PRZYCZYNEK DO DZIEJÓW KULTURY MUZYCZNEJskakiwał przemyślany dobór repertuaru pod względem form (Ciacony, Prel, fugi, opracowania chorałów, symfonika organowa, oparta na motywach neobarokowych). W kościele ew.- augsb. św. Pawła wykonał dla odmiany literaturę wyłącznie współczesną (m. in. Giinthera Ramina, Kurta Thomasa, Hugo Dieslera). W sali Towarzystwa (Al. Marszałka Piłsudskiego) miały miejsce imprezy kameralne, w których dominowały utwory wielkich kompozytorów niemieckiego baroku: J. Rosenmuellera, G. P. Telemanna, J. S. Bacha oraz wczesnego klasycyzmu (K. Ditters von Dittersdorf). Obok orkiestry wystąpiły pianistki: Gertrudę Pirscher z Poznania i Elli Mosch z Katowic. Z kompozycjami chóralnymi Heinricha Schuetza wystąpił w zborze świętokrzyskim chór Towarzystwa. Ciekawą formą muzykowania był występ zespołu puzonistów przed świątynią, w czym nawiązano do dawnych tradycji miast niemieckich. Uroczystości zakończyła konferencja dla organistów- kantorów.

Kronika Miasta Poznania 1992 R.60 Nr1/2

Czas czytania: ok. 3 min.

Nadchodził nieuchronnie rok 1939. Ostatnią wielką tego typu imprezą muzyczną było wykonanie 2. IV. 1939 r. w zborze św. Krzyża Mszy f-moll A. Brucknera, w połączonej obsadzie Towarzystw Bachowskich Poznania, Leszna i Bydgoszczy. Sprawozdanie konsystorskie dotyczące życia muzycznego z lat 1938/39 wymienia 17 Tygodni Śpiewaczych, 1 Tydzień Śpiewu Modlitewnego, 19 Pojedynczych Dni Śpiewu, 2 kursy organowe i 9 koncertów organowych.

Z chwilą przyłączenia Poznania do Rzeszy, z wiadomych powodów, trudno oceniać życie muzyczne Niemców w kategoriach mniejszości narodowej, a po 45 roku problem niemiecki na długie lata "przestał istnieć".

Przypisy:

MBP im. Raczyńskich sygn. 1846 I Zb. specj.

" Wiele danych o ówczesnym życiu muzycznym podaje pozycja: Muryka w prasie i czasopismach poznańskich Z lat 1831-70, opr. B. Zakrzewska-Nikiporczyk, UAM P-ń 1989, z tego też powodu zostały pominięte w niniejszym opracowaniu szczegóły tam uwzględnione. Dzieje wzmiankowanego Towarzystwa omawiają w formie skrótowej M. i L. Trzeciakowscy "W dziewiętnastowiecznym Poznaniu", Wyd. Pozn. 1987, s. 423 , Protokoły 7/V1I 1838 i 16. IX. 1841 z posiedzeń Kolegium w: Acta der deutschen katholischen Succursak ad S. Antonium in Posen, Arch. Archid. , P-ń sygn. PA 324/61. Dodatkowe dane zawiera poszyt PA 324/59 dotyczący wypłat i organizacji życia muzycznego A PA 324/61 oraz PA 324/151 5 Akta Kapituły Metropolitalnej Poznańskiej. Arch. Archid. P-ń, sygn. KA 12488 I 1829-1843 patrz: przyp. 2 Acta betreffend Errichtung einer Orgelspiel und Kirchen-Gesangschule, Konsyst. ewang. A. P. P-ń sygn. 2098 1824-1864 patrz przyp. 2, omówiona w przyp. 7 partytura podaje instrumenty o barokowym charakterze: Clarijio, Clarino principale in C, Timpani in C, Timpani in G, Tromboni, Organo Acta betreffend den Kursus im Kirchengesaenge und Orgelspielkurse - dok. 18. VIII. 1872, A. P.

P-ń, Kons, ewang. sygn. 2103 tamże, sygn. 2100 pismo organisty C. Henniga, tamże sygn. 2103

L. Czacharowski

Arch. Archid. P-ń, Akta organisty KF 800 13.

tamże 14 problem omówiony przez autora w: Z dziejów wielkopolskich organów 3-4 "Ruch Muz." 4/89 i 27/89 Ks. dr. Noryśkiewicz, Sekularyzacja klasztoru 00 Bernardynów w Poznaniu. Wspomnienia w setną rocznicę, KMP R. XII nr 2 Acta betreffend den Kirchbau fur die Deutsch-Evang.-Gemeinde in Po sen, A. P. P-ń, Ifons.

ewang. sygn. 5880 17 tamże, sygn. 5855 18 Acta betreffend die Bauten u. Reperaturen an der evang. Christus- Kirche zu Po sen, Kons, ewang.

A. P. P-ń, sygn. 5756 problem działalności Kriegsmetall AG omówiony został w artykule autora: Kriegsmetall AG. Z dziejów hasła an tym uzycznego, "Ruch Muz." 14/86 s. 24-25.; prócz danych wykorzystanych w artykule Akta dotycz, dzwonów i piszcz, organowych 1917-1918 Arch. Archid. P-ń, sygn. PA 324/101 i PA 324/151 20 patrz: Katalog f-my zachow. m. in. w Arch. Archid. P-n, KF 755 21 patrz przyp. 20 22 druk wraz z opiniami dołączony do oferty Goebla w sprawie budowy organów katedralnych - Arch. Archid. P-ń sygn. KM 1427 23 Acta betreffend Kirchengesang u. Orgelspielkurse Kons, ewang. A. P. sygn. 2100 1914-1933 25 tamże sygn. 2102 tamże

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1992 R.60 Nr1/2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry