RADA MIEJSKA W POZNANIU 1919 -1928 71

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1929 R.7 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

- -- - Posiedzeń Przedłożeń Magistratu Przeciętna ilość Rok Rady Miejskiej od- i rezolucji oraz interpe- radnych obecnych było się lacyj załatw. na posiedzeniach 1919 30 347 42 1920 40 390 43 1921 32 289 42 1922 33 315 43 1923 35 281 43 1924 27 257 42 1925 30 . 240 43 1926 28 246 43 1927 22 180 43 1928 22 290 I 43

Z ważniejszych uchwał Rady Miejskiej podjętych w ostatnich 10 latach wymieniĆ' należy: Wybór polskiego zarządu miasta.

Uchwały w kierunku aprowizacji miasta, która w początkach administracji polskich wobec braku artykuł<Jw pierwszej potrzeby była bardzo utrudnioną. Uchwały w kierunku znoszenia wałów for{ecJ.:ny,h celem zatrudnienia przy pracach ziemnych Dezroo otn r c \1. Uchwały w sprawie budowy domów mieszkalnych z po., wodu głodu mieszkaniowego. Miasto pobudowało za zgodą Rady Miejskiej 52 domy mieszkalne o mieszkaniach od 1 do 4 pokoi z kuchnią. Uchwałę wyrażającą zgodę na utworzenie Targów Poznańskich. Uchwałę w sprawie przejęcia agęnd policyjnych Starostwa Grodzkiego przez miasto.

Uchwałę w sprawie włączenia do miasta Poznania gmin podmiejskich: Główna, Starołęka, Rataje, Komandorja., Dębiec, Winiary i obszaru dworskiego Naramowice.

Uchwałę w sprawie nabycia majątku ziemskiego Naramowice, celem zapewnienia miastu rozszerzenia pól irygacyjnych. Uchwałę w sprawie budowy spalarni śmieci.

Uchwałę w sprawie budowy nowego targowiska.

Uchwałę w sprawie budowy nowej elektrowni.

KRONIKA MIASTA POZNANIA

Uchwały w kierunku przeznaczenia niektórych terenów miejskich po cenach ulgowych na cele przemysłowe dla drobnego przemysłu. Uchwały w kierunku przeznaczenia dwu ch wielkich kompleksów terenów miejskich pod budowę kolonji robotniczych. Uchwały w sprawie budowy dziecińca i sierocińca.

Uchwałę wyrażającą zgodę na urządzenie Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu.

Uchwała w sprawie budowy nowego szpitala miejskiego.

Wszelkie przedłożenia i wnioski Magistratu jak i radnych miasta przed wejściem na porządek obrad Rady Miejskiej przygotowują specjalne komisje t. zw. komisje stałe mianowicie: l) o ile chodzi o sprawy dotycz. uchwalania sum pieniężnych oraz sprawy budowlane i techniczne, komisja finaItsowobudowlana, której przewodniczącym jest radny miasta Bolesław WybieraIski. 2) o ile chodzi o kwest je prawnicze, komisja prawnicza, której przewodniczącym jest radny miasta Dr. Romuald Paczkowski. ' 3) o ile chodzi o wybory członków do deputacji i innych komisji, komisja wyborcza, której przewodniczącym jest radny miasta Teodor Krause. 4) o ile chodzi o sprawdzanie rachunków i rewizję kas, komisja rachunkowo-kasowa, której przewodniczącym jest radny miasta Józef Tylczyński.

Ś. P. CZESŁAW BUGZEL.

Dnia 23 lutego 1929 r. zmarł w wieku 42 lat śp. Czesław Bugzel, dyrektor Poznańskiego Banku Ziemian, zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej. Był to mąż, który o własnych siłach doszedł do poważnego stanowiska życiowego i społecznego: inteligencją i konsekwentną, wytrwałą pracą zdobywał placÓwki i wpływy. Mąż mocny: czego się podjął, to prowadził z zapałem, sumiennością i głębokiem przemyśleniem. Gdzie stanął do pracy, wybijał się na czoło. Trzy działy pracy składały się na podstawę jego działalności:praca gospodarcza, praca społecznozawodow!l i praca w ruchu katolickim. W życiu gospodarczem współpracował z za

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1929 R.7 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry