PIERWSZY GRÓB ZASŁUŻONYCH

Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1923.07.31 R.1 Nr7

Czas czytania: ok. 3 min.

kowśki. W trumnif, która była prawie całkiem spróchniała, znajdowały się czaszka bez dolnej szczęki, chustka na szyję jedwabna kolo ft-wa prawie cała. dolne kończyny cząstki miednicy na dnie. w środku resztki ubrania czarnego. Te szczątki przełożono w nowa metalową trumnę i pochowano po poświęcaniu przez k-. Mikołaja z Wybranowa Świnarskiego, administratora kości-la św. .Marcina w nowym murowanym urobię na wzwyż vY\ ni< nionciu miejscu. Po zmówieniu hrzez obecnych modlitwy za spokó'j duszy Nieboszczka, grób zasypano. Że taki był przebieg sprawy stwierdzają własnoręcznie podpisami: Barbara z Krzyżanowskch-Pankowska, ks. Stanisław Adamski, Dr.

Paweł Gantkowski, Drt Bolesław Kapuściński, Prof. Dr. Stanisław Karwowski, Dr. Adam Karwowski, Jan Suchowiak. Hcljodor dr. Święcicki, ks. Mikołaj z Wybranowa Świniarski. P o z n a ń, dnia 2 września 1910 r.

Krótko przed wojną przygotowano pomnik na nowym g-rob':c.

Obecnie zwłoki Karola Marcinkowskiego pierwsze przeniesiono do Grobów Zasłużonych. Dnia 7 czerwca 1928 bez rozgłosu przeniesiono'szczątki wielkiego męża z cmentarza do Sali Odrodzenia w Ratuszu, w przytomności kilkunastu osób z wydziału wykonawczego Komitetu Budowy Grobów Zasłużonych na św. Wojciechu w Poznaniu, rodziny Marcinkowskiego, dyrekcji Towarzystwa Pomocy Naukowej, zrzeszeń lekarskich i Związku Obrony Kresów Zachodnich. W ratuszu sporządzono protokuł, który złożono potem w sarkofagu obok trumny. Protokuł brzmi: Poznań, dnia 7 czerwca 1923 r.

Działo się dnia siódmego czerwca tysiąc dziewięćset dwudziestego trzeciego roku w Poznaniu w ratuszu za prezydentury Stanisława Wojciechowskiego, za pontyfikatu Piusa Xl. za biskupstwa Ks. Pryr.iasa- Kardynafa Dalbora, za prezydentury miasta Cyryla Ratajskiego. Niżej podpisani: członkowie Komitetu Budowy Grobów- Zasłużonych na św. Wojciechu! w- Poznaniu, czlonkowc rodziny ś. p. Karola Marcinkowskiego, oraz przedstawiciele Dyrekcji Towarzystwa Pomocy Naukowej im. Karola Marcinkowskiego, przedstawiciele Związku., Obrony Kresów Zachcdnich w Poznaniu i przedstawiciele Uniwersytetu i zrzeszeń lekarskich w Poznaniu dokonali j irzeniesienia prochów Karola Marcinkowskiego ze starego cmentarza święto-marcińskiego do ratusza, do sali "Odrodzenia, celem uroczysteg. > leli złożenia do Grobów Zasłużonych w kościele św, Wojciechai w Poznaniu. W dniu tym rano O godzinie siódmej odkryto w obecności wyżej wymienionych osób grobowiec oznaczony płyta, kamienną z napisem ..Karci Marcinkowski", do którego przeniesiono w dniu drugim września tysiąc dziewięćset dziesiątego roku szczątki Karola Marcinkowskiego, spoczywające do tego czasu w odciętej części ulica Towarową starego cmentarza święto- marcińskiego.

KRONIKA MIASTA POGNANIA

Ze świadków ówczesnej uroczystości byli w dniu dzisiejszym obecni: Profesor Doktor Paweł Gantkowski. Doktor Adam Karwowski i Jan Suchowiak, którzy stwierdzili tożsamość trumny, zawierającej szczątki ptsśmiertpe Karola Marcinkowskiego. Następnie okryto trumnę sztandarem o barwach narodowych i przeprowadzono ją ulicami Towarową" Wjazdową, św. Marcinem. Alejami Marcinkowskiego, Nową na Stary Kynek do wymienionej sali ratuszowej. W tejże sali po otwarciu wieka trumny stwierdzili znowu codjopiero wymienieni trzej świadkowie tożsamość szczątków pośmiertnych Karola Marcinkowskiego wśród rozrzuconych prochów i szczątków piszczeli. U stóp leżała puszka metalowa z roku tysiąc dziewięćset dziesiątego, zabierająca dokumenty z przebiegu ówczesnej uroczystości. Następnie puszkę złożono w głowach, zamknięto trumnę i opatrzono ją dwiema pieczęciami Magistratu i ozmiriskiego. Poc-zem uczestnicy dzisiejszej czynności przystąpili do spisania niniejszego protokółu, który po przeczytaniu przyjęto i podpisano. Ks. B. Kośeielski, wiceprzewodniczący Komitetu Budowy Grobów Zasłużonych; Wladysławj Wachowiak, sekretarz K. l!. (I. Z.: Kazi uderz Ziembiński) skarbnik K. B. G. Z.; Czesław Kędzierski radca wojewódzki, członek K. B, (L r L; Dr. Kazimierz Szkaradek - Krotoski, członek K. B. G. Z.: Roman Leitgeberj członek K. B. G. Z.: C. Urbanowski, Hotel Bazar; Witiold Krzyżanowski: Ludwik MycieIski, przewodniczą'-) Dyrekcji Towarzystwa Pomocy Naukowej im. K. M. i prezesa Związku Obrony Kresów Zachodnich; lan Żółtowski, członek Dyrekcji T. P. N.; Jan Suchowiak, członek Dyrekcji T. P. N.: ks. Stefan Zwolski. sekretarz Dyrekcji T. P. N.: Mieczysław Korzeniewski, dyrektor Związku Obroliy Kresów Zachodnich. Maksymiljan Hasiński. członek Dyrekcji Zw. O. K. Z.: Prof. Dr. Paweł Gantkowski, przedstawiciel Uniwersytetu: Dr. Adam Karwpwąki, prezes Związku Lekarzy: Dr. Tadeusz Dembiński, prezes Wydze Lekarskiego Tow. Przyj. Nauk.: Dr. Wojciech Grabowski, sekrelarz Komitetu poznańskiego Tow. roni. Nauk.; Franciszek Musielewski, kasztelan ratuszowy; Cyryl Rataj ski, prezydent stół, miasta Poznania.

W Sali Odrodzenia spoczywały zwłoki Marcinkowskiego do niedzieli, dnia 10. czerwca 1923. Początek uroczystości naznaczony był na godzino 4 i pól popołudniu. Od godziny S-ej gromadziły się tłumy publiczności. Przy wodotrysku ustawiona była mównica, kolo której uszerego wale się Bractwo Strzeleckie. Naprzeciwko stanął szwadron honorowy 15 pułku ułanów z orkiestrą. W pięknie przybranej Sali Odrodzenia, na około trumny, przykrytej sztandarem o barwach narodowych, zebrali się przedstawiciele społeczeństwa. Na parterze zajęli miejsca: Ks. Kardynał Prymas Dalbor, Ks. Infułat Adamski, kierownik ministerstwa,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1923.07.31 R.1 Nr7 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry