PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Kronika Miasta Poznania 1992 R.60 Nr1/2

Czas czytania: ok. 26 min.

PRZEGlĄD WYDARZEŃ W POZNANIU

(STYCZEŃ - MARZEC 1992)

RADA MIEJSKA

- Swoją kolejną sesję radni rozpoczęli złożeniem oświadczeń związanych z trwającym sporem (zob. KMP 3-4, 1991 i SPRAWY PUBLICZNE) między Zarządem Miasta a częścią radnych. W dalszej części obrad podjęto uchwałę o powołaniu osiedli: Umultowo, Stare Winogrady, Sołacz i Plewiska. Zaakceptowano projekt ordynacji wyborczej do Rady Osiedli, przyjęto uchwały o przekształceniach prywatyzacyjnych 5 poznańskich przedsiębiorstw - Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej, Przedsiębiorstwa Sprzętowo- Transportowego Budownictwa Komunalnego, Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunalnego na Wildzie i Jeżycach oraz Komunalnego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych. Pod koniec obrad XLVI sesji prezydent W. Sz. Kaczmarek przedstawił zebranym "Program działania Zarządu na rok 1992 na tle długofalowych kierunków działania" (07.01.)

- Na kolejnych obradach Rady Miejskiej radna Urszula Wachowska skrytykowała przedstawiony 7 stycznia program prezydenta, uważając że Zarząd przypisuje sobie inicjatywy radnych. Z kolei radny E. Kownacki złożył wniosek o odwołanie z pełnionej funkcji prezydenta W. Sz. Kaczmarka, który - zdaniem radnego - nie jest w stanie kierować pracami Zarządu. Zgodnie z przepisami przedstawiony wniosek musi zaopiniować Komisja Rewizyjna i na sesji 28. O 1. zostanie poddany głosowaniu.(14.01.) - 61 ważnych głosów oddano w głosowaniu nad wnioskiem radnego Kownackiego. Za wnioskiem głosowało 25 radnych, przeciwko 32, 4 osoby wstrzymały się od głosu. Taki wynik głosowania sprawił, że W. Sz. Kaczmarek nadal będzie pełnił funkcję prezydenta Poznania. Podczas przerwy w obradach przewodniczącemu Rady Miejskiej T. Sokołowskiewmu wręczono list podpisany przez 24 radnych z prośbą o złożenie rezygnacji z pełnionej dotychczas funckji.

W głosowaniu nad votum nieufności 24 radnych opowiedziało się za wnioskiem, 26 przeciwko, 5 wstrzymało się od głosu. Przewodniczący Sokołowski złożył swoją rezygnację przyjętą 37 głosami ( przeciw 17, 1 wstrzymujący). Do 24.02. funkcję przewodniczącego RM pełniła Jadwiga Rotnicka, dotychczasowa wiceprzewodnicząca. Przyjęto również rezygnację Tadeusza Kieliszewskiego reprezentującego władze miasta w Radzie Nadzorczej Spółki MTP . XLVIII sesję zamknięto uchwałami o zaciągnięciu pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na dokończenie rurociągu ściekowego pod Wartą, oraz w sprawie zmiany lokalizacji Domu Pomocy Dziennej w Poznaniu. Przedstawiono także spis inwentaryzacyjny gruntów przeznaczonych do komunalizacji. (28.01.) - Druga część XLVIII sesji Rady Miejskiej poświęcona była wyborom nowego przewodniczącego Rady. Spośród 59 obecnych radnych - 31 głosowało za kandydatką Jadwigą Rotnicka, 27 zaś poparło radnego Andrzeja Czyżaka, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady. W dalszym ciągu obrad zajęto się sprawami bieżącymi i interpelacjami. Przyjęto rezygnację Romana Andrzejewskiego z funkcji delegata RM do Sejmiku Samorządowego. Odczytano list poznańskiego oddziału SDP będący odpowiedzią na oskarżenia opozycyjnych radnych dotyczące przekłamań, jakich wg nich dopuszczają się po- . znańska prasa i telewizja. (04.02.) - Sesja XLIX zdominowana była sprawami podatkowymi, radni ustalili

wysokość podatków od nieruchomOSCI, pojazdów i posiadanych psów. Roboczo przyjęto 690 zł podatku od 1 m pow. użytkowej w budynku mieszkalnym. Ustalono komu przysługuje zwolnienie od podatków. Radni wysłuchali Raportu o stanie bezpieczeństwa w mieście w roku 1991 (zob. SPRAWY PUBLICZNE). Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Poznania postanowiono przyznać prof. Wiktorowi Dedze. (11.02.) - Pierwsza marcowa sesja rozpoczęła się dyskusją nad uchwałą regulującą wynagrodzenia członków Zarządu, Skarbnika i Sekretarza Miasta. Proponowano następujące zmiany: uposażenie Prezydenta z 6 min 240 tys. do 10,5 min, uposażenie Wiceprezydenta z 5 min 760 tys. do 9 min 450 tys. zł, uposażenie Skarbnika, Sekretarza i członków Zarządu miałoby wynosić ok. 8 min zł, Radni projekt odrzucili (29 głosów za, 19 przeciw), przekazując do ponownego opracowanIa. Nowym wiceprzewodniczącym Rady wybrany został Maciej Urbański, pracownik naukowy Akademii Rolniczej, członek KPN (34 głosy za, 7 przeciw, 7 wstrzymujących). Następnie radni zapoznani zostali z orzeczeniem prokuratora Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie podpisu złożonego przez radną Izabelę Klimaszewską na "Porozumieniu Hotel Poznań". Nie dopatrzono się przestępstwa w działaniu radnej. W końcowej części obrad omawiano problemy dotyczące ochrony środowiska. Rada zobowiązała Zarząd Miasta do przedstawienia

kompleksowego i perspektywicznego planu ochrony i rozwoju terenów zielonych w Poznaniu. Radni podjęli uchwały w sprawie: umieszczenia tablicy pamiątkowej w 100-lecie Wielkopolskiego Związku Śpiewaczego, ustawienia pamiątkowego kamienia ku czci zabitego przez ZOMO Wojciecha Cieślewicza, wmurowania tablicy pamiątkowej poświęconej piosenkarce Annie Jan tar.

Ponadto Rada postanowiła wraz z Zarządem Miasta włączyć się do akcji promującej polskie produkty pod hasłem "Dobre bo polskie" zainspirowanej przez "Gazetę Poznańską" (03.03.) - LI sesja dotyczyła głównie spraw finansowych w roku 1992. Prezydent W. Sz. Kaczmarek przedstawił najważniejsze zadania, które należy w bieżącym roku wykonać. Skarbnik Miasta Elżbieta lCuzdro-Lubińska omówiła strukturę wpływów za 2 miesiące tego roku wg nowego systemu podatkowego. Po dyskusji ustalono, że projekt uchwały budżetowej zostanie opracowany raz jeszcze z uwzględnieniem poprawek.(17.03.)

- Także kolejne posiedzenie Rady zdominowane było podziałem budżetu. Rozmawiano o możliwych oszczędnościach oraz nowych źródłach dochodu. Podjęto uchwałę o wyborze członków Kolegium dis wykroczeń przy Okręgowym Urzędzie Górniczmym w Poznaniu i o zmianach w uchwale dotyczącej podatków od środków transportu. (24.03.) - Po raz trzeci w marcu radni zajmowali się sprawami budżetowymi. Po przedstawieniu kolejnych poprawekuchwałę budżetową przyjęto. 22 radnych, członków Partii Chrześcijańskich Demokratów nie udzieliło swojego poparcia uchwale twierdząc w oświadczeniu, że nie odzwierciedla ona perspektywicznego planu działania i nie gwarantuje dobrego funkcjonowania miasta. Rada nie przyjęła oświadczenia pod obrady. Kończąc LIII posiedzenie radni postanowili nadać odznaczenie "Zasłużony dla Miasta Poznania" Oddziałowi Wielkopolskiemu Polskiego Związku Chórów i Orkiestr "Macierz". (31.03.) POZNAŃ POLITYCZNY

- Maciej Frankiewicz z Partii Wolności skazany został przez Sąd Rejonowy w Poznaniu na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata w związku ze sprawą z 14.01.1991 (zob. ICMP 1-2, 34/1991). (04.01.) - Janusz Korwin-Mikke spotkał się w sali NOT -u z mieszkańcami Poznania na dyskusji o aktualnej sytuacji w kraju. (13.01) - W wielu poznańskich zakładach pracy trwał 2-godzinny strajk ostrzegawczy. Związkowcy z "Solidarności" , O P Z Z i pracownicy niezrzeszeni protestowali przeciwko sposobowi podnoszenia cen nośników energii. (13.01.) - Ze strajkującymi pracownikami Cegielskiego spotkał się Janusz Korwin- Mikke. (13.01.) - Unia Wielkopolan domaga się satysfakcji moralnych i ekonomicznych za zniszczenia i krzywdy wyrządzone przez Niemców obywatelom polskim w czasie II wojny światowej.

W liście do ministra Skubiszewskiego Unia domaga się sprecyzowania stanowiska rządu w tej kwestii, uważając że "Dekret o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z Niemcami" nie określa dokładnie tego typu spraw. (15.01.) - Poznańscy parlamentarzyści spotykali się (np. UD i ZCHN - 20 i 21. Ol.) z mieszkańcami Poznania wypełniając swoje wyborcze zobowiązania. - Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ "Solidarność" wezwał do przeprowadzenia referendum w sprawie ewentualnego jednodniowego strajku generalnego związanego z podwyżką cen nośników energii. (17.01.) - III Wojewódzka Konwencja SdRP miała miejsce w Poznaniu podsumowując półrocze (od 2 kadencji) oraz udzielając votum zaufania dotychczasowemu Prezydium. (25.01.) - W trzy miesiące po wyborach parlamentarnych Unia Demokratyczna zrzesza w Rejonie Poznańskim (pokrywa się z terenem województwa) ok. 400 członków. Przewodniczącym Regionu jest Andrzej Machowski. Socialdemokracia RP skupia na terenie województwa ok. 2.000 osób, a na jej czele stoi Antoni Szczuciński. O gólnopolskie Porozu - mienie Zwiazków Zawodowych to 360 tys. członków w 6 województwach. Szefem poznańskiego OPZZ jest Wojciech Kaczmarek. Na czele poznańskiego Oddziału PSL (3.980 członków) stoi Stanisław Kalemba. ZCHN - Region Poznański (woj.

poznańskie, leszczyńskie, część pilskiego) zrzesza ponad 400 osób, prezesem Zarządu Regionu jest Piotr Walerych. Wielkopolska Unia Socialdemokratyczna to około 100członków z woj. poznańskiego i leszczyńskiego, z Wie sławą Ziółkowską na czele. Szefem VI Obszaru KPN i est Wojciech Pęgiel, a poznański okręg (woj. poznańskie) zrzesza 250 członków z Przemysławem Sytkiem na czele. Unia Polityki Realnei - Oddział Wielkopolski (woj. gorzowskie, kaliskie, konińskie, leszczyńskie, pilskie i poznańskie) skupia ponad 200 osób. Prezesem jest Przemysław Gębala. Partia Chrześciiańskich Demokratów ma w swoich szeregach ok. 300 osób działających pod przewodnictwem Stanisława Mikołajczaka. Polska Partia Przyjaciół Piwa - Okręg poznański to ok. 500 osób , przewodniczącym Ławy Okręgowej jest Waldemar Urbaniak. Solidarność Pracy działa głównie w Poznaniu z Janem Sandorskimjako przewodniczącym. Unia Wi elkopolan, działa w szeroko rozumianej Wielkopolsce, jej koła istnieją także w Szczecinie i Warszawie. Liczy 23 członków zbiorowych i 740 indywidualnych. Na czele Unii stoi Władysław Reichelt. Polskie Forum Chrześciiańsko- Demokratyczne ma w swym Oddziale Wojewódzkim w Poznaniu 150 członków z Alfredem Wawrzyniakiem jako przewodniczącym. Koalicia Republikańska to 50 członków wyłącznie z Poznania , obowiązki prezesa pełni Helena Kończak. Porozumien ie Centrum liczy 260 członków z woj. poznańskiego i leszczyńskiego. Władzę kolegialną sprawuje Zarząd Wojewódzki. (05.02,) - W sali NOT -u odbyły się wybory delegatów na III Krajową Konferencję Kongresu Liberalno- Demokratycznego, przy okazji dyskutowano o obliczu ideowym partii. (06.02.) - Były premier Jan Krzysztof Bielecki przybył zaproszony przez KL- D do Izby Rzemieślniczej na spotkanie z mieszkańcami miasta, spotkał się także z członkami Klubu Liberałów , rozmawiał z prezydentem W. Sz. Kaczmarkiem i wojewodą W. Łęckim oraz przedstawicielami poznańskiego biznesu. (15.02.) - Premier Jan Olszewski przyleciał do Poznania by m. in. spotkać się z arcybiskupem Jerzym S trobą, z pracownikami nauki i kultury, delegatami na krajowy Sejmik Samorządu Terytorialnego. Gość złożył także kwiaty pod pomnikiem Czerwca '56 i rozmawiał z dyrekcją oraz załogą Cegielskiego. (20. 02.) - Strajk ostrzegawczy podjęli nauczyciele szkół podstawowych i średnich przeciwko programowi Ministerstwa Edukacji Narodowej na lata 1992-94. Podnoszono problemy ekonomiczne, a także kwestię upadku prestiżu zawodu nauczyciela. (28.02.) TlWa konflikt między Komisją Zakładową NSZZ "Solidarność" w Cegielskim, a Zarządem Regionu Wielkopolska tego związku. Przyczyną sporu są kwestie proceduralne związane z wyborami do władz "Solidarności". (04.03.) - Poznański Klub Liberałów zainicjował spotkanie politycy-dziennikarze, którego celem było "sformułowanie zestawu wzajemnych oczekiwań". (09.03.) - Przewodniczącym Partii Chrześcijańskich Demokratów został wybrany Michał Stuligrosz, którego kandydaturę wysunęła grupa radnych z Rady Miejskiej. (17.03.) - W Domu Studenckim "Eskulap" odbyła się ogólnopolska konferencja KL-D z udziałem M. Boni i B. Chiona poświęcona reformie służby zdrowia. (21.03.) - Bolesław Tejkowski, przywódca partii Polska Wspólnota Narodowa Polskie Stronnictwo Narodowe przedstawił nielicznie zgromadzonym mieszkańcom Poznania swoją wizję "zażydzonej" Polski. (21.03.) Janusz KOlWin-Mikke dyskutował z młodzieżą VI L.O. o restrukturyzacji szkolnictwa, systemie podatkowym, ustawie antyaborcyjnej. (23.03.) - Poznańscy nauczyciele domagali się przyznania 48 bin zł z budżetu państwa na potrzeby oświaty. Członkowie nauczycielskiej "Solidarności" wystosowali list do posłów i senatorów RP. (23.03.) - Posłowie, senatorowie, wojewodowie oraz przedstawiciele samorządów Wielkopolski omawiali problemy regionalizacji, głównie powrót do idei powiatów. (28.03.) - Lider Solidarności Pracy prof Karol Modzelewski spotkał się z mieszkańcami miasta w Pałacu Działyńskich by omówić aktualną sytuację kraju z perspektywy polskiej lewicy. (30.03.) - Po raz drugi w tym miesiącu (pielWszy termin 26.03.) przed regionalnym zjazdem "Solidarności" odbyło się publiczne przesłuchanie kandydatów do władz Związku. (30.03.)

SPRAWY PUBLICZNE

- Dwadzieścia jeden prywatnych kancelarii zastąpiło istniejące dotąd Państwowe Biuro Notarialne. (02.01.) - 204.073 osoby odwiedziły w roku 1991 poznańskie Muzeum Narodowe. - Metropolita poznański ksiądz arcybiskup Jerzy Stroba dzielił się opłatkiem na spotkaniach świątecznych z przedstawicielami poznańskiej policji (03.01.) oraz z kadrą i kadetami Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych. (04. 01.) - W ramach spotkań Koła Młodych Przyjaciół Muzeum Narodowego "Pro Arte" Lidia Cieślińska omówiła symbolizm w malarstwie J. Malczewskiego. (04.01.) - "Niedzielny wykład" (propozycja edukacyjna Muzeum Narodowego) poświęcony był sztuce konceptualnej, a przygotowany przez Andrzeja Kostołowskiego. (05.01.) - Kolejną reakcją na trwający w Radzie Miejskiej spór (zob. KMP 3-4/1991 i RADA MIEJSKA) było Oświadczenie Koalicji Republikańskiej, w którym autorzy pytają, czy Zarząd Miasta spełnia oczekiwania mieszkańców. (06.01.) - Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej zakaz handlu ulicznego zaczął obowiązywać na kolejnych ulicach - Dąbrowskiego i Głogowskiej.

(06.01.) - "Nie odtrącaj - Podaj rękę - Pomóż" to nowe stowarzyszenie, którego celem jest niesienie pomocy nosicielom wirusa HIV. - Wg agencji "Ankieter" prezydent Poznania W.Sz. Kaczmarek cieszy się szacunkiem i może liczyć na poparcie Poznaniaków:raczej TAK - 52% raczej NIE - 7% Zdecydowanie TAK - 8 % Zdecydowanie NIE - 1 % nie wiem - 32% - Z inicjatywy Janusza Marciniaka i Wojciecha Mullera przy Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych otwarto Społeczną Akademię Sztuki, w której profesjonalni wykładowcy będą się dzielić swą wiedzą z wszystkimi zainteresowanymi szeroko pojętą sztuką. Miesięczna odpłatność wyniesie 1 min zł. (06.01.) - "Wykład o Poznaniu" zorganizowany przez Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania dotyczył Stanisława Wachowiaka - twórcy PWK, o którym mówił Jędrzej Płaczkowski. (07.01.) Przedstawiciele urzędów wojewódzkich, miejskich, konserwatorskich oraz mieszkańcy Sołacza dyskutowali nad możliwościami ratowania bardzo zaniedbanego Parku Sołackiego. (08.01.) - Słuchacze Radia" Merkury" zgłosili 43 kandydatury w plebiscycie "Wielkopolanin 1991" (zob. POZNANIACY). (09.01.) - Przedstawiciele 37 polskich miast omawiali sprawy związane z przewidywaną na czerwiec br. Wystawę Gospodarczą Miast Polskich. Na spotkaniu obecny był Prezes Związku Miast Polskich - Wojciech Szczęsny Kaczmarek i Dyrektor Zarządu tego Związku - Andrzej Porawski. (10.01.) - Kolejny "Niedzielny wykład" poświęcony był generałom wielkopolskim, o których w Muzeum Sztuk Użytkowych mówił Z. Dolczewski. (12.01.)

- Wobec przedłużającego się sporu między Zarządem Miasta a częścią radnych, poznańskie oddziały Unii Demokratycznej, Kongresu Liberalno - Demokratycznego, Porozumienia Centrum i "Solidarności" wydały wspólne oświadczenie, w który wypowiedziały się za szybkim zakończeniem konfliktu proponując utworzenie grupy mediacyjnej. (13.01.) - 12 kandydatów stanęło do konkursu na stanowisko dyrektora Poznańskiej Filharmonii, Komisja wybrała 4 osoby, które do marca pracować będą z muzykami, a efekty tej pracy zadecydują, kto artystycznie pokieruje zespołem. - W ramach "Wykładów o Poznaniu" o historii Wildy mówiła w Muzeum Archeologicznym Magdalena Mrugalska- Banaszak. (14.01.) - "Już jest jutro" to nowy kwartalnik literacki, którego wieczór promocyjny odbył się w Galerii "Profil". (16.01.)

- O osobie i twórczości Tomasza Manna mówił w Sali Malinowej Pałacu Działyńskich Egon Naganowski. (16.01.) - Arcybiskup Jerzy Stroba spotkał się z Zarządem Regionu Wielkopolska NSZZ "Solidarność" na spotkaniu opłatkowym. (16.01.) - Mieszkańcy miasta mieli okazję dyskutować o konflikcie w Radzie Miejskiej z radnym E. Kownackim, który spotkał się z nimi w Urzędzie Miejskim. (17.01.) - O roli szala w stroju kobiecym XIX i XX wieku opowiadała w ramach "Pro Arte" T. Michałowska-Barłóg.

(18.01.)

- Waldemar Karolczak mówił w czasie "Niedzielnego wykładu" w Ratuszu o reklamie handlowej Poznania do roku 1914. (19.01.) - Z kolei naukowa i kulturotwórcza rola Archiwum była tematem prelekcji Stanisława Kłysa z cyklu "Wykładów o Poznaniu". (21.01.) - Stanisław Barańczak swoje nowe tłumaczenie Shakespear'a podpisywał w księgarni "Book Service" przy Podgórnej. (21.01.) - Senatorowie RP Wojciech Kruk i Konstanty Tukałło wydali oświadczenie, w którym postulują podjęcie dyskusji nad uchwałą osamorozwiązaniu się Rady Miejskiej i ogłoszeniu nowych wyborów do Samorządu i jego władz. Takie oświadczenie sprowokowane było przeciągającym się sporem w poznańskiej Radzie Miejskiej. (21.01.) - W sali przy klasztorze 0.0. Dominikanów miały miejsce dwa spotkania Klubu Inteligencji Katolickiej. Pierwsze poświęcone było ojcom Kościoła i korzeniom zjednoczonej Europy (ks. prof. B. Czasz) (22.01.), drugie zatytułowane było "Polityka - gra polityczna" (prof. R. Ganowicz) i odbyło się w tydzień później. W Poznaniu i Puszczykówku ponad 200 przedstawicieli prasy lokalnej spotkało się na zjeździe założycielskim Stowarzyszenia Prasy LokaInej. (25-26.01.) - "Dziennik Poznański" zaproponował rozpisanie referendum wśród mieszkańców Poznania na temat rozwiązania bądź nie rozwiązywania Rady Miejskiej. (25.01.) - W związku z rozpoczęciem zimowych ferii dzieci i młodzieży swoją dzia

łalność zaktywizowały wszystkie poznańskie domy kultury. (25.01.) - "Dziewiętnastowieczne krzyże i słupy przydrożne w południowej Wielkopolsce" były tematem prelekcji Z. Torońskiego z cyklu "Niedzielnych wykładów". (26.01.) - "Wykład o Poznaniu" w Muzeum Sztuk Użytkowych dotyczył zbiorów złotnictwa poznańskiego w tym Muzeum, a prowadziła go Renata Sobczak-Jaskulska. (28.01.) - Tego samego dnia w cyklu "Spotkań z obrazem" Andrzej Woziński przybliżał zebranym obraz z Galerii Sztuki Średniowiecznej "Rozsiekanie zwłok św. Stanisława". (28.01.) - Pierwszy kongres "Alalesco" (Międzynarodowa organizacja skupiająca Arabów żyjących poza granicami swoich państw) odbył się w Poznaniu, w siedzibie przedstawicielstwa organizacji na Europę środkową i wschodnią. (30.01.)

- Pod koniec grudnia w Rejonowym Biurze Pracy zarejestrowało się 15.715 bezrobotnych, w tym 8.893 kobiety, 2.383 absolwentów szkół i 112 inwalidów.

Największą grupę wiekową stanowili ludzie między 25 a 34, następnie międly 35 a 44 i 18 a 24 rokiem życia. W ubiegłym roku 159 zakładów pracy zgłosiło konieczność zwolnień grupowych. Dotyczyły one 7.129 osób.

Suma wypłaconych zasiłków (wraz z zasiłkami rodzinnymi, pielęgna - c)jnymi i szkoleniowymi) wyniosła 54.006.4 min zł.

- W różnych punktach miasta otwierane są punkty sprzedające uŻYWaną od

zież zagraniczną częstokroć na kilogramy (lkg = 20 - 80 tys. zł) - Ok. 1.200 voluminow książek o tematyce technicznej zgromadzono w nowej filii Biblioteki Raczyńskich przy ul. Wronieckiej 6. (01.02.) - 700 wystawców z 11 krajów uczestniczyło w I części Międzynarodowych Targów Artykułów Konsumpcyjnych. (04.-07.02.) - Przy ul. Ścinawskiej otwarto Wielkopolski Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego. (04.02.) - Międzynarodowe Targi Budownictwa zgromadziły 250 wystawców związanych z przemysłem budowlanym. (05-10.02.) "Securex" , pod taką nazwą odbyły się Międzynarodowe Targi Zabezpieczenia i Ochrony Mienia. (0610.02.) - Poznański Oddział Kongresu Liberalno- Demokratycznego wydał 1 numer swojego pisma - "Biuletynu Wielkopolskiego". (07.02.)

- " Użytkowa fantastyka, nastroj owość, kolor. Z problemów polskiej sztuki użytkowej z lat 1955-65" to temat "Niedzielnego wykładu" Wojciecha Lipowicza. (09.02.) - Przez dwa dni przebywała w mieście delegacja International City Management Association (Międzynarodowe Stowarzyszenie Zarządzania Miastami) i National League of Cities (Międzynarodowa Liga Miast) z USA proponując konkretne współdziałanie Związkowi Miast Polskich. (10-11.02.)

- Akt prawny uprawomocnił powstanie w Poznaniu organu założycielskiego Polsko- Francuskiej Szkoły Techni

cznej Informatyki i Telekomunikacji. (10.02.) - Według "Raportu o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego" w Poznaniu w roku 1991 ilość przestępstw spadła o 10% w stosunku do 1990 i wynosiła 18.712. (1990 - 20.913). (11.02.) - O poznańskich badaniach archeologicznych nad Nilem mówił w ramach "Wykładów o Poznaniu" Lech Krzyżaniak. (11.02.) - N a okres 30 dni wyłożono do wglądu spisy inwentaryzacyjne nieruchomości podlegających komunalizacji. (12.02.) - W auli UAM odbyły się kulminacyjne uroczystości Roku Historii Armii Krajowej (wrzesień 1991 - wrzesień 1992) w przededniu przyjęcia przez Związek Walki Zbrojnej nazwy Armia Krajowa. (13.02.) - W czytelni Austriackiej zainteresowani historią i współczesnością stolicy Austrii mogli się spotkać z autorem przewodników po Wiedniu Witoldem Gostyńskim. (13.02.) - Porozumienie dotyczące zasad funkcjonowania i finansowania instytucji kulturalnych w Poznaniu w roku 1992 podpisał wojewoda poznański i przewodniczący Rady Miejskiej. Pałac Kultury, BW A i Bibliotekę Raczyńskich ma w swej gestii miasto, pozostałymi instytucjami zaopiekuje się Urząd Wojewódzki. (13.02.) - "Dziennik Poznański" przyznał swoje tytuły "Wielkopolanin Roku" (zob. POZNANIACY) (15.02.) - Nagrodę "Pracy organicznej" przyznawaną przez "Głos Wielkopolski" wręczono ministrowi spraw zagrani

cznych Krzysztofowi Skubiszewskiemu i przewodniczącemu Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ "Solidarność" Januszowi Pałubickiemu. Przyznano także Medale Młodej Sztuki - Bożenie Krzyżanowskiej (Teatr Nowy), Małgorzacie Mielcarek (Tetar Polski), Robertowi Sobocińskiemu (plastyk) oraz Wydawnictwu Podsiedlik - Reniowski i Spółka. (15.02.) - W Wielkopolskim Muzeum Etnograficznym Renata Aleksandrzak mówiła w cyklu "Niedzielnych wykładów" o wycinance ludowej. (16.02.) - W drugim dniu pobytu w mieście delegacji Hannoweru W.Sz. Kaczmarek podpisał z nadburmistrzem Hannoweru H. Schmalstiegem porozumienie w sprawie współpracy miast w roku bieżącym. (17.02) - Ok. 300 taksówkarzy zablokowało w okolicach Smochowic rucWiwą trasę Al, domagając się ograniczenia liczby taksówek, przywrócenia 3-letniego stażu w zawodzie, wstrzymania wydawania koncesji i egzaminów z topografii miasta. S potkanie z wojewodą ustalono na 21 bm. (18.02.)

- Z inicjatywy konsula USA w Poznaniu, Christiana Kennedy'ego odbyło się spotkanie przedstawicieli binesu wielkopolskiego, śląskiego i pomorskiego dotyczące zasad i techniki kredytowania z PolskoAmerykańskiego Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości. (19.02) - Dyskusja pt. "Kultura i autorytet" z udziałem ks. J. Pasierba zgromadziła liczne grono osób zainteresowanych tym aktualnym tematem. (20.02.)

- "Jeśli przepisy, prawo i zarobki wam nie odpowiadają możecie panowie zmienić profesję" powiedział, kończąc dyskusję z poznańskimi taksówkarzami wojewoda W. Łęcki. (21.02.) Na sympozjum w Domu Polonii dyskutowano o wielkopolskich emigracjach literackich w wieku XX. (21.02.) - Zmarł nagle Tadeusz Łomnicki, jeden z najwybitniejszych aktorów sceny polskiej. Od kilku tygodni pracował w Teatrze Nowym na próbach do "Króla Leara", w którym miał zagrać główną rolę. (22.02.) - "Spotkanie z obrazem" w Galerii Malarstwa Obcego Muzeum Narodowego dotyczyło tym razem "Jupitera i J o" Benvenuto Tisi da Garofalo. Prelekcję przygotowała Helena S tęszewska. (22,02) - Prezydent Lech Wałęsa wręczył w Belwederze 79 nominacji sędziowskich, z których 12 otrzymali prawnicy wielkopolscy. (25.02.) - O Poznaniu w lutym 1945 roku mówił Jędrzej Płaczkowski w czasie "Wykładu o Poznaniu" w Pałacu Górków. (25.02.) - Poznański tygodnik "Wprost" otrzymał Krajową Nagrodę Mediów - " Słonia '91" jako najlepsze pismo na polskim rynku wydawniczym, kształtujące opinie publiczną nie tylko w regionie, - W programie lokalnym TV, w ramach cyklu Żywa Galeria red. G. Banaszkiewicz zaprosiła mieszkańców Poznania na wernisaż prac Andrzeja Załeckiego. (28.02.) - W ramach dni G. Rossiniego w Sali Kameralnej Akademii Muzycznej

odbyła się konferencja muzykologiczna poświęcona kompozytorowi. (28.02.) - Laureatami konkursu zorganizowanego przez U rząd Miejski, "Głos Wielkopolski", Radio Merkury i Miejski Ośrodek Informacji Gospodarczej o tytuł najlepszej firmy usługowej 1991 roku zostali: Auto-naprawa Krzysztofa Stachowiaka Foto-laboratorium Kodak Mieczysława Gajka Zakład Jubilerski Wojciecha Kruka Zakład Złotniczy Marka Plucińskiego Delikatesy "Piotr i Paweł" Rival Market Prezydent W. Sz. Kaczmarek i przewodnicząca Rady Miejskiej J. Rotnicka wyjechali na 2-dniowe spotkanie międzynarodowego programu "Zdrowe miasto" do Rennes. (29.02.) - W Teatrze Nowym licznie zgromadzeni miłośnicy talentu Tadeusza Łomnickiego żegnali Mistrza przed pogrzebem, który odbył się w Warszawie. (29.02.) - W całym mieście trwa zbiórka pieniędzy (aukcje, koncerty, datki itp.) dla Jacka Felcyna studenta IV roku PWSSP chorego na białaczkę. Jego życie uratować może jedynie bardzo kosztowna operacja. - Do końca sezonu dyrektorem Filharmonii Poznańskiej został Tadeusz Szantruczek. (01.03.) - Na Moście Teatralnym odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci zamordowanego przez ZOMO Wojciecha Cieślewicza. (02.03.)

- Powołano do życia Wielkopolską Fundację Olimpijską na czele której stanęli: prof. W. Lipoński, W. Reichelt, prof. Z. Przybylski, B. Wolniewicz, A. Karwacki, R.

Piszcz. (03.03.) - Na tokijskim Art Expo '92 prace polskich artystów promowały dwie poznańskie galerie, Anny Kareńskiej i Ewy Polony. (04.03.)

- Urząd Wojewódzki zorganizował serię ciekawych spotkań z Baskami przebywającymi w mieście w związku z nawiązywaniem współpracy z naszym województwem. (04.03.) - Z okazji 100-lecia Wielkopolskiego Związku Śpiewaczego na budynku u zbiegu Alei Marcinkowskiego i ul. Podgórnej (kiedyś stał tam Hotel Francuski) odsłonięto tablicę pamiątkową. (05.03.) - Po 28 latach działalności "Teatr Ósmego Dnia" otrzymał stałą siedzibę w budynku "Arkadii" przy ul. Ratajczaka 44 (zob. TEATR, MUZYKA, FILM). (06.03.)

- Z okazji otwarcia siedziby Teatru odbyło się spotkanie z krytykami i teoretykami sztuki zatytułowane "Teatr Ósmego Dnia - kontekst kulturowy i społeczny". (07.03.) - Obradujący w Collegium Historicum I Krajowy Zjazd Związku Zawodowego Dziennikarzy wybrał swoje władze (zob. POZNANIACY) (07.03) - N a kolejnym spotkaniu "Pro Arte" J 0anna Dziubkowa przybliżała młodym słuchaczom polskie malarstwo trumienne. (07.03.) - Tematem "Niedzielnego wykładu" przygotowanego przez Jana Szymkiewicza było "Antyczne malarstwo wazowe". (08.03.) - Przy ul. N ehringa 7 otwarto pierwszą w Polsce prywatną klinikę położniczą. (08.03.) - Od 09.03. w Urzędzie Miejskim rozpoczęło pracę Biuro Obsługi Obywatela, zbierające prośby, skargi i wszelkie interpelacje, które przekazywane będą kompetentnym osobom. (09.03.) - Do finałowych koncertów w konkursie na dyrektora artystycznego Poznańskiej Filharmonii stanęli: Andrzej Borejko, Zbigniew Graca, Chikara Imamura i Stanisław Wale ryk. (09.03.) - Rozpoczął się konieczny remont poznańskiej Kaponiery (Rondo Kopernika). (09.03.) - "Emilia Sczaniecka - życie, działalność i zasługi" to temat "Wykładu o Poznaniu" Marka Rezlera. (10.03.) - W kościele św. Wojciecha na poznańskiej Skałce odprawiono uroczystą mszę św. z okazji 170-rocznicy śmierci Józefa Wybickiego. (10.03) - O godz. 10 nastąpiło oficjalne otwarcie II części Międzynarodowych Targów Artykułów Konsumpcyjnych z udziałem 1.400 wystawców z 19 krajów. (10-13.03.) - Spotkanie z o. Wacławem Oszajcą odbyło się w Muzeum J.I.Kraszewskiego. (11.03.) - W przychodniach zdrowia na Grunwaldzie i Wildzie pacjenci mogą kupić cegiełki w cenie 5, 10 i 20 tys. zł, za które zakupione zostaną środki opatrunkowe, strzykawki jednorazowe, klisze rentgenowskie. (12.03.) -O portrecie koronacyjnym i "artystycznych rządach" Stanisława Augus

ta Poniatowskiego w cyklu "Niedzielnych wykładów" mówiła Irena Wachowska. (15.03.) - Wojewoda W.Łęcki mianował Andrzeja Borejkę - zwycięzcę konkursu - dyrektorem artystycznym Filharmonii Poznańskiej. (17.03.) - Na sesję Stałej Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych przy Radzie Europy pojechał prezydent W. Sz. Kaczmarek i marszałek Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego Piotr Buczkowski. (17.03.) - Włodzimierz Nowaczyk przybliżał uczestnikom "Pro Arte" problemy polskiej sztuki współczesnej. (21.03.) - "Niedzielny wykład" w Wielkopolskim Muzeum Etnograficznym wygłoszony przez Justynę Kowalińską nosił tytuł "Rękodzieło ludowe w Afganistanie". (22.03.) - Spotkanie na temat "Spraw ochrony życia nienarodzonych w parlamencie" zorganizował Klub Inteligencji Katolickiej. (23.03.) - Głównie w salach Pałacu Kultury i na scenie Teatru Wielkiego odbywały się imprezy związane z Dniami Włoskimi w Poznaniu. (23-27.03.) - Promowany przez Tow. Miłośników Miasta Poznania kolejny "Wykład o Poznaniu" nosił tytuł "Poznaj Poznań", przygotował go Aleksander Stukowski. (24.03.) - "Śniadanie" z 1660 r. A.van Beyerena i "Paradne puchary" z XVII i XVIII wieku stanowiły temat "Spotkania z obrazem" w Muzeum Sztuk Użytkowych, które prowadziła Renata Sobczak-Jaskulska. (24.03.) - Prace Krzysztofa Molendy pokazano w kolejnej "Żywej Galerii". (27.03.)

- "Niedzielny wykład" w Muzeum Narodowym prowadzony przez Krystynę Biniakową dotyczył obrazów St. Wyspiańskiego. (29.03.) - Wznowiono (zawieszone w czerwcu 1991) połączenia lotnicze Poznania ze Szczecinem i Warszawą. (31.03.) - "Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w zmieniającej się Europie" było tematem 3-dniowej sesji otwartej przez sekretarza generalnego Rady Europy Catherine Lalumiere i senator Zofię Kuratowską. (31.03.) - Coraz więcej ludzi prosi na ulicach miasta o wsparcie finansowe. Inwalidzi, bezdomni, chorzy (także na AIDS) są już stałym elementem poznańskiej codzienności. Opuszczeni i po prostu biedni oczekują na pomoc, nie wszystkim bowiem odpowiadają formy pomocy niesione przez różne organizacje opiekuńcze.

POZNANIACY

- W Collegium Historicum (UAM) miały miejsce uroczyste obchody 60-rocznicy urodzin prof. Lecha Trzeciakowskiego. Znany historyk, autor m.in. "W dawnym Poznaniu", "W XIX-wiecznym Poznaniu" otrzymał w prezencie urodzinowym księgę pamiątkową "Mity, poglądy i ideologie w dziejach Polski i Europy w XIX i XX w." (03.01.) - Plebiscyt zorganizowany przez Radio Merkury na "Wielkopolanina roku 1991" wygrał prof. Jacek Łuczak z Zespołu Opieki Paliatywnej, drugie miejsce zajął Edward hrabia Raczyński - dyplomata, emigracyjny prezydent rządu polskiego, kolejne szef Kliniki Urologii AM doc. Zbigniew Kwias. Wielkopola

nie wyróżnili także księdza Zdzisława Bernata, prof. Krzysztofa Skubiszewskiego, nauczyciela Stanisława Kropielnickiego, doktora Stanisława Koziarka, Macieja Frankiewicza (Partia Wolności), biznesmena Aleksandra Gawronika, skrzypaczkę prof. Jadwigę Kaliszewską, prof. Stefana Stuligrosza - dyrygenta i Stanisławę Nawrocką z Leszna - inicjatorkę niesienia pomocy dzieciom z terenów zagrożonych (m. in. z Czernobyla). (04.01.) - Arkadiusz Siwko, w latach 1990-91 dyr. Domu "Wspólnota Polska" został mianowany wiceministrem MSW. (07.01.)

- W wieku 94 lat zmarł płk rez. Michał Lorkiewicz, ostatni z żyjących w Polsce dowódców Powstania Wielkopolskiego. (09.01.) - Poznańskie środowisko artystyczne pożegnało artystę plastyka Ryszarda Kulma prowadzącego od wielu lat wraz z żoną" Kulm Gallery" przy Starym Rynku. (11.01.)

- Przewodniczący Komitetu Kinematografii przyznał nagrodę "Laterna magica" szefowi DKF "Kinematograf '75" J ackowi Jaroszykowi. (20.01.)

- Po zwycięstwach w Hanowerze i Poznaniu (zob. KMP 3-4/1991) Bartłomiej Nizioł wygrał kolejny konkurs skrzypcowy w Pretorii. - Prof. Zbigniew Zakrzewski przyjął w Domu Polonii przy Starym Rynku nagrodę Stowarzyszenia Autorów Polskich za publikacje związane z Poznaniem m.in. "Przechadzki po Poznaniu lat międzywojennych", "Ulicami mojego Poznania". (28.01.)

- Wojciech Fibak poprowadził drużynę tenisową w rozgrywkach Pucharu Davisa. Mecz Polska - Węgry zakończył się remisem 1: 1. (31.01.) - Architekt Andrzej Kurzawski wygrał konkurs na stanowisko dyrektora Wydziału Architektury, Urbanistyki i Nadzoru Budowlanego. - Prozaik i publicysta Krzysztof Lis wybrany został prezesem Towarzystwa Polska- RFN (powstało przed zjednoczeniem Niemiec). (08.02)

- "Dziennik Poznański" przyznał swoje tytuły "Wielkopolanin Roku". I tak, tytuł i pamiątkowy medal otrzymali: prof. S. Stuligrosz w dziedzinie kultury red. M. Król za osiągnięcia w mass mediach senator W. Kruk za osiągnięcia polityczne prof. W. Lipoński za działalność na polu sportowym Aleksander Gawronik (15.02.) - Solistka poznańskiego Teatru Wielkiego Monika Olkisz-Chabos śpiewała na warszawskiej premierze "Nory" Belliniego w Teatrze Wielkim. (15.02.)

- Prezydent W.Sz. Kaczmarek wręczył prof. W. Dedze akt potwierdzający honorowe obywatelstwo Miasta Poznania przyznane Profesorowi jako osobie wyjątkowo zasłużonej dla naszego miasta. (17.02.) - Podinspektor Zenon Smolarek, dotychczasowy szef poznańskiej policji objął stanowisko Komendanta głównego Policji. Na miejscu pracę rozpoczął jego dotychczasowy zastępca Kazimierz KnotI (25.02.)

- We władzach centralnych Kongresu Liberalno- Demokratycznego zasiedli czterej Poznaniacy: Agenor Gawrzyał, Wojciech Kruk, Sławomir Stelmasik i Grzegorz Wybieralski.(23.02.)

- Elżbieta Lembicz wybrana została przewodniczącą Związku Zawodowego Dziennikarzy. W skład Zarządu weszła także Renata Filipowicz z Miejskiej Służby Informacyjnej, Piotr Górski z "Rzeczypospolitej" i "Gazety Targowej" (07.03.)

- Przewodniczącym Partii Chrześcijańskich Demokratów wybrano posła Pawła Łączkowskiego. Do Zarządu Głównego PCHD weszli z Poznania także Wojciech Kręglewski i Stanisław Mikołajczak. (08.03.) - Andrzej Bryt (dyr. naczelny MTP 1982-86), attache handlowy ambasady polskiej w Brukseli został mianowany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą. (12.03.) - Andrzej Borejko urodzony w 1957 r.

w Poznaniu, a Ż)jący w Petersburgu został dyrektorem artystycznym Filharmonii Poznańskiej. (17.03.) - "Białe Bzy" to nagroda czytelników "Expressu Poznańskiego" i poznańskich teatromanów dla swoich ulubionych aktorów. Przyznano ją w tym roku następującym artystom: Krystynie Feldman i Danieli Popławskiej z Teatru Nowego, Irenie Lipczyńskiej z Teatru Polskiego, Wojciechowi Drabiczowi z Teatru Wielkiego, Krystynie Westfal i Rajmundowi Wolffowi z Teatru Muzycznego, Bożenie Tychawicz- Hoffman i Małgorzacie Binkowskiej z Teatru Animacji oraz Marioli

Hendrykowskiej z Polskiego Teatru Tańca. (27.03.) - Po rezygnacji z funkcji dyrektora Biura Rady Miejskiej Gabrieli Ozorowskiej, jej obowiązki przejął T. Makowski.

UCZELNIE

- 96 książek z różnych dziedzin nauki wydało w ubiegłym roku Wydawnictwo Naukowe UAM. - Kolejne tytuły profesorskie w poznańskim środowisku naukowym przyznano: prof. Jackowi Wojciechowskiemu, prof. Waldemarowi Uchmanowi, prof. Bronisławowi Cerance, prof. Ryszardowi Cholewie i prof. Zbigniewowi D o rynkowi z Akademii Rolniczej, prof. Aleksandrze Kruk-Zagajewskiej z Akademii Medycznej oraz prof. Włodzimierzowi Pihowiczowi z Politechniki Poznańskiej. - Wojewodowie 5 województw poznańskich spotkali się z pracownikami naukowymi Akademii Rolniczej by opracować zasady efektywnej współpracy. (18.02.) - Uchwała Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego dotycząca m. in. redukcji niektórych kierunków studiów wywołała żywą dyskusję tak wewnątrz uczelni jak i i w poznańskich mediach. - W Pałacu Działyńskich doktorat honoris causa Akademii Medycznej przyznano prof. Wolfgangowi Miiller- Rucholtzowi pracującemu na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu w Kilonii. (04.02.) - Na zaproszenie rektora UAM rektorzy innych dużych uczelni wyższych z całej Polski przybyli do Poznania by dyskutować o upadającym po

lskim szkolnictwie wyższym. Obszerny dokument o tragicznej sytuacji tegoż przekazany został Parlamentowi i rządowi RP. (24.02.) - Senat UAM postanowił utworzyć 3letnie Studium Historii dla studen - tów U czelni. Powstanie także 3-letnie Studium Zawodowe Informatyki oraz nowy kierunek studiów filologicznych w zakresie filologii węgierskiej. (22.03.) - Uniwersytet im. A. Mickiewicza i Europa-Universytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą podpisał umowę o współpracy naukowej i kulturalnej między uczelniami. (23.03.) - Około 300 pracowników administracji, inżynieryjno-technicznych , naukowo- technicznych, a także bibliotekarzy pracujących w UAM otrzymało wypowiedzenie pracy. Zwolnienia nie dotyczą na razie pracowników dydaktycznych. - Po długiej przerwie udostępniono prawie wszystkie zbiory Biblioteki U niwersyteckiej. Ciągle poza udostępnianiem znajduje się ok. 5 % księgozbioru. (30.03.)

WYSTAWY

- Malarstwo Edwarda Gąsiora prezentowała Galeria "Profil". (03.01.) - Dużą wystawę retrospektywną otwarto w "Arsenale". Prezentowane były na niej obrazy Ildefonsa Houwalta. (12.01.)

- Wielkopolskie Muzeum Historyczne przygotowało ekspozycję "Jubileuszowy zlot 80-lecia harcerstwa - Olsztyn 1991". (16.01.) -Katarzyna Bulińska-Januszewska i Agnieszka Błędowska prezentowały swoje instalacje w Galerii ON. (16.01.) - Tego samego dnia w Foto Galerii AFT - PTF otwarto wystawę fotografIi "Co się Panu Bogu bardziej udało: kobieta czy koń". (16.01.) - Roman Kalarus -malarstwo, grafika, plakat" była kolejną wystawą otwartą w "Aneksie". (20.01.) - Dzieła trzech artystów średniego pokolenia złożyły się na wystawę "Spotkania: Andrzej Maciej Łubowski, Wojciech Miiller, Bogdan Weyner" której wernisaż miał miejsce w Galerii BW A "Arsenał". (20.01.) - Galeria Polony wystawiała malarstwo Jerzego Jurgi. (25.01.) - "Z chińskim Nowym Rokiem" tak zatytułowano wystawę ze zbiorów Jacka Kryga otwartą w Galerii "Garbary 48". (03.02.) W Galerii "Profil" swoje grafIki prezentował Krzysztof Molenda. (06.02.) Absolwentka poznańskiej PWSSP Aleksandra Hołownia mieszkająca obecnie w Niemczech prezentowała performance w Galerii Polony. (07.02.) - Galeria Satyry "Wierzbak" przygotowała wystawę "Sztuka w karykaturze". (07.02.) - Tilman Kuntzel przygotował w Galerii AT przy Al. Marcinkowskiego wystawę "Czasem muszą to być czerwone ustal czasem muszą to być czerwone jabłka". (10.02.) - Instalacje Marka Jakuszewskiego ,,366 magicznych dni" można było oglądać w Galerii ON. (13.02.) - Obrazy Grzegorza Steca zaprezentował "Profil". (13.02.)

- Anna Cyronek-Kalinowska wystawiała swoje obrazy z ostatnich 10 lat w "Arsenale". (14.02.) - "Pastele w malarstwie i tkaninie Haliny Borys- Lipińskiej" to tytuł wystawy w Galerii "Garbary 48". (15.02.) - O 12 nastąpiło otwarcie nowej wystawy polskich instrumentów dętych i blaszanych z XIX i pocz. XX wieku w Muzeum Instrumentów Muzycznych. (15.02.) - Rzeźby Romana Woźniaka wystawiano w BWA. (16.02.) - W "Aneksie" oglądać można było rysunki Cezarego Rafała Markiewicza. (16.02.) - "Wojciech Łazarczyk - rysunek, malarstwo" to druga w lutym wystawa w Galerii AT. (24.02.) - "Major Arkana" Jerzego Jurgi, wystawa zainspirowana kartami do Tarota trwała od 27.02. do 07.03. w Galerii Polony. - W Wielkopolskim Muzeum Historycznym otwarto wystawę "Ksiądz kardynał August Hlond 1881-1948 - Prymas Polski" z okazji rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego. (27.02.) - W Bibliotece Raczyńskich przy PI.

Wolności otwarto wystawę pt. "Literatura i plakat socrealistyczny". (03.03.) - 49 grafik Rembrandta ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu w wyborze i aranżacji artysty Jerzego Piotrowicza pokazano w ramach Galerii Wystaw Autorskich w Muz.

Narodowym. (06.03.) - Muzeum Historii m. Poznania przygotowało ekspozycję "Konrad Adenauer". (08.03.) - Wybór prac artystów z Krakowa , Warszawy, Katowic, Łodzi i Poznania zatytułowany "Grafika polska" przedstawił "Aneks". (09.03.) - Zbigniew Taszycki - obiekty" to nowa wystawa w Galerii Polony. (11.03.) - Gobeliny Katarzyny Schmidt-Przewoźnej zawisły w Galerii "Profil". (12.03.) - Prace na płótnie i papierze z lat 1988/92 Jerzego Kopcia można było obejrzeć w "Arsenale". (13.03.) - Galeria Satyry "Wierzbak" gościła Jerzego Podulkę i jego prace. (13.03.) - Wielkopolskie Muzeum Etnograficzne przygotowało fotograficzną wystawę pokonkursową "Stare i nowe". (14.03.) Malarstwo na papierze Stanisława Frenkiela wystawiła Galeria BWA.

(16.03.) - W gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej otwarto z inicjatywy konsulatu USA w Poznaniu wystawę książek dotyczących biznesu. (17.03.) Tydzień prezentacji "Sztuka nieobecna" zorganizowany został przez Małgorzatę Czaińską i Sławomira Sobczaka z Galerii ON. Wystąpienia twórcze obejmowały różne dziedziny sztuki - teatr, muzyka, plastyka, film. (26.03.-1.04.) - Pokaz malarstwa czwórki młodych poznańskich artystów: Magdaleny Hoffmann, Andrzeja Leśniaka, Andrzeja Maldzisa, Andrzeja Zdanowskiego był ostatnią otwartą w marcu wystawą w BWA. (27.03.) - Wystawę zbiorową poznańskich fotografików-amatorów "Zima" otwarto na powitanie wiosny w Foto-Galerii AFT - PTF. (27.03.)

TEATR MUZYKA FILM

- Grand Prix Ogólnopolskich Konfrontacji Filmu Amatorskiego zdobył poznaniak Piotr Maciejewski za film" The Stolec". (01.01.) - Minęła już 30 rocznica pierwszego Koncertu Poznańskiego. (05.01.) - W auli UAM miał miejsce koncert chóralny "Kolędowanie z Poznańskimi Słowikami" (06.01.) - "Hiszpański karnawał" wypełnił program 265 Koncertu Poznańskiego. (11.01) - O 15 kolęd i pastorałek słuchała Pro Sinfonika "Zielona", a o 16 Pro Sinfonica "Amarantowa". (11.01) - "Scena na Piętrze" wystawiła dwie jednoaktówki: Marka Grońskiego "Dwaj" i "Engagement" Filipa Bajona. Reżyser Roman Załuski współpracował z aktorami - Małgorzatą Pritulak, Zdzisławem Wardejnem, Grażyną Barszczewską i Markiem Kondratem. (11.01.) - "Kantyczki karmelitańskie" - inscenizowany koncert kolęd odbył się w Piwnicy Duchowej w klasztorze Ojców Karmelitów. Wystąpił "Motet et Madrigal" pod kierunkiem Leszka Bajona. (11.02.) - Powstały stosunkowo niedawno chór kameralny Jacka SykuIskiego koncertował w kościele 0.0. Karmelitów na Wzgórzu św. Wojciecha. (12.01.) - W trzy kolejne niedziele stycznia o godz. Ir w Poznańskiej Katedrze kolędy śpiewały chóry poznańskie w ramach cyklu "Musica sacra". (12,19,26.01.) - Teatr Polski z Bydgoszczy przedstawił gościnnie na scenie Teatru Wielkiego 4-godzinny spektakl

"Mistrz i Małgorzata" wg Bułhakowa. (13.01.) W auli Akademii Ekonomicznej odbyła się III Biesiada Chóralna. (14.01.) - Film "Blue velvet" Davida Lynch'a otworzył przeglądjego twórczości w D KF "Kinematograf 75". (14.01.) "Guy de Maupassant" w wykonaniu Pierrette Dupoyet, francuskiej aktorki Theatre du Forum miał miejsce w "Scenie na Piętrze". (16.01.) - Kurs interpretacji muzyki barokowej rozpoczął się w auli Akademii Muzycznej. Prowadzony był przez Petera Lissauer'a z W. Brytanii. (1825.01.) - W Iw artysta koncertował na skrzypcach barokowych w Muzeum Historii miasta Poznania, pod jego też batutą zespół Dankwart Consort dał koncerty w Muzeum Instrumentów Muzycznych. (19,20.01.) - W każdy piątek w Bibliotece i Czytelni Brytyjskiej UAM przy ul. Ratajczaka odbywają się seanse fIlmów video w języku angielskim. - Ponad 2-godzinny koncert Stanisława Sojki i Janusza "Janiny" Iwańskiego związany z promocją nowej płyty odbył się na scenie Teatru Wielkiego. (03.02.) - "Ofelia na wakacjach" w reżyserii A. Maleszki zdobyła pierwszą nagrodę na XII Festiwalu Polskich Filmów dla Dzieci i Młodzieży. (0407.02.) - Około 550 śpiewaków wzięło udział w VI Światowym Festiwalu Chórów Chłopięcych. (07-11.02.) - W kinie "Muza" powstało Centrum Sztuki Filmowej, którego zamiarem jest pokazanie wyróżniających

się swym poziomem dzieł sztuki filmowej. Działalność zainaugurowała "Europa, Europa" A. Holland. (07.02.) - Mająca ciągle swoich fanów grupa brytyjska "Procol Harum" koncertowała w "Arenie" (07.02.) - Przegląd filmów Zbigniewa Rybczyńskiego zorganizowało Kino Krótkich Form w Pałacu Kultury.

(12.02.) - Ośrodek Teatralny "Maski" wznowił swoją działalność występem grupy "Nasza Rodzina Poszerzona" z musicalem "A jednak" . (13.02.) - Koncert na instrumentach dętych w wykonaniu Kapeli Zamku Rydzyńskiego odbył się w Muzeum Instrumentów Muzycznych. (15.02.) - W Piwnicy Duchowej wystawiono "Raj utracony" wg. J. Miltona w interpretacji Danuty Michałowskiej. (21.02.) - Bartłomiej Nizioł z akompaniatorem Andrzejem Tatarskim wykonał utwory m. in. Bacha, Bartoka, Szymanowskiego. (25.02.) - Od 28.02. do 03.03. trwały w Poznaniu Dni Muzyki Gioacchino Rossiniego.

- W auli UAM miało miejsce pierwsze polskie wykonanie "Messa per Rossini". (29.02.) - "Turek w Italii" Rossiniego w reż. R.

Skolmowskiego pokazany został na scenie Teatru Wielkiego. (01.03.) - Magda Umer wystąpiła ze swym recitalem w Teatrze Animacji. (02.03.) - Teatr Wielki wystawił w oryginalnej wersji językowej "Mojżesza" Rossiniego, (reż. R. Paryła) na zakończenie Dni tego kompozytora obchodzonych w naszym mieście. (03.03.) - "Zycie człowieka" Leonida Andriejewa było kolejną sztuką wystawioną przez Teatr Słowa "Verbum". (03.03.) - Artur Barciś w "Scenie na Piętrze" przedstawił "Grę czyli musical dla jednego aktora" do tekstów W.Młynarskiego i M. Sosnowskiego. (0506.03.) - Spektakl "Ziemia niczyja" zainaugurował działalność "Teatru Ósmego Dnia" w oczekiwanej od wielu lat stałej siedzibie przy ul. Ratajczaka 44. (06.03.) - Lech Chojnacki wyreżyserował w Teatrze Animacji "Lisa Witalisa" Jana Brzechwy. (08.03.) - W nowej siedzibie "Teatru Ósmego Dnia" koncertował Leszek Długosz.

(08.03.) - Odwołano koncert angielskiego zespołu rockowego "Level 42"(biletów a150.000 zł sprzedano jedynie 140). (09.03.) - Od 09. do 15.03. trwał 21 Poznański Tydzień Filmowy, w ramach którego poznańscy kinomani obejrzeli 12 filmów z lat 1964-91 z serii "Kino

. " nIeznane . - Scena Plastyczna KUL Leszka Mądzika prezentowała swoje spektakle "Wilgoć" i "Wędrowne" w "Teatrze Ósmego Dnia". (10-12.03.) - N a tej samej scenie głośny już spektakl " Turlajgroszek" wystawiło Towarzystwo Wierszalin z Białegostoku. (16.03.) - "Scena na Piętrze" wystawiła "Próby" B. Schaeffera w reż. Bohdana Cybulskiego z udziałem Ireny Kwiatkowskiej, Anny Chodakowskiej, Edyty Jurgowskiej, Jerzego Bończaka, Marka Kondrata, Wojciecha Siemiona i Zdzisława Wardejna. (16.03.)

- Jola Załecka przygotowała na scenie Teatru Nowego w ramach swojego "Teatru Mody Joli Załeckiej" spektakl "Ja jeszcze wiosną się roztańczę...". (21.03.) - Teatr Verbum zaprezentował jednoaktówkę Woody Allena "Śmierć". (22.03.) - W Teatrze Polskim odbyło się kolejne już VI Wtajemniczenie. (23.03.) - Przegląd filmów "Dawne i nowe nieznane kino japońskie" prezentował 8 filmowych obrazów z lat 1933-86.

(23-26.03.) - W auli uniwersyteckiej swoje stare i najnowsze piosenki śpiewał Michał Bajor. (26.03.) - Trzecią dużą imprezą fIlmową w marcu był przegląd "Kobieta na ekranie, kino kobiet" związany z międzynarodową konferencją na temat równości kobiet i mężczyzn w nowej rzeczywistości europejskiej. (31.03.) - Kino "Muza" przygotowało 6 filmów stosunkowo mało w Polsce znanego reżysera amerykańskiego Jima Jarmuscha. (29.03.-03.04.) V ARIA

- W minionym roku 1991 związek małżeński zawarło w Poznaniu 3.285 par, z czego ok. 100 ślubów zawarli Polacy z obcokrajowcami.

- Rekordową ilość numerów telefonicznych podłączono w mieście w minionym roku, aż 15 tysięcy. - Na terenie poznańskiej Cytadeli odnaleziono dwa kapitele z głowic kolumn przedwojennej synagogi przy ul. Wronieckiej. (15.01.) - Filię poznańską firmy cukierniczej "BlikIe" otwarto tuż przy budynku Teatru Polskiego. (15.01.)

- Osiemnastowieczną rzeźbę przedstawiającą rzeźbę Boga Ojca, a wieńczącą chrzcielnicę skradziono z poznańskiej katedry. (22.01.) - Już po raz kolejny angielski uzdrowiciel Clive Harris przyjął grupę ludzi chorych na raka. Do hali "Areny" przybyło 1.800 osób z całego kraju. (30.01.) *

- W styczniu poznańska policja przechwyciła 60 bardzo umiejętnie podrobionych banknotów 1- milionowych. - Ponad 20 prywatnych szkół i szkółek naucza w Poznaniu języków obcych. Oprócz jak zawsze popularnych: angielskiego, niemieckiego i francuskiego poznaniacy uczą się także języka hiszpańskiego, szwedzkiego i włoskiego. (05.02.) - Biblioteka Raczyńskich przekazała Szpitalowi im. Raszei 10 magnetofonów typu walkman i 400 taśm z nagranymi utworami literackimi. (07.02.) - Przez kilka dni gościła w mieście amerykańska rewia na lodzie "Holiday On Ice" ze spektaklem "W 80 dni dookoła świata". (20-25.02.) - Miss Wielkopolski (w ramach wyboru Miss Polski) została wybrana na balu wielkopolskiego biznesu Bożena Kałużna. Przy okazji karnawałowej zabawy zebrano 35 milionów zł na cele dobroczynne. (29.02.) - W salach hotelu "Merkury" karnawał żegnali członkowie i sympatycy trzech poznańskich Klubów Lions, gromadząc przy okazji 15 min zł przeznaczonych na zakup lasera okulistycznego. (29.02.) - Od wtorku do piątku każdego tygodnia poznański ośrodek TV nadawaćbędzie swój program (w II paśmie telewizyjnym) także między godz. 9 a 9 , oprócz stałego programu popołudniowego. (03.03.) Miss Expressu Poznańskiego wybrana została Anna Zielińska, zaś Miss Wielkopolski studentka skandynawistyki Emilia Sikora. (14.03.) W ścianę domu przy ul. Kasprzaka 7 wmurowano tablicę pamiątkową w 12 rocznicę śmierci piosenkarki Anny Jantar. (14.03) Reklamę wykładziny podłogowej drukowaną w tygodniku "Wprost" autorstwa Rafała Kolasińskiego nagrodzono (w dziale reklamy prasowej) na Ogólnopolskim Konkursie Filmów Reklamowych. Drugim wyróżnionym poznaniakiem został Sławomir Bajer, reklamującyw Radio Merkury szczoteczki do zębów. (16.03.) Po przeszło roku od uchwalenia ustawy o odszkodowaniach dla represjonowanych za działalność na rzecz niepodległości Państwa Polskiego w Poznaniu najwyższe odszkodowanie wynosiło ok. 200 min zł. Brak pieniędzy powoduje, że aktualnie odszkodowań się nie wypłaca. Stanowią one bowiem sumę sięgającą kilkunastu miliardów złotych. (19.03.) Po raz piąty na imprezie "Godejcie po naszymu" spotkali się w Domu Kultury "Jubilat" miłośnicy gwary wielkopolskiej. (27.03.)

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1992 R.60 Nr1/2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry