R2

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1929 R.7 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

KRONIKA MIASTA POZNANIA

Filip Raczyński. któremu król pruski Fryderyk Wilhelm III.

nadał tytuł hrabiowski. ożenił się z swoją wyżej wymienioną kuzynką Michaliną. Z tego małżeństwa pochodzą Edward j Atanazy Raczyńscy. Hr. Edward Raczyński urodził się podobno l) dnia 2 kwietnia 1786 r. w Poznaniu. brat jego Atanazy tamże w roku 1788. Matkę stracili w swej pierwszej młodości. Wychowaniem ich kierował ojciec. Gdy ten w kilka lat po śmierci żony umarł. wzięła młodego hr. Edwarda do siebie jego babka z strony ojca, z domu Bnińska, secundo voto wojewodzina Mielżyńska z 'Chobienic pod Babimostem, i kazała go wychowywać Ipod swym dozorem przez bardzo ostrego duchownego. Tu też zajęła się nim głównie wyżej wspomniana ciotka Estera zastępując mu miejsce matki. Wdzięcznem sercem zadedykwał jej główne dzieło swej młodości: "Dziennik podróży do Turcyi". Po przygotowaniu domowem do wyższych studjów udał się na uniwersytet do Frankfurtu nad Odrą, gdzie poświęcał się szczególnie językoznawstwu i naukom przyrodniczym. Gdy- Napoleon po pokonaniu Prus zwrócił swą broń wprost prżeciwko Rosji, mogli Polacy nie bez niejakiego uzasadnienia spodziewać się odbudowy swej ojczyzny, ufając w niezmierną potęgę cesarza francuskiego i całkowite polityczne przeobraże.nie Europy. Do polskich legjonów utworzonych pod francuskiem kierownictwem we Włoszech przyłączyła się W' pochodzie Napoleona przeciw Rosji młodzież wszystkich stanów przypływająca z różnych ::>kolic swej ojczyzny. Także młody hr. Raczyński wstąpił do wojsk polskich.

W krółc'e awansował na podporucznika i jako adjutant w sztabie gener.ała Fiszera brał udział w bitwach w roku 1807. Krótko przed bitwą pod Frydlandem wysłał go generał Dąbrowski z depeszami do cesarza Napoleona. który go przyjął z wyróżnieniem i dowiadywał się od niego o sile i pozycjach korpusów rosyjskich. Ola tej okoliczności nie wywarł Napoleon. który przecież sam sobie musiał powiedzieć, że oficer na tak podrzędnem sta

l) Data urodzenia, (która podawana jest różnie: 1786, 1787 i "około roku 1787"), nie można niestety ustalić. Metryka chrztu wyjęta z akt kościelnych w Rogalinku zawiera tylko datę chrztu: "A. D. 1787. d. 28. Julii".

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1929 R.7 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry