REKLAMA HANDLOWA W DAWNYM POZNANIU

Kronika Miasta Poznania 1991 R.59 Nr1/2

Czas czytania: ok. 3 min.

4 A.Chmiel: Godła rzemieślnicze i przemysłowe krakowskie od pol. XIV do XX w. Kraków 1922, s. III oraz J.Wislocki: Cechowe tłoki pieczęlne jako źródło kultury materialnej. W: Studia i Materiały do dziejów Wielkopolski i Pomorza. T. II. Z. l, Poznań 1956, s. 236 5 Akta radzieckie poznańskie. Wyd. K. Kaczmarczyk. T. I. Poznań 1925, Nr 670 6 Kodeks Baltazara Hehema. Prac. Z.Ameisenowa. Warszawa 1961, ii. 5 7Wilkierze poznańskie. T. III. Cz. 2, op. cit., Wrocław 1968, Nr 159 8 Kodeks..., op. cit., ii. 55 9 W. Maisel: Archeologia prawna Polski, op. cit., s. 378 10 A. Hartliński: Pięć wieków cechu fryzjerskiego w Poznaniu. Poznań 1989, s.52 11 J.Łukaszewicz: Obraz historyczno-statyslyczny m. Poznania... Poznań 1838. T. II, s. 92 l2T. Ereciński: Prawo przemysłowe m. Poznania w XVIII w. Poznań 1934, s. 690-694. Znaki towarowe umieszczano głównie na wyrobach złotników, konwisarzy i sukienników. 13 E. Borkowska- Bagieńska: Cechowe prawo gospodarcze w miastach Wielkopolski w XVII w.

Poznań 1977, s. 133 14 W. Maisel: Zabudowa wewnętrzna rynku poznańskiego w wieku XVI. W: Studia poznańskie.

Cz. II. Poznań 1954, s. 90; por. L. Sieciechowiczowa: Życie codzienne w renesansowym Poznaniu.

Poznań 1974, s. 52 15 Litografia w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu, Por. M. Warkoczcwska: Widoki starego Poznania. Poznań 1960, ii. 55, poz. kat. 174 l6Gazeta Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Nr 34 z 1816 r., s. 508. Ogłoszenie: "Świeży porter otrzymał Berger". 17 Tamże, Nr 21 z 1816 r., s. 518 Ogłoszenie: "Niżey podpisany poleca się Szanowney Publiczności iż teraz elabulowawszy się w mieście Gostyniu,handlujący winem Węgierskim w różnych ga tunkach en gros, w beczkach i butelkach dostać można w mierney cenie na targowisku pod Nrem 221, w domu Imć Panny Swarc, także dostać można świeży kawiar, śledzie hol., minogi, Sardelle i syr hol. Poznań dnia 7 III 1816 r. K. Białkowski".

l8Tamże, nr 264 z 1846 r., s. 238 19 A.Rogalski: Jak ogłaszano w Poznaniu przed stu laty, W: Kronika Stołecznego Miasta Poznania. Nr 2 z 1946 r., s. 144 20 Cz. Łuczak: Położenie ekonomiczne rzemiosła wielkopolskiego w okresie zaborów. Poznń 1962, s. 79 oraz tenże: Przemysł wielkopolski w lalach 1871-1914. Poznań 1960, s. 69 21 Cz. Łuczak: Życie gospodarczo-społeczne w Poznaniu 1815-1918. Poznań 1965, s. 147 22 B. Kasprowicz: Byłem juniorem. Gdynia 1965, s. 46 23Tamże, s. 46 24 "Kupiec". R. III. 1909 r., s.384 ( Fotografia wszystkich konkursowych plakatów).

25 Tamże, s. 850 26 Tamże, s. 338 27Towaroznawstwo branży kolonialnej i spożywczej z uwzględnieniem artykułów drogeryjnych. Dodatek: Praktyczne informacje i rady dla naszych kupców. Wyd. A. Gustowski, Poznań 1910

28 "Kupiec". R. III. 1909 r., s. 336 29 Tamże, s. 405 3°St.Balko: Reklama w przemyśle i handlu. Kraków 1916 31 M.Molty: Przechadzki po mieście. T. 1. Warszawa 1957, s. 13 320braz i litografia w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu, Por: M.Warkoczewska: Widoki starego Poznania, op. cit. ii. 60, 61, poz. kat. 98, 100 33 M. i L. Trzeciakowscy: W dziewiętnastowiecznym Poznaniu. Poznań 1987, s.100 · A ZOslrowska- Kębłowska: Architektura i budownictwo w Poznaniu w latach 1790-1880. Warszawa- Poznań 1982, sA05 35 W zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu, Por: M.Warkoczewska: Widoki. «,op.cit. ,il.125 ,poz.kat.208 36 Litografia w zb. Biblioleki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Por.: ZOslrowska-Kębłowska, op. cit., s.400

W. Karolczak

37Lit.w zbiorach Bibl.Uniw., Por.M.Warkoczewska: Dawny Poznań.Widoki i fotografie miasta z lat 1618-1939, i1.33 3S "Kupiec" ,R.III.1909 r"sA05 39CZ. Łuczak: Położenie ekonomiczne rzemiosła... ,op.cit. ,s. 80 oraz "Kupiec" ,R. 11 , 1908 r,s.582 40 "Kupiec", R.III,1909r.,sA05 41 "Kupiec", R.VIj1912 r. ,s.l32 42Tamże,s.216 oraz "Kupiec", R.II.1908 r,.s.749 43 "Kupiec", R.II,1908 r.,s.748 44Tamże,s.749 45 "Kupiec". R.III.1909 r.,s.7-11 oraz R.VI.1912 r.,s.H04-1106.

46 Z.Ostrowska-Kcbłowska, op. cit, s. 405-406 47 Z. Zieliński: Rozwój terytorialny miasta oraz zabudowy Starego Rynku w Poznaniu. W: Studia Poznańskie. T.II.Nr 6-8. Poznań 1953,s.273 48 H. Kondziela: Stare Miasto w Poznaniu. Poznań 1971, $.28-29 49Skirkin: O estetykę reklamy. W: Kronika Miasta Poznania. R.I.l1923 r.,s.l53 50 "Przemysłowiec". Organ Towarzystw Przemysłowych i Rzemieślniczych w Poznaniu jTygodnikj, R. IV. 1907 r. Nr 36, s.293 oraz Album Przemysłu i Handlu Wielkopolski, Prus i Śląska. Poznań 1906,sA2 w Poznaniu. (Pot. B. Drzewiecka)

2. Sprzedaż przez okno na Starym Rynku około poło XIX wieku. Lit. wg. rys. J.Fretera

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1991 R.59 Nr1/2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry