SYLWETKI BERNARDYNOW POZNANSKICH

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1929 R.7 Nr1

Czas czytania: ok. 1 min.

nardynów, na które narzekają :huncjusze drugiej pałowy 'stul'ecia 6). Nekrolog powincj!i stanowi wynik wielkiei pilno.ś.ci Inn'Ocenteg.o i Józefa z Kościana. Pozbierali listy zmarłych zakonników'z rozmaitych konwentów. Spisy takie pmwadzano ad samea początku) aby się modlić za zmatrł)'1chj niezawsze, a paC'ząJtkowo nawet rZ<łJdka kiedy zapisywana rok i dzień zganu.

Nelkl'1ollOgi sł1użyly Italkże za je.dno ,z. źródeł Komorowskiemu.

JeśM jCJdnaJk pOIrównamy Nekrolog z kroniką tegoż, ta uderza, że MemOlró,alle poda'je wiadomoś,ci aihSZel1ITiejsze, mima że oba dzieła są ipora,wie rów.norczesne. Zwchowa,ły ;się dJz,jś ojesz;Qze Nekralogi rakowski i 'P'O'znańls1ki, jeden w 0pTaJc:owaniu Hie.ronima PrzybińskielgJo IZ 11". 1601 7), ,dr.ug:i Jam.a Kamieńskiego z ir. 1727 8). Pomimo późnieJszej daty i te Oipra'cowania dostal"iC'zają wię.cc:j Isrz,e,gółów. Mamy więc w NClkirał'Ou Innocootego skrót, nie obdnający wipT'awrcllzie osób, ale '01p'tlszic!zaqący :niektó!l'e z ich żydia wY1padki. Ale i mima te,go boraku Nekrolog pIl"zedstawia d!a na!s cenne źródłro, a wrraz z Manuale dostar'C"za pierwszaT.zędinego uizuJpełnienia Mem:arriaae Komorl'ow,skiego i jegO' kontynuatorów.

66) Jest to nasz domysł; Józef był bowiem wówczas wikarym) a wiemy, e np. przy Nekrologu tak9 spółpracownikiem Innocentego 51) Dod. 2.

8) Dod. 5.

..

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1929 R.7 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry