CZESLA W BUGZEL

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1929 R.7 Nr1

Czas czytania: ok. 5 min.

wodu jako rzędnik, zastępca członka zarządu Związku Ziemian i dyrektor Poznańskiego Banku Ziemian, był jednym z najwybitniejszych bankowców naszych, w poznańskim związku banków piastował urząd wiceprezesa i czynny był w wielu przedsięwzięciach gospodarczych. W ruchu zawodowym położył ogromne zasługi około roz.

woju Zjednoczenia Młodzieży Kupieckiej, którego prezesem był prżez szereg lat przedwojennych i wojennych. Zjednoczenie to pod jego Tządami stało się poważną, ruchliwą, wysoce żywotną organizacją, a zasługi tej dla podniesienia życia narodowego, a w szczególności dla rozbudowy handlu polskiego w b. zaborze pruskim są nieocenione. Organizacja ta była zrzeszeniem zawodowem, a równocześnie narodową placówką pracy oświatowej, kulturalnej. W Zjednoczenie włożył śp. Czesław Bugzel największą pracę młodych lat. Po oswobodzeniu kraju przeniósł Zmarły ciężar swej pracy społecznej na teren organizacyj Chrześcijańskiej Demokracji i Rady Miejskiej. W Radzie Miejskiej zasiadał przez lat dziesięć" od r- 1919 do 1929. W ostatnich dwóch kadencjach był zastępcą przewodniczącego Rady. W klubie ChTześcijańskiej Demokracji był przewodniczącym. W roli radnego odznaczał się głębokie m, gruntowne m ujmowaniem zadań i prac samoTządu miejskiego, miał zdecydowany program prac miejskich. Nietylko w Radzie, ale i poza nią zastępował interesy bieżące i przyszłe miasta, szczególną poświęcając uwagę warunkom rozwoju życia gospodarczego w Poznaniu. A był przekonany, że Poznań może być bardzo poważnym ośrodkiem przemysłowym i handlowym. Ku umocnieniu postaw życia gospodarczego zmierzały pro:iekty jego publicznie przedstawione. Jakże rzadko pojmuje się pracę w radach miejskich, komisjach, parlamentach ako pracę odpowiedzialną, wymagającą przygotowania i natężenia umysłowego - więcej nawet niż praca zawodowa. Sp. Czsław Bugzel zaliczyć się mógł do tych wyjątkowych działaczy społecznych i politycznych, którzy służbę publiczną traktowali iako pracę gruntowną, sumienną, trudną i zaszczytnie obowiązek ten spełniali. Wielkie zainteresowanie miał Zmarły dla 'ruchu katolickiego. Łączy się z tern jego zasadnicze usposobienie: był to mąż szczerze religijny, wszędzie dbały o podniesienie etyki społecz

KRONllCI\. MIASTA POZNANIAnej i krzewienie zasad moralności chrześcijańskiej, szanowany powszechnie jako charakter czysty, dusza jasna. Miaslo straciło w Nim zasłużonego obywatela, wzorowego radnego, dzielnego współpracownika. Niech odpoczywa w pokoj"t.

Zygmunt Zaleski.

KRONIKA WAżNIEJSZYCH WYDARZEI'.

J.7 grudnia 1928. Uroczysty obchód 10 rocznicy powstania wielkopolskiego. Zjazd powstańców. Odsłonięcie tablic: 1) ku czci pierwszych poległych przy ul. Fr. Ratajczaka 1, 2) ku czci Ignacego !Paderewskiego w Bazarze, 3) P. O. W. na Piekarach.

29 stycznia 1929. Wręczenie nagród miejskich za rok 1928, a mianowicie nagrody artystycznej art.-rzeźbiarzowi Władysła wowi Marcinko"wskiemtt i nagrody im. Józefa Łukaszewicza profesorowi Dr. Bolesławowi Erzepkiemu. Nagród konkursowych nie wydano dla braku prac odpowiadających wymaganiom sądu konkursowego. 23 lutego 1929. Zgon śp, Czesława Bugzela, zastępcy przewodniczącego Rady Miejskiej. Zgon śp. Oskara Calliera. prezesa weteranów 1863 r.

Zmarły w wieku 82 lat profesor Callier pochodził z rodziny hugenockiej osiadłej w Polsce od końca 17 wieku. Jako młodzieniec 17-letni brał udział w powstaniu 1863 r. Później był profesorem języka francuskiego w Krakowie i w Poznaniu (gimnazjum im. Marcinkowskiego) oraz lektorem tegoż języka w uniwersytecie. Wydał słowniki polsko-niemiecki i francusko-angielski, bardzo rozpowszechnione. Mąż zasłużony, niestrudzony w pracy publicznej do końca długiego żywota. R. i. p. Roman Wilkanowicz obchodził 25-lecie pracy literackiej. W Poznaniu bawił minister spraw zagranicznych August Zaleski. Utworzył się Komitet celem zbudowania pomnika ks. Piotra Wawrzyniaka. - Przygotowuje się postawienie przy terenach P. W. K. pomnika Tadeusza Kościuszki. - P. Ignacy Paderewski przyrzekł ufundować w Poznaniu po

mnik W oodrow Wilsona. - Projektowane są zmiany wystroju Zamku poznańsk.; prace przygotowawcze prowadzi p. Puget. - Zmarł budowniczy nowego ratusza śp. Sichert. - Zima 1929 r. była niezwykle mroźna) szczególnie ciężki w tym względzie był miesiąc luty. - Między kasami chorych a lekarzami rozegrał się długotrwały zatarg, w czasie którego panował stan bezkontraktowy. - Z okazji wystawy krajowej zapowiedziano do Poznania duży szereg zjazdów i kongresów, m. in. zjazd bibljotekarzy i bibljofilów oraz przyjazd członków Międzynarodowego Instytutu Statystycznego, którzy uczestniczyć będą w zjeździe w Warszawie.

Z RUCHU WYDAWNICZEGO.

C y r y l R a t a j s k i, M o w y 1922-1928. P o z n a ń 1929.

Piękny druk, wykonany przez Rolniczą Drukarnię i Księgarnię Nakładową w Poznaniu. W słowie wstępnem pisze auto["; "Historyk miasta bdzie miał zadanie ułatwione, jeśli ze zbioru mów urzędowego przedstawiciela społeczeństwa będzie mógł zaczerpnąć wiadomości o psychice danego pokolenia". Ale nie tylko historyk wdzięczny będzie panu prezydentowi Ratajskiemu za zbiór mów, wygłoszonych przy rozmaitych okolicznościach, nie mniejsze zainteresowanie ma każdy działacz samorządowy, polityk, miłośnik miasta oraz każdy obywatel, któremu nie obce są sprawy miasta Poznania. Mowy te są niejako obrazami ważnych chwil w życiu miasta PO'znania. Zwrócone były do zespołów różnego rodzaju, przy uroczystościach narodowych, lokalnych, wobec obcych i swoich, w radzie miejskiej, na zjazdach itp. Siedm lat życia i myśli miejskiej znajduje w nich odzwierciedlenie. Na piękną książkę tę zwracamy uwagę wszystkich interesowanych. Do handlu księgarskiego oddano niewielką ilość egzemplarzy, książka ta niewątpliwie rychło będzie wyczerpana. S t a n i s ł a w N o w a k o w s k i, G e o graf j a g o s p o d a Teza Polski Zachodniej. Tom I. Wyszedł tom I wielkiego dzieła pro£. Stanisława Nowakowskiego poświę

KRONtKA MIABTA POZNAMA.

conego geografji gospodarczej województw poznańskiego i Pomorskiego. Pierwsza tego rodzaju praca geograficzna, poświęcona badaniom regjonalnym. T emat opracowany wszechstronnie. Książka wydana bardzo starannie, zaopatrzona w bardzo liczne ilustracje. Ponieważ tom drugi wyjdzie w najbliższym czasie, odkładamy recenzję do następnego numeru "Kroniki". Pragniemy jednakże zwrócić uwagę spałeczeństwa na dziQło to zasługujące na szerokie rozpowszechnienie nietylkO' wśród sfer naukowych, ale niemniej wśród działaczy gaspadarczych i społecznych, którzy z niej dużo - także aktualnych - wiadomaści czerpać mogą. R o m a n a S z y m a ń s k a: D z i e j e b u d a w y koś c i o ł a pajezuickiego w Poznaniu. Poznań 1929. Odbitka. z "Kraniki Miasta Poznania". K s i ę g a P a m i ą t k o waM i e j s k i e j B i b l j o t e k i P ub li c z n e j w L a d z i. 1917-1927. (Łódź 1928). Miasto Łódź zajęła się w czasach polskich bardzO' starannie sprawami oświatowemi. Na poważnem paziomie pastawiono m. in. sprawę bibljatek publicznych. Księga Pamiątkowa wykazuje darobek' lO-letni pracy nad bibljoteką publiczną. W dniu 31 grudnia 1927 pasiadała bibljoteka 29.770 dzieł w' 35.145 tomach. W r. 1928 wynosiły wydatki 100.000 zł. Histarję bibljoteki przedstawiają w "Księdze" Dr. Seweryn Sterling i Jan AugU'styniak, paszczególne działy zbiarów apisują Dr. G. Taubenszlag, Zygmunt Hajkawski i iPrzecław Smalik. Druk i wykonanie ładne.

B ó g i O j c z y z n a. Jednadniówka na 10. rocznicę założenia w;.elkopalski,ej arganizacji nauczycielskiej. S p:r a waz d a fi i e z d z i a ł a l n a ś c i M a g i s t r a t u m.

W ł o c ł a w k a za rok 1927/28. Włacławek 1928. 4°.

str. 292. Rac: znik Statystyczny przewozu ta warów n p a l s k i c h k a l e j a c h p a ń s t w o w y c h za rok 1927. Warszawa 1928. 8 części.

Przegląd Statystyczny m. Gradna w latach 1924 do 1926. Gradna 1928.: 4°, str. 116. Drobna uwaga: W sławie wst'ipnem pisze prezydent Grodna p. Ragalewicz, że "pierwszymi pianierami (na polu statystyki samorządowej) w Polsce są miasta: Warszawa, Łódź i Kraków.'; pazwalimy so.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1929 R.7 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry