PRZEGLĄD WYDARZEŃ W POZNANIU styczeń - czerwiec 1991

Kronika Miasta Poznania 1991 R.59 Nr1/2

Czas czytania: ok. 18 min.

RADA MIEJSKA

- Siedemnasta sesja Rady Miejskiej Poznania byta pierwszą sesją w roku 1991. Rada zajęta stanowisko w sprawie wydarzeń na Litwie. Prezydent Wojciech Szczęsny Kaczmarek poinformował radnych o złym stanie miejskich finansów. Zapoznano się ze stanem prac nad powołaniem w Poznaniu Policji Municypalnej (istnieją trudności natury formalnej).

Podjęto uchwalę w sprawie wyboru kandydata do Związku Miast Polskich. Został nim prezydent W. Sz. Kaczmarek. (15.01) - W czasie obrad XVIII sesji dyskutowano nad projektem Statutu Poznania, podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia miasta Poznania do Międzynarodowych Targów Poznańskich - spółki z 0.0., wiele czasu poświęcono wysypisku śmieci w Suchym Lesie. (29.01.) · Radni na sesji XIX zajęli się przede wszystkim podatkami i komunikacją miejską. Podjęto uchwałę w sprawie stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości oraz zwolnień i ulg w zakresie podatków od środków transportu. Uchwalono podwyżkę opłat za przejazdy w MPK, które od 01.03. wzrosły o 100% (z 600 do 1200 zł). Zajmowano się oprócz tego warunkami prowadzenia handlu okrężnego, ustalając, że należy ów handel usunąć z centrum miasta (od 04.03.). W życie weszła uchwała w sprawie zmian wynagrodzeń członków Zarządu

Miasta, Sekretarza i Skarbnika Miasta.

(19.02.).

- Oprócz bieżących informacji w pracach komisji XX obrady Rady poświęcone były bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu w Poznaniu. (05.03.). - Z trudem zebrane kworum radziło na nadzwyczajnej XXI sesji nad Statutem miasta. Podstawową kwestią sporną okazał się podział administracyjny miasta: osiedlowe czy dzielnicowe? Przyjęto koncepcję tworzenia samorządowych osiedli liczących do 20 tysięcy mieszkańców. Obradowano 11 i 16.03. - XXII sesja Rady rozpoczęła swoje obrady od dyskusji na lemat zagospodarowania dzielnic peryferyjnych miasta. Podjęto m.in. uchwały w sprawie samodzielności organizacyjno- finansowej przedszkoli, w sprawie dróg rowerowych i nazewnictwa miejskiego, a także w sprawie ustanowienia Nagrody Naukowej Miasta Poznania i Nagrody Artystycznej Miasta Poznania oraz w sprawie ustanowienia stypendiów dla młodych twórców poznańskiego środowiska artystycznego. (26.03.).

- Na kolejnej XXIII sesji podjęto dwie uchwały: w sprawie budżetu na rok 1991 (ok. 900 mld) i w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia MPK w Poznaniu na rzecz niektórych gmin. (09.04.). - Po dyskusji radni Rady Miejskiej postanowili, że Poznań będzie reprezentowany w Czarnej Procesji przygotowywanej na 18.04. w Warszawie. Ponadto podjęto uchwały o podziale wydatków budżeto

wych miasta na rozdziały oraz upoważnieniu Zarządu Miasta do podejmowania niektórych decyzji. (16.04.). - Radni ponownie dyskutowali nad przyszłym Statutem Poznania. Wybrano Skarbnika Miasta, którym została Elżbieta KuzdroLubińska. Przyjęto uchwalę o utworzeniu Fundacji Ochrony Środowiska Miasta Poznania. (23.04.). XXVI posiedzenie Rady zdominowała burzliwa dyskusja nad Votum zaufania dla Komisji Rewizyjnej powołanej po X sesji, aby kontrolowała pracę Zarządu Miasta. (30.04 ).

- Rada Miejska udzieliła absolutorium Zarządowi Miasta, podejmując stosowną uchwałę w tej sprawie. (11.05.). - Radni postanowili do końca roku 1991 opracować model samorządowej szkoły podstawowej. Wiele czasu poświęcono problemom handlu, uważając że działania Rady nie powinno eliminować handlu z życia miasta, lecz nadawać mu prawne formy. Pod koniec obrad XXVIII sesji zajęto się Statutem, do którego zdaniem radnych należało jeszcze wnieść poprawki. (14.05.). - Po jeszcze jednej dyskusji radni bez mała jednogłośnie przyjęli Statut Miasta Poznania. Zaakceptowano projekt przekształcenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu w zakład budżetowy. Wydano uchwałę zabraniającą handlowania na poboczach ulicy Droga Dębińska. Powołano Kapitułę Nagrody Artystycznej Miasta Poznania i Kapitułę N agrody Naukowej Miasta Poznania.

(28.05.).

- Na :xxx sesji burzliwą dyskusję wywołała uchwała o przewozie osób i bagażu taksówkami, którą jednak wraz z regulaminem normującym stosunki między pasażerem a kierowcą przyjęto. U chwalono również, że dorocznie 29 czerwca, w święto patronów Poznania przyznawane będzie honorowe wyróżnienie - "Honorowy Obywatel Miasta Poznania". (04.06.). - W czasie XXXI sesji radni podjęli uchwałę w sprawie przekształcenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego.

(11.06. ).

- Radni uchwalili trzy uchwały dotyczące Komisji Finansowej, Komisji Rewizyjnej i przekształcenia Poznańskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjno- Kartograficznego "GEOPOZ". (25.06.).

- 29 czerwca uroczysta Sesja Rady Miejskiej odbyła się w Sieni Wielkiej Ratusza. W obecności zaproszonych gości uchwalono Statut Miasta, nadano godność honorową, wręczono nagrody artystyczne i naukowe.

POZNAŃ POLITYCZNY

- Rolnicy indywidualni zrzeszeni w NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych pikietowali przed Urzędem Wojewódzkim i Izbę Skarbową, żądając rozliczenia uczestników afery sznapsgate. (11.01). - W auli uniwersyteckiej odbył się I Kongres Partii Chrześcijańskich Demokratów.

(13.01.).

- Członkowie "Solidarności Walczącej" wtargnęli na teren konsulatu ZSRR protestując przeciwko zbrojnej interwencji na Litwie. (14.01.).

- N a czele Rady Wykonawczej poznańskiego Komitetu Obywatelskiego stanął Andrzej Porawski.

- Członkowie Ruchu Obywatelskiego Akcja Demokratyczna obradowali na swoim Zjeździe Wojewódzkim. (19.01.).

- Przed pomnikiem A.Mickiewicza odbył się wiec solidarnościowy z narodem litewskim zorganizowany przez Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ "Solidarność", wziął w nim udział Czesław Okińczyc, poseł do parlamentu Litwy. (20.01.). - Po tragicznych wydarzeniach w Rydze "Solidarność Walcząca" i Partia Wolności zorganizowały pikietę przed radzieckim konsulatem. (22.01.) - Dziesięciominutową blokadę wejścia do sądu przy ulicy Młyńskiej zorganizowało Stowarzyszenie Kombatantów Oddziałów Leśnych Rzeczypospolitej, "Solidarność Walcząca" oraz Partia Wolności. Domagano się usunięcia z sądownictwa osób, które w przeszłości (szczególnie po ogłoszeniu stanu wojennego) łamały prawo. (08.02.).

Z inicjatywy prof. Macieja Giertycha ukonstytuował się Komitet Narodowy Wielkopolski. - Premier Jan Krzysztof Bielecki przebywał w Poznaniu spotykając się z przedstawicielami samorządu terytorialnego, prezy

PRZEGLĄD WYDARZEŃ W POZNANIU styczeń - czerwiec 1991

dium Związku Miast Polskich, mieszkańcami miasta. (16.02.). - Bez mata 100 reprezentantów kót Porozumienia Centrum z woj. poznańskiego zebrało się na Regionalnej Konferencji Wyborczej PC. (16.02.).

- W auli Wydziału Nauk Społecznych odbyło się zebranie ROAD województwa poznańskiego. (09.03.). - Zjazd regionalny Unii Polityki Realnej dokonał podsumowania swojej dotychczasowej działalności. - Terenowe Porozumienie OPZZ zorganizowało akcję protestacyjną na placu Mickiewicza. Petycję z protestem przeciwko formom restrukturyzacji wręczono wojewodzie Łęckiemu. (05.04.).

Członkowie Kongresu Liberalno- Demokratycznego spotkali się z doradcą premiera Bieleckiego Lechem Majewskim. (04.04.).

-Przed Kongresem Nadzwyczajnym odbyło się regionalne spotkanie działaczy Stronnictwa Demokratycznego. (09.04.). - Pierwszy Wojewódzki Zjazd Porozumienia Centrum wybrał swoim Przewodniczącym Marka Niewiadomskiego. (20.04.). - Na zaproszenie ROAD-u w Collegium Chemicum odbyło się spotkanie z Henrykiem Wujcem. (07.05.). - Pikietujący na ul. Młyńskiej (zob. 08.02.) zostali pozwani na rozprawę o zniesławienie. (13.05.). - Leszek Moczulski (KPN) przebywał w Poznaniu na zaproszenie Wielkopolskiego Klubu Myśli Społecznej "W olność- RównośćNiepodległość" . (14.05.).

- Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ" S" poparł decyzję proklamacji 22 maja dniem ogólnopolskiego protestu przeciwko błędom w polityce gosp.-społ. rządu. (16.05.).

- N a czele zjednoczonej Unii Demokratycznej stanął w Poznaniu Andrzej Machowski. (27.05.).

- Kornel Morawiecki, lider "Partii Wolności" spotkał się z mieszkańcami miasta i dziennikarzami na konferencji prasowej. (12.06.).

SPRAWY PUBLICZNE

- Otwarto filię II Oddziału Wielkopolskiego Banku Kredytowego przy ul. św. Marcinspecjalizującą się w obsłudze klientów indywidualnych. (02.01.). - Kuratorium poznańskie jako pierwsze w kraju powołało rzecznika praw dziecka. Tę bardzo delikatną i trudną funkcję powierzono Jolancie Merklinger. (02.01.). - Lekarz miejski Poznania dr Jacek Łukomsfci zapowiedział trudny rok dla poznańskiego szpitalnictwa spowodowany bardzo trudną sytuacją ekonomiczną. (04.01.). - Wielkopolskie Porozumienie na Rzecz Obrony Życia zorganizowało mityng na Placu Mickiewicza z udziałem m.in. posłów Jurka i Szymańskiego. Zgromadzeni protestowali przeciwko obecnej ustawie aborcyjnej. (14.01.). - W budynku Urzędu Wojewódzkiego otwarto Kongres restytucyjny Związku Miast Polskich (pierwszy od roku 1937, w historii Związku - 15). Za sprawy dla Związku najpilniejsze uznano opracowanie programu budownictwa, regulację kwestii finansowych, gospodarkę gruntami miejskimi, obronę interesów miast. (18.01.).

- Poznański Klub Rotary został przyjęty do międzynarodowej wspólnoty tego ruchu. (19.01.).

- Miasto Malm6 oferuje Poznaniowi (po spełnieniu kilku warunków) pomoc finansową w kwestiach komunalnych. - Powstały trzy nowe Fundacje: Fundacja im.

Opalińskich gromadząca fundusze dla ratowania sarkofagów rodziny Opalińskich oraz krypty w kościele sierakowskim. Prezesem został prof. Konstanty Kalinowski.

- Wielkopolska Fundacja Wschodnia chcąca służyć środowiskom polskim na Litwie, Białorusi, Ukrainie. Na czele Fundacji stanął Wacław Wilczyński.

-Fundacja Budowniczych i Miłośników Malty, której celem jest ukończenie budowy wszystkich obiektów i pełne zagospodarowanie rozległego terenu wokół jeziora. - Poznańskie Centrum Praw Człowieka otrzymało nagrodę Fundacji im. Bruno KrciskyA ego za naukowe opracowanie regulacji praw człowieka w nowej Konstytucji RP. - W Poznaniu zarejestrowanych jest ok. 21 tysięcy bezrobotnych. (28.01.). - Otwarto V Ogólnopolskie Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej. (29.01.).

Likwidowane są kolejne urzędy pocztowe nie mogące zapłacić bardzo wysokich czynszów za wy najmowa nelokale. - Z tego samego powodu poznańska służba zdrowia liczy się z możliwością zamykania swoich placówek. - Trwa zbiórka leków, żywności, odzieży i pieniędzy, które przekazane zostaną Litwinom jako pomoc po interwencji wojsk rządowych. - Otwarto "Insbud'91" - kolejne targi budownictwa z udziałem ponad 80 wystawców. (06.02.).

- "Głos Wielkopolski" - naj starszy powojenny dziennik poznański obchodził swoje 46-lecie.

- Pod kierownictwem Krystyny Laskiowicz rozpoczęło emisję swojego programu Radio "S" Poznań. (13.02.).

- Handlowcy z Rynku Łazarskiego zablokowali dojazd do niego, protestując w ten sposób przeciwko opieszałości (ich zdaniem) władz miejskich w załatwianiu spraw drobnego handlu. (14.03.). - "Głos Wielkopolski" przyznał siedem Medali Młodej Sztuki. (15.02.).

- Uroczystym koncertem otwarto (przewidziane do roku 1992) obchody 40-lecia Państwowego Liceum Muzycznego im. M. Karłowicza. (17.02.).

- Strajkujący pracownicy poznańskiego PKS-u wysunęli 11 postulatów, żądając m.in. 50% podwyżki płac, likwidacji przejazdów ulgowych, redukcji ctetów kierowniczych, reorganizacji całego przedsiębiorstwa. (18.02.). - Wiceminister Anna Radziwił ł spotkała się z pracownikami poznańskiego Kuratorium Oświaty i Wychowania, a także z nauczycielami, uczniami i ich rodzicami. (20.02.). - N a drodze przetargu, za kwotę 3 mld złotych "Gazetę Poznańską" kupił Wojciech Fibak. (23.02.). - Powołano do życia Fundację Rozwoju Miasta Poznania. Jej głównym celem jest inspirowanie, wspieranie i finansowanie działań na rzecz miasta i jego instytucji. (28.02.). - Coraz więcej ludzi bezdomnych szuka schronienia na Dworcu Głównym PKP. - Na dziedzińcu Rady Miejskiej zaprzysiężono pierwszą w Polsce grupę Policji Municypalnej (zwanej także strażą miejską). Do

końca bieżącego roku ok. 100 osób podejmie pracę pod dowództwem brygadiera E. Jankowskiego. (11.03.).

- Targi Konsumpcyjne "Wiosna '91" zgromadziły ok. 2000 wystawców. (12.03.). - Swoje 20-lecie obchodził działający w Pałacu Kultury Klub Literacki. (14.03.).

Prezes Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie Józef Garliński odwiedził Poznań po raz pierwszy od roku 1939. (22.03. ).

- Unia Wielkopolan przedstawiła propozycję reorganizacji terytorialnej kraju. - W sali Czerwonej Pałacu Działynskich odbyła się aukcja dzieł sztuki zorganizowana przez galerię "Horn". Dochód przeznaczono na pomoc dla dzieci kalekich i biednych w ramach akcji "Radość dzieciom". (23.03.). - "Ekspress Poznański" przekształcił się w spółkę. (01.04.). - Prezydent miasta powołał specjalną komisję mającą zadbać o wygląd poznańskich ulic. Dynamiczny rozwój handlu sprzyja rozkwitowi "dzikiej" reklamy oszpecającej miasto. (02.04.). - Toledo (Ohio USA) zostało "siostrzanym miastem" dla Poznania. (08.04.). - Straż Pożarna protestuje nie obniżając gotowości bojowej. Strażacy domagają się lepszego sprzętu i podwyżki płac. (09.04.). - Szczątki zamordowanych w latach 1945-47 żołnierzy AK, policjantów i oficerów WP odkopano na terenie Szpitala Ginekologiczno- Położniczego przy ulicy J arochowskiego. (10.04.). - Kolejna już. grupa (tym razem 90-osobowa) dzieci przyjechała z okolic Czarnobyla do poznańskich rodzin. (10.04.). - Poznań odwiedzi Tadeusz Różewicz biorąc udział w kolejnej edycji "Struktur Trzecich". (11.04.). - W oddziałach PCK poznaniacy składają datki na pomoc dla uchodźców kurdyjskich. - "Infosystem" i "Poligraf91" to kolejne dwie specjalistyczne imprezy targowe, w których uczestniczyło 300 firm w tym 50 zagranicznych. (16.-25.04.). - D ni Kultury Francuskiej trwały od 19 kwietnia do l maja. - Pierwsza Aukcja Malarstwa i Rzemiosła Artystycznego zorganizowana przez Galerię Fizek miała miejsce w Pałacu Działynskich. (20.04.).

PRZEGLĄD WYDARZEŃ W POZNANIU styczeń - czerwiec 1991

- Spłonęło schronisko dla bezdomnych im. Brata Alberta przy ul. Grunwaldzkiej 88. (22.04.).

- Dziennik Wielkopolan "Dzisiaj" ogtosit swoją upadłość. (22.04.). - Minister Zdrowia Wł. Sidorowicz spotkał się z przedstawicielami poznańskiej służby zdrowia i zaakceptował utworzenie (z inicjatywy dr Jacka Marciniaka) Wielkopolskiego Konsorcjum Zdrowia. (22.04.). - Poznań wygrał konkurs na projekt regionali - zacji opieki zdrowotnej, w związku z czym miasto ma otrzymać 200 min dolarów z Banku Światowego. (23.04.). - Otwarto wiosenną giełdę obuwniczą. (24.04.).

- 25 Giełda Plakatu zgromadziła kolekcjonerów z całego kraju. (01.05.). - Targi "Polskie Meble'91" zgromadziły 150 firm meblarskich. (02.05.). - Pierwszy majowy kiermasz książki odbywał się wokół "Areny". (03.-04.05.). - Nagrodę im. 3 Maja poznański oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich przyznał Stanisławowi Barańczakowi. (06.05.).

- Miesięcznik "Czas kultury" przyznał swoje cztery równorzędne nagrody. (06.05.). - Wdowa po gen. Andersie, Irena Andersowa wraz z Juliuszem L. Engbertem podpisywała w księgarni im. A. Mickiewicza album poświęcony jej mężowi. (06.05.). - Swoje 70-lecie obchodził Poznański Związek Literatów. (08.05.).

- Z wieży poznańskiego Ratusza rozległ się hejnał grany przez trębacza. Będzie tak w każdą niedzielę i święta, a w czasie trwania Jarmarku Świętojańskiego codziennie w południe. (12.05.). - Rozstrzygnięto VIII Międzynarodowy Konkurs Lutniczy im. H. Wieniawskiego. (14.05.).

- Wojewoda Wł. Łęcki powołał Biuro Badań i Obsługi Rynku Rolnego. (14.05.). - Strażacy rozszerzają formy protestu (zob.

09.04.), oprócz oflagowania zaprzestali napraw specjalistycznych, zerwali współpracę z innymi instytucjami, wprowadzili blokadę informaejną. (15.05.). - N a czele 5-osobowego Zarządu Tymczasowego Unii Wielkopolan stanął Władysław Reichelt. (18.05.).

- Poznańskie Targi mają już 70 lat.

- Od 09.06. do 16.06. trwały 63 Międzynarodowe Targi Poznańskie, tradycyjnie imprezą towarzyszącą był Jarmark Świętojański.

- Drugą w tym roku aukcją dzieł sztuki zorganizowała Galeria "Horn". Sprzedano 30% eksponatów. (08.06.).

- Poznańscy taksówkarze zablokowali Rondo Kopernika protestując przeciwko decyzji Rady Miejskiej dotyczącej ich pracy.

(11.06. ).

- Jacek Kuroń spotkał się z mieszkańcami Poznania i dodatkowo z młodzieżą I Liceum Ogólnokształcącego. (17.06.). - Pożar zniszczył część poddasza w Muzeum N arodowym. Dzieła sztuki nie uległy zniszczeniu. (19.06.). - Zawieszono loty na trasie Poznań - Warszawa wykorzystywane w zaledwie 30%. (22.06.).

- Stanisław Barańczak otrzymał Nagrodę Artystyczną Miasta Poznania. (29.06.). - Rozpoczęły się egzaminy do poznańskich szkół średnich. (24.06.). - W sali Błękitnej Pałacu Kultury odbyło się sympozjum dyskusyjno-filmowe "Czerwiec - początek Sierpnia". (25.06.). - Nagrodę Naukową Miasta Poznania wręczono autorom książki "Poznański Czerwiec 1956". (29.06.).

- W ramach obchodów rocznicy Czerwca'56 Honorową Obywatelką Poznania została tramwajarka - bohaterka z roku 1956 Helena Przybyłek-Porębna. (29.06.).

POZNANIACY

- N a cmentarzu miłostowskim pochowano wybitnego reżysera Janusza Nyczaka. (05.01.).

- Prezydent RP Lech Wałęsa powołał senatora Janusza Ziółkowskiego na stanowisko sekretarza stanu w urzędzie prezydenta. (07.01.).

- Redaktor Teodor Śmiałowski, senior poznańskiego środowiska dziennikarskiego obchodził swoje 70-lecie urodzin i 45-lecie pracy zawodowej. (07.01.). - Profesor Jacek Fisiak (UAM) został 11 Polakiem przyjętym do Akademii Europejskiej w Strassburgu. · Kolejnym kawalerem Orderu U śmiechu został dyrektor "Poznańskich Słowików", profesor Stefan Stuligrosz. (13.01.). · Na stanowisko szefa "Wiadomości" TVP został powołany Lech Dymarski. (15.01.). · Redaktor Grażyna Banaszkiewicz (TV Poznań) otrzymała nagrodę w dziedziniereportażu i filmu dokumentalnego za rok 1990.

- Prezesem Związku Miast Polskich został wybrany prezydent miasta Poznania Wojciech Szęsny Kaczmarek. (20.02.). - Twórcy bardzo w Poznaniu popularnego "Starego Marycha" , Marian Pogasz (aktor) i Juliusz Kubeł (autor tekstów) zostali nagrodzeni nagrodą za twórczość radiową (za rok 1990) przyznawaną przez Prezesa Radia i Telewizji. (25.01.).

Tadeusz Świtała związany przez wiele lat z Kroniką miasta Poznania otrzymał nagrodę im. E. Raczyńskiego za rok 1990, przyznaną przez Radę Oddziału Stowarzyszenia Autorów Polskich. (30.01.). - Redaktor Jan Zalubski ("Express Poznański") obchodził 35-lccie pracy zawodowej. - Zmarł Tadeusz Świtała, wieloletni redaktor Kroniki miasta Poznania, autor książek dotyczących historii miasta. (20.02.). - Prezes Radiokomitetu M. Terlecki odwołał Jacka Kubiaka ze stanowiska redaktora naczelnego Poznańskiego Ośrodka TV. Protest przeciwko tej decyzji zgłosiły liczne organizacje społeczne. Następcą mianowany został Tadeusz Piotrowski. (12.03.).

- Zmarł inż. architekt Kazimierz Serowski, wybitny projektant obiektów kolejowych, absolwent Politechniki Poznańskiej związany przez wiele lat z Biurem Projektów Kolejowych. (14.03.).

- Konsulem honorowym Rzeczpospolitej Polskiej w Księstwie Monaco został mianowany Wojciech Fibak. - Legitymację członkowską Stowarzyszenia Pisarzy Polskich otrzymał profesor Wojciech Skalmowski mieszkający na stale w Belgii, a publikujący m.in. w paryskiej "Kulturze" i "Tygodniku Powszechnym".

(09.04.).

- Zmarła Maria Czekańska, wybitny geograf, emerytowany profesor UAM. (15.04.). - Aktor Teatru Polskiego, Janusz Stolarski zdobył Grand Prix na toruńskim Przeglądzie Teatrów Jednego Widza. (15.04.).

- Zmarł prof. dr Ludwik Jankowiak, emerytowany wykładowca Akademii Ekonomicznej. (21.04.). - Senior poznańskich cukierników Stanisław Tobolski obchodził 70-lecie swej pracy zawodowej. (25.04.)

- Wybitny historyk prof. dr Gerard Labuda zosta! wyróżniony prestiżową nagrodą Fundacji im. Gottfrieda Herdera za rok 1991. (08.05.).

- Sławomir Pietras został dyrektorem naczelnym warszawskiego Teatru Wielkiego. (22.05.).

UCZELNIE

Rektor UAM prof. Jerzy Fedorowski spotkał się z radnymi Rady Miejskiej by wspólnie "znaleźć" nowe lokale bardzo potrzebne uczelni. (03.01.). - N owa sytuacja w Europie stworzyła konieczność otwarcia na Politechnice Poznańskiej nowego kierunku (od nowego roku akademickiego) kształcącego specjalistów od międzynarodowego transportu. - W budynkach uniwersyteckich ustawiono skarbony z 3-języcznym napisem informującym o zbieraniu datków na Bibliotekę Uniwersytecką. Wśród niewielu banknotów przeważają te z jednym lub dwoma zerami. - Uniwersytet przyzna! kolejne doktoraty honoris causa. Otrzymali je: w zakresie matematyki prof. Radhakrishan Rao z Indii (14.01.) oraz prof. Kazimierz Dziewoński -geograf. (28.01.).

- Senat UAM uchwalił powstanie Instytutu Wschodniego, jednostki międzywydziałowej podległej bezpośrednio rektorowi. -Planuje się otwarcie pięciu nowych kierunków uniwersyteckich. Będą to: arabistyka, italianistyka, chemia środowiska, planowanie przestrzenne i gospodarka lokalna, europeistyka. - Szóstego maja doktorat honoris causa wręczono w auli UAM Janowi Nowakowi-Jeziorańskiemu. - Uczelniana Komisja Wyborcza ogłosiła skład nowego Parlamentu Studentów UAM. Zwycięstwo odniósł Komitet Obrony Studentów przed ZSP, Młodą Polską i Neokonkretem. Na 10.628 uprawnionych głosowało 1740. (18.05.). - Gustaw I lerling-Grudziński zosta! doktorem honorowym UAM. (20.05.). - Akademia Rolnicza przyznała tytuł doktora honoris causa prof. Johnowi D. Nalewajowi z Uniwersytetu w Północnej Dakocie. (27.05.) oraz prof. Zygmuntowi Hryncewiczowi. (10.06.).

PRZEGLĄD WYDARZEŃ W POZNANIU styczeń - czerwiec 1991

- Ten sam tytuł na Uniwersytecie otrzymał niemiecki językoznawca prof. Brodero Carstensen. (03.06.).

WfSTAWf

- W Galerii Grafiki i Plakatu "Aneks" przy Biurze Wystaw Artystycznych otwarto wystawę "Młodzi graficy z Charkowa i Kijowa." (07.01.). - "Lwów w starej fotografii" to wystawa w Bibliotece Głównej UAM. (08.01.). - Galeria ON przy PWSSP przedstawiła prace Sławomira Barcika. (10.01.).

- Galeria Biura Wystaw Artystycznych zaprezentowała dwie wystawy: Jana Berdyszaka "Belki" oraz Janusza Akermana - malarstwo i grafikę. (15.01.). - "Sen" to tytuł wystawy Izabeli Gustowskiej w Galerii ON. (17.01.). - W gmachu głównym Biblioteki Raczyńskich otwarto wystawę "Polacy na Syberii". (22.01.).

- W Galerii ON swoje prace przedstawiał Andrzej Pepłoński. (24.01.) - W BWA swoje rzeźby prezentowała Ewa Twarowska-Sioda. (08.02.).

- Dwie wystawy otwarto w Arsenale: "Abstrakcja - żywa tradycja" oraz XXII Pokonkursowa Wystawę im. J. Wronieckiego. (08.02. ).

- Obrazy olejne i prace na papierze Tadeusza Kantora zaprezentowano w Muzeum Narodowym. (10.02.).

- W galerii "Aneks" miał miejsce wernisaż wystawy grafiki Lenki Vilhclmowej. (11.02.). - Instalacje Sławomira Sobczaka i Małgorzaty Czaińskiej prezentowała Galeria O N.

(15.02. ).

- "Dla zjednoczonej Europy, dla zjednoczonego świata. Instytut Językoznawstwa UAM (1970-91) w służbie jutra" to tytuł wystawy otwartej w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej. (15.02.). - Malarstwo Jerzego Jurgi można było oglądać w Galerii Polony. (15.02.). - "Fiński plakat XX wieku" to kolejna wystawa w M uzeum Rzemiosł Artystycznych. (19.02.).

- Druga w lutym wystawa w galerii ON to rysunki Marka Wasilewskiego. (28.02.). - Od 01.03. przestała istnieć Galeria A przy Starym Rynku 85. Zbyt wysoki czynsz był przyczyną jej likwidacji.

- W "Arsenale" można było obejrzeć rzeźby Olgierda Truszyńskiego, malarstwo Krzysztofa Kubisia i fotografie "Autoportret i portret ZP AF Wielkopolska." (05.03. ).

- W galerii "Aneks" grafiki i rysunki prezentował Andrzej Kandziorec. (06.03.). - Galeria ON przedstawiała: rysunki Marka Wasilewskiego (06.03.), prace Wojciecha Łazarczyka (14.03.) i Agaty MichowskiejŁazarczyk (28.03.).

- W salach Muzeum Narodowego otwarto wystawę "Duma i wolność - obraz szlachty polskiej w dobie baroku". (10.03.). - W Muzeum Sztuki Ludowej otwarto ekspozycję "Gotyckie i wczesnorenesansowe brązowe płyty nagrobne z Poznania i Szamotuł". - Camiel van Breedam i Władysław Hasior przedstawili swoje prace na wspólnej wystawie w "Arsenale" (03.04.). - Eksponaty ze zbiorów prof. Augustyna Ponikowskiego złożyły się na wystawę "Sztuka i rękodzieło Laosu" otwartą w Wielkopolskim M uzeum Etnograficznym. (07.04.).

- Jan Gryka wystawiał swoje prace w galerii ON. (11.04).

- W Muzeum Archelogicznym otwarto wystawę "Sezon archeologiczny na Nizinie Wicikopoiski - Kujawskiej 1990". (12.04.).

Rysunki Aliny Kulczyńskiej wystawiono w galerii "Aneks". (15.04.). - Danuta Krupska-Solowiej i Krzysztof Solowiej prezentowali swoje prace w galeri ON. (18.04.).

- Debiutancka wystawa tkaniny Beaty Marczuk "W poszukiwaniu" otwarta została w Galerii Sztuki Współczesnej "Garbary 48". (26.04.).

- Projekty polskich plakacistów można było obejrzeć w "Ancksie".(30.04.). - Galeria "Arsenał" przygotowała dwie wystawy, "Plakat po francusku - nowe tendencje" oraz "Imię róży" - instalacje Stefana Sławińskiego. (30.04.) - Muzeum Historii Miasta Poznania można było odwiedzać by obejrzeć wystawę "Poznań i Wielkopolska w dobie Sejmu Wielkiego". (02.05.).

Jacek Masiakowski wystawiał swojej grafiki w "Aneksie". (06.05.). - W Galerii PAX-u miał miejsce wernisaż wystawy Wandy Burzyńskiej. (07.05.).

- ,,4 x grafika z Edmonton" to kolejna wystawa w "Arsenale". (10.05.). - W galerii ON otwarto wystawę ,,10 x grafika".

(10.05.).

- W auli PWSSP otwarto wystawę grafiki studentów PWSSP. (10.05.). "Max Ernst" - wystawę ze zbiorów Sprengel Museum w Hannoverze otwarto w Muzeum Narodowym (12.05.), gdzie miała też miejsce ekspozycja "Moja przygoda w muzeum" będąca plonem konkursu dla dzieci. (15.05.). Otwarto dwie wystawy: "ZPAP-trwanie i obecność" w "Arsenale" oraz w "Aneksie" grafik Roberta Barteis. (20.05.). - W Bibliotece Uniwersyteckiej zorganizowano jubileuszową wystawę "PWN 1951-1991". (26.05.).

25. i 26. maja poznańscy artyści otworzyli swoje pracownie dla mieszkańców miasta. "New Works" to tytut wystawy Erika Bakke'a w galerii ON. (06.06.). Galeria Art Design wystawiała karykatury St.

Mrowińskiego. (08.06.).

Barbara Rosiak prezentowała swoje grafiki w galerii "Aneks". (10.06.). Galeria Polony PP Desa pokazała pastele Piotra Kurki. (10.06.). Instrumenty z VIII Międzynarodowego Konkursu Lutniczego im. H. Wieniawskiego prezentowano w Muzeum Instrumentów Muzycznych.

Marek Radke, Paweł Lubowski, Andrzej Popiak mieli wernisaż wystaw swojego malarstwa w "Arsenale". (11.06.). Prace Piotra Sochackiego "Natura morte" przedstawiła galeria ON. (13.06.). "Niepokonani 1956" to wystawa otwarta w Wielkopolskim Muzeum Historycznym (15.06.). W budynku Biblioteki Uniwersyteckiej otwarto wystawę "Emigracja polska. Wystawa książek z dorobku uczonych polskiego pochodzenia 1945-91". (26.06.).

"Poznań - Budapeszt '56 w dokumentacji fotograficznej" to tytuł wystawy otwartej w Pałacu Kultury. (28.06.).

TEATR MUZYKA FILM

- W Teatrze N owym miała miejsce premiera sztuki Witolda Gombrowicza "Ferdydurke". Adaptacja i reżyseria Waldemara

Smigasiewicza, scenografia Macieja Preyera. (11.01.) - "Nie tylko Mozart" - to cykl koncertów zorganizowanych przez Filharmonię Poznańską dla uczczenia dwusetnej rocznicy śmierci W.A.Mozarta. Dwa pierwsze koncerty odbyły się 11 i 25.01. - Teatr Wielki przygotował premierę opery Giuseppe Verdiego "Moc przeznaczenia" w inscenizacji i reżyserii Roberta Skolmowskiego pod kierownictwem muzycznym Mieczysława Dondajewskiego ze scenografią Marka Brauna. (12.01) - Sztuki teatralne bez dekoracji i kostiumów, czytane przy kawiarnianym stoliku to kolejna propozycja Teatru N owego. Teatr "Verbum" rozpoczął swą działalność "wystawieniem" "Kraty" Tadeusza Siejaka. (14.01.) - Po długiej przerwie Teatr Ósmego Dnia znowu wystąpi! w Poznaniu przypominając "Ziemię niczyją". (18.01.) - W ramach cyklu "Agnieszka Duczmal i jej goście" poznański zespól "Amadeus Chamber Orchestra Polish Radio" wystąpiła z pianistą J eremy Menuhinem. (27.01.) - Odbył się trzeci koncert w ramach obchodów Roku Mozartowskiego. (22.02.) - W pięciu kinach trwał przegląd 11 najlepszych filmów roku 1990 - "Konfrontacje 90". (28.02.-11.03.) - Kolejny już Poznański Tydzień Filmowy poświęcony był twórczości Pier Paolo Passoliniego. Za sprawą Jacka Jaroszyka można było obejrzeć 9 dzieł tego artysty. (05.03.) - Teatr Polski wystawił "Szewców" Witkacego w reżyserii Jacka Bunscha, ze scenografią Wojciecha Jankowiaka i Michała Jędrzejewskiego, do muzyki Zbigniewa Korneckiego. (08.03) - Dawid Kustosik (inscenizacja, reżyseria i scenografia) przygotował kolejną premierę w Teatrze Muzycznym. Jest nią "Hiszpańska mucha" F.Arnolda. (23.03) - Utwory Bizeta, Chopina, Saint-Saens'a złożyły się na koncert inaugurujący Dni Kultury Francuskiej w Poznaniu. (19.04.) - W 100-ym, jubileuszowym koncercie "Musica Sacra" wystąpiły poznańskie chóry.

(21.04.) Otwarto XXXI Festiwal Współczesnej Muzyki Polskiej - Poznańska Wiosna Muzyczna.

(03.04.)

PRZEGLĄD WYDARZEŃ W POZNANIU styczeń - czerwiec 1991

- "Skrzypek opętany" wg Bolesława Leśmiana z muzyką Macieja Małeckiego, w choreografii Ewy Wojciechowskiej, ze scenografią Ryszarda Kaji byt premierowym przedstawieniem Polskiego Teatru Tańca. (04.04.) - Po premierze w Brukseli Poznański Chór Chłopięcy zaprezentował we foyer Teatru Wielkiego "Bastien i Bastienne" W.A.Mozarta. (08.04.) - W Teatrze Animacji miała miejsce premiera "Machiny teatralnej" M.Yendla w reżyserii, choreografii i opracowaniu muzycznym Władysława Janickiego, ze scenografią Ireneusza Domagały. (21.04.) - "Amadeusz" - balet w 2 częściach do muzyki Wolfganga Amadeusza Mozarta wystawiono na scenie Teatru Wielkiego. Inscenizacja i choreografia Mirosław Różaiski, scenografia Ireneusz Domagała. (11.05.) - "G hetto" J. Sobola było kolejną premierą przygotowaną przez Teatr Nowy. Inscenizacja i reżyseria Eugeniusz Korina, scenografia Paweł Dobrzycki, kostiumy Irena Biegańska, muzyka Jerzy Satanowski. (12.05.) - W Teatrze Polskim wystawiono "Zemstę" Aleksandra hr. Fredry w reżyserii Konrada Drzewieckiego. (16.05) - Osiem arii z najbardziej znanych oper zaśpiewała na scenie Teatru Wielkiego po 13letniej nieobecności w Poznaniu Stefania Toczyska. (18.05.) - Z inicjatywy Komisji Kultury Rady Miejskiej wskrzeszono w Poznaniu tradycję koncertów promenadowych. Orkiestry grać będą na Placu Wolności i na estradzie nad Maltą. - Adam Makowicz grał z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej PFP utwory Gershwina. (22.05.) - Odbyło się 50 przedstawienie opery Krzysztofa Pendereckiego "Czarna maska". (24.05.) - Teatr Muzyczny uświetnił swoje 35-lecie premierą musicalu "Hello Dolly" w reżyserii Daniela Kustosika. (01.06.) - Przegląd filmów Kena Russcla zorganizowano w DKF "Kinematograf 79". (03.06.) - Targowe Dni Muzyki Organowej i Kameralnej miały miejsce od 09. do 16. czerwca. - Teatry z Polski, Włoch i Hiszpanii wzięły udział w I Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym" Malta'91". (11.06.) - W Teatrze Animacji miała miejsce premiera sztuki Marii Kownackiej "Szewc Drate

wka" w reżyserii J.Ryl-Krystianowskiego, ze scenografią B.Wolniewicz, z choreografią W.Jasickiego. (23.06.) - W tym samym teatrze w ramach obchodów rocznicy Czerwca 1956 przygotowano przedstawienie "Zaczęło się to w czerwcu" oparte na wspomnieniach uczestników wydarzeń z roku 1956. (25.06.)

VARIA

- W drogerii na Starołęce strajk głodowy podjął jej kierownik Zbigniew Wojtyczka. Domagał się usunięcia ze "Społem" ludzi działających wg niego na szkodę spółdzielni. Strajk trwał od 03.01. do 13.01. - Po 14 lalach prac budowlanych, w nowym (?!) budynku Akademii Ekonomicznej rozpoczęto roboty wykończeniowe. (09.01.) - MPK wchodzi w nowy rok z dokładnymi rozkładami jazdy i 20 miliardowym długiem. - Także Poznania nie ominęła fala fałszywych informacji o podłożeniu bomb. Tego typu alarmy dotyczą bardzo często różnego rodzaju szkół. - W miejscach handlowych (szczególnie na Rynku Łazarskim) spotyka się liczne grupy handlujących różnymi towarami Rosjan. - W klubie SARP na specjalnie zwołanej konferencji dyskutowano o zagrożeniu zabytkowych fortyfikacji Poznania. (17.01.) - 40- lecie istnienia obchodził dwutygodnik Wojsk Lotniczych i Obrony Kraju "Wiraże" . - W Pałacu Kultury rozpoczął się Poznański Tydzień Japoński. (18.01.) - Problemy ekonomiczne powodują zamykanie kolejnych bibliotek publicznych. Wydział Odnowy Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu opublikował wykaz 16 największych trucicieli miasta i województwa. W Poznaniu są to: dwie elektrociepłownie , Woj ewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Stomil, dwie Chemiczne Spółdzielnie Pracy, Cegielski, EMA Centra, Zakłady Chemiczne- Luboń, Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego- Luboń. (22.01.) - W szczególnie ruchliwych punktach w centrum miasta coraz częściej spotyka się koczujących na chodnikach Rumunów. Jestich także sporo na poznańskim dworcu PKP.

- Poznański oddział PWN ograniczył swoją powierzchnię lokalową do jednego piętra (dotychczas trzy) nie rezygnując jednak z dalszej działalności edytorskiej. - Tytuł Miss Wielkopolski zdobyła Joanna Fabian. (09.92.) - "Gazeta Targowa" ukazuje się już 20 lat, od Targów Krajowych "Wiosna 71".

- W Świnoujściu podniesiono w obecności wojewody poznańskiego Włodzimierza Łęckiego i prezydenta miasta Wojciecha Szczęsnego Kaczmarka banderę na O RP "Poznań". (08.03.) - Lech Konopiński rozpoczął wydawanie pisma satyrycznego "Pyra". Jest ono kontynuacją znanego przed 30 laty "Kaktusa". (16.03.) - Coraz więcej poznańskich gmachów publicznych i domów mieszkalnych "ozdabianych" jest różnorakimi napisami - graffiti. Ich treść dotyczy bardzo wielu dziedzin życia. - Odbył się kolejny, czwarty konkurs gawędziarzy amatorów "Godejcie po naszymu". (05.04.) -Program radia "S" Poznań wydłużył się do 20 godzin i trwać będzie od 6.00 do ZOO. (08.04.) - Czynsze za lokale handlowe rosną. N a jednej z licytacji za l metr kwadratowy w lokalu przy ulicy Rataj czaka zapłacono 1.165.000 zł.

- Już po raz szósty obchodzono "Dni Ułana".

(20.04.) - Od 10 kwietnia w poznańskich taksówkach opłatę ustala się mnożąc wskazanie licznika x300. - Miasto odwiedziła grupa chińskich restauratorów by zorientować się w warunkach zakładania swoich egzotycznych restauracji także i u nas. (11.04.) - Polskie Nagrania wydały płytę z nagranymi głosami ptaków z Wielkopolskiego Parku Narodowego. (12.04.) - Na wypiaskowanym, a więc odnowionym pomniku Poznańskiego Czerwca 1956 pojawiła się już oficjalnie data: 1981. (16.04.) - O dwieście złotych (do 1.000) podrożały: Gazeta Poznańska, Głos Wielkopolski i Express Poznański. (13.05.) - Po przeszło rocznym remoncie otwarto Muzeum Instrumentów Muzycznych przy Starym Rynku. (26.05.) - Miss Nastolatek miasta Poznania została uczennica 8 klasy Szkoły Podstawowej nr 16 Sylwia Demut. (02.06.) - W hali "Areny" przy pełnej widowni wystąpiła zawodowa drużyna koszykówki ze Stanów Zjednoczonych "Harlem Globtroters" . (18.06.) - Jedna z poznańskich ulic otrzymała imię węgierskiego chłopca Mansfelda Petera, uczestnika powstania w Budapeszcie w 1956 r. (19.06.)zebrał i opracował: Andrzej Król

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1991 R.59 Nr1/2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry