SYLWE'I1IU BERNARDYNOW POZNASKICHz PO'nieca 20) ułO'żył Nekr\oQlg pirloWlil11cii r. 1531 21). Ur:ząd swój, Z przerwą w T. 1532, podczas któTej był zapewne spowiednikiem Be'tna 11d 'YlI1 ek 22) Innocenty pełnił na nowa r. 1534. p.rowrncjalstwa d1ziielrżył WólWlclzals Raifał z Pros'ZIQlwi,c. SkoT'o ten ciężlm z achor'zał, mianował 111J1locentelg1o SWloim komS'aJrze:m, a gdy 24 styiclzni1al umarł, Innocenty objął zarząd pmwinc:ji 23).

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1929 R.7 Nr1

Czas czytania: ok. 4 min.

Towat'Z)'lS'Z' Rafała Cezary z, Gostynia 24) doniósł Innocentemu o nominacji, ustnie tylko Wloibec nielgo samego dokonanej. Innocenty zebrał kilku przedniejs'zyIch ojlców z naibll'i:Żk5lzy;clh konwen/Łów, lP'o>śróid nkh diw'Ucih dei[liJtIOll"ólw, i uzyskał pdtwierdzenie tegO' kl()mi\s.aratu. Zehrani oi'C1owie rÓlwnoCize'śnie wezwali gOi, żehy kontyil1lUlował Wijizytę, ziwła'Sz:cz". odw'ied!ził k'onwenrty t"uskie. Zebranie te odbyło się podłUig Wls1zcllkie,go pr.1wdopodabieńsłwa w Poznaniu w końcu lutego lub marca. Is.toltnie komisaT'z wybmł Isię na wschó1d, zamianowawszy gWM'd'ana poznańskiego w olS'Obie zapewne JÓlzefa z Ponieca 25); wizytOiwał Skęrpc 26), Wa'l''tę i KTakÓiw, a n.a 5 siel11pnia zebrał kap'itułę do Tarnowa. Na tei k,api.tulle nie obyło się helZ opO'zycjt Kilku zakonil1i.kórw mładszydl wytoCizyłio z a'rzut , że Innocenty pos,tąlpił sohie wbrew ustawom; 'P'owinien był bowiem zawezwać tahże definH'OlrÓtW z K'rakowa i Lwowa, nietv'lko z najbliższych klasztorów, i że takim sposobem jego komisarjat był n1ep>rawny, 'a jeo czynnośd jak mialnowani-z glwardijana w Po

10) Conciones Dormisecure (ca 1500).

Deputatur pro l s CatheI'ine in Heremo p fI' Ladislaum Szudecz de lic. fI' Innocency min 153... 21) Po b s De Natalibus. Catalogus sanctorum. 1521.

Liber Con loci s M a. Costen 1540 (pismo I.).

22) Po IV f 251 An"clmus. In Pauh eplas. Col. 1533.

Pro l dev. s M de Ang. a. Costen fI' Innocencius min. deputavit benefactoribus disponentibus (pismo 1.). 2B) Po IV f 36 Broick .In 4 Evangelia. Col. 1539 Pro devotissimc l s' M a, Costen. 154.0 (pismo I).

24) Fo IV f 57 Sedulius. In eplas Pauli Basileae 1527, Pro) l dev. s 1\'1 de Ang. a. Costen fI' Innocencius min. deputavit 1540.

2) Po XIII f 16 Dactorum Homiliae Col. 1536.

FI' Felix de Co sten predicator librum ii'!tum reliquit pro l. s. M.

apud Costen de lic. Rmi ministI'i 1540. 26) Pl b. s. Henrichman. Grammaticae instItutiones. 1537. Con.

cedituI' usus libri istius fri Leonardo de Poznania per me fI' Innocen dum ministrum 1540. Loci Skąpensis.

KRONIKA MIASTA POZNANIA

'znan.iu nlieważne. Jelcmak w'iękslzość p'1'lzY12Jnała SłUSZllliOŚĆ Inno.centemu, UJzlnała kQornsarjalt za p:rawO'wHy i obrała gID prowinajałem w drogicm gt.osolWaJllilu. Po kaJpi1tlUffe Lnnlo1centy w d'a,lSlzym cią,glU odbywał wi'z)'ltę konwentów. Teraz za'Pe'w:ne zahrał się do rusMeh; ślad jego pobytu w PrzeWlorsku 8'potykamy w r. 1535 2 '). Tegoż roku przypadła kapituła gellera1lna w Ni1cei, jak ,zwykle wi'o's'ną. Innocenty poje'chał na nią wra'z :z. kustoszem kustoszów Be'l'n3.1r;dynem z Zakrzewa 28], aJe ju:ż lalŁem był z pioWlrO'tem. W War.slzarwie na; 8 września zwałał kapitułę. Widać, datychczasowy zarząd prawinci i st'a1llawisko InnocentegO' na kapitule genemlnej wypadł ku zadowoffeniu bmci. Opozy1c;a udchla. Z wie!lką zgloidą i radaścią wybrana Innocentego na nawa 2 9 ). Urzędawanie InnacentegO' trwała da kapituły kolskiej w w'rześniu SO) 1538. W mięrdJzyezasie przypadła kapituła w Łowiczu na 8 września 1536. Kapitułe tę wyprawił arcybiskup Krzyc/ki. W SD,m dizień Na,rodzenia N. P. MI. ka!zał skarbnikowi swemu wydać wielką ucztę dla zgramadzanych bracij sam nieste'ty nie mógł U'czestnczyć, będąc ciężlk,o eihlOlrY, Uc,zta odbyła się w kla6 1 2JtaTze, ale zastawę i naczy;nie prymas ka:zał dać swojCj kla'sztornega nic nie była tylkO' stały S1). Kii!lku zlnaikomi:tych Bc'rna1Iidy:n6w zmado pO'dczas prowinc,ałrsitwa Inno'ceI1ltc'go: Bern:łrdyn z Zahzewa , Stefan z Opato

27) W b. s. Angelus de Clavasio. Summa Angelica. s. L a. De voluntate R D Thomaszewsky canonici Sandomirienilis deputatur liber iste pro L s. Catherinae in Heremo auctoritate fr. Innocency min, 1541 O. p, a. i.

28) Po XIII8 20 Antoniu3. Sermones. Parisiis 1521.

Deputatur pro dev. L s. M. de Ang. a. Costen per fr. Innocencium min. A. 1541. 29) XIII8 293 Faber. Opuscula Lipsiae 1537.

Pro L dev. s. M. de Ang. comparatus est liber iste Vynne Austrie de elemosina devote ac reI. virginis Florencie, matris sororum ad s. Agnetem Cracovie, et deputatur a fr. Innocencio min. pro L prefato Costensi 1541. SO) Po X8 8 Speculum fr. Minorum Ven. 1513.

Pro cenobio s. M. de Ang. in Co sten hic liber advectus et deputatus est per R. P. min. Innocencium Italia mp.. 81) Po IV f 182 Titelman. In psalmos. Antv. 1540.

Pro dev. L s. M. de Ang. a. Costcn fr. Innocencius min. deputavit a. 1541.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1929 R.7 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry