SYLWETKI BERNAP.DYNOW POZNAN'8KICH

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1929 R.7 Nr1

Czas czytania: ok. 4 min.

PO'zlWoIllio1by ta okrr-eśl!ić Clzas rje,go wlStąjp1en\ia do zakonu na d3taltine lab w. XV jesz!cze. W Po.zm:a.niu podóWlc'zas może jako :neoip'r'ofcs korntY'l1.IU'Owa.ł swoje wyksztakenie. Tam zapeW'ne poznał znakomitego JalIla Szklarka S). Ozy kSlztakił się pod jego kierUlUKiem, źródła nie wsrpominaJjąj może pośród katz'I1!O'dJziejów, jaJkioh S'ZiMarek wycałował, narleży zaliiClzyć t'akże Innocentego. To prz)'1jąć woJllI1JO, że wiele S,kolTzystał z pr'zes,t,awania z tym UlC'2Jonym i świętl())blwym mi<;trrze:m 9). Pobyt ten poznański t'rWać musiał lat ki,lka; Szklare,k bo'wiem olbra.ł konwent po'znański na mieis,ce pobytu dopiero po' T. 150'2 10 ). Następujące lata be'zpośrednich nie .dają przekazów o Innocentym. Możemy chyba cFolIDyśllać się, że 'za karę wY'Z'l1'a.czano mu jakie pośledniejsze obowiązki. Jest rzeczą prawdopodobną, że tI1l1llOlcell1ty pOrdcrza's te,go dziesięciolecia przebywał r. 1514 w Kośdanie, r. 1515 i 15017, a pcw!nie i w międzyczasie, w KIl"'akoWlie za g'walrld!jańslt'w1a HierolIlima Go,dka 11). Domyś1'amy się że pOJd koniec przY'namnieo tela okresu pełnił 'czyn:nlo1śd wikarego i mistrza nowiC'jus'zv w jednym z konwentów. Na .ten czas zapewne p Tzypada także ułożenie jego Manuale, podręcznika dla kSZJtał'cenia niC1wiciuslZY 12).

8) Po XJII8 54 Eck. Homiliae. Antv. 1534.

Sit pro l. s. M. Ang. a. Costen 1536 (pismo J).

9) Po XIIIB 89 Herborn. Enarrationes. Antv 1533.

Pro 1., s. M, de Ang. a. CO'iten (pismo 1.) 1536.

10) L 4 d 14 Rielwl. In Pauli eplas. Col. 1533.

Iste codex comparatus est pro media marca per quasdam civissas in Przeworsko ad supplicacionen fr. Clementis de Radimno quum eciam RP Raphael min. prov. Polonie conce!'lsit ad mmm eidem fratri A. D. 1533. Quem librum idem frater qui supra assignavit pro 1, Przeworzscensi et cella predicatoris c. licencia et scitu RP. min. Inno.

cency de Costen A. D. 1537 (pismo Klemensa). 11) W a 442 Rickel Opera. 1530.

Conceditur libellus iste v 11' Steffano de Vrzazow de lic.. fI' Innocency min. 1531. Fr Stgphanus Vrzazovitanus islis explanacionibus utebatur quns postremo reliquit in cella predicatoris Kaliss. 1546. A 1546 cHpitulum in l. Calis. celebratur.

Pro l. Calis. fr Sebastianus min. mp 1546.

12) Pl b. s. Clichtovaeus. Homiliae. Col. 1535, Conceditur ad usum p. Andree de Ploczko, p. fI' Innocencium min, 1537. Andl'eas Ploczko ad Skąmpe 1546.

KRONIKA MIASTA POZNANIA

R. 1520 Inl111Q1cell1ty uce;elstn:kzy w kapitu'łe krakowskiej U).

Kapitułę tę uświetnił swojem przybyciem 10 sierpnia generał całeg,o zakonu fłranJciszkańskie!glo Flrall1lci:S'zek Lcłle't, jedyny generał co był w Pcłlsce, 14). Innocenty hrał w nie .udJZ!iał zapewne w charakte'I"ze dyskre'tal, 'a oiplU,ś!C'ił kapi:Lułę jako g'wa'rdjan kośociański. 1522 spotyk3.my go na takimż ,t1!rzęd.'Z'ie w' WaTszawie 15). Należała Warszawa do siedmiu przedniejszych konwentów w olsce 16). Innocentemu więc przypadł znaczny awans. 1523-6 dJziierży godność gwal1'lcIJana iW PlclzI1Jalniu 17).

R 1526 na kap:tlU,le kOlby:l'ińskiej pOiWaer1zOlno mu czynności kOI:'TekltO'l"a s Łołu, t.o znazy, miał plitno'Wać wyibortl odpowiedniej lektury podczas posiłków i porządnego czytania, o czem slię rO'zW1od 1 z:i ChS,7.eTne w swoim Manuale 16). Przez Ci:'Je to dziesięciolecie więc zajmuje godności przełożeńskie w prowincij'i, bo. 1530 z.now;u widzimy go na stall10wisku gW\'I'diana w Po!Znaniu 1 9 ).

TutaJj obok Ziwykłych. c,ZYlDl1Oś ' Cii siW:ojeg'O urzędu p'rzedsięwziął walŻ:ne ba:r.diz'o dzieł,oj Wlraz z wi:ka1rym konwentu JÓlzefem

18) Po XIII f 121 Gerson Compendiosa laus 1515.

Pro devotissimo ac sacratissimo l. s M de Ang' a. COBtell legatum mgr. Valentini fratribuA Observantinis factum. Oretur Deus p. a. ip!"ius 1537 (pismo 1.). ił) Po Pelbart VIII f l Rosarfum Hagenau 1508. Mgr. Yalentini Posn. de Poznania pro 1 Costen. O. p. a. e. 1537.

15) Po IYs 42 Ambrosius In Pauli eplas Col 1!'i30, Pro l. s. M. de Ang 1537 (pismo 1.).

16) Po XIII f 122 Gerson Opera IY 1514.

Pro devotissimo 1. s M de Ang a. Costen mgr Yalentini Passeris legatum in testamento fratribus relictum. O D P a i 1537 (pismo 1.). 17) Po JYB 52 Isidorus Enarrationes Col. 1530.

Conceditur libelli istius usus fI' Melchiori (?) de Posnania de voluntate p ministri 1537. Sit pro L Costr.nsi et pro predicatore de voluntate fI' Innocency commissary 1538. lB) 1-'0 JVfl83 Putem;!, Catena s. Psalmos Yen. 1529. Liber iste lr.gatus est p, Rmllm D Andream Cricium. archieppum Gnesnensem) pro usu f1' Bernardinorum. Et deputatus est pro l Costensi per a p Luca Krzyczky ad preces fr Innocency min. O D p a i 1538.

19) Po IYS 50 Lori ch. Monotessaron. Salingiani 1538.

Pro l s M a Costen 1539 (pismo 1.).

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1929 R.7 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry