KOŚCIOL ŚW. MARCINA W POZNANIUrzewnienia łzami się zalały_ Za te wszystkie dary szczodrobliwości Twojej składamy Ci szczere dziękczynienia. Ty luby nasz Pasterzu, Ty osłodo naszych trudów i kłopotów, gdy nas wszyscy, nawet krewni i przyjaciele opuszczali, Tyś nam biegł w pomoc, Tyś nam łzy ocierał, dla Ciebie nie było nocy. i dnia jednego chwili do spoczynku. Ty nasz Ojcze, Tyś prawdziwym Ojcem naszym, Tobie składamy hołd nasz, a mianowicie za wykłady Twoje przeszło 70000 złotych polskich na odnowienie całego kościoła, przez Ciebie samego podjęte, a tern samem przez uwolnienie nas od składek przymusowych, które byśmy ponosić musieli, bo przyznamy Ci się szczerze, że czem innem odpłacić Ci się nie jesteśmy w stanie, jak tylko temi kilku słowami) przez nas lubo może niedokładnie skreślonem.. Poznań, dnia 26 stycznia 1858.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1929 R.7 Nr1

Czas czytania: ok. 5 min.

Paraf janie 9to Marcińscy.

Ks. Ka.mieński umarł 13 marca 1870 r. Bratem jego był księgarz Napaleon Kamieński, przyjaciel Karola Libelta i Jędrzeja Moraczewskiega, długoletni redaktor gazety W. Księstwa PoznańskiegO'. a siostrą Emilja Jachimowiczawa. 1870-1889 Józef Pędziński, ur. 11 października 1836 r.

w Nieszawie w pawiecie abarnickim z mieszczańskiej radziny. Uczęszczał da gimnazjum ś. Marji Magdaleny, patem wstąpił da seminarium duchawnega. Otrzymawszy święcenia kapłańskie. był wikarjuszem w; Bradnicy w pawiecie śremskim, patem u Fary paznańskiej przez lat 5, a następnie penitencjarzem przy Katedrze przez lat 7. Z prabaszcza świętamarcińskiegO' zastał 1889 r. kananikiem katedralnym poznańskim, kaznadzieją tumskim. rządcą parafji ś. Małgarzaty i dziekanem dekanatu paznańskiega. Był to rzadkich cnót kapłan i wielki patry jata. Umarł 8 kwietnia 1901 r. 1889-1909 Jan Chrzciciel Lewicki ur. 1846 r. z gaspadarza Filipa i Ludwiki Kniatówny, dr. fil.. prałat damawy papieski sędzia i egzaminatar prasynadalny, przewadnik Paznańskiej Kongregacji Sadalisów Marji autor pism następujących: Róża duchawna. pisma paświęcane czci Matki Baskiej. - Mały Dunin. Książeczka da nabażeństwa. - S. StanisławKastka. książka da

KRONIKA MIASTA POZNANIA

nabożeństwa dla młodzieży. - Kazanie na nabożeństwie żałobnem za duszę Stefana Sta, blewskiego. Poznań 1894. Świetną była jego mowa, którą wygłosił w dzień złotego jubileuszu biskupstwa papieża Leona XIII. Umarł, tknięty paraliżem 11 września 1909 r. Wacław Mayer, ur. 1872 r., od r. 1897-1904 misjonaTz farny, od r. 1904-1913 proboszcz jeżycki, od 1 kwietnia 1913 dziekan i proboszcz św. Marcina.

(Dokończenie nastąpi).

SYLWETKI BERNARDYNóW POZNANSKICH.

I n n a c e n t y z Kaś c i a n a.

Druki z prowenienc.ią Innocentego z KościanL (Skrócenia: L - Bibl. Bernardynów lwowskich - Po = Bih\.

Diecezalna w Poznaniu. - Pl = Bibl. Sem. Duch. w Płocku. - PI' = Bibl. Bernardynów pJ'zeworskich. - 'V = Bibl. Sem. Duch, w '''loclawku. - b. s. = bez sygnatury). Najwcześniejsza wiadamaść, jaką pasiadamy D Innacentym z Kośdana, prlzeld,stawia nam go jako .clzł:owicka .jlUiŻ wpły,woweg'o. R. 1510 na kapiltule w PiOIZnalI1.1,U d. 24 czerw:c,a. w}'lw1ołał wielką burzę 1). O CIO poszło, nie wiemy. O przebiegu owej kapituły diazły nas takie SlzlclZegÓy: Zwołał ją był Łukasz z RydJzyny po plierws:zym r'Qlkn s'Weg1o urzędo'Wania i ,otrzymał .ponawnie pwwincjalstwo. Uc,'Zes1:nclzy:li OipltÓlCiz g!W'a'rldijanó'W i dyskrelŁów, jak zawsze, talkże komi'sa'I"ze j1JlbHeuszo'wi 2), a z pośród n1tch Jan z Klomoolr'OlWa 8) z polJe1ce'nia prowinci'a,ła ogłasił wskazówki cia do vidz'ieJan'ia adipus,tó'W. O samej awanturze przekazMla nam tyllko, że g,wałt'owny wYls.Łęp Innocenteg.o wywałał płruclze u wielu uIClzes1:n,ikÓw 4). Na IkaJpi!tułaJcn zWY'czaónli za,kolI1!1J.icy nie mi e-li prawa bywać.

WidQlclzn,ie In:nlOcenlty był ju'ż g'wa'rdóanem, dyskretem lub komi

1) Po. IV f 202 Rupertus. De operibus ss Trinitatis. Col. 1528 Pro loco devotissimo s. Marie Angelorum apud Costen fr. Innocencius dcputavit. 2) Pl. b. s. Postillae maiores. 1518. s. 1.

Hic liber emtus 1533.

Conceditur ad usun fr. Andree de Ploczko predicatori vel' fr.

Innocencium eommissarium provincie Polonie 1534.

Andreas ad Slmmpe 1546, 8) Po XI.8 304 Hanap. Exempla. Tubingae 1533.

Fr. Innocencius minister deputat pro loco Costensi 1534, 4) Po IVs 69 Rupertus. In Apocalypsin Nor. 1526.

Pro l. s. M. apud Costen fr. Innocencius min. deputat 15:ł i.

KRONIKA MIASTA POZNANIA.

sazem jU'bi:leusziQ1w)'l111, nie mógł za:tem być młodym zakonnikiem. Mniemamy, że wiek je'lto naeży O'znaczyć na przynajmniej la't. 30. Zgadza się to z da1ą jego zgonu vi T. 1541. Takim sposobem rok u1'Iodzenia In11ocenJteo przypada na mJniejj'więcej 1480. Jal, to wYllri , ka z przydomka. urodził się w KO'ślCiamie. Studjów uniwe-rsy'tecikich zapewne nie odbywał, !I1 l rgld:zie n nicih nie słf1szymy p'rzynaJjmll'iej, a zaiwycza,j zapi'sywruno tatką okoli ' cżllIO'Ść. Widoloznie IplO ukońc,zen'iu szkoły miejskiej, wstąpił .d'O zakonu, w samym Kościanie i tam, ówczesnym abyoza6em odbył nowicjat. Ęonlwcnt koślcriański nalleża:ł dlo naj,pierws'zydl fundacyj bernardyńskich; powstał d'zięki gm'liwośd samych mieszczan już w r. 1455 razem z poznańskim i wschowskim. R. 1530 lic1zył 20 braoci 0), w chwiH wstą.pienia Inn'Ocenteg'o o.czywiście mniei.

Z pioś,r6d zm2.df1c:l1 w K'O'śdanie zakonników lako znakomitszych pil1zed r. 1515 możemy wy,miCltl:ić k,alzno,d:ziejów Ł.uikasza, już ś'więtoibliwego jako księdza śwe'c.kielgo, Ryszarda, miiS1triza 'Slz,tuk w)'lZW'olonycłl i M-iikoła.ja z WrodalWia, niemieokieg'o', d:aleó Marka IZ P,OInieca, .C'O p11zeprisał wiele ksiąg i Ma1rjana z Szamotuł, C'O jeszcze za życia uchodził za cudotwórcę 6). Może jeden lub dz,u,gri z nidl był mishizem Innocentego. Wyks:ztał.ceme I:n!I1'OcentClo świadJclzy PlQlcbJlehnie n poziomie initełektualnym kOlIl:wentu kościańskiego. Poznajemy je z pism jego, a te stoją na wysokości ówczesnej twórczości piśm1ie'n!niczej. Nie powhm.o. to Z'l"esZJtązadiz1wiać; wi'wd:omo', że ówClześni Bernardyni pOIclho,dizjjl1 w znac'znej liClZlbie z kół uniwersyte1ckich. Już jruko kO!I1E',kitu,rę moiŻemy Hstwl'ić jeszlc,ze jedną okolic'zność z pierrwocirn zakonny'cih IiIliI1J01centego, że 'PT'zebywał r. 1501 w Pozna'niu za oza,só1w glwaoJ1djal1slt1wal Rafrula z Prosznwilc 7).

0) Pr. b. s. Eck. Homiliae de tempore. II. Antv. 1534.

Hanc materiam comparavit nob. d. Gnyewoszowa de l. pp. Bernardinorum quam tenct fr. Clemens de Radimno de licentia R. P. l\if, Innocenty de Kosten a. Chr. nati 1535.

6) Pr. b. S. Haymo. In Pauli eplae. Col. 1531.

Hic codicellu9 comparatus est per d. Gnyewoilzowam terre Radomiens:!s pro XVII gr.) dum concessit ad usum RP Innocencius de Costen minister fr. Clementi de Radimno a. D. 1536.

7) Po VIIIB 72 Matteolus. Christianus. Col. 1534, Pro loco s. M. Ang. a. Costen fr. Innocencius minister deputavit

1536,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1929 R.7 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry