MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA W POZNANIU

Kronika Miasta Poznania 1992 R.60 Nr1/2

Czas czytania: ok. 4 min.

Cz. Demel, Wybory do Rady Miejskiej Poznania (23 marca 1919 r.), w: "Kronika Miasta Poznania" 1977, nr l, s. 33-45; E. Knach-Wojcieszyk, Udział przedstawicieli mniejszości niemieckiej w działalności Rady Miejskiej Poznania w latach 1919-1939, w. "Przegląd Zachodni" 1988, nr l, s. 132-133. Tam zob.

także (s. 141-146) o aktywności Niemców w zarządzaniu miastem. Cz. Demel, Uzupełniające wybory do sejmu w Wielkopolsce 1 czerwca 1919 r., w: "Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza" (23), t. 12, z. l, s. 155-158; A. Czubiński, Powstanie..., s. 444-446. APwP, AmP, nr 1992: akta dotyczące wyborów do Rady Miejskiej w 1925 r.; E. Knach-Wojcieszyk, Udział..., s. 137-138.

56 P.T. z lat 1928-1938; E. Makowski, Wybory do Rady Miejskiej Poznania w 1929 roku, w: "Kronika Miasta Poznania" 1973, nr 2, s. 33-43; E. Knach- Wojcieszyk, Udział..., s. 138-141.

57 P.T. 1922, nr 227, 246, 247, 250, 252; "Orędownik" 1922, nr 250, 258, 268; K.P. 1925, nr 233; RSSMP za rok 1925, Poznań 1927, s. 99; APwP, AmP, nr 1453, k. 8-9: lista posłów z Poznania (1922 r.).

Skład osobowy Sejmu Rzeczypospolitej w dniu 20 października 1925, Warszawa (1925), s. 5-38; Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Skład osobowy i komisje, Warszawa - czelWiec 1928, s. 7-11.

58 "Orędownik Wielkopolski" 1930, nr 241, 263, 267, 269, 272, 273, 277, 287; P.T. 1922, nr 168; RSSMP za rok 1928, Poznań 1930, s. 125, 129; K.P. 1928, nr 112,119,134; Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Skład osobowy i komisje, Warszawa - czelWiec 1928, s. 5-18; Skład osobowy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 czelWca 1928 r., Warszawa 1928; APwP, AmP, nr 571, k. 764, 765, 607: tygodniowe sprawozdania sytuacyjne Miejskiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Poznaniu z października i listopada 1930 r.; E. Makowski, Kształtowanie sie stosunków społeczno-politycznych w Wielkopolsce w latach 1926-1939, Poznań 1979, s. 75, 79. 59 APwP, AmP, nr 1461, k. 509, 566-567,621-622: wyniki wyborów w Poznaniu w 1938 r.; tamże, nr 1991, k. 66: zestawienia statystyczne wyników wyborów w 1935 r.; N.K. 1935, nr 257; N.K 1938, nr 256, 284; "Orędownik" 1935, nr 167, 168, 190, 206, 209-211, 214, 221; P. Hauser, Mniejszość ..., s. 187-188, 195-196; E. Makowski, Kształtowanie..., s. 245-251; APwP, UWP, nr 51, k. 1,81, 145: komunikaty dzienne UWP z wrzes'nia i października 1938 r.

APwP, AmP, nr 571, k. 704: sprawozdanie sytuacyjne Miejskiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Poznaniu z 30 X 1930 r.; tamże, k. 8: tygodniowe sprawozdanie Miejskiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Poznaniu z 9 I 1930 r.; APwP, UWP, nr 1314, k. 25-28: UWP do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Poznań 30 XII 1938 r.; "Orędownik" 1938, nr 277; "Orędownik Wielkopolski" 1933, nr 76; N.K. 1938, nr 272, 276, 278, 282; P.T. 1938, nr 285.

Zob. m.in. APwP, AmP nr 3, k. 377: pismo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych do wojewody w Poznaniu, Warszawa 24 I 1921 r.; APwP, Polski Związek Zachodni, nr 191, k. 30: Zarząd Główny Związku Obrony Kresów Zachodnich w Poznaniu, Poznań 9 XII 1927 r.; "Orędownik" 1938, nr 105; "Kronika Miasta Poznania" 1935, nr 4, s. 432; APwP, AmP, nr 571, k. 86: sprawozdanie sytuacyjne Miejskiego U rzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Poznaniu z 25 II 1930 r.; APw P, Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Nowym Tomyślu, nr 32, k. 260: pismo Komisariatu Granicznego Policji Państwowej w Zbąszyniu z 23 VI 1933 r. 62 Księga pamiątkowa ..., s. 408, 412-418; RSSMP za lata 1922-1924, Poznań 1926, s. 80-82; RSSMP za lata 1936-1937, Poznań 1938, s. 58-60; RSMP za lata 1937-1938, Poznań 1938, s. 61-62; Sprawozdanie Zarządu Stół. Miasta Poznania za czas od l kwietnia 1920 do 31 grudnia 1921, Poznań 1923, s. 23-25.

APwP, AmP nr 11332, k. 158: Miejski Urząd Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego do wojewody, Poznań 28 VI1929 r.; Księga pamiątkowa ..., s. 379-380, 384; P.T. 1919, nr 138; RSSMP za lata 1934-1935, Poznań 1935, s. 59; RSSMP za lata 1937-1938, Poznań 1938, s. 63.

64 Zob. RSSMP za lata 1937-1938, Poznań 1938, s. 65-66.

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, Rep. 4, nr 82, k. 427: sprawozdanie Komendy Wojewódzkiej Policji Państwowej w Poznaniu za marzec 1926 r.; RSSMP za lata 1937-1938, Poznań 1938, s. 64-65.

"APwP, AmP, nr 11332, k. 59: wykaz niemieckich stowarzyszeń z 1927 r.; T. Kowalak, Prasa niemiecka w Polsce 1918-1939, Powiązania i wpływy, Warszawa 1971, s. 168-169, 295; W. Sworakowski, Niemieckie towarzystwa naukowe i biblioteki w Polsce, w: Problem Niemiecki na ziemiach zachodnich, Zeszyt specjalny kwartalnika "Strażnica Zachodnia", Poznań 1933, s. 204-206; W. Kotowski, Wybrane

Z. Dworeckiproblemy życia kulturalnego mniejszości niemieckiej w Polsce, w. Rola mniejszości niemieckiej w rozwoju stosunków politycznych w Europie 1918-1945, Poznań 1984, s. 360. 67 RSSMP za lata 1922-1924, Poznań 1926, s. 88; RSSMP za lata 1936-1937, Poznań 1938, s. 37.

68 T. Kowalak, Prasa ..., s. 25, 76, 136-138, 249-255; P. Hauser, Mniejszość ..., s. 47, 162-163,248; P. Grzegorczyk, Uwagi o prasie niemieckiej w Polsce, w: Problem niemiecki na ziemiach zachodnich, Zeszyt specjalny kwartalnika "Strażnica Zachodnia" 1933, s. 98-99.

69 W. Kotowski, Wybrane ..., s. 363-364.

Tamże, s. 364-366.

71 Zob. Z. Dworecki, Problem niemiecki ..., s. 195-204; "Orędownik" 1938, nr 267.

72 P.T. 1921, nr 522; P.T. 1922, nr 47; P.T. za lata 1935-1939; N.K., 1939, nr 58 APwP, AmP, nr 2367, k. 147: Ruder Club "Neptun" do Cyryla Ratajskiego, Poznań 1 X 1925; Praktyczny przewodnikpo Poznaniu Z planem miasta Poznania, Poznań 1927, s. 9; Z. Zakrzewski, Ulicami ..., s. 510; R. Wryk, Sport wielkopolski w okresie II RzeczYpospolitej 1918-1939, w: "Kronika Wielkopolski" 1981, m 1, s. 99100, 109; P. Hauser, Mniejszość ..., s. 172,245-248.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1992 R.60 Nr1/2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry