PREMIOWANIE OKIEN WYSTAWOWYCH W POZNANIU

Kronika Miasta Poznania 1991 R.59 Nr1/2

Czas czytania: ok. 3 min.

I nicjatywę premjowania okien wystawnych podjął jeszcze w roku ubiegłym p. Masymiljan Sturmer na jednym z posiedzeń Izby przemysłowo-handlowej. Na posiedzeniu Komisji handlowej w dniu 19-ego lutego 1924 r. wybrano komisję, w sktad której weszli pp. Robiński, Mazurkiewicz, Majewicz, Sturmer, Ignatowicz, Kalamajski, Ziętek i Dr. Lisocki, celem opracowania szczegółów konkursu. Na posiedzeniu komisji handlowej w dniu 24 marca przedłożyła wymieniona Komisja opracowane przez nią warunki konkursu, które z daibnymi zmianami zostały przez Komisję handlową zaakceptowane. Warunki te były następujące: Z okazji IV. Targu Poznańskiego urządza Izba przemysłowo-handlowa w Poznaniu premjowanie okien wystawnych w czasie od 27-ego kwietnia, godz.ll-tej przedpoh, aż do 4-ego maja godz. 6-tcj popoł, 1924 r. Wszystkie firmy zapisane w Izbie przcm.-handlowej w Poznaniu i posiadające okna wystawowe w mieście Poznaniu mogą uczestniczyć w konkursie z dowolną ilością okien wystawowych, określonych co do ilości i położenia z tern jednakże ograniczeniem, że nagrodzonem na konkursie może być tylko jedno okno każdej poszczególnej firmy w konkursie uczestniczącej. Termin pisemnego zgłoszenia w Izbie okien do konkursu upływa z dniem 12 kwietnia br. o godz. 3-ciej popoł.

Premjowanie najładniej a zarazem najbardziej celowo dekorowanych okien wystawowych nastąpi na podstawie opinji utworzonej w tym celu jury. Jako premje ustala się: l. nagrodę Izby przem.-handlowej w Poznaniu 2. nagrodę Miejskiego Urzędu Targu Poznańskiego 3. nagrodę Związku Towarzystw Kupieckich w Poznaniu, ponadto 10 listów pochwalnych Izby przem.-handlowej w Poznaniu. Firmy premjowane będą podane do ogólnej wiadomości drogą komunikatów prasowych. Firmy, których przedstawiciel będzie zasiadał w jury, pozostają poza konkursem, jednakże w razie zgłoszenia ich otrzymuje od Izby przem.-handlowej

Premjowanie okien wystawowych w Poznaniulist stwierdzający, jaka ewentualnie nagroda zostałaby tej firmie przyznana, gdyby uczestniczyła w konkursie. Zgłoszone do konkursu okna wystawne mają być w czasie trwania konkursu udostępnione dla oględzin publiczności ijury od godz. 9-tej do 6-tcj popół. Abcz względu na niedziele i święta. Okna te zostaną zaopatrzone dostarczonymi przez Izbę przem. - handlową napisami cechującymi je jako okna do konkursu zgłoszone. Okna do konkursu zgłoszone zostaną w pierwszym dniu konkursu odfotografowane celem ułatwienia jury wydania opinji, a zarazem uniemożliwienia zmiany dekoracji okien; fotografie te pozostaną w archiwum Izby. Jury ustalono w następującym składzie: l. p. Władysław Marcinkowski, Tow. Przyjaciół Sztuki 2. p. Kazimierz Ruciński z Magistratu 3. p. Dr. Stanisław Pernaczyński 4. p. Mieczysław Krzyżankiewicz z M.U.T.P.

5. p. Jan Cynka z Magistratu 6. pp. Edward Mazurkiewicz, Kajetan Ignatowicz i Maksymiljan Sturmer ze Związku Towarzystw Kupieckich 7. p. Józef Sroczyński z firmy Sroczyński i S-ka.

W konkursie wzięły udział 52 firmy i zgłosiły do wystawy77 okien wystawowych. Posiedzenie jury w sprawie przyznania nagród odbyło się dniu 30 kwietnia.

Po rozpatrzeniu wszystkich zgłoszeń, odrzucono w pierwszem głosowaniu a limine 57 okien wystawowych jako nienadających się ze względów artystycznych i dekoracyjnych do nagrody. Nadmienić należy, że prócz zgłoszonych 52 firm (77 okien) były 2 okna wystawowe poza konkursem, a mianowicie p. Maksymiljana Sturmcra, jako członka jury oraz fabrykanta p. H. Żaka, wystawiającego w firmie Domicz, pi. Wolności 5, ponieważ w konkursie udział wziąć mogły tylko firmy handlowe. Po rzeczowej dyskusji nad artystycznym wyglądem okien zgodzono się jednogłośnie na wydanie następujących nagród: I. premję w formie żardyniery, ofiarowanej przez Izbę przem.-handlową, firmie F. Staszewski, ul. 27 Grudnia nr 5, za okno z dekoracją porcelany i kryształów; II. premję w formie obrazu olejnego, ofiarowanego przez Miejski Urząd Targu Poznańskiego, firmie M. Gmurowski, pi. Wolności 10, za okno z jedwabiami; III. premję w formie plakiety bronzowej, ofiarowanej przez Związek Tow.

Kupieckich, firmie Bracia Leworscy, St. Rynek 73-74, za okno z artykułami męskimi. Żetony przyznano następującym firmom: l. Cukiernia " Warszawianka", Poznań, pi. Wolności l - za okno z czekoladkami; 2. Drożyński - St. Rynek 66 - za okno z surowym jedwabiem; 3. Jeschke St. - pi. Wolności 10 - za okno z torebkami skórzanemi;

4. Kałamajski St. - pi. Wolności 6 - za okno z pończochami i rękawiczkami; 5. Milachowski - FI. Ratajczaka 40 - za okno z kawą i herbatą; 6. Miethe Bracia - ul. Gwarna 8 - za okno z cukierkami; 7. Rydecki - ul. Pocztowa - za okno z konfekcją damską; 8. Tschonert P. - ul. Gwarna 18 - za okno z delikatesami; 9. Wiza Z. - ul. 27 Grudnia 6 - za okno z wstążkami; 10. Wiza iMałuszek - ul. Nowa 6 - za okno z kapeluszami.

Wszystkie frrmy, które zgłosiły się do konkursu, ogłoszono w prasie.

(Z Izby Handlowo-Przemystowcj.)

(przedruk z KMP 1924 nr 9/10, s. 196-199) w konkursie premiowania okien wystawowych w 1924 r.

...... * d4:n vvysh vv"vvtr.

Ryńskiego p r2y P I a c u W o I n o & i %pochwalny w konku rsie premiowania

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1991 R.59 Nr1/2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry