PRZEG LĄD WYDARZEŃ W POZNANIU

Kronika Miasta Poznania 1992 R.60 Nr1/2

Czas czytania: ok. 19 min.

(KWIECIEŃ - MAJ 1992)

RADA MIEJSKA

- Projekt nowych wynagrodzeń dla Zarządu Miasta radni po raz kolejny odesłali do poprawy. Gościem LIV sesji Rady Miejskiej był dyrektor Międzynarodowych Targów Poznańskich Stanisław Laskowski, który zapoznał zebranych z działalnością Targów podkreślając m. in. ich miastotwórcze oddziaływanie. Drugim gościem Rady był Marszałek Sejmiku Samorządowego Województwa Poznańskiego Piotr Buczkowski przedstawiający najważniejsze sprawy, którymi aktualnie zajmuje się Sejmik. Brak kworum spowodowało podjęcie w czasie 2-dniowych obrad jedynie dwóch uchwał: w sprawie komunalizacji Przedsiębiorstwa Państwowego Zespół Elektrociepłowni - Poznań oraz w sprawie trybu i warunków zwolnień użytków rolnych od podatku. (07 - 08. 04.) Sesja była dla Zarządu Miasta seSją absolutoryjną. Prezydent W. Sz. Kaczmarek przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 1991. Komisja Rewizyjna wystąpiła następnie z wnioskiem o nieudzielanie absolutorium Zarządowi Miasta Poznania zewzględu na niewykonanie budżetu po stronie dochodów i nieuregulowanie zaleceń towarzyszących wnioskowi absolutoryjnemu w roku 1990.

Po przerwie Zarząd ustosunkował się do zarzutów, a następnie po burzliwej dyskusji radni przystąpili do głosowania, w którym 31 osób głosowało za udzieleniem absolutorium, 23 osoby głosowały przeciw, 3 wstrzymały się od głosu. Tym samym Zarządowi Miasta udzielono absolutorium. W dalszej części obrad wybrano delegata Poznania do Stowarzyszenia Gmin Regionu Wielkopolski, został nim radny Jan Skuratowicz. N astępnie przyjęto projekt uchwały o zmianie składu osobowego komisji Rady Miejskiej. W części obrad toczącej się 29. 04.

odczytano oświadczenie 13 radnych zajmujących inne stanowisko w sprawie udzielonego Zarządowi Miasta absolutorium.

W. Sz. Kaczmarek przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu od kwietnia 1991 do marca 1992 roku. Na sesji podjęto m. in. uchwały o przystąpieniu Poznania do Stów. Gmin Reg. Wielkopolski, zmian w składach osobowych komisji Rady. Sesję przerwano z powodu braku kworum! (28 - 29. 04.) - Obrady Rady Miejskiej w dniu 11. 05.

były kontynuacją sesji LV. Dyskutowano po raz kolejny nad działalnością Zarządu Miasta, poruszono także kwestie stworzenia nowej struktury Urzędu Miejskiego. W dalszej części obrad radni ustosunkowali się do przedstawionego projektu stawek płac członków Zarządu. Przyjęto ostatecznie, że wynagrodzenia te zależeć będą od średniej płacy krajowej i ich kwartalnej rewaloryzacji. I tak wynagrodzenie prezydenta miasta wynosić będzie 5 średnich pensji krajowych (brutto) tj. 12 min 152 tys. zł, wiceprezydenci i skarbnik będą otrzymywać 4,5 średnich pensji - 10 min 721 tys. zł. (11. 05.) - W trakcie drugiej sesji majowej podjęto uchwały w sprawie wystąpienia Miasta ze spółki "Drewbud - Poznań", obowiązków właścicieli nieruchomości z terenu Poznania dotyczących usuwania nieczystości, uznania ważności wyborów do Rad kilku poznańskich osiedli. W trakcie LVI sesji radny M. Grajek przekazał zebranym informację o utworzeniu Klubu Radnych Unii Demokratycznej. (19. 05.)

POZNAŃ POLITYCZNY

- Walny Zjazd Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ "Solidarność" uznał "nielegalnych" (zob. KMP 3/4 1991) delegatów Zakładów Cegielskiego, wybrał także swoje władze, na czele których stanął ponownie Janusz Pałubicki (132 głosy za kandydaturą, 65 przeciw). Gościem Zjazdu był Marian Krzaklewski.

(04 - 05. 04)

- Maciej Frankiewicz odwołał się od wyroku Sądu Rejonowego (zob. KMP 3/4 1991) do Sądu Wojewódzkiego, który prawomocnym wyrokiem uchylił nałożoną karę. Ocenie władz rniejskich pOSWlęcone było spotkanie w Urzędzie Miejskim radnych z Klubów PChD i KL-D. Uznano na nim, że porozumienie PChD - KL- D - Zarząd Miasta jest jedyną szansą dla właściwego funkcjonowania władz Poznania. (09. 04.) - Klub Radnych Liberałów Rady Miejskiej zorganizował spotkanie władz samorządowych z poznańskimi parlamentarzystami, w trakcie którego omawiano problemy aktualne i perspektywy samorządności w Polsce. ( 13. 04.) - W Domu Technika posłanka Wiesława Ziółkowska dyskutowała z posłem Januszem Korwinem-Mikke na temat polityki budżetowej. ( 13. 04.)

- Na spotkanie z członkami Porozumienia Centrum przyjechał do Poznania jego przewodniczący Jarosław Kaczyński. (05. 05.) - Drugi Regionalny Zjazd Koalicji Republikańskiej poprzedziło zarejestrowanie Regionu Wielkopolskiego tej partii przez jej władze centralne. Przewodniczącym Zarządu Regionu został Wojciech Hildebrandt. (08. 05) - Lider "Solidarności Pracy" Ryszard Bugaj na konferencji prasowej w Poznaniu zapowiedział utworzenie nowej partii lewicy bez udziału SdRP i SLD. (11. 05.) - Przeciwko zubożeniu społeczeństwa i arogancji rządów postsolidarnościowych protestowali członkowie "Solidarności Walczącej" i Partii Wolności w czasie wiecu na Placu Wolności. (13. 05.) - Z inicjatywy Kongresu LiberalnoDemokratycznego powstało w Poznaniu stowarzyszenie "Młodzi Liberałowie" skupiające młodych ludzi między 15 a 30 rokiem życia. Na ich czele stanął Filip Kaczmarek i Witold Frelich. - Czterej przedstawiciele brytyjskiej Partii Torysów spotkali się w Poznaniu z Zarządem Kl- D. (16. 05.) - Po raz drugi Regionalny Zjazd ZChN wybrał na swojego prezesa posła Piotra Walerycha. (17. 05.) Obok już działających Klubów Radnych PChD i Liberałów powstał Klub Radnych z Unii Demokratycznej. Z tej okazji w Urzędzie Miasta miała miejsce konferencja prasowa z udziałem Tadeusza Mazowieckiego i Konstantego Tukałły. (19. 05.) - O koncepcji regionalizacji naszego kraju i projekcie nowej konstytucji rozmawiali z prezesem PSL W. Pawlakiem przedstawiciele Unii Wielkopolan. (26. 05.) - Wg "Ankietera" mieszkańcy naszego miasta tak oceniają ujawnienie zawartości teczek MSW: 42% - nie popieram 27% - nie słyszałem o takiej uchwale 14% - popieram 9% - popieram z obawami 7% - nie mam zdania - Przeciwko oskarżeniu ministra Krzysztofa Skubiszewskiego o współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa wystąpili w liście otwartym do premiera

Jana Olszewskiego pracownicy naukowi Poznańskiego Centrum Praw Człowieka. (30. 05.)

SPRAWY PUBLICZNE

- Zarejestrowano "Klub Cogito" mający w swoich założeniach rozwijanie życia umysłowego i kulturalnego Poznania i regionu. (04. 04.) - Trzystu wystawców z 11 państw przyjechało ze swoimi "maszynami" na I Międzynarodowe Targi Motoryzacyjne. (04 - 09. 04.) - Wojciech Kruk został prezesem nowopowstałej Fundacji piłki nożnej KKS "Lech" zrzeszającej 49 sponsorów gotowych pomagać klubowi. "Cesarskie jaja paschalne Karla Faberge" były tematem "Wykładu niedzielnego" Renaty Jaskulskiej w Muzeum Sztuk Użytkowych. (05. 04.) - Obchody 100-lecia Wielkopolskiego Związku Śpiewaczego zainaugurował w niedzielę, 5 kwietnia Uroczysty Walny Zjazd Delegatów Oddziału Wielkopolskiego "Macierz" Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Poznaniu. (05. 04.) - Stowarzyszenie Autorów Polskich w Poznaniu uchwaliło jednogłośnie utworzenie samodzielnego Stowarzyszenia Autorów, na którego czele stanął Zenon Szymankiewicz. - Pięć dni trwała kolejna poznańska impreza targowa, Międzynarodowe Targi Elektroniki, Telekomunikacji i Techniki Komputerowej "Infosystem". (06 - 10.04.) - Prof. Stanisław Szajek w cyklu "Wykładów o Poznaniu" mówił w Pałacu Górków na temat "Śpiewactwa wielkopolskiego w słowiańskiej ro

dżinie śpiewaczej". Wykładowi towarzyszył koncert Poznańskiego Chóru Kameralnego pod dyr. prof.

Stanisława Kulczyńskiego. (07. 04.) - Powrót do podziału kraju na powiaty był wiodącym tematem obrad Zrzeszenia Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów WielkopIski. (08. 04.) - Z inicjatywy wojewody poznańskiego jeden spektakl poznańskiej operetki w miesiącu finansowany będzie z kasy Urzędu Wojewódzkiego. 515 biletów w cenie 25-35 tys. "rozdanych" zostanie wszystkim chętnym. ( 10. 04.) - "Nacjonalizm STOP" to hasło Marszu Wielkanocnego, który przeszdł ulicami Poznania. (12. 04.) - Trzydzieścijeden osób utworzyło Fundację Szkoła Chóralna Kurczewskiego, na czele której stanął sam Jerzy Kurczewski.

- Drugi kwietniowy "Niedzielny wykład" nosił tytuł "Grajcie dudy, grajcie czyli o dudach, kozłach i siesienkach" , a wygłosił go Janusz Jaskulski w Muzeum Instrumentów Muzycznych. (12. 04.) - Przez 4 miesiące grupa japońskich ekspertów pracować będzie w Poznaniu nad programem właściwego wykorzystania odpadów komunalnych. ( 13. 04.) - Niezwykła, bo połączona ze śniadaniem była promocja książki "Kuchnia Wielkopolska" wydanej przez poznański Urząd Wojewódzki. ( 13. 04.) - Przy Biurze Poselsko-Senatorskim UD znalazło swą siedzibę Centrum Informacji dla Kobiet, gromadzące akty prawne, teksty konwencji, raporty z badań i tym podobne doku

menty dotyczące różnorodnych aspektów życia kobiet. - Marszałek Senatu RP prof. August Chełkowski w czasie swojego pobytu w Poznaniu spotkał się z prezydentem W. Sz. Kaczmarkiem, członkami Zarządu Miasta, Przedstawicielami Związku Miast Polskich, a także uczniami I L. O. (22 - 24. 04.) - Trzy dni trwały centralne obchody 100-lecia Wielkopolskiego Związku Śpiewaczego pod patronatem ministra kultury i sztuki prof. Andrzej a Sicińskiego. (24 - 26. 04.) - Gośćmi "Czwartku literackiego" byli Krystyna i Czesław Bednarczykowie - wydawcy londyńskiej Oficyny Poetów i Malarzy. (23. 04.) - Telewizyjna "Żywa Galeria" zaprezentowała w tym miesiącu tkaniny unikatowe Katarzyny Paszkowskiej. (24. 04.) - Ignacy Moś przekazał w obecności przedstawicieli władz miasta kolejny dar w postaci książek, medali, dzieł sztuki Muzeum im. H. Sienkiewicza. (25. 04.) - Jak zawsze w kwietniu przez dwa dni obchodzono święto 15 Pułku Ułanów Poznańskich tzw. Dni Ułana. (25 - 26. 04.) - Na terenach targowych odbywały się równolegle dwie imprezy - Salmed (Międzynarodowy Salon Medyczny) i Intermasz (Międzynarodowy Salon Maszyn Włókienniczych, Odzieżowych i Obuwniczych). (26 - 30. 04.) - Z udziałem 450 lekarzy przez trzy kolejne dni obradował Ogólnopolski Zjazd Naukowy Psychiatrów. (27 - 29. 04.) - W Galerii Malarstwa Polskiego Muzęum Narodowego w ramach" Spotkań z obrazem" Tadeusz Jeziorkowski przybliżał zebranym" Portret hetmana Wincentego Gosiewskiego" Januarego Suchodolskiego. (28.04.) - O cmentarzach na stokach poznańskiej Cytadeli mówiła w cyklu "Wykładów o Poznaniu" Irena Barełkowska. (28.04.) - Rozgłośnia Polskiego Radia w Poznaniu obchodziła 65-lecie swojej działalności. - Z inicjatywy Michała Wojtczaka powstało Centrum Informacji Gospodarczej z siedzibą w Poznaniu i 14 biurami regionalnymi. - W pierwszą rocznicę śmierci Olgi Stawskiej- Lipczyńskiej w Państwowej Szkole Baletowej odsłonięto tablicę pamiątkową (dar PWSSP) poświęconą artystce. (29. 04.) - Klub Inteligencji Katolickiej zaprosił do Poznania Macieja Rudzińskiego z prelekcją "Ziemiaństwo dziś i jutro". (29. 04.) - Galeria Polony wzięła udział w Festiwalu Sztuki współczesnej "Europę Art" w Genewie. (29. 04 - 02. 05.) - Wojewoda W. Łęcki przyjął z dniem 30. 04. rezygnację dyrektora naczelnego Teatru Wielkiego w Poznaniu Mieczysława Dondajewskiego z pełnionych dotychczas obowiązków. Od 01. 05. będzie je pełnił dotychczasowy wicedyrektor Władysław Radomski, pełnomocnikiem dyrektora do spraw artystycznych został do końca sezonu muzykolog Maciej Jabłoński. M. Dondajewski pozostanie w Teatrze na stanowisku dyrygenta. (30. 04.) "Poznańskie spotkania z książką" to tradycyjny majowy kiermasz książkowy wokół Areny połączony w tym roku z festynem. (01 - 03. 05.) - W 201 rocznicę Konstytucji 3 Maja prezydent W. Sz. Kaczmarek wygłosił okolicznościowe przemówienie ze stopni poznańskiego Ratusza. W Farze odprawiona została uroczysta msza św. (03. 05.) - Poznańskie Słowiki i sekstet wokalny "Affabre Concinni" wystąpiły w czasie dnia polskiego na Expo'92 w Sewilli. (03. 05.) - Meble, wyposażenie wnętrz i maszyny drzewiarskie prezentowano na wystawach "Polskie Meble" i "Drema". (05 -10. 05.) - Wykład J. Pieprzyka "Sztafeta śpiewacza" połączony z koncertem Chóru Nauczycieli m. Poznania miał miejsce w Muzeum Archeologicznym. (05. 05.) - Członkowie organizacji "Zbliżenie ze Wschodem" w ciągu 3 dni prowadzili zajęcia dotyczące edukacji seksualnej. Organizacja współpracuje z Urzędem Miejskim w kwestiach oświaty zdrowotnej. (08 - 10. 05.) - Wojewoda W. Łęcki gościł abp metropolitę gnieźnieńskiego Henryka Maszyńskiego, z którym omawiał współdziałanie administracji rządowej i kościelnej. - "Obraz Kościoła w «Gazecie Wyborczej»" był tematem spotkania o. Macieja Zięby i Jana Turnau z mieszkańcami miasta w klasztorze 0.0. Dominikanów. (13. 05.) - Drugie Dni Kultury Francuskiej zaingurował występ francuskiej piosenkarki Adriannę. (15 - 30. 05.) - Nową fundację "Humania" założyło 14-osobowe grono filozofów, historyków i wydawców.

- "Niedzielny wykład" Zygmunta Dolczewskiego z Muzeum Narodowego poświęcony był lochom Zamku Królewskiego w Poznaniu. (17. 05.) - Między 18 a 22 maja przebywała w mieście delegacja duńskich władz oświatowych z gminy Lange. - Przedstawiciele państwowej agencji rozwoju budownictwa Scottish Homes zapoznali się z aktualną sytuacją budownictwa spółdzielczego i komunalnego w Poznaniu i gminach sąsiednich. (18 - 20. 05.) · "Wykład o Poznaniu" red. Edmunda Nadolskiego dotyczył "Pałaców na Starym Mi e śc ie ". (19. 05.) · Nikłe zainteresowanie wzbudziła zorganizowana na St. Rynku akcja uświadamiająca związana z AIDS. (20. 05.) Pięcioosobowa delegacja Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych spotkała się z władzami Poznania i przedstawicielami biznesu w celu nawiązania współpracy inwestycyjnej i przemysłowej. (21. 05.)

Gościem majowego "Czwartku literackiego" był Marek Nowakowski. (21. 05.) Problematyka ekonomiczna i polityczna dominowały na konferencji o porządku europejskim po upadku komunizmu zorganizowanej przez Instytut Zachodni i koloński Bundesinstitut fUr Ostwissenschaftliche Internationalen Studien. (21 - 22. 05.) W trakcie trwania II Dni Prawniczych dyskutowano m. in. o tworzeniu lobby prawniczego, przestępstwach gospodarczych, prywatyzacji, publikacjach z dziedziny prawa. (21 -

23. 05.) - Studio TV przy Głogowskiej zaprosiło w tym miesiącu na wernisaż wystawy małych form rzeźbiarskich w brązie w ramach "Żywej Galerii". (22. 05) · Cały dzień spędziła m. in. w Pałacu Kultury ze swoimi sympatykami Małgorzta Musierowicz. (23. 05.) · Metropolita poznański ks. abp Jerzy Stroba otworzył przygotowywany przez 4 lata Synod Archidiecezjalny. (23. 05.) Międzynarodowe Centrum Sztuki prowadzone przez artystów, a mające prezentować sztukę z całej Europy otwarto przy ul. Jackowskiego. (24.05.) · Konferencja z udziałem uczonych z Polski, Czech. Słowacji i Niemiec dotyczyła "Polski w czasach Mieszka I" (w związku z obchodami 1000 rocznicy śmierci władcy). (25. 05.) KL- D przygotował w Collegium Minus dyskusję poświęconą przyszłości środowisk inteligenckich, stawiając jedno podstawowe pytanie: czy koniec polskiej inteligencji? (25. 05.) Konkursy, maraton muzyczny, festyn, uświetniły II Dni Łazarza. (27 - 29. 05) Liczne imprezy poetyckie towarzyszyły spotkaniu laureatów 37 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. (27 - 29. 05.) Po Łazarzu dni swojej dzielnicy zorganizowało Piątkowo. (29 - 30. 05)

POZNANIACY

- Nowym, wybranym przez Radę Pracowniczą dyrektorem poznańskiej "Goplany" został Janusz Rutkowski (dotychczas dyrektor d. s. T echnicznych). (02. 04.) Edmund Jaszkowski zrezygnował z pracy w Policji Municypalnej, jego obowiązki przejął dotychczasowy zastępca komendanta Alojzy Łowicki.

- Stanowisko dyrektora "Polfy" objął pracujący dotąd jako zastępca dyrektora Zbigniew Bejma. - Zwycięzcą konkursu na dyrektora poznańskiego Biura Wystaw Artystycznych został Mariusz Rosiak. (22. 04.) - Wybitny polski dyrygent Zygmunt Latoszewski obchodził w Warszawie swoje 90 urodziny. (26. 04.) Kiedyś "N agrodę Niezależnych", a obecnie "Nagrodę im. 3 Maja" przyznano poetce Ewie N ajwer. - Ekologiczne Stowarzyszenie Środowisk Twórczych w Poznaniu przyznało dyplomy honorowych członków m. in. Agnieszce Duczmal i prof. Stefanowi Stuligroszowi. - Roman Kosmala, poznański artysta rzeźbiarz zdobył brązowy medal za rzeźbę "Prośba o pełnię" na warszawskim "Salonie rzeźby '92". - Prorektor UAM prof. Roman Hauser objął stanowisko prezesa Najwyższego Sądu Administracyjnego. - Jędrzej Stępak był twórcą wystroju pawilonu polskiego na Światowej Wystawie EXPO'92 w Sewilli. - Znany poznański historyk Janusz Pajewski obchodził swoje 85 urodziny. (06. 05.)

- Redaktorzy Poznańskiego Przeglądu Teatralnego Ewa Obrębowska- Piasecka i Paweł Piasecki odebrali nagrody indywidualne ufundowane przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Poznani u. (O 8. 05.) - Nowym dyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej został Artur Jazdon dotychczasowy wicedyrektor tej placówki. (12. 05.) - Dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej na 3-letnią kadencję wybrano ponownie Marka Gutowskiego. (16. 05.) - Jan A. P. Kaczmarek (Orkiestra Ósmego Dnia), kompozytor mieszkający w USA uhonorowany został prestiżową nagrodą krytyki teatralnej Drama Disc Award za najciekawszą muzykę ostatniego sezonu teatralnego. (17.05.) - W warszawskim Muzeum Narodowym otwarto wystawę obrazów z kolekcji Ewy i Wojciecha Fibaków.

- Laureatem prestiżowej Nagrody im.

Gottfrieda von Herdera przyznawanej przez międzynarodowe kuratorium przy Uniwersytecie Wiedeńskim został historyk literatury niemieckiej prof. Stefan Kaszyński. - Profesor Konstanty Kalinowski - dyr.

Muzeum Narodowego w Poznaniu i prof. Lech Krzyżaniak - dyr. Muzeum Archeologicznego wyróżnieni zostali Złotymi Odznakami za Opiekę nad Zabytkami. (22. 05.) - Poznański Oddział Związku Literatów Polskich przyznał nagrodę im. Władysława Reymonta prof. Marcelemu Kosmanowi. (25. 05.) - Nowym dyrektorem Zakładów Cegielskiego został Zbigniew RosoIski,kierujący dotąd wydziałem W -6. (26. 05.)

UCZELNIE

- Doktorat honoris causa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza wręczono profesorowi Wacławowi Kretowiczowi , biochemikowi z Moskwy. (06. 04.) - Na Wydziale Historycznym UAM powstały trzyletnie studia stacj onarne dla studentów i absolwentów kształcące w 3 specjalizacjach: historia, historia kultury europejskiej i archiwistyka. Studia nie kończą się egzaminem magisterskim. - Większość poznańskich uczelni przewiduje wprowadzenie opłat za studia zaoczne. Na UAM zajeden semestr na prawie opłata wynosić ma 3 min zł, na filologii angielskiej 1 min, na geografii i naukach politycznych 500 tys. zł. Politechnika Poznańska wprowadzi opłaty na wszystkich kierunkach (3 min za semestr), przy czym wniesienie opłaty jest jednoznaczne z przyjęciem na studia. Akademia Ekonomiczna wprowadziła odpłatność już w roku ubiegłym (1 min), obecnie ma ona wzrosnąć do 1,5 min za semestr. Także 1,5 min trzeba będzie zapłacić chcąc studiować na Rolnictwie , Zootechnice, Ogrodnictwie, Leśnictwie, Technologii Drewna i Technologii Żywności w Akademii RolniczeJ. Studia w Akademii Wychowania Fizycznego na Turystyce i Rekreacji, Rehabilitacji Ruchowej, Wychowaniu Fizycznym kosztować będą 1 min za semestr z 50% zniżką dla pracujących nauczycieli. W Państwowej Wyższej Szkole

Sztuk Plastycznych na jedynym wydziale zaocznym - Wychowaniu plastycznym nie przewiduje się odpłatności. W Małej Auli UAM miała mIejSCe konferencja na temat kultury i literatury amerykańskiej pt. "Stare Południe nowe Południe". Celem spotkania było zapoznanie się z mało znanymi aspektami historii i kultury Stanów Zjednoczonych. (22. 04.) - Tytuły profesorskie otrzymali następujący poznańscy naukowcy: Maria Danuta Bratek- Wiewiórkowska (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN), Oleg Kapliński (Politechnika Poznańska), Zdzisław Kędzia (Instytut Nauk Prawnych PAN), Izabella Nowak (UAM), Paulina Pych-Taberska (UAM), Stefan Waplak (Instytut Fizyki Molekularnej PAN). (28. 04.) - Akademia Rolnicza w Poznaniu przyznała doktorat honoris causa profesrowi Bohdanowi Kielczewskiemu. (08. 05.) - Od nowego roku akademickiego na UAM otwarte zostaną studia slawistyczne w zakresie filologii serbskochorwackiej. - Studenci Akademii Ekonomicznej reaktywowali po wielu latach studen - ckie Juwenalia. (15. 05.) - Od października w Akademii Medycznej otwarty zostanie nowy, czwarty wydział - medyczny z trzema oddziałami: stomatologicznym (dotychczas przy Wydziale lekarskim), szkolenia podyplomowego i szkolenia w języku angielskim. Dwa ostatnie mają być odpłatne. - Z kolei Akademia Ekonomiczna otworzy 3-letnie studia hotelarskie. - Siedmiu poznańskich pracowników naukowych odebrało w Belwederze nominacje profesorskie: Stanislaw Balcerowicz (UAM), Mieczysław Jankiewicz (Akademia Rolnicza), Lech Krzyżaniak (Muzeum Archeologiczne), Zdzisław Niedbała (UAM), Wiesław Henryk Trzeciak (Akademia Medyczna), Michał Witkowski (UAM), Ryszard Załęcki (Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich). (20. 05.) - Dwudniowe spotkanie przedstawicieli Uniwersytetu Stanowego Illinois w Chicago z pracownikami Akademii Medycznej w Poznaniu było kolejnym krokiem w kierunku utworzenia Polsko-Amerykańskiej Szkoły Zdrowia Publicznego. (25. 05.)

WYSTAWY

- "Trzy spojrzenia" to zbiorowa wystawa trzech arystów - Z. Szumana, K. Strzednickiego i A. Zydronia otwarta w "Galerii pod Lipami". ( O 1. 04.) - Tego samego dnia wystawę "Arte Facta'92" otwarto w Galerii "Arte Facta" .

- Pierwsza na Łazarzu (ul. Łukaszewicza 16) Galeria Grafiki, Malarstwa i Sztuki Nieprofesjonalnej rozpoczęła swą działalność od otwarcia wystawy prac Stefana Stacińskiego inspirowanych "Imieniem róży" Umberto Eco.

- Absolwent poznańskiej PWSSP i ASP w Krakowie Wojciech Surdecki wystawiał w Galerii "Profil". (02. 04.) - Obrazy z dwóch ostatnich lat namalowane przez Małgorzatę Chmielnik pokazało Biuro Wystaw Artystycznych. (03. 04.)

- "Sezon archeologiczny na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej w 1991 roku" i "Badania archeologów poznańskich nad Wielkopolską" to ekspozycje prezentowane w Muzeum Archeologicznym. (06. 04.) - Swoje rzeźby wystawił w Galerii AT przy Al. Marcinkowskiego 29 Wojciech Kujawski. (06. 04.) - Równolegle do wystawy malarstwa Małgorzaty Chmielnik jej rysunki znalazły się w "Aneksie". - Martha Isabel Flores Avalas jest autorką grafik wystawianych w "Profilu". (09.04.) - Obrazy Norberta Skupniewicza z lat 70-tych, 80-tych i 90-tych można było obejrzeć w poznańskim "Arsenale ". (13. 04.) - "Jan Kochanowski na tle epoki" to tytuł ekspozycji czasowej w Muzeum Literackim H. Sienkiewicza. ( 15. 04.) - Pierwszym wystawiającym swoje prace w kwietniu w Galerii ON był Krzysztof Molenda. (16. 04.) Rysunki satyryczne z całego świata, których tematem była osoba Willi Brandta znalazły się na wystawie w Galerii Satyry "Wierzbak" . ( 1 7. 04.) - Malarstwo Pawła Łubowskiego wystawiła Galeria "Arte Facta". (24. 04.) - W cyklu "Galerie Wystaw Autorskich" ekspozycję "Stanisław Szczepański" przygotował prof. Andrzej Kurzawski. (24. 04.) - Otwarcie w Muzeum Historii m. Poznania wystawy ,,100 lat zorganizowanego ruchu śpiewaczego w Wielkopolsce" było częścią uroczystych obchodów 100 lecia Wielkopolskiego Związku Śpiewaczego. (24. 04.)

- Trzy wystawy związane z plakatem otwarto 25 kwietnia: "Arsenał" - "Klaus Staeck - plakaty", "Aneks" - "Plakaty wydane przez Floriana Zielińskiego" i "Helmut Brade - plakaty" w Muzeum Sztuk Użytkowych. - Wystawę prac ludzi chorych psychicznie "Do Ciebie mówię przez ..." przygotowała Galeria" Garbary 48". (24. 04.) - Instalacje Agaty Łazarczyk były drugą w tym miesiącu wystawą otwartą w Galerii ON. (27. 04.) - Pokonkursowa wystawa "Stare i nowe" składa się z fotografii prezentowanych w Muzeum Etnograficznym. (30. 04.) "Najpiękniejsza książka niemiecka 1988 - 1990" to tytuł wystawy otwartej w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej. (04. 05.) - Galeria "Pod Lipami" zaprosiła do siebie Lucynę Umerle-Głaz z jej obrazami. (05. 05.) - Obrazy Macieja Berezowskiego oglądano w Piątkowskim Centrum Kultury "Dąbrówka". (05. 05.) - Fundacja "Wieś artystyczna" (A. Bledkowska, M. Gryska, A. Koniecpolska, G. Adamiak, W. Dobrowolski) otworzyła swój sezon wystawienniczy w Galerii "Garbary 48". (05.05.) - Swoje prace prezentowane w "Profilu" Andrzej Żurek zatytuował "Heliosinstalacje ". (07. 05.) - N a kolejną (poprzednie dwie odbyły się w minionych latach) "Obecność III" złożyły się trzy wystawy: w BW A ,,7 x 1" z pracami I. Gustowskiej, Z. Kulik, A. Kutery, N. Lach-Lachowicz, M. Niedzielko,

K. Piotrowskiej, A. P łotnickiej; w Galerii ON ,,4 xI" - Z. Baranowska, A Michałowska, M. Suflety, A. Tyczyńska; w Muzeum Etnograficznym aż 19 artystek prezentowało swoje prace ,,19 xI". (08.05.) - Ponad 150 obrazów Józefa Czapskiego ze zbiorów szwajcarskich znalazło się na wystawie w Muzeum Narodowym. (10. 05.) - W Galerii Book Service przy Podgórnej 8 swoje prace przedstawiał wykładowca PWSSP Marek Zabrowski. - Wystawę w ramach współpracy artystów z Polski i Niemiec "Spotkanie i tworzenie" otwarto w Galerii Polony. (10. 05.) - Biblioteka Raczyńskich przy współudziale księgarni "Nowela" zorganizowała wystawę (w związku z Dniami Kultury Francuskiej) płyt i książek francuskich w filii Biblioteki przy ul. Wronieckiej. (11. 05.) - Także drugą wystawę, tym razem w gmachu przy Placu Wolności otwarto z inicjatywy Biblioteki Raczyńskich, była to ekspozycja "Żydzi w kulturze polskiej". (12. 05.) - Stosunkowo rzadko prezentowaną tkaninę artystyczną twórców poznańskich wystawiono w DK "Pod Lipami". (12. 05.) - Wystawa zakończyła organizowany przez Muzeum Narodowe konkurs "Moja przygoda w muzeum".

(15. 05.) - Liliana Goc z Warszawy przywiozła swoje prace do Galerii "Wierzbak" (15. 05.) - Obrazy Wojciecha Kowalczyka wystawiło PCK "Dąbrówka". (18. 05.) - Artystka z Grodna - Galina Rubinaprzedstawiła tkaniny na wystawie "Nastroje" w Galerii "Garbary 48".

(18. 05.) - Studenci z pracowni Andrzeja Popiaka wystawiali swoje prace w Galerii ON. (21.05.) - Do 03. czerwca otwarta była w Pałacu Kultury wystawa sprowadzona z krakowskiego Muzeum Teatralnego poświęcona Teatrowi Rapsodycznemu "Reduta słowa". (21. 05.) - W "Aneksie" swoje rysunki z ostatnich 3 lat pokazała Iza Rybacka. (25.05.) - Barbara Wachowicz była inicjatorką wystawy w Wielkopolskim Muzeum Historycznym "Kamyk na szańcu".

Gościem honorowym wystawy była Ewa Kamińska-Feleszko, córka Aleksandra Kamińskiego autora "Kamieni na szaniec". (21.05.) - Otwarcie wystawy prac Henryka Stankiewicza połączono w "Profilu" z koncertem. (28. 05.) - Najnowsze rysunki i grafiki Aliny Kus miłośnicy tych gatunków sztuki obejrzeli w Galerii ON. (28. 05.) - W Odwachu w związku z trwającymi obchodami Roku Historii Armii Krajowej otwarto wystawę "AK 1942 - 1992". (29. 05.) TEATR MUZYKA FILM

- Teatr im. S. I. Witkiewicza przyjął zaproszenie "Teatru Ósmego Dnia" i zaprezentował "Wielki Teatr Świata" Calderona de la Barca "Cabaret Voltair" - seans dadaistyczno-surrealistyczny i misterium "Dr Faustus". (02 - 04. 04.) - Trzy, nie pokazywane dotąd w Poznaniu rejestracje filmowe przedstawień "Teatru Ósmego Dnia" można

było oglądać w siedzibie Teatru. Było to "Mięso", "Piołun" i "Der Osten znaczy Wschód".

- Po premierze warszawskiej w tamtejszym Teatrze Wielkim (06.03.1992) Polski Teatr Tańca Balet Poznański przedstawił "Sługę dwóch panów" wg Carlo Goldoniego w choreografIi Gay Veredona (Nowa Zelandia) do muzyki Antonio Vivaldiego. (02. 04.) - W 268 Koncercie Poznańskim wystąpiła orkiestra "Alex Band" oraz Ewa Bem. (04. 04.) - W "Scenie na Piętrze" miała miejsce kolejna premiera. Przedstawienie w swoim wyborze i aranżacji zaprezentowała publiczności Irena Dudzińska. Spektakl "Wszystko na karczmę i dziewczęta" oparto na tekstach m. in. Ronsarda i Villona. (04. 04.) - Katedra Skandynawistyki UAM przygotowała w kinie "Muza" przegląd (8 filmów) fIlmów skandynawskich.

(04 - 11. 04.) - Kwietniową premierą w Teatrze Polskim był "Przyjaciel wesołego diabła" Kornela Makuszyńskiego w reż. G. Mrówczyńskiego ze sce nografią M. Iwanowicza. (05. 04.) - Aktorzy "Teatru Ósmego Dnia" zorganizowali spotkanie pod tytułem "Teatr Studio Warszawa - twórczość Jerzego Grzegorzewskiego". (07. 04.) - Przez trzy kolejne wieczory z recitalem "Pejzaże" gościła na scenie Teatru Wielkiego Ewa Demarczyk. (09 - 11. 04.) Kolejnym gosclem "Teatru Ósmego Dnia" był Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" z dwoma spek

taklami: "Żywot Protopopa Awwakuma" i "Carmina Burana" . (11 - 12. 04.) - Klub "Na Piętrze" gościł Hannę Banaszak i Janusza Strobla. (12. 04.) - Siedem filmów kina zupełnie w Polsce nieznanego, bo holenderskiego, przybliżył publiczności DKF "Kinematograf 75". (12 -15. 05.) - Odbyły się dwa koncerty dyplomowe w wykonaniu studentów Wydziału Wokalnego i Instrumentalnego Akademii Muzycznej. (12 i 27. 04.) - "Akademia Ruchu" przyjechała do Poznania ze spektaklem "Życie rodzinne po Wielkiej Rewolucji I I" . Artystów gościł "Teatr Ósmego Dnia". (21 - 24. 04.) - W bogatym programie obchodów 100lecia Wielkopolskiego Związku Śpiewaczego znalazły się dwa szczególnie znaczące koncerty, w auli UAM i Katedrze Poznańskiej w cyklu "Musica sacra". (24. 04.,26. 04.) - Spektakl baletowy "Cafe Eden - Viva Strauss" do muzyki z taśm w choreografii i z inscenizacją M. RóżaIskiego, scenografią I. Domagały przygotował Teatr Wielki. (25. 04.) - Teatr im. Kici-Koci dał dwa przedstawienia w ODK "Pod Lipami" (27. 04.) - W Sali im. Groblicza w Muzeum Instrumentów Muzycznych koncertował zespół kameralny "Mozarteum Quartett Salzburg". (28. 04.) - Gry Joachima Grubicha można było posłuchać w auli Akademii Muzycznej w cyklu "Wieczory organowe". (28. 04.) - "Wtajemniczenie VII" odbyło się tym razem z okazji Międzynarodowego

Dnia Tańca jak zawsze w Teatrze Polskim. (29. 04.) - Anna Dymna, Mariusz Benoit, Jan Englert, Krzysztof Kolberger, Beata Ścibak przyjechali do "Sceny na Piętrze" ze spektaklem "Pan Tade" usz .

- Galowy koncert złożony z utworów I. J. Paderewskiego zainaugurował poznańskie uroczystości związane ze sprowadzeniem ze Stanów Zjednoczonych do Polski prochów wielkiego dyplomaty i kompozytora. (30. 04.) - W Klubie "Na Piętrze" przy ul. Wojskowej wystąpiła ze swoim recitalem Alicja Majewska. (01. 05.) - Teatr Nowy przygotował premierę "Don Juana" Moliera w reżyserii i ze scenografią Ireny Biegańskiej, muzykę skomponował Jerzy Satanowski. (02.05.) - W kilku miejscach Poznania występowała "Kapela wileńska".(04. 05.) - Marek Wortman dokonał adaptacji i wyreżyserował spektakl "J ak być kochaną" wg powieści Mariana Brandysa. W roli głównej wystąpiła Marzena Trybała. (09. 05.) - Wariacjami na temat "Rosmery Baby" Komedy, Krzysztof Przybyłowicz zapoczątkował nowy cykl koncertów "Jazzowe tematy". (08. 05.) - Nestor polskich dyrygentów Zygmunt Latoszewski dyrygował w poznańskim Teatrze Wielkim "Madame Butterfly". (09. 05.) - Sztuka Bogusława Schaeffera "Kwartet dla czterech aktorów Irek" była ostatnią premierą na "Scenie N owej" przy Teatrze Nowym. Reżyseria - Julia Wernio, scenografia - Elżbieta Wernio, muzykę skomponował autor sztuki. (09. 05.) - Jan Peszek przyjechał do ODK "Pod Lipami" ze spektaklem Bogusława Schaeffera "Scenariusz dla nieistniejącego lecz możliwego aktora instrumentalnego". (11. 05.) - Joanna Rawik połączyła swój recital z promocją napisanej przez siebie książki w Galerii Anny Kareńskiej. (15. 05.) - Teatr Muzyczny zaprosił na premierę operetki "Bal w Savoyu" Paula Abrahama w reżyserii Daniela Kustosika z choreografią Władysława Janickiego i scenografią Ryszarda Melliwa. (16. 05.) - W Pałacu Działyńskich zainaugurowano nowy cykl koncertów Towarzystwa Wieniawskiego i Poznańskiej Szkoły Talentów prezentującego utalentowane muzycznie dzieci. (17. 05.) -112 koncert Musica sacra miał miejsce w Katedzre Poznańskiej. (17. 05.) - Duet Muzyki Barokowej (J-L. Charbonnier, Mauricio Buragli) występował w Muzeum Instrumentów Muzycznych w ramach obchodów Dni Kultury Francuskiej. (18. 05.) - Kolejna edycja "Żywego śpiewnika domowego" poświęcona pieśniom polskim poprowadzona jak zawsze przez prof. Stanisława Kulczyńskiego miała miejsce w Sali Kominkowej Pałacu Kultury. (18. 05.) - W Sali Wielkiej tegoż Pałacu odbył się wojewódzki finał Szkolnej Listy Przebojów. (18. 05.) - Zespół baletowy i orkiestra z N owego Jorku "America Tap Dance Orchestra" dał tylko jeden koncert w Teatrze Muzycznym. (19. 05.) - Na zaproszenie "Teatru Ósmego

Dnia" w siedzibie Teatru wystąpił zespół teatralny "Y orick" z Danii. (19 - 21.05.) Gościem Agnieszki Duczmal był w auli UAM wirtuoz kontrabasu, amerykanin Gary Karr. (19. 05.) - "Dankwart Consort" i Jeane- Luis Charbonnier występowali w Muz.

Instrumentów Muzycznych (Dni Kultury Francuskiej). (19. 05.) - Wirtuoz gitary C. Trepaty koncertował w auli uniwersyteckiej na zaproszenie Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego. (20. 05.) - Koncert z cyklu "Muzyka XX wieku" w wykonaniu studentów Akademii Muzycznej odbył się w Galerii "Na Piętrze". (21.05.) - Uroczystym koncertem uczcił swoje 25-lecie Chór Uniwersytetu im.

A. Mickiewicza. (22. 05.) - Ostatni w tym miesiącu koncert w muszli koncertowej parku Wilsona miał miejsce w niedzielę Gak wszystkie poprzednie) 24 maja. - Druga edycja francuskich fIlmów nieobecnych w polskich kinach przypadła na Dni Kultury Francuskiej. Jacek Jaroszyk przygotował tym razem 5 filmów z lat 80- tych. (25 - 27.05.) - W ramach promowania kultury francuskiej w Sali Groblicza Muzeum Instrumentów Muzycznych pieśni trubadurów i truwerów śpiewał Jacek Kowalski. (24. 05.) - "Wtajemniczenie VIII" odbyło się dzięki współpracy Polskiego Teatru Tańca z Teatrem Polskim. (25. 05.) - Barokowa muzyka francuska i włoska znalazła się w programie koncertu Zespołu Muzyki Barokowej i Klasycznej (Dni Kultury Francuskiej),wystąpił w hallu głównego gmachu Muzeum Narodowego. (26. 05.) - W sali "Teatru Ósmego Dnia" wystąpił "Prjut komedianta" z Sankt Petersburga. (27. 05.) - "Trio Marchesini" grało (Dni Kultury Francuskiej) w Muzeum Instrumentów Muzycznych przy Starym Rynku. (27. 05.) - "Monogramista JK" (Jacek Kowalski) śpiewał swoje stare i nowe piosenki na zaproszenie Klubu Inteligencji Katolickiej. (27. 05.) - "Cztery pory roku" A. Vivaldiego grał w auli UAM Zespół Kameralny "Concerto A venna". (29. 05.) - Zespół śpiewaczy "Nenoor Chor Berlin ev." wystąpił w Poznaniu z pieśniami Bartoka, Brahmsa, Ravela pod dyr. Joachima Geigera. (30. 05.) - Krakowski teatr "Cricot 2" przyjechał na zaproszenie "Teatru Ósmego Dnia" by przedstawić poznańskiej publiczności głośny spektakl "Dziś są moje urodziny". (31.05. i 01.06.)

VARIA

- Od 10 kwietnia rozpoczęło się wiosenne odnawianie pasów na przejściach dla pieszych, słupków, barierek, pasów na jezdni. Zużyto w tym celu ok. 70 ton białej farby. - Ok. 3000 osób wzięło udział w "Pikniku na Torze Poznań" zorganizowanym przez Automobilklub Wielkopolski, Radio "Merkury", poznańską policję i "Gazetę Poznańską". (24. 04.) - Z krótką wizytą na zaproszenie W. Fibaka gościł w mieście Robert de Niro. (26. 04.) - Pięć pierwszych automatów telefoni

cznych na karty magnetyczne zamontowane w trzech punktach miasta (2 - poczta na ul. Kościuszki, 2 - poczta na ul. Głogowskiej, 1 - w hotelu Olimpii na Golęcinie). - Sezon kajakowy otwarto na Torze Regatowym Malta. - Odbył się II Bieg Wielkopolan dookoła Jeziora Maltańskiego. (26. 04.) - Jedenaście (na 31 działających) poznańskich agencji towarzyskich założyło Poznański Związek Właścicieli Agencji Towarzyskich, którego celem jest obrona interesów i rozwiązywanie ewentualnych konfliktów. (26. 04.) - Pokazy sprawności komandosów, teatr japoński, otwarcie wystawy uświetniły obchody święta Wojska Polskiego w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu.

(02. 05.) - Zakończył się etap wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu dla młodzieży "Najciekawszy eksponat". Organizowany przez Muzeum Narodowe konkurs wygrali uczniowie Technikum Kolejowego, Zespołu Szkół Łączności i V L.O. w Poznaniu oraz Zespół Szkół Mleczarskich z Wrześni. - Ponad 300 osobom dziennie różnego rodzaju informacji udziela już od roku Miejski Ośrodek Informacji Gospodarczej przy ul. Św. Marcin.

- Wojewoda W. Łęcki i prezes poznańskiego oddziału Klubu Sudeckiego PTTK odsłoniłi wraz z wiceburmistrzem wałbrzyskim tablicę upamiętniającą doktora Aleksandra Ostrowicza, poznaniaka, lekarza uzdrowiskowego i działacza polonijnego w Sudetach. Tablicę odsłonięto w Kłodzku. - Poznański Klub Kolekcjonerów Fajek zorganizował X Mistrzostwa Polski w wolnym paleniu fajki.Tegorocznym zwycięzcą został brneńczyk V. Dudak (2 godz. 7 min. 17 sek.).

(17. 05.)

- ,,70 widoków w drodze do Wenecji" i "Biografioły" to książki wydane przez poznańskie Wydawnictwo a5, a nagrodzone na 33 konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek.

- Drugą edycję "Pikniku na Torze Poznań" uświetniło 8 kolorowych balonów szybujących nad miastem. (30. 05.) - Stowarzyszenie Kucharzy i Cukierników Poznania zostało pełnoprawnym członkiem Światowego Związku Kucharzy. (31. 05.)

Zebrał i opracował: Andrzej Król

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1992 R.60 Nr1/2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry