SYLWETKI BERNARDYNOW POZNAN8KICH

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1929 R.7 Nr1

Czas czytania: ok. 3 min.

wa 82). pit1zEldews1zy,stkiem k1'Onika>rz prawinc}i i wielakrotny prawin,cjał Jan Komorowski. Zakańczył także życie wielki d'ObradlZiej zakanu prrymas KrzyokL Część swajej bibliateki zapisał Be1l"naTldynam według dyspazycji swe'go bra.Łanka Ł-ukasa, bęcląlcea pad'ÓWlclzaJS g:walrdianern ławickim 83). ZaKonlThicy wspom\in,ali go 'w moclllitwacih swoich, puśdwszy w niepamięć złoś.łiwy erpigiramat, jakim i'ch nilciQIwał w młodoś'Ci 34). Pewną liczbę dzieł o.ŁryJIl1'łłi także IZ testamentu znanego teolaga paznańskie&'0 WaJlente.gla Witóbila (t ak 1537) 35).

Były ta .c'zasy mzle(waóąlcea się pratestantYlZmu, działającego osabi1irwie rozkładaIWo .na życie zalkonne. Na OIgÓlł zakan nasz zdałał się 'Oprzeć nawinkam re'igiilllym. Jednak a'słabienie dys,cypłilny kłalslZ,taTlne.j dawało mu się we znaki, i ta juLi ,ad dłu:zsze,ga clzasu 36). Obecnie daszło na tern trle da prnżal]1owan'ia gadne'go wyd'arzenia. ca odbiła się głaśnem echem w k'l"laiu i zagranicą. ,W sabotę pTzed nie.dJzidą Pałmową (2:7 maIDca) 1537 dwaj z:aJklal11lI1ky z Łarwilclza. Adam i Srtansł,aJW, obaj z Warsz,awy, bUII1tudąc się przedw g,waridanawi wsp'anllIlianemu powyżej Łukaszawi Krzyckiemu. paszli da miasta i wrócili dapiera w paniedziałe.k pa jutrzn.i. Zasta,m cede swaje na kllUicz zamknięte. Urząd'z,illi rwieJI!ką bult'd'ę.wyłamal'i zamki i Ulzbrajen!i w miecze adiglrażali się braciam i z,właro!Zca g'waT'dMlarwi. Pa'c:zem wYls'z:1i :znawu cla miaslta. KTJ7.ycki, nie wie'Clzą'c sarbe rady, wezwał slraży z mia:s:ta i g:rodiu, żeby ich rozbrlaiła. pa5mała i odstawiła da kal1"ceru klas'Z,tamega. Pad1lOł<:y obSJtawiH d:oro, w którym się zam l knęl'i Sitan1słaIW i Adam. Nie ,chlCiedi 'się poddać i dopiera po ,clłuŻJs1zej zaciętej walce. trwające przez całe rana niedzie'lne. schwy'truna ich. OdpirawadlZano i zamknięto zra'z,u na g,rodzie ło.wic.;.kim. potem w Uniej,oIWie. zwykłem więzieniu pr:zestępców

2) Rk. Bibl. Czart. 3625. Anagryphe 30.

S3) R. 1508 powierzono Bernardynom głoszenie wielkiego odpustu jubileuszowego na rzecz budowy bazyliki ś. Piotra. W każdym konwencie czynił to zakonnik z tytułem komisarza jubileuszowego. (Komorowski Memoriale Ordinis Minorum w Mon. Pol. Hist. V. 302, 303).

84) Jest to znakomity kronikarz bernardyńRki, kilkakrotnie prowincjał, umarł 1535. 35) Anagryphe. Ib.

SG) Nekrolog prowincji. Arch. I{ap. WłocI. Bernardyni 1. 446.

KRONIKA MIASTA POWA'"IA

duchown)'lCh. Nako:nicc odstawi'Oilllo edneg,o d'o ka:rceru klasztOlI'Ileg1o w Poznaniu, drugie,g,o w Kobylinie 37). Nietrudno sobie wYOtocazić, ile pr'zykmśd i kłopotu ta wydarriZcnie spJra:wiło Innocentemu. Po trudaoh pr'Owincja!lstwa, od kaJpiituły kolslkiei w WlrZeśniu, p'r'Z2bywał prrawdol}-,)OIdobnie w Kośdamie 8B), altoH już w na!stępnym .roku nowy pri()wincał Scbatjan LWIOWlc:zyk 39), wyjeżGzaąc na kaptułę generalną do W'łooh, wilOlSl!1ą 1538, mia.nował &iD. sw,om komisarzem w kraju.

Powr.otu Sehastj'aJlla oc!ZekiwM1'O, jak zWyikle na początek wlr:ześmiia; pr'zewduąc spóźn[enie, napisał do Jnnocenteg,o, żeby odł.ożył kaipitułę na koniec miesiąca. Pismo nadcs;z;ło późno, dopiero kiedy g.ward7ani już 'Się zebrali do Ka:zimierz.a, konwentu kapiltUllnego. Nie rołzpoc,zymaIi jednak oibmd, lec,z czekali do przyby'da Sebastjana: &0). Po upływie p'rołwi,n,cjals,twa Se,bastjana, kapituła lubelska w Wlrześl11!iu 1540 r. powtórnie powierzyła rządy priO'wiIllcji Innocentemu. W lutym lub marcu następnego roku wybrrał się na kapitułę gencra1llną dlo MamJtrui. T'O'walr.zyszył mu jako socjusz w tej lub przeszłej podróży Feliks z Bydgoszczy, zwany Stalanka 41). Opusz.'czaJjąc Pod'Skę, zastępsł'wo powie'rzył Sebas'tjanowi, pełniącemu wówclzas obowiązki ka'zl11Otdzid krakowskiego. W lipcu Innoccnty powr6cił, p'rzywo'żąc z sobą k,siążki, na.

byte we Wi1oG'zc1cn, po c!zęd z jałmużny przełożonej klasztoru HernardYl11el{ ś. Ag!I1ieszki w Krakowie" Flo'rencji. DT'oga wypaidał'a Innocentemu -na W1iedeń, gdzie tail<że kUIPiOwał biąż

87) Ib.

3B) Rafał z Proszowic, 1501 był gwardjanem w Poznaniu, 150U w Krakowie, 1519 w \Vilnie, 1531 w Krakowie. Prowincjalstwo 8pra. wował 1506-9, 1514-7, 1526-9 i 1532-4. R. 1509 rozpoczął jubileusz, w Kownie założył bractwo ś. Anny. Kilkakrotnie bywał na kapitułach generalnych we Włoszech, Umarł w sławie świętości w Warcie. Re., likwie jego podniesiono r. 1638. (Kom. 3, 20. 300-358 pas. - Vita s, D. b. Raphaelis. Posnaniae 1686).

onjektura nasza pochodzi stąd, że w Manuale przytacza własne słowa Rafała z rzeczoną datą (Rk. Zam. 555) k. 48v. 89) O Janie Szklarku poprzednia sylwetka.

40) Innocenty mówi o nim w Manuale z wielkiemi pochwałami, k, 124. 41) Wynika to z życiorysu Szklarka.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1929 R.7 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry