Z RUCHU WYDAWNICZEGO

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1929 R.7 Nr1

Czas czytania: ok. 3 min.

Sprawozdanie Zjednoczenia Młodzieży P'olskiej za r. 1927, 56. Sprawozdanie Związku Spółdzielni Zarobkowych i GO'spodarczych w Poznaniu za r, 1927, R o c z n i k W y ż s z e j S z koł y H a n d l o w e j w War s z aw i e. Zawiera m. in. Aleksandra Ivanki "Zagadnienia Kredytu w Niemczech podczas wojny (1914-1918)", Z a p i s k i T o war z y s t w a N a u k o w e g o w T o r u n i u.

W nrze VII/H Wacława Olszewicza "Dalsz Wybiciana", "R 11 c h S ł o w i a ń s k i" wyszły nry 1/2 i I1fl oraz IIf2.

"S t ra żn i c a Z a c h o d n i a" Nr. VII/3 zawiera m. in.: A.

Wojtkowskiego "Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Poznaniu"; nr. VII/,4 St. Balickiego ,;Bernard Chrzanowski", "P r ,z e g l ą d K s i ę g a r s k i" nr. XIV /49 zawiera m. in.: Jarosława Leitgebra .,Kilka rysów o księgarstwie na terenie woj, poznańskiego". "P r z e s z łoś ć", czasopismo historyczne dla wszystkich, zaczęło wychodzić w Poznaniu od ,stycznia 1929 r. Wyszły nryli2. "O g ród e k d z i a ł k o w y" wyszedł nr. IIf1. Szereg artykulików specjalnych. "D e u t.s c h e W i s s e n s c h a f t l i c h e Z e i t s c h r i f t f fi r P o l e n", Zeszyt 14: Dr. Albrecht Schubert "Die Entwicklun deir Poszner LandwirtschaH seit 1919. recenzje "Narodni Politika" z 29. 1. 1929, Dr. Lubos Jerabek "Poznań" (z powodu zbliżającego się zjazdu wszechsłowiańskiego śpiewaków). "Czasopismo Kas Oszczędności", T. Adamczewski Us'trój komunalnych kas oszczędności w świetle nowych przepisów prawnych (III/12). "K u r jer IP o z n a ń s k i". Dr. M. Wojciechowska: Jak Poznań strzegł swej demokracji (nr. 589), - A. Miinnic:h: Przybyszewski jako uczeń gimnazjalny (1929 nr. 67). - Dziesiąta rocznica Sejmu dzielnicowegO'. 75-lecie dohroc?;ynności Tow. Pań Miłosierdzia św, Wincentego ci Paulo (nr. 560), Bolesław Erzepki laureatem Poznania (nr. 569), - Sokół a powstanie wielkopolskie (nr, 592). - Konfederaci barscy pod PoznaJniern. - Z zaczątków polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu (nr, 596). - Dr. A. Karpińska: W przedhistorycznym Poznaniu (1929 nr. 22). - Zabytki introligatorstwa

KRONIKA MIASTA POZNANIApoznańskiego (nr. 28). - Straż ludowa m. Poznania (nr. 9t). "D z i e In n i k P o z n a ń s ki". Dziesięcioiecie powstania wielkopolskiego nr. 283 i 296)_ Dr. W. Brzeska: Laureat nagrody im. Łukaszewicza. Stefan Błachowski: ID-lecie kulturalnego rozwoju niepodległego Poznania. Wiesław Kryński: Rozwój socjologji w Poznaniu. D. K.: Salony literackie w P.oznaniu (Literatura i sztuka 23/24); "Hejnał" (nr. 300). - W. W. Zakrzewski: Tworzenie regularnych oddziałów wojska polskiego przed wybuchem powstania (1929 nr. t). "G a z e t a P o w s z e c h n a" drukowała w dalszym ciągu Stanisława Wegnera: Wspomnienia z lat dawnych. "N o w y Kur jer" drukował w dalszym ciągu Marji Wicherkiewiczowej: Sylwetki poznańskie. "P r a w d a" ukończyła druk Jana Piłata: Opowiadanie spiskowca. ,JP 'r z e g l ą d P o r a n n y" ukcńczył druk Romana Wilkanowicza: W dziesięciolecie powstania wielkopolskiego. "G a z e t a P o z n a ń s k a i P o m o r s k a". Antoni Bede,rski: Ze wspomnień bibljotekarza (nry t3 i 14).

"Po s e n e r T a g e b l a t t". Oskar Beckmann: Bunte Bilder ans Posens Vergangenheit (nr. 297) - Ludwig Sichert (11929 nr.

47).

"O r ę d o wn ik W i e lk op OlI s ki": Dokoła planów rozbudowy Poznania (1929 nr. 18). Wszystkie dzienniki zamieściły szereg artykułów o powstaniu wielkopoIskiem, o zgonie śp. Czesława Bugzela, o laureatach poznańskich, o bieżących zagadnieniach miejskich. Z dniem 1 lutego przestały wychodzić "Przegląd Poranny" oraz "Gazeta Poznańska i Pomorska", powstała natumiast "Gazeta Zachodnia". - Przez krótki czas wychodził dziennik "Słowo Poznańskie". - W końcu lutego 1929 zaczął wychodzić "Głos Pracy') (3 razy w tygodniu). - Nowe czasopisma poznańskie "Junak" (wychowanie fizyczne i przysposobienie wojskowe), "Świat Kulis" (teatry miejskie, "Świat Filmowy", "Wiek Szkolny'" "Informator" (Kasy Chorych). Ukazał się szereg wydawnictw wystawowych, których zestawienie wydamy po wystawie.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1929 R.7 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry