POZNAŃ PRZED 125 IA1Ypolowe i t. d. przeszło 73.946 zł. 18 gr. mówię przeszło, bo jeszcze niektóre płacą się efekta. W ogóle wypłaciła dotąd kasa dep-towa na ubiór, uzbrojenie i wszelkie potrzeby powstania 330.530 zł. 14 gr. Zgoła co tylko żądała Rada gosp. pod prezesostwem Imć P. Majora Reinholda, przez JW. gen. Dąbrowskiego ustanowiona nic z jej kasy dep-towej odmówionym nie było na wydatki wojskowe powstania. N a koniec aby mieć znak najmniej artylerji przy takim korpusie, armata jeszcze może po Szwedach pozostała, oporządzona w wszystko użytą zostało. Gorliwy obywatel JW. MicieIski rajca dep-towy złożył w ofierze małe dwa działka, toż Imć p. Garczyński podpref. krotoszyński i W. Imć P. Zienkiewicz. Zgoła uformowało się 28 artylerzystów, a na zaprzęg do dział, wozów amunicji i woza sztabowego wydało się koni 35. - Taka jest siła zbrojna, którą dept. poznański mógł w krótkim czasie wystawić i zasłoniwszy się od napaści nieprzyjaciela, oddał ją podług woli najwyższego dowódcy wojsk naszych JW. gen. Dąbrowskiemu, który jak zwykle prowadzi ją drogą zwycięstwa i chwały dla kraju, gdy już w ościennych znajduje się dep- tach pozostaje mi przedstawić Prześw. Radzie, że nie tylko powstanie dep-towe, ale i wojsko przybyłe jakie się później z JW. gen. Dąbrowskim łączyło, żywione było w większej części kosztem dep-tu, stąd na mięso wydano 16.005 zł 24 gr., na wódkę 9.036 zł 4 gr. Wreszcie dopokąd powstanie do linjowego nie poszło wojska, a nawet nie wchodząc w ścisły rachunek i dla żołnierzy niektórych regularnych przyjęła kasa dep-towa, opłaty na żołd 29.930 zł 22 gr. - Prócz tego nowy rodzaj wydatku najszczególniej zapewnie dept. nasz uciążył, chcę mówić kurjery, sztafety i różni emisariusze. Poznań bydąc centrum wszystkich komunikacji z królem, Radą, wojskiem i dep-łami ościennemi, miewał osobliwie w początkach codzienne i to wielokrotne expedycje. Prześw. Rada powodowana tym duchem sprawiedliwości, jaki Rządowi jest własny, nie zechce za czynności i gorliwość obywatelską naczelnika, ukarać powierzony mu dept. nowego rodzaju uciążliwym nakładem, gdyby cały ciężar opłat na kurierów, sztafety do Króla Imci, do Rządu i od innych dep-tów nadeszłe na niego miał być zwalony. Podług zaświadczenia pocztamtu dowie się Rada, iż wysłanie kuriera do Lipska na samą pocztę inazad kosztuje 869 zł. Interesa ważne kazały mi wybierać osoby pewne, którym przyzwoite wypadało płacić dyjety, a które często po dni 10 w Lipsku dla interesu zatrzymano. Nie będę się tu nad tym rozszerzał dłużej pewny, że oddział jaki się w prefekturze uczynił, wydatków dep-towych od wydatków poblicznych przyjętym zostanie. Nie wpłynął żaden grosz z kasy dep-towej do rąk moich, wezwałem atoli dziś właśnie Radę deptową do obrachowania wydatków, przedstawiła się jej od kogo wypada do oblikwidacji suma ogólna 397.755 zł 7 gr. Nad tę, że od żadnych innych opłat jeszcze pociągany dep1. nie będzie, pewny jestem i to z urzędu mego, ufnością Rady zaszczyconego przekładam. -Nie mogę mego raportu zakończyć, abym nie prosił Rady do przedstawienia względem Naj. Pana WW. rotmistrzów powiatowych, którzy przezemnie nominowani z chęcią i gorliwością o wydatku własnym do ukończenia siły zbrojnej najdzielniej się przyłożyli. Szczególniej WW. KonstantynKrzycki, major, rotm. poznański, Kęszycki pos. na sejm z pow. koś c i a ń s k i e g o pułkownikgwardji narodowej i rotm. kościański, Boj a no ws ki poseł na sejm zp - tu w s c h o w s k i e g o, rotmistrz wscho

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania: Antologia 1990 R.58 [Nr3/4]

Czas czytania: ok. 4 min.

Janusz Staszewskiwski, Wojciech Ula to ws ki rotm. śremski, Jan Zaręba rotm. krobski, podpułk. Mlicki rotm. powidzki, Serafm Ula towski rotm. wągrowiecki, Wawrzyniec Mielecki rotm. babimoski, Felicjan Żółtowski rotm.obornicki, Alkiewicz rotm. międzyrzecki. Czuje i zna Rząd dokładnie, jak na każdy wypadek oddać należy sprawiedliwość, obywatela gorliwość, jak przez przykład dany na dopełnionej usłudze, do podobnej zachęcać jest interesem kraju. - Podniosłem w wszystkich moich publicznych hołd wierny gorliwości obywatelów dep-łu pozn., nie mogę go tu zamilczeć, gdy już urzędowanie moje w ręce Rady składam. Jeżeli dopełniłem mojej powinności; jeżeli ile siły i okoliczności dozwoliły, uczyniła się jaka przysługa krajowi, sława się tego obywatelom należy. Godni są aby ich cnocie i zapałowi w trudnym okresie okazanemu, od Prześw. Rady, oddana sprawiedliwość w Księdze Narodowej na zawsze zapisaną została. -Już to raz drugi chlubnym dla mnie zdarzeniem, naczelne urzędowanie w tym dep-cie sprawuję. Zawsze go widzę godnym nie mówię przodkować, ale być postawionym na jednej linji z najzasłużeńszemi. Organizowałem go z woli W. Napoleona i w nim zbawca kraju znalazł na wstępie do ziemi polski, charakter i ducha Polaka! Żołnierz wystawiony z tego dep-tu, pod dowództwo gen. Dąbrowskiego oddany, najpierwszy ożywił sławę dawno-polską, przez zbieg nieszczęśliwych okoliczności obumarłą. To jest co mnie jako urzędnika publicznego powoduje za dep- tem przemówić; co do mnie złożywszy urząd w ręce Rządu, wniosę w me skromne poddasze spokojność duszy! najdroższą nagrodę dla dobrze myślącego i sprawującego się urzędnika. Raczy Prześw. Rada przyjąć zapewnienie mego powinnego dla niej na zawsze uszanowania. Dan w Poznaniu dn. 25. Czerwca roku 1809. Józef Wybicki senator wojewoda.

29 Muzeum Narodowe w Warszawie, Korespondencja Garczyńskiego, Wybicki do Garczyńskiego, Poznań 27 JVI 1809; Bibljoteka Narodowa w Warszawie, Coli. aut. 210, teka XVIII, nr. 126, Wybicki do gen. Dąbrowskiego, Poznań 28jVI 1809; ibidem, nr. 285, Poznań 1jV1I 1809.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania: Antologia 1990 R.58 [Nr3/4] dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry