TYMCZ PREZYDENT MIASTA PUŁK. DYPL. ERWIN WIĘCKOWSKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania: Antologia 1990 R.58 [Nr3/4]

Czas czytania: ok. 2 min.

usługi miastu i jego obywatelom, oczekuję zatem ścisłego współdziałania ze mną wszystkich czynników, powołanych do stanowienia o sprawach miasta. Niema między nami różnic, jeżeli chodzi o ukochanie miasta, zachowanie jego katolickiego i narodowego charakteru, uszanowania dla dzielności i poczucia państwowego ludności. N a tym odcinku pracy, jakim jest miasto stołeczne Poznań, służmy wszyscy jego dobru, a z nim potędze i chwale Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.

Okólnik z dnia 3. X. 1934 r.

1 368GA34

Poznań, dnia 3 października 1934 r.

Do pracowników wszystkich Wydziałów, Zakładów i Przedsiębiorstw miejskich.

Obejmując urząd Tymczasowego Prezydenta m. stół. Poznania, witam ogół urzędników Zarządu gminnego, przedsiębiorstw i zakładów miejskich. Stosunek mój do pracowników miasta będzie oparty na zasadach i pojęciach, którym hołduję w służbie publicznej. Wymagam od wszystkich pracowników przedewszystkiem uczciwości w znaczeniu materjalnem, oraz w ustosunkowaniu się do obowiązków służby. Stąd płynie wymóg pracowitości, punktualności i szczerego oddania się służbie, nie zaś jej zbywania, jakoteż tępienia i nietolerowania nadużyć. Pracownik musi być w zakresie swych obowiązków fachowcem i to na każdym szczeblu pracy, która mu jest powierzoną. Dotyczy to zatem zarówno urzędników, jak i sił pomocniczych i najniższych funkcjonarjuszów miejskich. Każdy musi swą pracę znać i wykonywać dokładnie, szybko i celowo.

Stosunki wewnętrzne między pracownikami wszystkich stopni winny się opierać na zasadach lojalności i prostolinijności. Podstęp, zła wola, intrygi i plotkarstwo dyskwalifikują pracownika podobnie jak nieuczciwość lub lenistwo. Samorząd jest dla obywateli i mieszkańców miasta, a nie naodwrót, stąd też wymagam, by stosunek pracowników miejskich do interesantów, był rzeczowy i uprzejmy. Samorząd jest powołany do realizowania celów gospodarczych i społecznych, z zupcłnem wykluczeniem momentów politycznych. Pracownik samorządowy winien na terenie służbowym i w wykonywaniu swej służby wstrzymać się całkowicie od wszelkich wystąpień któreby podkreślały jego przekonania polityczne lub przynależność partyjną, jakoteż ma spełniać swe obowiązki objektywnie, oddzielając starannie swe sympatje lub antypatje polityczne od swej działalności urzędowej. Ewentualne wystąpienia polityczne-poza służbą i poza terenem urzędowym, muszą być utrzymane w granicach godności pracownika samorządowego i interesu Państwa Polskiego. Jestem zdania, że w okresie obecnego kryzysu gospodarczego pracę winny otrzymywać tylko jednostki, dające gwarancję wysokowartosciowego jej wykonania oraz jednostki, dla których praca jest jedynem lub najpoważniejszem źródłem utrzymania. Wyłuszczyłem zasady, na których będę opierał mój stosunek do pracowników miejskich.

Starałem się uczynić to jasno i wyraźnie, by uniknąć wszelkich nieporozumień w przyszłości i ponieważ w razie potrzeby będę się powoływał na moje dzisiejsze oświadczenie. Dla pracowników, którzy lojalnie i szczerze zastosują się do moich wymagań, - będę życzliwym przełożonym, dbałym o nich i pomocnym, gdy zajdzie tego potrzeba. Będę rzecznikiem ich praw i pragnę, by mnie uważano nietylko za przełożonego, lecz i za przyjaciela moich współpracowników. Wyciągam rękę do wspólnej pracy, - podajcie mi szczerze i uczciwie Wasze, i oby na pracę naszą, którą chcę prowadzić dla dobra naszego kochanego miasta, a z niem Państwa i Narodu, spłynęło błogosławieństwo Boże.

Tymczasowy Prezydent m. stół. Poznania (-) Więckowski.

[ KMP 1934, nr 4 ]

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania: Antologia 1990 R.58 [Nr3/4] dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry