DZIAŁ BIEŻĄCY.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1929 R.7 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Zygmunt Zaleski.

OBSZAR MIAST A I BUDYNKI W POZNANIU.

1. O Ib s z ar. Zralrząd polski pClze1ął miasta w ahszarze 3405 heMarÓi\V'. Te:ry'tonjuiffi tergO' Clozmiar:u nie była ZII"e'SlZtą dawne. da r. hO'wdem IWO obejmawaloa ty1a 947 hektalrólw. paczem pocLnoso się wk,utek wcieleiIl'ia Jeżyc, Wi'My. Św. La!za!!'za i GÓ:flclzy;na nla 3303 ha, w r. 1907 nadtO' a terytorjum Sałac'za. Za CiZaJSÓW pa:l,skiJch rOlzs,ze:l''Z'Ono nasampnzód te'rytor:jum miasta a U1Inic1,srze tereny na pa,twdniu. Z końcem r. 1924 obejmawała miasta 3565,6 ha. Dnia 2 stycznia 1925 dakanana wiel" kiegO' I"alZis1zer,zenia miast'a pl'Izez wcielenie 7 gmin padmiejskich. a mlialt1Jowcie Główmy. Kama,ndalI''ji, Raitaj. Star:ałęki Małei. Dębca. Winiar i O'bszaru dwarskiega Naramawice. Inkarparacja ta nie uWiZg1lęd/nFła da 1 lSiz}'1c'h życzeń ozynników miejiskich, aile stwOlrzyła poważny Mok teryt'O l lijaJll1lY umażliwiający racj'ananą mzbuJdbwę P,aIZlnal11ia. W r. 1928 obejmawał ahszar mia'sta 6735,8 ha. Powiększenie to była bardzO' znaczne. W latach 1900 da 1918 przybrała miasta 2618 ha, w latach 1919-1928 natO'miast 3.173 ha. Były ta je1d}'lne a1kresy. w któryc'h terytorium miarsta dO:rJnała wybitnegO' r:ozS'zeflzenia - od r. 1800. kieidy złą:C!Z I OnlO odoręlbne jUir}'lsldykcje na terenie poznal1lia wspólną jednostkę ginmlnmą. Z wsi, które pT1ze,d uwłaszczeniem wł'Ościan stana wiły własnaść miasta Paznania paza stają paza abrębem miasrta j'U:ż t)'llka ZegiI'lze i Lubań. Wisie te prz,ed r. 1925 nie graniczyły bezpaśrednia z miastem. Paława terenów wcielanych w r. 1925 leży po prawym br-ze,g'l1 Warty. Fakt ten zasługuje na uwagę dJIate,ga. że temsamem polityka ekspansj,i miejskiej abęła wschód zaniedbany pop1izeooio ze względów fartyfikacyinych tucLzJież pO'HtY'cznych. Dalsze zdobycze teorenawe mieszczą się na połuooi'U i pótnocy. Inka'1"pOl1"a-ce dawniejsze zajmowały s,ię terenami zlad]jodiniemi i południowemi. nie licząc drabnych 4 ha (piatrowa i Bcroychowa) z r. 1896. przy raz'S'zerze

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1929 R.7 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry