PRZYJĘCIA DO PRAWA MIEJSKIEGO W POZNANIU W LATACH 1576 - 1600 185 wych przybyszów, oraz ze Sląska 2. Piwowarów znamy tylko 6 z miejsca pochodzenia, którzy przybyli z Wielkopolski. 6. M ł y n a r z a (molitor) znamy tylko jednego, który pochodził z Konina.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania: Antologia 1990 R.58 [Nr3/4]

Czas czytania: ok. 4 min.

b) Przemysł odzieżowy i tkacki: Do tej kategorji przemysłu należą: krawcy, czapnicy, sukiennicy (tkacze), płóciennicy, postrzygacze i pasamonik. Nie zaliczyłem tu krojowników sukna (pannicidae), gdyż ci należą do innego zawodu, są mianowicie kupcami sukna i ubrań wełnianych, a nie wytwórcami. 1. Krawców (sarctores) w omawianym czasie znamy 35, miejsce pocho, dzenia u 24 mieszczan, z czego 14 pochodziło z Wielkopolski, 4 ze Sląska, 3 z małopolski, i z Mazowsza (Warszawa), 1 z Gdańska ijeden z Włoch.

2. Na 13 c z a p n i k ó w (pileatores) miejscowość skąd przybyli, nie podano , przy dwóch. Wielkopolska dała 6 czapników, inni pochodzą z Sląska (2), Litwy (1), Holandji (1) i Niemiec (1).

3. Równą siłę z krawcami tworzą s u k i e n n i c y - k n a p i, wyrobnicy sukna (pannitextores, textores), których przeniosło się do Poznania także 35. Największa ilość przybyła w latach 1586 -1590 (10). Na Wielkopolskę przypada 8 sukienników, m. i. przybyli z miasteczek wielkopolskich: Wschowy 4, Kościa, na 1, Szamotuł 1 i Lwówka 1. Ze Sląska pochodziło aż 20 przybyszów. Naj, więcej dało miasto Swiebodzin (4). Z Moraw znamy 2, z Norymbergi 2, z Marchji jednego. Pozostali dwaj przybyli ze Lwowa i Gdańska. , 4. P ł ó c i e n n i k ó w (linitextores) przybyło 14, z tego 8 ze Sląska (2 z Nissy, , , 1 Swidnicy, 2 z Swiebidzina, Głogowy 1, Str-zegonia 1), z Wielkopolski tylko 2, i dwóch z Przeworska i Frankfurtu nad Odrą. 5. P o s t r z y g a c z y (pannitonsores) znamy 2; jeden przybył z Zieblina, drugi z Wągrowca. 6. Jeden p a s a m o n i k przybył z Augsburga.

Na ogólną liczbę 85 rzemieśliników, należących do przemysłu odzieżowo - tkackiego, a znanych z miejsca pochodzenia, na Wielkopolskę przypada 32 , przybyszów, co stanowi 37,6%, na Sląsk 34 (40%), na inne ziemie polski 9 i na zagranicę 10c) Przemysł skórniczy: 1. Najliczniej w tym dziale przemysłu reprezentowany jest cech s z e w c ów (sutores). Prawo miejskie przyjęło 35 szewców. Z Wielkopolski mamy 15 (z miasteczek: Koźmin, Łęczyca, Kcynia, Września 2, Kościan 2, Trzemeszno, Zbąszyń , 2, Wieluń, Bnin, Chwaliszewo, Piotrków); ze Sląska przybyło 6, z małopolski 3 (Radom, Kraków, Krosno), z Mazowsza jeden (Łomża), z Prus, Saksonji i Be1gji pol. 2. Po krawcach na 2-giem miejscu co do liczebności stojąkuśnierze (pellifices). Przyjęto ich 26, miejscowości znamy u 22 przybyszów. Na Wielkopolskę , przypada 11, na Sląsk 5, Mazowsze 1 (Warszawa), Litwę 4 (2 pochodziło z Wilna), ijeden ze Lwowa.

Marian J.Mika

3. 58 g a r b a r z y otrzymało w latach 1576 - 1600 prawo obywatelstwa. W Poznaniu mamy w tym czasie 2 cechy garbarskie: czerwonych garbarzy i białoskórników. W księgach przyjęć występują garbarze pod trojakiemi nazwami: garbarze (cerdones), czerwono-garbarze (rufficerdones) i białoskórnicy (albicerdones). Ten podział też zachowałem, gdyż garbarze mogli należeć do jednego z dwóch cechów. , a) G arb ar zy przybyło 22, miejscowości znamy u 13 mieszczan. Sląsk dostarczył ich najwięcej, aż 11, pozostali dwaj pochodzili: z Krakowa i Węgier. b) Czerwoni garbarze reprezentują liczbę 14 (11 znanych miejscowo, ści).Dziesięciu przybyło ze Sląska i 1 z Niemiec. c ) B i a ł o s k ó r n i k ó w znamy 22 (17 miejscowości). Wszyscy pochodzą ze , , Sląska, a mianowicie: z Qogowa 9, Wrocławia 3, Zgorzelic 1, Swidnicy 1, Nissy 1 i dwóch z mniejszych osad.

Reasumując wszystko, dochodzimy do wniosku, że przemysł garbarski repre7entowny był głównie przez żywioł śląski. Na 41 garbarzy, znanych nam , z pochodzenia, 38 pochodziło ze Sląska, co stanowi 92,5%, a 65,5% wszystkich przyjętych garbarzy. 4. F a r b i a r z y (tinctores, fullones) znamy 6 z pochodzenia na ogólną licz, bę ośmiu. Czterech pochodzi ze Sląska i 2 z Wielkopolski (Kościan, Chodzież). 5. Rymarze (frenifices) pochodzą z następujących miejscowości: Krakowa, Opoczna, Sohaczewa, Łaskarzewa, Mińska i Kurnika. 6. Zameszników, jarzęcoskórników (alutarii) znamy z pochodzenia 6.

, Na Sląsk przypada 5 (Wrocław 2, Głogów 2, Gubin 1) oraz jeden z Włoch (Luca). 7. P a ś n i k ó w (cingulatores) przywędrowało do Poznania 6. Dwóch pochodziło zWidawy, 1 z Chwaliszewa, 1 z Żarnowca, 1 z Płocka i z Wyszogroduo 8. Siodlarzy <sellator s, ephipiarii) znamy dwóch. Jeden przybył z Wielkopolski, drugi ze Sląska (Swidnica). 9. Rękawicznik (marsupiarius) przybył ze wsi Skotniki.

, Na liczbę 118 znanych miejscowości ze Sląska pochodzi aż 59 (50%) nowych obywateli, z Wielkopolski 36, z innych stron Polski 16 i z zagranicy 7d) Przemysł metalowy: Do tej gałęzi przemysłu zaliczyłem: Kowali, ślusarzy, nożowników, mieczowników, patenników, złotników, konwisarzy, kotlarzy, puszkarzy, zegarmistrzy, iglarzy, blacharzy i płatnerzy. 1. Kowali (faberferrarii) wymieniają listy przyjęć 10, a przy 6 tylko poda, na jest miejscowość. Z Wielkopolski mamy 3, Sląska 2 i z Chełmna 1. , 2. S l u s a r z y (serifices) przybyło 12 (7 znanych miejscowości), z tego na , Wielkopolskę przypada 4, Sląsk 2 i Mazowsze 1.

3. N o ż o w n i c y (cultifabri) pochodzili z następujących miejscowości: 2 ze , Sląska, 2 z Gdańska i 1 z Belgji (Embden).

4. Mieczowników (gladifices) znamy 3. Dwóch przybyło z Wielkopolski i jeden z Węgier.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania: Antologia 1990 R.58 [Nr3/4] dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry