RADA MIEJSKA W POZNANIU 1919 -1928 67

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1929 R.7 Nr1

Czas czytania: ok. 5 min.

Witold Celichowski) prezydent policji poznańskiej Karol Rzepecki. . Pozatem obecni byli reprezentanci kupiectwa, przemysłu, rzemiosła, robotników i stowarzyszeń oświatowych i gospodarczych. Rozporządzeniem Ministerstwa b. dzielnicy pruskiej z dnia 12. sierpnia 1921 zarządzono ponowne wybory do rady miejskiej, które odbyły się dnia 18. grudnia 1921 a pierwsze posiedzenie dnia 17. stycznia 1922 r. Wskutek upływu kadencji tejże rady miejskiej, odbyły się trzecie wybory do rady miejskiej dnia 4. października 1925 r. a pierwsze posiedzenie tej Rady Miejskiej dnia 5. stycznia 1926, która urzęduje do dnia dzisiejszego.

Skład prezydjum Rady Miejskiej w poszczególnych latach był następujący: Przewodniczącym był od 8. kwietnia 1919 do 7. maja 1924, do czasu powołania go na stanowisko naczelnego dyrektora Banku Polskiego w Warszawie, radny miasta Dr. Władysław Mieczkowski.

Od tego czasu do dnia dzisiejszego pełni urząd przewodniczącego radny miasta Witold Hedinger. Zastępcami przewodniczącego byli: w roku 1919 radny miasta Stanisław Bresiński " 1920/21 " " Stanisła w Grzegorzewicz ,,1922 'j " Bolesław WybieraIski od roku 1923 do dnia dzisiejszego jest zastępcą przewodniczącego radny p. Czesław Bugzel. Sekretarzami byli: w roku 1919 radny miasta Kazimierz Krajna " 1920/21" " Teodor Krause ,,1922 " " Witold Hedinger od roku 1923 do dnia dzisiejszego jest sekretarzem radny Teodor Krause.

Zastępcami sekretarza byli: w roku 1919/21 radny miasta Adam Kłos ,,1922 " " Kazimierz Ziembiński " 1923/25 " " Józef Maliński od roku 1926 do dnia dzisiejszego jest zastępcą sekretarza radny Józef Tylczyński.

-'i;5

KRONIKA MIASTA POZNANIA

Ławnikami byli: radny miasta Franciszek Adamczak radny miasta Marcin Koralewski fi fi Jan Mateiski " " Stanisław Kucharski dzisiejszegO' jest ławnikiem radny Franw roku 1919/21 w roku 1922 " 1923 f23 fi 1926 od roku 1927 do dnia ciszek Kasprzak. Rada Miejska składa się z 60 członków.

Skład' członków Rady Miejskiej w poszczególnych latach: w r. 1919/21. 31. Swinarska Zofja 32. Dr. Szulczewski Bronislaw 3& Szymański Jan 34. Tucholski Józef 35. WybieraIski Bolesław 36. Siemianow8ki Józef 37. Drozdowska Franciszka :8. Suchowiak Henryk 39. Bugzel Czesław ,iO. Wysocki Stanisław .n. Krzy:taniak Seweryn ,ł2. Matuszewski Tadeusz 43. Dr. Kollenscher l\tax 14. Gutsche Paul 45. Schulz Georg 46. Gattig Artur 47. Busse Albert 48. Oelsner Sal1y 49. Dr. Brosse Hans 50. Dr. Landsberg Max 5t. Bahr Erhard !',2. Albold Fritz 53. Mucha Michael 54. Hanisch Bruno 55. Gaertig Wilhelm 56. Selle Anna 57. Dr. Nebe Hans Bronisław 58. Priebe Hedwig 59. Hoese Wilhelm 60. Stelzer Ericht. Adamczak Franciszek 2. BaIlenstedt Adam 3. Bobowski Kazimierz 4. Bresiński Stanisław 5. Budzyński Franciszek 6. Cybichowski Stefan 7. Dankowski Władysław 8. DomagaIski Stanisław 9. FoIleher Wiktor Dr. Gantkowski Paweł Grzegorzewicz Stanisław Hedinger Witold Kałamajski Stefan Kliszyński Bolesław Kłos Adam Krajna Kazimierz Krause Teodor Kucharski Stanisław Leitgeber Roman Ks. Maliński Kazimierz Dr. Mieczkowski Władysław Dr. Mroczkowski Stanisław Offierski Stanisław Dr. Paczkowski Romuald Dr. Pernaczyński Stanisław Robiński Stanisław Sieradzki Józef Dr. Stelmachowski Dr. Stark Karol Stolpe Stanisław

10.

11.

12.

13.

14.

t5. 16.

17.

18.

19.

20.

2t.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Wystąpili w ciągu kadcncji pp. Brcsiński, Domagl1lski t, Krajnn, Ks. Maliński) Dr. Stelmachowski, Tucholski) Drozdowska, SzymalHlki t, Matuszewski) Dr. KoIlenscher, Schultz) Gattig, Busse, Oelsner, Dr. Brosse, Dr. Landsberg, Bahr, Selle) Dr. Nebe, Priebe , Hoese, Stelzer.

W ich miejsce wstąpili: Banc Edmund) Pendowski Sewer)n t, Drabętowicz Franciszek, Wolniewicz Nikodem, Kolska Konstancja, Kossowski Michał, Dr. Meissner Czesław, Topolski Józef) Korzeniewski Mieczysław) Viktor Simon, Heimann Julius, Koffer Karol, Kammel Rohert, Wollheim Jakub, Bloch Otto, Brinkhoff Ernst, Mł'llZcl Helena) :\ll1tthes lIermann,

W roku 1922/25.

1. Dr. Mieczkowski Wladysław 2. BudzytIski Franciszek 3. Cybichowski Stefan 4. Hedinger Witold 5. Krause Teodor 6. Krzyaniak Seweryn 7. Kucharski Stanisław K Leitgeber Roman 9. Dr. Paczkowski Romuald 10. Dr. Pernaczyński Stanisław 11. Suchowiak Henryk 12. Swinarska Zofja 13. Dr. Szulczewski Bronisław 14. WybieraIski Bolesław 15. Dr. Krzyankiewicz \Hoc/zim.

16. Kierski Kazimierz 17. Pluciński Maksymiljan 18. Dr. Grossmann Marja 19. Ziembiński Kazimierz 20. Koralewski Marcin 21. Lisiecki Franciszek 22. Dr. Nowakowski Kazimierz 23. Habel Franciszek 24. Laurentowski Kazimierz 25. Maciejewski Stanisław 26. Ks. KościeIski Bolesław 2 Zugehoer Leon 28. Rutter Stanisław 29. Grzegorzewicz Stanisław 30. Noskowicz Mieczysław

31. Dr. Englich Józef 32. Cofta Stanisław 33. Bugzel Czesław 34. Maliński Józef 35. Dr. Piechocki Stefan 36. Metelski Jan 37. Czy szewski Kazimierz 38. Ks. Maliński Kazimierz 39. Mańkowski Franciszek 40. Błaszczyk Michał 41. Dr. Stark Karol 42. Ciszak Antoni 43. Siemianowski Józef 44. \Vachowiak Andrzej 45. Ballenstedt Adam 46. Chrzanowski Józef 47. Andrzejewski Roman 48. Lampkowski Kazimierz 49. Kulus Jan 50. Kołdrowicz Leon 51. Dr. Seydlitz Mieczysław 52. Dr. Surzyński Leon 53. Stachecki Ludwik 54. Mechliński Stanisław 55. niady Ludwik 56. Turtoń Stanisław 57. Topolski Józef 58. Szczepaniak Leon 59. Ks. Klinke Josef 60. Loewenthal Wilhlm

\V ciągu kadencji wystąpili: Błaszczyk, Mańkowski) Szczepaniak, Laurentowski) Andrzejewski) Dr. Englich t, Krzyaniak, Dr. Nowakowski, Kossowski, Cybichowski, Lampkowski, Loewentbal. Dr. Mieczlwwski) Dr. Szulczewski t, Ks Kościeiski t, Ks. MaliI'1ski, Swinarska, \Vachowiak.

W ich miejsce wstąpili: Kossowski Michał, Sieradzki Józef,

KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kowalewski Franciszek) Sujek Maksymiljan, Babst Franciszek) Ko, stecka Joanna, Malinowski Mieczysław, Perliński Antoni, Pietrzak .Jan, Spiżewska Stanisława, Szwedek Vlładysław, I-Iollnak Adam, Dr. Krotoski Kazimierz) Libera Stanisław) Dworczyk Mieczysław) Banc Edmund, Biliński Jan, FoUehcr Wiktor t, Grześkowink Wojciech,

W roku 1926J29.

1. Adamek Władysław 2. Altmann Maksymiljan 3, Ballenstedt Adam 4. Banc Edmund 5. Borysiak Władysław 6. Bresiński Stanisła,... 7. Budzyński FranciszeK R. Bugzel Czesław B. Chałupka \Vawrzyniec 10. Chmielewski Czesłnw 11. Cofta Stanisław 12. Czapracki Leonard 13. Ks. Dymek Waienty 14. Fra.c'kowiak Ignacy Ib. Dr. Grossmann Marja 11). Grzegorzewicz Stanisłrnv 17. Hedinger Witold 18. Dr. Jagielski Bolesław 19. J akubowicz Józef 21ł. Jańczewski Stanisław 21. Kałamajski Stefan 22. Kasprzak Franciszek 23. Klimaszewski Stanisław 24, Klóskowski Leonard 25, Koralewski Marcin 26, Kowalewski Franciszek Z7. Kozielewski Józefat 2F. Krause Teodor 29. Dr. Krzyankiewicz Włodzim, 30. Kubiaczyk Józef

Kucharski Stanisław Leitgeber Roman Libera Stanisław Maćkowiak Stanisław i\fpchIiJ)ski Stnnisław Dł'. Pac,.:kowski TIomun1l1 Pawłowski Józef Pietrzak .ran Pinkowski Bolesław Pluciński :\1'aksymil,inn Rakowicz Stefan Roszak Adam i:3. Rutter Stanisław Sieradzki Józef Smo\:zyńska Anna Śniad}T Ludwik Sobkowiak Ludwik I,S, Sobolewski Jan Stachecki Ludwik Dr. Stark Karol StefaJlski Władysław Stiirmer YIaksymiljan Sucbowiak Henryk Dr. Surzyński Leon Szulc Józef Turtoń Stanisław Tylczyński Józef Woźniak Jan Wybieraiski Bolesław Zugehoer Leon

31.

32.

33.

34.

:35.

36, n

:i8.

:m.

,t,J .1.1.

,2.

/j.'ł.

46.

47.

.19.

50.

:"1,

-') ..... .

53.

54, fJ5. 56.

57.

9.

80.

W ciągu kadencji wystąpili pp. Rutter, Kozielewski.

W ich miejsce wstąpili Borys Jan, Górski Mikołaj,iProtokulistą Rady Miejskiej był od 8. kwietnia 1919 do lipca 1919 Andrzej KaźmieTczak a po wyborze jego na członka Magistratu. objął urząd protokulisty naczelnik biura Nikodem Tyrakowski. który funkcje te do dziś dnia sprawuje.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1929 R.7 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry