SAMORZĄDY OSIEDLOWE

Kronika Miasta Poznania 1992 R.60 Nr3/4

Czas czytania: ok. 7 min.

SAMORZĄD OSIEDLOWY STARE WINOGRADY

Grupa Inicjatywna Samorządu Osiedlowego Stare Winogrady w składzie:l. Bolesław Piątek, 2. Feliks Słomczyński, 3. Ryszard Stachowiak, 4. Andrzej Tomczyk,ul. Winogrady 72 ul. Sołtysia 25 ul. Kmieca 13 ul. Gromadzka 23

po zebraniu wymaganej ilości podpisów mieszkańców Osiedla Stare Winogrady, popierających wniosek o utworzenie osiedlowego samorządu pomocniczego na terenie ograniczonym przez:rzekę Wartę od północnego wschodu ulicę Armii Poznań od wschodu i południa ulicę Obornicką od początku do ul. Słowiańskiej ulicę Słowiańską do ul. N ararnowickiej ulicę N ararnowicką od ul. Serbskiej ulicę Serbską do rzeki Warty. Teren ten zamieszkuje około 7 000 tysięcy mieszkańców. W dniu 7 września 1991 r. ww. Grupa Inicjatywna wystąpiła z wnioskiem do Zarządu Miasta Poznania o powołanie samorządu pomocniczego Stare Winogrady. Rada Miejska Poznania uchwałą nr XLVI / 239/92 z dnia 7 stycznia 1992 r. powołała Osiedle Stare Winogrady na ww. terenie wyznaczając wybory Rady Osiedla Stare Winogrady na dzień 3 maja 1992 r. W skład Rady ma wejść 18 osób.

Wybory odbyły się w wyznaczonym dniu. Wybrano następujący skład Rady (kolejność wg liczby otrzymanych głosów): l. Bolesław Piątek, ul. Winogrady 72 2. Kazimierz Fryś, ul. Gromadzka 33 3. Janusz Bielak, ul. Bastionowa 43a 4. Teresa Figas- Maciejewska, ul. Kmieca 20a 5. Tadeusz Gromadzki, ul. Wójtowska 23a

6. Zbigniew Orszulak, 7. Maciej Czajka, 8. Feliks Słomczyński, 9. Wojciech Medycki, 10. Stanisław Konieczny, 11. Michał Rakowski, , 12. Arkadiusz Chojnacki, 13. Andrzej Tomczyk, 14. Janusz Wolski, 15. Ryszard Stachowiak, 16. Edmund Pietrzak, 17. Czesław Łuszczewski, 18. Stanisław Wawrowski,ul. Szelągowska 45 ul. Szelągowska 51 ul. Sołtysia 25 ul. Winogrady 37 ul. Za Cytadelą 98 ul. Winogrady 35 ul. Pasieka 28 ul. Gromadzka 23 ul. Gronowa 95 ul. Kmieca 13 ul. Sadowa 19a ul. Gronowa 33 ul. Sołtysia 33

Inauguracyjna Sesja Rady Osiedla Stare Winogrady odbyła SIę 3 czerwca 1992 r. Uchwałą nr 1/92 z dnia 3 VI 1992 r. wybrano: Przewodniczącego Rady Osiedla pana Tadeusza Gromadzkiego Wi c e p rz e wodni c z ąc yc h: panią Teresę Figas- Maciejewską pana Macieja Czajkę Sekretarza Rady: pana Janusza Bielaka

Uchwałą nr 2/92 z dnia 3 VI 1992 r. powołano Komisję ds. Statutu Osiedla Poznań Stare Winogrady w składzie: 1. Andrzej Tomczyk 2. Stanisław Wawrowski 3. Stanisław Konieczny 4. Janusz Bielak

Uchwałą nr 3/92 z dnia 15 VI 1992 r. powołano Zarząd Osiedla Stare Winogrady: Przewodniczący Zarządu Bolesław Piątek Wiceprzewodniczący Andrzej Tomczyk Członkowie Zarządu Wojciech Medycki, Janusz Wolski

Uchwałą nr 5/92 z dnia 15 VI1992 r. powołano Komisję Rewizyjną w składzie: 1. Edmund Pietrzak 2. Stanisław Konieczny 3. Zbigniew Orszulak

Samorządy osiedlowe

Uchwałą nr 6/92 z dnia 6 VII 1992 r. przyjęto Regulamin Osiedla Stare Winogrady.

Uchwałą nr 7/92 z dnia 27 VII 1992 r. powołano następujące Komisje:

Komisję Bezpieczeństwa, Porządku i Gospodarki Komunalnej w składzie: l. Feliks Słomczyński 2. Arkadiusz Chojnacki 3. Michał Rakowski 4. Wojciech Medycki Komisję Rozwoju Osiedla i Ochrony Środowiska w składzie: l. Czesław Łuszczewski 2. Edmund Pietrzak 3. Stanisław Wawrowski 4. Maciej Czajka Komisję Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Oświaty w składzie: l. Teresa Figas- Maciejewska 2. Janusz Wolski 3. Ryszard Stachowiak 4. Andrzej Tomczyk

Uchwałą nr 11/92 z dnia 19 X 1992 r. przyjęto Projekt Statutu Osiedla Stare Winogrady i przekazano do Rady Miejskiej Poznania celem jego uchwalenia.

INFORMACJA O POWSTANIU I DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU OSIEDLOWEGO POZNAŃ-PLEWISKA

W sierpniu 1991 roku Komitet Obywatelski osiedla Poznań- Plewiska utworzył Grupę Inicjatywną na rzecz powołania samorządu pomocniczego na czele której stanęli Bogumir Grala, Teresa Bielecka, Regina Ruta. Dnia 21 sierpnia 1991 roku złożono w Radzie Miejskiej wymagany wniosek w sprawie powołania osiedla Plewiska oraz ok. 400 podpisów mieszkańców. Wybory do Rady osiedla Plewiska odbyły się 15 marca 1992 roku. W wyborach wzięło udział 22% mieszkańców osiedla. Spośród 31 kandydatów wybrano 15 radnych. Po zatwierdzeniu prawomocności wyborów przez Radę Miasta, w dniu 6 czerwca 1992 roku odbyła się Sesja Inauguracyjna, na której radni złożyli ślubowanie.

Przewodniczącym Rady Osiedla Plewiska został wybrany Bogumir Grala, a jego zastępcą Marek Jan Polski. Również w tej części inauguracyjnej na Przewodniczącego Zarządu osiedla wybrano Andrzeja Słomińskiego, a jego zastępcą Stanisława Lóssę.

Ponadto wybrano następujące komisje działające w ramach rady osiedla: statutową (przewodniczący Marek Jan Polski) rewizyjną (przewodniczący Krzysztof Mikołajczak) ds. Rozwoju Osiedla (przewodniczący Leon Józefiak) ds. Oświaty, Kultury i Młodzieży (przewodniczący Krzysztof Pelz) ds. Porządku i Ochrony Środowiska (przewodniczący Tomasz Balcerzak) .

Sesje rady osiedla odbywają się co mIeSIąc. Członkowie Rady i Zarządu Osiedla pełnią cotygodniowe dyżury, podczas których mieszkańcy mogą przedstawiać swoje wnioski, uwagi i skargi. Członkowie Rady Osiedla biorą również udział w pracach niektórych komisji Rady Miejskiej. Dużą pomocą w poczynaniach Rady i Zarządu Osiedla służy Delegatura Dzielnicowa Poznań-Grunwald. Na dotychczasowych sesjach Rady poza sprawami organizacyjnymi omawiano następujące sprawy: - regulaminu działania Rady i Zarządu Osiedla - mienia komunalnego na osiedlu (osiedlowy Dom Kultury "Stokrotka" pawilon handlowy "Jagiełło", place, boiska sportowe) budowy szkoły podstawowej na osiedlu - utrzymania ładu i porządku na osiedlu - zakończenia na osiedlu inwestycji Społecznych Komitetów Budowy Sieci Wodociągowej i Kanalizacyjnej oraz Gazowej - organizacji ruchu samochodowego na osiedlu po przebudowie ulicy MalwoweJ.

Rada uchwaliła projekt budżetu dla Osiedla na 1993 rok, który został przekazany do Urzędu Miasta na ręce pani skarbnik. Do najważniejszych problemów osiedla, które powinny być realizowane w 1993 roku należą: - budowa magistrali wodnej dla zasilania osiedla w wodę.

Powyższa inwestycja znajdowała się w planie budżetu na 1992 rok, lecz ze względu na jego redukcję nie została rozpoczęta. Społeczny Komitet Budowy wybudował na osiedlu 17 km sieci wodociągowej. Obecne zasilanie osiedla w wodę wystarcza dla 150 posesji podczas, gdy osiedle Plewiska liczy już 1160 posesJI. - budowa szkoły podstawowej Budowa szkoły podstawowej od wielu lat bulwersuje mieszkańców osiedla.

Obecnie ok. 500 dzieci z osiedla uczęszcza do Szkoły Podstawowej nr 54 przy ulicy Małoszyńskiej, gdzie nauka trwa na trzy zmiany. Dzieci muszą pokonywać drogę od 1 do 3,5 km, przechodząc przez ruchliwe ulice. Już po krótkim okresie działalności samorządu osiedlowego, można stwierdzić, że istniała potrzeba powstania takich samorządów lokalnych. RADNI RADY OSIEDIA PLEWISKA Nazwisko, imię adres telefon 1. Balcerzak Tomasz Lewkoniowa 34 67- 7 0- -46 2. Bąbelek Leon Floksowa 5 67-38--35 3. Beska Józef Gerberowa 18 67-70--02 4. Grala Bogumir Macierzankowa 1 67- 3 8 - -06 5. Hukisz Henryk Malwowa 40 A 67-64--88 6. J ózefiak Leon Lawendowa 36 67-76--17 7. Kasprzyk Mirosław Lewkoniowa 44 67-70--93 8. Kopka Irena Floksowa 35 9. Lóssa Stanisław Astrowa 8 10. Mikołajczak Krzysztof Macierzankowa 16 67-38--55 11. Pelz Krzysztof Szarotkowa 106 12. Polski Marek Jan Lewkoniowa 2 6 7 - 7 6 - -40 13. Szczepaniak Arkadiusz Gerberowa 35 67-64--82 14. Wojdarski Jerzy Kaliowa 53 67- 75- -41 15. Zając Elżbieta Astrowa 14 67-74--21

Siedziba Rady i Zarządu osiedla Plewiska:

Osiedlowy Dom Kultury "Stokrotka", 60-175 Poznań Osiedle Plewiska, ul. Cyniowa 11, tel. 67- 19 - 1 9

Przewodniczący rady osiedla: mgr Bogumir Grala, ul. Macierzankowa 1, tel. 67 - 38 - 06

Zastępca: mgr inż. Marek Jan Polski, ul. Lewkoniowa 2, tel. 67 - 76 - 40przewodniczący zarządu osiedla: mgr inż. Andrzej Słomiński ul. Gladiolowa 33, tel. 67 - 79 - 69zastępca: Stanisław Lóssa, ul. Astrowa 8

Dyżury w Osiedlowym Domu Kultury (I piętro): poniedziałki od 17.00 do 18.00, - środy od 10.00 do 12.00.

POWSTANIE RADY OSIEDLA JEŻYCE-SOŁACZ

15.10.1991 r. Grupa Inicjatywna Osiedla Sołacz przedstawiła wniosek o powołanie Osiedla Sołacz. Na Sesji Rady Miejskiej Poznania w dniu 7.01.1992 r. - Uchwałą nr XLVI/241/92 powołano Osiedle Sołacz na obszarze ograniczonym: od wschodu: ulicą Pułaskiego od ulicy Urbanowskiej do nasypu kolejowego przy ulicy Niskiej, od południa: wzdłuż torów kolejowych linii Poznań- Piła do przecięcia z ulicą Wojska Polskiego, od zachodu: ulicą Golęcińską wraz z zabudowaniami po jej zachodniej stronie do przecięcia ulicy Golęcińskiej z ulicą Lutycką, od północy: ulicami Lutycką, Dojazd, Serbską, Witosa, Szydłowską do potoku Wierzbak, potem wzdłuż potoku Wierzbak do ulicy Wojska Polskiego, dalej ul. U rbanowską do ul. Pułaskiego.

Powyższa uchwała umożliwiła przeprowadzenie 22.03.1992 r. wyborów Rady Osiedla Jeżyce-Sołacz. Wybrano 20 Radnych (7 kobiet, 13 mężczyzn). W okresie od kwietnia do czerwca 1992 r. wybrani Radni spotykali się 4- krotnie celem bliższego poznania się i przygotowania Sesji Inauguracyjnej.

13.06.1992 r. w Urzędzie Miejskim w Poznaniu odbyła się Sesja Inauguracyjna Rady Osiedla, na której wybrano Przewodniczącego Rady osiedla Sołacz - został nim Władysław Przybylak oraz Przewodniczącą Zarządu Osiedla - Danutę Kańską.

Trzy dni później, na drugiej sesji Rady Osiedla Sołacz, odbyły się wybory v-ce przewodniczących Rady i Zarządu Osiedla (zostali nimi: Paweł Puszkarski i Agnieszka Ebel). Także w czerwcu Radni postanowili, by zaspokoić w pełni zbiorowe potrzeby sołackiej wspólnoty, pracować w VII Komisjach. Powstały: I Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, II Komisja Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej, III Komisja ds. Ochrony Środowiska, IV Komisja Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami oraz Budownictwa, V Komisja Organizacyjno- Prawna, VI Komisja Budżetowo-Gospodarcza, VII Komisja Rewizyjna.

Zaangażowana postawa Radnych - Danuty Kańskiej i Eugeniusza Przybyły oraz daleko idąca życzliwość Kierowniczki Delegatury Poznań-Jeżyce p. Joanny Świtały i zrozumienie MPGM spowodowały, że Radni mają przy Al. Wielkopolskiej nr 40 lokal do pracy i spotkań z mieszkańcami na indywidualne rozmowy.

Samorządy osiedlowe

Główny cel pracy Radnych zmierza do dbałości o właściwe funkcjonowanie Osiedla Jeżyce-Sołacz, jego rozwój połączony z nieustanną troską o właściwe utrzymanie charakteru zabytkowego i terenów zielonych oraz włączenie mieszkańców do pełnego uczestnictwa w życiu Osiedla.

RADA OSIEDLA UMULTOWOl. Przewodniczący Rady Radomir Jan Glapa, Umultowo ul. Wolna 8, tel. 49 - 62 - 03

2. Prezydium Rady Ireneusz Żak, odpowiedzialny za: utrzymanie dróg i oświetlenia finanse osiedla telefonizację osiedla Zdzisław Feliński, odpowiedzialny za: - kulturę, sport, rekreację Paweł Korzeniowski, odpowiedzialny za: czystość, porządek osiedla - utrzymanie zieleni - ekologię Mirosław Grajer, odpowiedzialny za: wodociąg kanalizację gazyfikację Jadwiga Geppert, odpowiedzialna za: opiekę społeczną dokończenie budowy świetlicy komunikację miejską organizację handlu i usług porządek publiczny na osiedlu

3. Komisje Rady: Komisja do spraw utrzymania dróg i oświetlenia Przewodniczący: Józef Kapustka Czech członek: Andrzej J enek Komisja do spraw wodociągów, kanalizacji Przewodniczący: Kazimierz Kozera

Komisja do spraw utrzymania zieleni oraz czystości osiedla Przewodniczący: Ligia Klon członek: Barbara Zając Komisja kultury, sportu i rekreacji Przewodniczący: Jolanta Pfajfer członek: Radosława Tomkowiak

Komisja socjalna (bytowa) Przewodniczący: członek:

Henryk Bok Bogusława Musielak

Redaktor naczelny gazety "Życie Umultowa": Jan Sztylka Z-ca: Vadim Grzonka

Społeczny komitet budowy wodociągu i osiedlowego domu kultury Przewodniczący: Zdzisław Feliński skarbnik: Paweł Korzeniowski sekretarz: Jadwiga Geppert członkowie: Barbara Zając (odpowiedzialna za budowę osiedlowego domu kultury), Ewa Korzeniowska Bogusława Musielak Halina J enek Maria Musielak.

Ze względu na małą liczbę członków Rady podjęto uchwałę o niepowoływaniu Zarządu Osiedla do czasu aż osiedle znacznie się zaludni.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1992 R.60 Nr3/4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry