06.02.) Teatr Muzyczny zaprosił do Poznania warszawski Teatr Kwadrat ze sztuką "Mayday" w reż. M. Sławińskiego. (06.02.) W kościele 0.0. Bernardynów chór "Cantanus" wykonał mszę "Di Ravenna" Rossiniego. (06.02.) Ryszard Rymkowski śpiewał w Teatrze Polskim. (07.02.) W cyklu "Goście Agnieszki Duczmal" z orkiestrą "Amadeusz " wystąpił francuski skrzypek Pierr Amoyal. (16.02.) W auli uniwersyteckiej pod patronatem Poznańskiego Informatora IKS odbył się koncert charytatywny na rzecz funduszu Towarzystwa Opieki Paliatywnej prof. Jacka Łuczaka. (18.02.) Major L. Wilk poprowadził Orkiestrę Reprezentacyjną Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej koncertującą na 274 Koncercie Poznańskim. (20.02.) W cyklu "Wielkie recitale wokalne" w Pałacu Działyńskich wystąpił Andrzej Hiolski.

(21.02.) N a zaproszenie T ow . Muzycznego im. H.

Wieniawskiego w rocznicę urodzin F. Chopina w Sali Białej U rzędu Miejskiego grał Piotr Paleczny. (22.02.) "Teatr Tańca i... pechowa trzynastka" to tytuł właśnie 13 imprezy z cyklu" Wtajemniczenia". (22.02.) Utwory Mikołaja Gomółki zabrzmiały w czasie V koncertu "Arcydzieła Renesansu".

Koncert" W kolebce bel canto" miał miejsce w sali M. Groblicza w Muzeum Instrumntów Muzycznych. (02.03.) Klub "Nurt" przygotował już XXX edycję cieszącego się zawsze dużym zainteresowaniem konkursu" Śpiewać każdy może". (04.03.) "N ajnowsze kino amerykańskie" miłośnicy tej dziedziny sztuki mogli przez 3 dni oglądać w kinie "Pałacowym". (05.03.) Orkiestra Symfoniczna P F P dała w lutym dwa koncerty 05. i 19.03. 55 Poznański Poranek Muzyczny wypełnił koncert z okazji jubileuszu 50-lecia pracy artystycznej dyrygenta Henryka Beimcika. (07.03.) Premierą marcową w Teatrze Animacji była sztuka Tankred Dorst "Ja, Feuerbach". Reżyseria i inscenizacja Janusz Ryl- Krystianowski, scenografia Jacek Zagajewski (07.03.) W Ośrodku Teatralnym "Maski" swoje najnowsze i starsze piosenki śpiewał Marek Grechuta. (7-9.03.) Koncert z cyklu "Muzyka w kościołach Poznania i Wielkopolski" w wykonaniu Poznańskiego Chóru Chłopięcego wypełnił "Mesjasz" Haendla. (09.03.) "Soliści orkiestry" był kolejnym w tym cyklu występem Orkiestry P F P i jej solistów wauliUAM. (11.03.) N a zaproszenie Teatru Muzycznego przyjechał do Poznania" Teatr Kwadrat" ze spektaklem "Czarujący łajdak" P. Chesnota. (12.03.) Tylko jeden koncert dała w auli uniwersyteckiej Litewska Orkiestra Symfoniczna. (12.03.) Sobotni koncert był kulminacyjnym punktem obchodów 25-lecia istnienia ruchu "Pro Sinfonica". (13.03.) Operę romantyczną "M art a" Fridricha von Flotow wyreżyserował na scenie Teatru Wielkiego Sławomir Żerdzicki. (13.03.) N a trzech koncertach Stanisława Sojki w auli U AM wszystkie miejsca były zajęte przez bardzo licznych miłośników jego talentu. (14-15.03.) 275 Koncert Poznański wypełniły utwory w wykonaniu Zespołu Muzyki Dawnej "Dankwart Consort". (20.03.) Ośmiu finalistów muzykowało w czasie koncertu finałowego cyklu "Talenty Muzyczne". (20.03.) W Bazylice Archikatedralnej odbył się 121 k o n c e rt "M u s k a S a c r a". (21. O 3 . )

Przegląd wydarzeń (styczeń - maj 1993)

Krystyna Janda wystąpiła w Teatrze Muzycznym w spektaklu "Shirley Valentine" w reż. Macieja Wojtyszki. (22-24.03.) Koncert z okazji dwóch rocznic - 40 rocznicy śmierci S. Prokofiewa i 50 rocznicy śmierci S. Rachmaninowa przygotowała Orkiestra PFP. (26.03.) Słynny musical" Metro" gościł przez dwa dni w hali "Arena". (26-27.03.) Film p1. "Wiatr" Carolla Ballarda pokazano w kinie "Apollo" na kolejnej Poznańskiej Premierze Filmowej. (26.03.) Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru Teatr Wielki zainaugurował działalność Sceny Kameralnej TW. Pierwszym spektaklem był" Tasso i Cervantes" przygotowany przez Małgorzatę Dziewulską. (27.03.) Dochód z setnego przedstawienia" Faust Goest Rock" Polskiego Teatru Tańca przeznaczono na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. (28.03.) W Muzeum Instrumentów Muzycznych odbył się VI koncert z cyklu "Arcydzieła Renesansu". (30.03.) Muzyka Stanisława Moniuszki wypełniła koncert" Studenci Studentom" w auli DAM. (31.03.) Andrzej Borejko poprowadził Orkiestrę Filharmonii Poznańskiej w czasie koncertu w auli uniwersyteckiej. (02.04.) W siedzibie "Teatru Ósmego Dnia" "Teatr Prób" (uczniowie liceów) z Wągrowcawystawił "Pył" na motywach utworu Anny Świerczyńskiej. (02.04.) Jeszcze jednym gosclem "Teatru Ósmego Dnia" był szczeciński teatr "Kama" z "Moskwa Pietuszki" W. Jerofiejewa. (03.-04.04.) "Poznańskie Słowiki" wprowadziły mieszkańców Poznania w nastrój Wielkiego Tygodnia koncertem muzyki pasyjnej w kościele 0.0. Karmelitów Bosych. (04.04.) 56 Poznański Poranek Muzyczny wypełniły utwory w wykonaniu Orkiestry Dętej z Kościana. (04.04.) Film" Ostatnie kuszenie Chrystusa" M. Scorsese rozpoczął cykl "Kino na Wielki Tydzień" w kinie Pałacowym. (05.04.) Henryk Olszewski wyreżyserował w Teatrze Muzycznym "Zorbę" J. Kandera. (06.04.)

Koncert świąteczny p1. "Śpij moja mała" z udziałem artystów z Brodwayu miał miejsce w auli DAM. (12.04.) W sali widowiskowej "Grunwald" dla poznańskiej publiczności śpiewała Violetta Villas. (14, 15.04.) Rozpoczęła się XXXI I Poznańska Wiosna Muzyczna - Festiwal Polskiej Muzyki Współczesnej. (14-17.04.) Polską premierę "Czerwonych nosów" Petera Barnesa w przekładzie S1. Barańczaka do muzyki Jerzego Satanowskiego ze scenografią Pawła Dobrzyckiego wyreżyserował Eugeniusz Korin w Teatrze Nowym.

(16.04.) Tego samego dnia miała miejsce premiera "Tymoteusza w lesie" Jana Wilkowskiego.

Reżyseria Zdzisław Rej, scenografia Jan Zieliński, choreografia Włodzimierz Janicki. W Bazylice Archikatedralnej śpiewał w cyklu "Musica Sacra" chór "Sakta" z Rygi.

(18.04.) Kevin Kener (zwycięzca XII konkursu Chopinowskiego) koncertował w Poznaniu w auli uniwersyteckiej. (19.04.) W Teatrze Nowym sztukę "Zabawiając Pana Sloane'a" przedstawiła gościnnie warszawska "Scana Prezentacji" (19.04.). Dnia następnego zagrano sztukę "Życie prywatne" N. Cowarda.

Poznański Chór Chłopięcy śpiewał dwukrotnie na koncertach z cyklu "Muzyka w kościołach Poznania i Wielkopolski": 20 kwietnia w kościele 0.0. Karmelitów na Wzgórzu św. Wojciecha i 23 kwietnia w kościele św. Rocha. Orkiestra Symfoniczna P F P koncertowała w auli DAM pod batutą Jerzego Maksymiuka. (23.04.) W "Arenie" odbył się kolejny koncert rockowy, z którego dochód przeznaczono na pomoc dzieciom, organizowaną przez "Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy".

(23.04.) N ajlepsze filmy kina światowego roku 1992 przedstawiono poznańskim kinomanom w 7 kinach w ramach" Konfrontacji". (23.04.) M uzeum Narodowe oraz British Counsil zorganizowały cykl koncertów p. t. "D ni M uzyki Barokowej". (23.-27.04.)

Już IV edycję miało "Święto Teatru Podwórkowego". (23.04.) Urszula Dudziak śpiewała z grupą " Walk Away" w Sali Wielkiej Pałacu Kultury.

(24.04. ) Warszawski Teatr Rampa gościnnie występował w hali "Grunwald". (26.04.) VII koncert z cyklu "Arcydzieła Renesansu" jak zawsze miał miejsce w Muzeum Instrumentów Muzycznych. (27.04.) I Ogólnopolskie Spotkania Artystyczne ".... w okolicę Stwórcy" zgromadziły w Poznaniu wielu znanych artystów prezentujących bardzo różnorodne gatunki muzyki. Imprezy odbywały się w Pałacu Kultury i T eatrze Nowym. (29.04.-01.05.) Czołówkę polskiego kabaretu można było obejrzeć i posłuchać w czasie spektaklu "Kabaretowa samoobrona". (01.05.) Zbigniew Graca, Jerzy Swoboda i Andrzej Borejko dyrygowali Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej w czasie jej majowych występów. (3,07,14.05.) Koncert inauguracyjny Dni Kultury Francuskiej w Poznaniu z udziałem Marca Candle'a odbył się w Muzeum Instrumentów Muzycznych przy Starym Rynku. (04.05.) Przyjaciele zmarłego przed 10 latyo. Honoriusza Kowalczyka zorganizowali w auli U AM koncert poświęcony jego pamięci. (08.05.) "Scena na Piętrze" zaprosiła na recital piosenkarski Ewę Błaszczyk. (09.05.) 57 Poznański Poranek Muzyczny wypełniła muzyka w wykonaniu Orkiestry Dętej Odlewni Żeliwa HCP ze Śremu. (09.05.) Po wielu latach nieobecności w auli uniwersyteckiej w ramach cyklu "Wielkie recitale wokalne" wystąpił tenor Wiesław Ochman. (10.05.) Ośrodek Kultury Filmowej Pałacu Kultury przygotował Dni Filmu Francuskiego. (11-16.05.) Koncert w auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza uczcił 74- rocznicę założenia tej największej w mieście uczelni wyższej. (13.05.) Festiwal Muzyki Celtyckiej trwał w Poznaniu przez trzy majowe dni. (14.-16.05.) W tym samam czasie odbywała się impreza muzyczna "Zaczarowany świat harmonijki" .

123 koncert z cyklu "Musica Sacra" wypełniły utwory w wykonaniu Poznańskiego Chóru Katedralnego pod dyr. ks. S. Daszkiewicza i Chóru "Nova" pod dyr. J. Stawowy. (16.05.) Jedyny koncert poznański rosyjskiego barda, Bułata Okudżawy, wypełnił do ostatniego miejsca (stojącego) aulę uniwersytecką. (17.05.) Finał Dni Kultury Francuskiej miał miejsce, tak jak ich inauguracja, w Sali Groblicza Muzeum Instrumentów Muzycznych. Koncertował Philippe Bernold (flet). (18.05.) "Poznańska Premiera Filmowa" była w maju podwójna. O 18 00 wyświetlono film "The Bodyguard" z Kevinem Kostnerem i Whitney Huston, a po nim "Snajpera" z Tomem Berengerem. (21.05.) 276 Koncert Poznański gościł muzyków z Teatru Muzycznego, którzy wykonali słynne przeboje operowe, operetkowe i musicalowe. (22.05.) "Porwanie Pomponiusza", bajkę w 3 aktach A.

Mioduskiej i J. J asmana wyreżyserował Daniel Kustosik w Teatrze Muzycznym.

(22.05.) VIII koncert "Arcydzieła Renesansu" zgromadził zainteresowanych muzyką tego okresu do Muzeum Instrumentów Muzycznch. (25.05.) Anastazja P., autorka skandalizujących pamiętników, wystąpiła w imprezie kabaretowej m.in. z Tadeuszem Drozda. "Anastazja P. kontra Tadeusz D." to tytuł tego wystawionego w auli UAM rozrywkowego przedsięwzięcia. (26.05.) Ok. 3.000 słuchaczy przyszło do hali "Arena" na koncert amerykańskiego gitarzysty jazzowego Pata Metheny. (28.05.) Premierowe przedstawienie "Zemsty nietoperza" J ohanna Straussa poprowadził w T eatrze Wielkim Jerzy Maksymiuk. Spektakl wyreżyserował Henryk Baranowski. (29.05.)

VARIA

W roku ubiegłym w Poznańskim Urzędzie Stanu Cywilnego związek małżeński zawarło 3.156 par.

Przegląd wydarzeń (styczeń - maj 1993)

Wagony tramwajowe najstarszego typu przestały jeździć po poznańskich ulicach, służyć będą jedynie jako eksponaty muzealne lub wozy rezerwowe. Od początku roku kalendarzowego we wszystkich budynkach U AM obowiązuje zakaz palenia papierosów poza wyznaczonymi miejscami. Kolejny nowoczesny pasaż handlowy otwarto przy ulicy Garb ary . Ukazał się 500 numer "Gazety Wielkopolskiej", lokalnej części Gazety Wyborczej. "Rekinowy Show z Florydy" był jedną ze styczniowych rozrywek mieszkańców miasta. Przez 18 godzin w ciągu doby pracować będzie świetlny ekran reklamowy (126.720 żarówek) umieszczony na budynku Akademii Ekonomicznej (30.01.) 276 samochodów przypada na 1000 mieszkańców Poznania, więcej (299 na 1000) jeździ tylko po Warszawie. 11,5 tys. ton makulatury oddano do punktów skupu w roku 1992. Specjalistyczne pomiary przeprowadzone w 13 punktach Poznania wykazały, że aktualny poziom hałasu w centrum miasta wynosi od 70 do 78 dB, przy normie 60 decybeli.

Upadło przedsiębiorstwo "Składnica Księgarska", jego zasoby magazynowe sprzedawano po bardzo niskich cenach m.in. w Pałacu Kultury.

Policja Municypalna ukarała w 1992 roku 14 tys. osób mandatami o łącznej wartości 1 mld 780 min zł.

Przy ulicy Towarowej powstało poznańskie centrum hurtowni księgarskich. Akcje zbierania znacznej ilości wyrzucanych każdego dnia na terenie Uniwersytetu papierów podjęli studenci Klubu Ekologicznego NZS. Ok. 10.000 osób chorowało w końcu zimy na grypę. Nie ogłoszono jednak stanu epidemii. Po bardzo długiej przerwie na Warcie pojawił się statek spacerowy "Joanna". Kurs od Mostu Rocha do Puszczykowa trwa ok.

2 godzin. (22.03.) "Godajcie po naszymu" - amatorski konkurs gwary poznańskiej miał miejsce już po raz 6. w DK "Jubilat" (26.03.)

Decyzją administracyjną lokal mniejszości seksualnych "J ambalaya" otrzymał 3-miesięczne wypowiedzenie, (od 01.04.) W lokalu po klubie studenckim "Od Nowa" otwarto nowy klub "Palladium" mający promować m.in. studentów Akademii Muzycznej. Po generalnym remoncie fasady budynku Dworca Głównego PKP rozpoczęto remont od strony peronów I i IV. Przez trzy pierwsze miesiące roku w popularnej grze losowej LOTTO (główna wygrana co najmniej 1 miliard zł) trzy najwyższe wygrane padły w Poznaniu. Na cmentarzu Junikowskim postawiono pierwszą ścianę z 36 niszami na urny z prochami po kremacji. Osiemnaste piętro nowego budynku Akademii Ekonomicznej przystosowano dla potrzeb miłośników podziwiania miasta "z lotu ptaka". Wstęp na taras widokowy kosztuje 15 tys. zł. (10.04.) W pierwszym kwartale 1993 poznańskie MPK przewiozło 600 tys. pasażerów (przewidywano 480 tys.) Plastyk miejski ocenia, że ok. 8 O % reklam umieszcza się w mieście bez jego zgody. Procesy sądowe ciągną się długo, a plansze reklamowe stoją. W dwa dni świąt wielkanocnych w poznańskim USC "świątecznego" ślubu udzielono 54 parom. Niski stan wody w Warcie zmusił "Joannę" do odpłynięcia do Gorzowa. Jak zawsze dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs opowiadaczy dowcipów w klubie "N urt".

Między Śródką a nowym ZOO zaczęła jeździć w nowym sezonie "Maltanka" odjeżdżając ze śródeckiego "dworca" o każdej pełnej godzinie między 9 00 a 18 00 . (O 1.05.) Lions Club Concordia Poznań to kolejny poznański klub "lwów", na którego czele stanął prof. Maciej Krzymański. (08.05.) W związku z odbywającą się Wystawą Filatelistyczną z poznańskiego Starego Rynku wyruszył do Berlina specjalny dyliżans pocztowy. (08.05.) Po raz trzeci nad Jeziorem Maltańskim na ekologicznej majówce spotkali się miłośnicy rowerów.

W ciągu tylko jednego dnia (22.05.) spadło na poznań 41,2 mm deszczu. Wieloletnia średnia miesięcznych majowych opadów wynosiła ok. 50 mm. W holu Urzędu Wojewódzkiego zorganizowano Wielkopolską Giełdę Wczasów i Kolonii. Blok mieszkalny na Os. Zygmunta Starego ząjął II miejsce w ogólnopolskim konkursie na Najlepszą Budowę roku 1992.

IV Dni Łazarza odbywały się pod patronatem ODK "Krąg". (28.05.) Rozpoczęto przygotowania do XI Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego w 1996! Uruchomiona w gmachu Poczty Polskiej przy ul. Głogowskiej maszyna do sortowania listów i kart pocztowych może w ciągu 60 minut posortować 30 tys. przesyłek spełniających jednak pewne wymogi. opracował: Andrzej Król Zakłady Graficzne w Poznaniu , P. Wawrzyniaka 39 - Zam. nr 77599/93

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1993 R.61 Nr1/2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry