Z RUCHU WYDAWNICZE(Wbie stwierdzić, że kto nie zna dokładnie dziejów statystyki miejskiej w Polsce nie powinien pisać o pionierach, bo wykażą się - błędy. Dr. K. C e li c h o w s k i i i n ż. J. D z i a m a: S t a t y s t y k a m l e c z a r s t w a w W i e l k o p o l s c e i spis mleczarń za r. 1927. Poznań 1928. 8 9 . str. 39 + mapa. E d war d R o s s e t: L u d n ość P G W i a t u ł ó d z k i e g o.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1929 R.7 Nr1

Czas czytania: ok. 3 min.

Łódź 1928. 4°. str. 15.

"S a m o r z ą d M i e j s k i". Nr. VIII/12 zawiera: Marcelego Porowskiego "Gospodarka miast w świetle liczb", L. Wł.

Biegeleisena "Reforma administracji Komunalnej"; nr. IX'l'1 Dr. Przywieczer:skiego, inż. Rakowicza i Dr. Sikorskiego "Stan obecny ustawodawstwa szpitalnego i najpilniejs'ze potrzeby szpitalnictwa w Polsce", tychże: Zarys histJoryczny i stan obecny ,szpitalnictwa polskiego ze szczególnem uwzględnieniem szpitalnictwa na obszarze b. zaboru rusyjskiego, Dr. H. Le Brun "Polskie ustawodawstwo sanitarne w stosunku do samorządu"; nr. IX/2 L. W. Biegeleisena "Ekonomika komunalna", Marcelego Porowskiego "Skarbowość i gospodarka miast w świetle liczb", Adolfa Grossa ,,0 naprawie akcji mieszkaniowej", PiotTa Drzewieckiego "Źródła funduszów na budownictwo mieszkaniowe", Henryka Raciążka "Sfinansowanie akcji budowlanej". "P r z e g l ą d T y g o d n i 'o w y" zawiera m. in.: "Zagadnienie organizacji teatrów w miastach polskich') (nr. JJ/50; Dr. Jana Kruplewskiego "Skarbowość komunalna a potrzeby finan:sowe miast" (1/51); inż. E. Rudolfa "Mieszkania dla warstw niezamożnych" (II/l); ,,0 regulację uposażeń pracowników miejskich" (II/4); J. W. Kosmowskiej "Stan zdTowotny miast i miasteczek na terenie Rzplitej Polskiej" (l11/()); inż. E. Rudolfa "Akcja s:anitarno-porządkowa w miastach polskich", ,,0 tradycyjne herby miejskie ,na miejskich pieczęciach urzędowydh" (Il/7); T. Toeplitza "Sprawozdanie z organizacyjnego posiedzenia MiędzynarodowegO' Związku Mieszkaniowego" (Ili8); inż W. Sulimy "Elektryfikacja miast wobec braku kapitału inwcyjnego" (II/9). "Wiadomości Samrid"we" zawierają m. in.: Dr.

Wł. Dalbora "W'ad/iwa nowelizacja ustawy o postępowaniu karD'o-admmistr"cyjnem'),. W. Gaertnera "Wspieranię

-

KRONIKA MIASTA POZNANIA

ubogich a ubezpieczenia społeczne" (r. II nr. 23/24); "Wymiar emerytur urzędników samorządowych" (11;3) j "Obdłużenie miast woj. Poznańskiego", W. D. "Kryzys samorządowości komunalnej w teorji, ustawodawstwie i praktyce", "Herby miejskie na pieczęciach urzędowych", W. Gaertnera "Nowa organizacja prawna stsU'nków kominiarskich" (II145).

"R u c h S a m o r z ą d o w y') nr. II/ll-12 zawiera m. in.: Jose Gascon Masin' a "Administracja p,.:>śrd.nia i urzędy wyposażone w osobowość prawną". "K l' o n i k a War s z a w y". Nr. IV 10-12 poświęcony jest lO-leciu s.amorządu Warszawy. Zawiera m. in.: ,,10lecie samorządu stolicy", E. S. "Wygląd Wa'rszawy dziś i przed 10 laty", F. P. "Życie gospodarcze w Warszawie 1918-1928'., "Warszawa 1918-1928" ('numer bogato ilustrowany). Nr.

V/l zawiera m. in.: inż. W. Borawskiego "Budownictwo szpitalne w Warszawie 1918-1928". "K r o n i k a G o s t y ń s k a". Wyszły dwie jednodniówki regjonalne pod tym tytułem w Gostyniu, Zawierają m. in.: "Początki i przywileje bractwa strzeleckiego w Gostyniu", Władysława Stachowskiego: "Odprawa pog.zebowa w Biskupiźnie", Szczepana Kaczmarka "Parę słÓw o prasie Gostyńskiej" (nr. 1); nr. 2 poświęcony oswobodzeniu Gostynia. ;,K l' 'o n i k a: m. G l' o d na". Nr. 112 zawiera m. in. Jerzego Henricha "Ludność miasta Grodna w latach 1921-1927". .!Dziennik Rozporządzeń st. kl'. m. Krakowa. W nrze 10 z r. 1928 inż. Bron. Biegeleisena "Stosowanie zasad organizacji pracy w samorządzie miejskim"; w nrze 11 dr. Adolfa Klęski "Opieka lekarsko-higjeniczna w szkołaclI powszechnych Krakowa (1927)". "W i a d o m o ś c i A d m i n i s t l' a c y j n e m. K a t o w i c".

Nr. 1/12: Niektóre przepisy rozporządzenia o postępowaniu administracyjnemj nr. II/1-2: Sprawozdanie m. Katowic za rok 1927. Sp l' a w o z d a n i a: Sprawozdanie Tow. Czytelni Ludowych w Poznaniu za r. 1926/27. Toż samo za r. ,1927/28. - Sprawozdanie Dyrekcji Związku Obrony Kresów Zachodnich za lata 1925-1928. - Sprawozdanie z otwarcia roku akademickiego 'W Wolnej Wszechnicy Polskiej, oddział w Łodzi.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1929 R.7 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry