TYM CZ. PREZYDENT MIASTA PUŁK. DYPL. ERWIN WIĘCKOWSKI 3 13wydziału Zarządu Miejskiego, ulegnie jednak najprawdopodobniej zmianie na niekorzyść miasta wskutek doliczenia do kapitału odsetek od zaległości, wykazywanych na t. zw. "liście wierzycieli", albowiem, jak zdołałem przekonać się o tem osobiście, Zarząd Miejski nie wprowadzał dotychczas do budżetu kwot, potrzebnych na oprocentowanie zadłużenia, figurującego na tej liście. Zastrzeżenie to odnosi się przedewszystkiem do zadłużenia w Komunalnej Kasie Oszczędności miasta Poznania. Obecne zadłużenie, jakkolwiek jest niższe w cyfrach bezwzględnych i w stosunku obciążenia, przypadającego na głowę l mieszkańca, od zadłużenia przedwojennego, przekracza dzisiejsze siły finansowe miasta i stanowi główną przyczynę niedomagań gospodarki budżetowej od szeregu lat. N iedomagania te przejawiły się przedewszystkiem z jednej strony we wzrastającym stale stosunku procentowym udziału obsługi długów w budżecie wydatków zwyczajnych, a z drugiej strony w zmniejszającym się stale stosunku procentowym wykonania budżetu na obsługę długów, o czem świadczą następujące cyfry: Gdy w r. 1928/28 stosunek procentowy działu długów do budżetu miasta wynosił 16, 50 procent a wykonanie budżetu w tym dziale 85, 44 procent, to w latach następnych stosunek ten stale się pogarszał, aż dziś stosunek procentowy działu długów do budżetu miasta wynosi 36, 20 procent, wykonanie zaś tego działu spadło z 85, 44 procent do 52, 78 procent. Z porównania sum budżetowych, potrzebnych obecnie na obsługę długów, z odnośnemi sumami, wstawianemi do budżetu miasta w latach przedwojennych, wynika, że cyfrowo mniejsze powojenne zadłużenie wymaga dwa razy tak wielkiej obsługi, jak przedwojenna obsługa długów, a przyczyny tego zjawiska tkwią w drożyźnie, panującej spółcześnie na krajowym rynku kredytowym. Stąd dalszy wniosek, że klucz do rozwiązania zagadnienia równowagi budżetu znajduje się prawie jedynie w dziale IV budżetu wydatków, t. j. w obsłudze długów. Celem zapewnienia gospodarce finansowej miasta warunków równowagi budżetowej należy wytrwale i konsekwentnie dążyć zarówno do redukcji wydatków na obsługę długów do granicy normy, wprowadzonej ustawą z dnia 17 marca 1932 r. (Dz. U. R. P. nr. 25, poz. 223) do art. 33 ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych, jakoteż dopilnować, ażeby wydatki na obsługę długów doprowadzić w krótkim czasie do stanu 100% wykonalności. Odnośny przepis powołanej ustawy z dnia 17 marca 1932 roku postanawia, że raty amortyzacyjne i odsetki od zaciągniętych długów nie powinny wynosić więcej niż 25% dochodów zwyczajnych danego związku komunalnego. W tym kierunku skierowane wysiłki Zarządu Miejskiego, a ujęte w memorjale do Ministerstwa Skarbu z konkretnym wnioskiem o ustawowe obniżenie oprocentowania obligacyj i wstrzymanie biegu umorzenia obligacyj miasta Poznania, uznaję za celowe, będę je więc kontynuował i usilnie popierał, albowiem, jak wykazują obliczenia, tą drogą uzyskać można redukcję wydatków na obsługę długów o całe 2 400 000 zł. Specjalną uwagę zamierzam zwrócić na wzajemne stosunki między gminą, a Komunalną Kasą Oszczędności miasta Poznania. W stosunkach tych odróżniam obowiązki, wynikające ze stanowiska gminy jako związku poręczającego i dłużnika względem Komunalnej Kasy Oszczędności jako instytucji zaufania publicznego i wierzyciela, którego udział w ogólnem zadłużeniu miasta jest dominujący i wynosi całe 28 procent, oraz obowiązki Komunalnej Kasy Oszczędności, jako wierzyciela względem związku poręczającego. Zadaniem Komunalnej Kasy Oszczędności jest ułatwiać gromadzenie oszczędności społecznych, ich oprocentowanie, oraz uprzystępniać miejscowemu społeczeństwu tani kredyt. Komunalna Kasa Oszczędności miasta Poznania cieszy się pełnym zaufaniem społeczeństwa, o czem świadczy pokaźny stan wkładów oszczędnościowych i spełnia dobrze swoje statutowe zadania. Jako instytucja zaufania publicznego i gromadząca oszczędności społeczne, które są podstawą dobrobytu każdego narodu, winna być otoczona troskliwą opieką ze strony związku poręczającego w tym kierunku, ażeby mogła wzmóc swą działalność w zakresie pielęgnowania ducha oszczędności i uprzystępniania miejscowemu społeczeństwu taniego kredytu N adto jest obowiązkiem miasta jako dłużnika stosować conajmniej taką "'amą akuratność w obsługiwaniu długów wobec Komunalnej Kasy Oszczędności, jak wobec innych wierzycieli. W tym względzie znajdzie we mnie Komunalna Kasa Oszczędności rzecznika intensywniejszej niż dotychczas obsługi jej wierzytelności. W zakresie stosunków Komunalnej Kasy Oszczędności jako wierzyciela, do związku poręczającego, jako dłużnika i wynikających stąd obowiązków chciałbym dać wyraz zapatrywaniu, że w dobrze pojętym interesie, zarówno Komunalnej Kasy Oszczędności, jako też miasta, leży poddanie rewizji dotychczasowej polityki stopy procentowej na odcinku zadłużenia miasta. Ponieważ uregulowanie stosunków kredytowych między miastem a Komunalną Kasą Oszczędności leży mi szczególnie na sercu w interesie ludności potrzebującej kredytu dla swoich warsztatów pracy, będę z całą energją dążył do choćby częściowego upłacenia długu miasta Poznania w Komunalnej Kasie Oszczędności i będę się starał, by położyć podwaliny pod stopniowe obniżenie tego długu z obecnego nienormalnego stosunku procentowego wkładów oszczędnościowych do długu miasta do ustawowej normy 20 proc wkładów oszczędnościowych. J ak już wspomniałem na wstępie, w sumie ogólnego zadłużenia miasta mieści się także kwota około 8 000 000 zł, jako rezultat z niedoborów budżetowych z lat poprzednich w obsłudze długów, która w wysokim stopniu komplikuje planowe prowadzenie gospodarki finansowej, wobec czego należy ją bezwzględnie zlikwidować. W tym stanie rzeczy Zarząd Miejski staje wobec niezwykle ciężkiego zadania zdobycia środków pieniężnych, potrzebnych niezbędnie na spłatę przeważnej części zadłużenia w Komunalnej Kasie Oszczędności, oraz zaległości z lat dawnych, umieszczonych na t. zw. "liście wierzycieli", naco potrzeba będzie około 15 miljonów złotych Przedstawiony w jednem zdaniu w ogólnych zarysach projekt konwersji wszystkich krótkoterminowych zobowiązań można oczywiście zrealizować jedynie przez zaciągnięcie pożyczki długoterminowej i niskoprocentowej, co w rezultacie przyczyni się również w znacznym stopniu do redukcji wydatków na obsługę długów. Czy i jakie będą możliwości realizacji tych projektów, przesądzać nie mogę - w pracy tej jednak, którą zapoczątkowałem poleceniem przeprowadzenia odpowiednich obliczeń i studjów w Zarządzie Miasta - oczekuję wydatnej pomocy i współpracy od Rady Miejskiej, jako współodpowiedzialnej ze mną za stan finansowy miasta.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania: Antologia 1990 R.58 [Nr3/4]

Czas czytania: ok. 5 min.

Odczekać również musimy na zapowiedziany dekret Pana Prezydenta R. P. , dotyczący oddłużenia samorządów, który to dekret, mam nadzieję, umożliwi nam choć w części uporządkowanie finansów. Przechodzę zkolei do sprawy bardzo bolesnej współcześnie, do spraw bezrobocia.

Ponieważ zasięg akcji walki z bezrobociem i pomocy bezrobotnym jest znany, nie będę powtarzał, jakiemi drogami i metodami dąży państwo i samorządy do zwalczania tej groźnej klęski społecznej. Przejmując w tych dniach kierownictwo Lokalnego Komitetu Funduszu Pracy - oświadczam, że dołożę wszystkich sił i starań, by akcję pracy i pomocy dla bezrobotnych zorganizować jaknajsprężyściej i by fundusze na ten cel przez Państwo przeznaczone, były użyte jaknajbardziej celowo. Dodać jeszcze należy, że zarówno ze względów społecznych, jak i ustawowych w budżecie miasta Poznania na rok 1935/36 znaleźć się muszą na cele pomocy bezrobotnym odpowiednie kredyty. Jeszcze jedną sprawę muszę poruszyć - a jest nią sprawa polityki personalnej w stosunku do pracowników miasta. Powołuję się tu na mój okólnik, wydany zaraz po objęciu urzędowania, a w którym zapewniłem wszystkim pracownikom, to jest tak urzędnikom jak i robotnikom, moją życzliwą opiekę i serdeczny stosunek o ile tylko praca ich będzie dla miasta uczciwa i użyteczna i pozbawiona momentów politycznych. Temsamem upadają podstawy do szerzenia paniki redukcyjnej, czego najlepszym dowodem, że w chwili obecnej wolnych posad niema. Wysoka Rado Miejska! Poruszyłem jedynie najważniejsze - w mojem zrozumieniu - zagadnienia, inne omawiać będę z okazji budżetu, oraz w trakcie naszej współpracy. N a zakończenie chciałbym jeszcze raz z naciskiem podkreślić, że siły moje pragnę oddać na

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania: Antologia 1990 R.58 [Nr3/4] dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry