SYLWETKI EERNARDYNOW POZNAN'SKICHkii '2); W Polsce samej zC!lpewne na Kraków, K!ociaJIl '3), Poznań rztdą:żlaJł do BY1g,osz,czy, dokąd Z/Wołał kapitułę, T.u pr:zyszło do ,zai!Ść bUJrzHwych. Us'ła!wy generalne przepisywały, że prawincjałat wolno ponownie obejmować dopiera po pęoio,letlILiei pr!Zer'wie. Nie zważając na to, Innocenty przy2JWiolił na swó dals,zy wyhór. M6gł wprawdzie powołać się na to, ,że w P,olsce ord samego pociZątku istniał zW)7Iczaj trzechiletniej iP!1zewy. Nie ro:zbmao to jedl11ak przeciwników, 'k1:Órzy nie zdołali przes'zkodizi.ć wy.hoJrlowli, głośno jednak powstawaJli na pr:ze.. ,kroczenie l 1 łSltIClJW' 4 ).

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1929 R.7 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Po kapitule pr-owincjał pOIdjął wizyltę kOUJWe11Jtów wielkoplos.kich. Od:wleldlZił SkęiPe, guz:le p02iosi!-CllWił rękopis s'Wokh kaJzań '5). W dialDSlzym ciągu pl"zyibył do Kośaiana. Tam w paźIdJziemiku za>C'hoI'ował n:a febrę. Ka'zał się za-wieźć do Po,znania, widocznie ISipOdlziew:ańąc się ule'c'zenia lU tu'tCJjszYlch doktorów. Chomba pr!ZClcią;glnęła się clio 27 rUJcLnia, w ktÓrym to dniu, ś. Jana Ewangel'i1sty, życie ,zakońclZYł. W Poznaniu został pogrzebany, a z,golIl jego powszedhnie .opłakj,wano '6). D:oiałaaln1ość Inno 1 ccl1l'tego przY1paJda na czasy poczynającego się w Ro1scc J1/owowie,rstlwa. RUJdhowi rel1g,ijnemu tO'waITzyS'zy}:o, po części go wY!płr.zedizało rOlZlluźnielnie i'Stmiejąlcydl pOTlządk6w,

42) Jest to znowu konjektura na podstawie Manuale 2fi, 75, 80, 81. Hieronim Gollek z Sandon.ierza) przed r. 1493 gwardjan w Opatowie) budował tamtejszy konwent, 1509 i 12 był gwardjanem poznańskim, 1515 i 17 krakowskim. (Kom. 206, 304. Kronika m. Poznania 1925, :l05, nr .8).

43) Rk. Zam. 555. k. 16 Manuale fr. Innocentii a Costen, in quo hec continentur. Daty nie zapisano. Przypuszczenia nasze co do czasu opi'jrają się na tem, że ostatnia wiadomość chronologiczna Manuale pochodzi z r. 1517, oraz na tern) że później przy licznych obowiązkach przełoże11skich aż do śmierci trudno byłoby mu znaleźć czas do napisania. 4') Na inkunabule Leonarda de Utino Quadragesimale Legdun 1194 Bibl. Sem, Duch. w Włocławku zna.iduje się zapiska: Liber olim Laurentii Czychocz, pro ecclesia in Cazymyrz legatus, portatus per guardianum nomine Stanislaum de Lythomyersko) qui hic primus gwardianus deputatus ex capi tul o Cracoviensi, dum erat iIlo tempore minister generalis a. I. D. 1520. Et ego illo tempore iam eram professus ibidem Cracovie fr. Jacobus de Srzem, ubi eram missus ad Kosthen cum p. Innocellcio gwardiano ibidem pronunciato. '5) Kom. 333-7.

46) Kom. 295.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1929 R.7 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry