WYDARZENIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1990.04/06 R.58 Nr2

Czas czytania: ok. 46 min.

Część

1.1. Notatki reporterów "Expressu Poznańskiego": "W niedzielny świt 1 stycznia spotkaliśmy wielu wracających do domu - i .nikt nie żalił się, że Sylwester się nie udał. Jedna tylko pani na postoju taksówek Uuż po dwunastokrotnej taryfie!) uskarżała się nader głośno, że mąż jej, zresztą obok czekający, zamiast ją - najczęściej prosił do tańca jej koleżankę [...] musimy wymienić także udaną część koncertowego wieczoru sylwestrowego U Księcia Gigi w Teatrze Wielkim".

W sylwestrową noc większość poznaniaków bawiła się na balach i prywatkach. Sądząc jednak po doniesieniach, które napłynęły do komisariatów milicyjnych, niektórym to nie wystarczało. Zanotowano kilkadziesiąt przypadków zdziczenia. Wandale "napracowali się" zwłaszcza na Osiedlu Przyjaźni, gdzie w Szkole Podstawowej Nr 66 wybili 62 szyby. W podobny sposób potraktowana została Szkoła Podstawowa Nr 82 przy ul. Krakowskiej, w której rozbito kamieniami 43 szyby.

FOTO. 'LASTI KaN

W "Fotoplastikonie" otwarto wystawę przeźroczy i fotogramów Antoniego Ruta pt. Gwiazdy Heavy Metalu.

Rozpoczęły działalność: Wielkopolski Bank Kredytowy i oddział Banku Gdańskiego.

2.1. W pięćdziesiątą rocznicę śmierci Romana Dmowskiego, w kościele Sw. Stanisława Kostki na Winiarach odprawiona została msza św.

W POZNANIUw roku 1989pIerwsza

3.1. Inicjatorzy powołania strefy bezcłowej spotkali się u prezydenta Poznania Andrzeja Wituskiego z przedstawicielami różnych pionów administracji miejskiej. Omawiano problemy techniczno-organizacy j ne związane z uruchomieniem strefy. W Pałacu Kultury odbyło się okolicznościowe spotkanie z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin honorowego prezesa Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego J erzego Męczyńskiego. Sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Maćkowiak wręczył jubilatowi list gratulacyjny od I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego. Dyrektor Wydziału Kultury i Sztuki U rzędu Wojewódzkiego Jan Stryj ski przekazał jubilatowi nagrodę ministra kultury i sztuki oraz pamiątkowy medal. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza wieczór kolęd w wykonaniu Chóru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Stefana Stuligrosza. Przy organach Elżbieta Karolak. Z podróży artystycznej do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich powrócił Poznański Chór Kameralny, pod dyrekcją Stanisława Kulczyńskiego. 4.1. Część bawiącej w Polsce delegacji Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, pod przewodnictwem ministra handlu, przybyła do PoznanIa. W Domu Polonii przy Starym Rynku, fundator Muzeum Literackiego im. Henryka Sienkiewicza Ignacy Moś przekazał na ręce prezydenta Poznania Andrzeja Wituskiego sto pamiątek związanych z życiem i działalnością Tadeusza Kościuszki. Po podpisaniu aktu notarialnego A. Wituski przekazał eksponaty przedstawicielom oddziału Towarzystwa Łączności z Polo

Wydarzenia w Poznaniu (4 - 6.1.)nią Zagraniczną "Polonia". Za dar podziękował wiceprezes oddziału Jerzy Błoszyk.

Odprowadzono na miejsce wiecznego spoczynku w Alei Zasłużonych cmentarza komunalnego na Junikowie Tadeusza Peksę - wybitnego działacza kultury, zmarłego w dniu 29 grudnia 1988 r. Żył pięćdziesiąt dziewięć lat. 5.1. Pierwszy dzień pobytu w Poznaniu przewodniczącego Rady Krajowej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Jana Dobraczyńskiego.

Z okazji "Dnia pracownika służby weterynaryjnej" w Wojewódzkim Zakładzie Weterynaryjnym licznemu gronu pracowników wręczono odznaczenia państwowe, resortowe i regionalne. Z ponad sześćdziesięciu dziewcząt, które zgłosiły udział w wyborach "Miss Wielkopolski 89", do finału wybrano dwanaście kandydatek. Do jury należała m.in. "Miss Limburgii 89" Violetta Roosen.

O godz. 4.0'0 funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej zawiadomili Pogotowie Techniczne Wodociągów o awarii na ul. Marcelińskej. Z uszkodzonego wodociągu wypływały ogromne masy wody. Aby nie dopuścić do ulicznego wypadku, milicjanci zablokowali samochodami zagrożony rejon. W rocznicę powstania Polskiej Partii Robotniczej pod pomnikiem na wzgórzu Cytadeli złożono wieńce i wiązanki kwiatów.

0

W wieku sześćdziesięciu szeSClU lat zmarł Zygmunt Węgrzyn - fotoreporter, współpracownik prasy poznańskiej, rzecznik prasowy Poznańskiej Komendy Straży Pożarnych w latach 1960 - 1972.

6.1. Siedemdziesiąta rocznica zdobycia przez powstańców wielkopolskich 1918/1919 stacji lotniczej na Ławicy. Pod pamiątkowym obeliskiem odbyła się patriotyczna manifestacja. Kompania Honorowa Wofsk Lotniczych prezentowała broń a orkiestra odegrała hymn państwowy. Hołd bohaterom złożyła delegacja władz państwowych i Garnizonu Poznań, z pikiem drem-pilotem Zenonem Matysiakiem. Kwiaty składali członkowie Poznańskiego Klubu Weteranów Lotnictwa, Dzień Patrona w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego, z udziałem przedstawicieli władz politycznych, administracyjnych i oświatowych dzielnicy N owe Miasto i dyrekcji zakładu opiekuńczego - Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". Zasłużonym pedagogom wręczono nagrody i wyróżnienia. Spotkanie zastępcy członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabrieli Rembisz z działaczami i weteranami ruchu robotniczego. Przedstawiciele Komitetu Wykonawczego Rady Okręgowej Zrzeszenia Studentów Polskich przyjęci zostali przez wojewodę poznańskiego Bronisława Stęplowskiego. W Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich, z okazji pięćdziesiątej rocznicy śmierci Romana Dmowskiego, odbyła się konferencja naukowa, zorganizowana przez Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Instytut Zachodni.

Przybyli przedstawiciele świata nauki i członkowie organizacji społecznych. Obecni byli przewodniczący Rady Krajowej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Jan Dobraczyński i sekretarz Komi tetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Maćkowiak. Po wystąpieniu prof.

dra hab. Janusza Pajewskiego, który przedstawił sylwetkę wybitnego Polaka, przemawiał Jan Dobraczyński. Z zainteresowaniem wysłuchano referatu prof. dra hab. Antoniego Czubińskiego, który omówił zagadnienia związane z problemem niemieckim w myśli politycznej Romana Dmowskiego, oraz wystąpienia prof. dra hab. Bernarda Piotrowskiego na temat opinii Niemców o Dmowskim, Pro

blem rosyjski w koncepcjach Romana Dmowskiego omówił dr Andrzej Borkowski, zaś stosunek wybitnego męża stanu do Rosji Radzieckiej - doc. dr Artur Kijas. Doc. dr Zygmunt Kaczmarek przedstawił związki polityka z Wielkopolską. Delegacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, składając kwiaty w Forcie VII, oddała hołd profesorom Uniwersytetu Poznańskiego, zamordowanym w okresie okupacji przez hitlerowskich oprawców. N ajlepsi sportowcy i trenerzy roku 1988 zostali przyjęci w Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przez przedstawicieli władz politycznych i administracyjnych. Uznanie za sukcesy wyrazili sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Andrzej Rakowski i prezydent Poznania Andrzej Wituski. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się 241. Koncert Poznański, z udziałem orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Wojciecha Michniewskiego oraz Barbary Rusin-Knap (sopran) i Marcina Rudzińskiego (tenor). W Galerii "Orle Gniazdo" (Os.

Lecha) otwarto wystawę projektów kostiumów i scenografii Małgorzaty Domańskiej.

W wieku siedemdziesięciu pięciu lat zmarł inż. Edmund Rejek, Zasłużony Kolejarz PRL, dyrektor a Zachodniego Okręgu Kolei Państwowych, dyrektor Biura Projektów Kolejowych. U dekorowany Orderem Sztandaru Pracy I klasy, Krzyżami Komandorskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

8.1. W Klubie Wojsk Lotniczych odbył się karnawałowy Poranek Muzyczny. Grała Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lotniczych, pod dyrekcją Leona Schuberta.

Z podróży artystycznej na Sycylię powróciła Orkiestra Kameralna Polskiego Radia i Telewizji, pod dyrekcją Agnieszki Duczmal. Powrócił także chór Leszka Bajona "Motet et Madrigal". 9 .1. Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa U niwersytetu im. Adama Mickiewicza brytyjskiemu potentatowi prasowemu Robertowi Maxwellowi. W uroczystości uczestniczyli minister edukacji narodowej Jacek Fisiak, ambasador Polski w Londynie Zbigniew Gertych, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik i wojewoda poznański Bronisław Stęplowski. W szpitalu przy ul. Polnej przyszły na świat trojaczki: Mart yna i Michał (po 170A gramów) i Karolina (2300). Ich rodzice · - Lucyna (lat 21) i Andrzej Wilczyńscy (25) mieszkają w Niepruszewie koło Buku. W "Empiku" przy ul. Ratajczaka otwarto wystawę malarstwa i grafiki Zygmunta Krowickiego. Inauguracja kolejnego tygodnia "Wykładów otwartych" na U niwersytecie im. Adama Mickiewicza. O zagadnieniach związanych z powstaniem Polski Ludowej mówił doc. dr hab. Edmund Makowski. 10.1. Na spotkaniu środowiskowym, prezes Zarządu Głównego Związku Ociemniałych Żołnierzy kmdr Czesław Krzyczkowski przekazał gratulacje obchodzącemu siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin kpt. Antoniemu Niewiadzie, od 1961 r.

prezesowi poznańskiej organizacji ociemniałych żołnierzy. Związek Akademicki "Młoda Polska" był organizatorem IV Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszeń Katolickich. U czestniczyli w niej przedstawiciele Bydgoszczy, Gdańska, Lublina, Rzeszowa i Zabrza. Przebywający w Police, na zaproszenie Krajowej Agencji Wydawniczej, austriacki pisarz J 0hannes M. Simmel spotkał się z naukowcami i studentami Instytutu Filologii Germańskiej U niwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Wydarzenia w Poznaniu (10 -14.1)

Składał także autografy na wydanej przez poznański oddział Agencji książce Afera Niny B.

BM

W Galerii Biura Wystaw Artystycznych "Arsenał" otwarto trzy wystawy prac: Bronisława Schlabsa, Jana Kabacińskiego (1894-1984) oraz Adama Myjaka. Bronisław Schlabs - łączący w swej twórczości elementy fotografii i malarstwa, przedstawił ok. 50 prac z lat 1981 - 1988. Prezentacja pośmiertna prac Jana Kabacińskiego obejmowała grafiki związane z Poznaniem a także kompozycje figuralne i sce ny rodzajowe. Adam Myjak wystawił rzeźby - "portrety": chłodne i wyniosłe figury, pełne wewnętrznego żaru i napięcia. W salonie Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania otwarto wystawę rzeźb plastyków nieprofesjonalnych Mieczysława Łukaszewskiego i Kazimierza Rafalika. W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego odbył się pokaz przeźroczy Feliksa Sikorskiego pt. Foto-notatki Z USA. W kinie "Muza" wznowiono pokazy z cyklu "Mała historia westernu", organizowane przez Klub Filmowy "Kamera". 11.1. Grupa studentów IV roku stomatologii Akademii Medycznej prokla

Kapitalny remont i przebudowa "Bazaru". Stan w dniu 11 stycznia 1989 r.

mowała bierny bojkot zajęć wojskowych. . Konkurs" Śpiewać każdy może" l ot a ty Konkurs Opowiadaczy DOWClPOW w Studenckim Klubie "N urt" . W pierwszym zwyciężył Piot Abramczyk (25 tys. zł), w drugIm - Roman Chojnacki. W Domu Technika odbyło się spotkanie specjalistów z zakresu handlu zagranicznego. 12.1. Dzień upłynął na unieszkodliwianiu "pamiątek" z II wojny światowej.

Alarm podniosły dzieci w Koziegłowach, zauważywszy podejrzane przedmioty w okolicach dawnych b n rów niemieckich. Okazały się lml czt.ery pociski średniego kal1bru. NIezwykłego odkrycia dokonano też podczas prac drogowych na torze "Poznań", gdzie natrafiono w ziemi na ok. 16 tys. starych pocisków karabinowych, którymi również zajęli się saperzy. . W sali "Empiku" przy ul. Ratajczaka odbyło się spotkanie noworoczne z "Przeglądem Wielkopolskim", w czasie którego o nieg ys ejszych .balach snuł wspomnlenla FrancIszek Dybizbański. 13.1. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert kompozytorski Henryka Czyża z udziałem orkiestry symfoniczn j Filharmonii Poznańskiej, chóru Mieszanego Ak demii Medycznej, Jana ZakrzewskIego (fortepian) i Jerzego Knetiga (tenor).

W gmachu Collegium Anatomic m Akademii Medycznej odbył się Wlec słuchaczy IV i V roku w czasie którego żądano zasadnic ych reform w szkoleniu wojskowym. Tuż po godz. 8 doszło na Osiedl . Bolesława Chrobrego do tragedu. Z okna na siódmym piętrze wyskoczyła starsza kobieta, ponosząc śmierć na miejscu. 14.1. Z udziałem dziewięćdziesięciu delegatów, w gmachu Komitetu Wojewó zkiego . Pol kiej Zjednoczonej Partu RobotnICZej odbyła się X Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Chorągwi Poznańskiej Związku Harcerstwa Polskiego. Obecni byli: naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego Ryszard Wosiński i I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik. Komendantem Chorągwi Poznańskiej wybrany został ponownie Włodzimierz Warchalewski. Na XVIII Miejskim Zjeździe De

legatów Stronnictwa Demokratycznego przewodniczącym wybrany został Rafał Szymański. Obradom przysłuchiwali się: przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Alojzy Bryi i prezydent Poznania Andrzej Wituski.

I

Zespół Polskiego Teatru Tańca Balet Poznański przedstawił rock - balet w dwóch częściach pt. Faust go es rock, w choreografii, inscenizacji i reżyserii Ewy Wycichowskiej, scenografii i kostiumach Ewy Bloom-Kwiatkowskiej. Muzyka "The Shade", Obsada: Ryszard Węgrzynek (Paust-Malarz), Robert Szymański (Homonculus-dzieło Mistrza), Ewa Wycichowska (Mefista), Krzysztof Bródek (Mefisto), Dominika Antkowiak (Małgorzata), Malwina Poleszak (Helena), Paweł Kromolicki (Parys), Mariola Lebida

(Diabolica-Angelus), Władysław J anicki (Wiedźma- Erichto), Andrzej Płatek i Tadeusz Wasilewski (Koczkodany). Kreatury: Mirosław Ogórek (Smok), Malwina Poleszak (Pająk), Tadeusz Wasilewski (Małpa), Beata Wrzosek (Kot), Jarosław Gorczak (Pies) oraz: Olivier Cante, Dariusz Goc, Eliza Grabowska, Marta Kluż, Agata Maciejewska, Iwona Markiewicz, Jacek Miszczak, Izabela Plucińska, Krzysztof Raczkowski, Wacław Rejdych, Joanna Semeńczuk, Iwona Wojtkowiak.

W wieku sześćdziesięciu osmlU lat zmarł prof. dr inż. Włodzimierz Dębski, nauczyciel akademicki Politechniki Poznańskiej, specjalista obróbki plastycznej tworzyw sztucznych, kierownik Zakładu Tworzyw Sztucznych Instytutu Technologii Budowy Maszyn, autor licznych prac naukowych oraz opracowań naukowo-badawczych na rzecz gospodarki narodowej, członek Komitetu Budowy Maszyn Sekcji Podstaw Technologii, przewodniczący zarządu Sekcji Głównej Tworzyw Sztucznych Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. LI. W Klubie Wojsk Lotniczych koncertowały dwa chóry: "Bard" z Lubonia, pod dyrekcją Jerzego Brodniewicza i "Metrum" z Gniezna, pod batutą Bogdana Olszaka. W wieku pięćdziesięciu osmlU lat zmarł prof. dr hab. Tadeusz Wiślański, kierownik Pracowni Archeologii Pradziejowej Zakładu

Wydarzenia w Poznaniu (15 - 18.1.)

Archeologii Wielkopolski w Instytucie Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk.

yAAiiiMmmmm

16.1. Walne zebranie oddziału poznańskiego Związku Literatów Polskich. Prezesem zarządu wybrany został ponownie Nikos Chadzinikolau. Gratulacje nowemu zarządowi składali sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Maćkowiak oraz dyrektor Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego Jan S tryj ski.

Około godz. 1.30 z parkingu niestrzeżonego na Os. Rzeczypospolitej uprowadzono samochód ciężarowy "star" 29 z blisko pięciotonową przyczepą. Samochód i przyczepa załadowane były lekarstwami. W Klubie Stowarzyszenia PAX odbyło się doroczne spotkanie oołatkowe.

W wieku pięćdziesięciu dwóch lat zmarł Przemysław Tomaszewski, radny Miejskiej Rady Narodowej

IX kadencji, przewodniczący Rady N adzorczej Spółdzielni Rzemieślniczej Zdunów i Usług Budowlanych. 17.1. Z okazji wydania pięćdziesiątego rocznika "Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego" - organu naukowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Akademi Ekonomicznej odbyła się uroczystość, w czasie której rektor U niwersytetu prof. dr Bogdan Marciniec uhonorował redakcję Medalem "Za zasługi dla U AM" .

W A fitvOIAIFSEATY

/;nś/,vi czw \KJ

RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY

O ROAK umWERSrXEt« JM. A. SKCKHBWiCZ s J AKADEMII KSC««OMrCKSE,r

KWARTAŁ CZWMTV - 10

WARSZAWA -KOTAS* IW l»SIWO«e WYDAWNICTWO MAilKOWl

18.1. W Instytucie Ochrony Roślin gościli przedstawiciele władz resortowych, partyjnych i administracyjnych, z przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeuszem Czwojdrakiem i sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Janem Maćkowiakiem. W hallu parterowym Pałacu Kultury otwarto wystawę rzeźby, ceramiki i rękodzieła artystycznego adeptów działu plastyki Pałacu. Były ambasador polski w Republice Federalnej Niemiec Wacław Piątkowski, sprawujący funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu

Głównego Stowarzyszenia "WisłaOdra" , spotkał się z aktywem Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego oraz z młodzieżą Zespołu Szkół Mechanicznych. 19.1. Obradujące w redakcji "Głosu Wielkopolskiego" jury, pod przewodnictwem red. Olgierda Błażewicza, przyznało Medale Młodej Sztuki za rok 1989: w dziedzinie literatury Tadeuszowi Żukowskiemu za tom wierszy Księga listów, w dziedzinie teatru - Andrzejowi Maleszce, twórcy widowisk teatralnych i telewizyjnych dla dzieci; w dziedzinie muzyki - Zbigniewowi Kozubowi, za osiągnięcia kompozytorskie, i czternastoletniemu uczniowi Państwowego Liceum Muzycznego im. Mieczysława Karłowicza Bartłomiejowi Niziołowi za wirtuozerię skrzypcową; w dziedzinie plastyki - Henrykowi Stankiewiczowi, za malarstwo sztalugowe; w dziedzinie dziennikarstwa - działowi społeczno-politycznemu tygodnika "Wprost", za publicystykę, wywiady i reportaże. Odbyło się podsumowanie konkursu na "N aj lepszy sklep wzorcowy". Pierwsze miejsce zajęła załoga Sklepu Nr 821 ("Społem") przy ul. Newtona. Przy ul. Obodrzyckiej znaleziono przyczepę samochodową pełna leków. Okazało się, iż była to przyczepa ciężarówki uprowadzonej w dniu 16 stycznia. [Ciężarówkę odnaleziono w dniu 18 stycznia wr Wrześni] .

20.1. W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego prezydent Poznania Andrzej Wituski dokonał otwarcia wystawy fotograficznej Zbigniewa S taszyszyna pL Siedem sekund, stanowiącej reportaż ze skutków trzęsienia ziemi w Armenii. Wystawę swoich zdjęć przywiezionych z Armenii urządzili fotoreporterzy poznańscy Mariusz Forecki i Mariusz Stachowiak. Ekspozycja mieściła się w dwóch namiotach na placyku u zbiegu ul. Czerwonej Armii z Al. Marcinkowskiego. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Wojciecha Michniewskiego. Solistami byli: Tomasz Gubański (obój), Krzy

sztof Zabłocki (fagot), Janusz Purzycki (skrzypce), Maciej J ezierski (wiolonczela) .

W Szkole Podstawowej Nr 20 otwarto wystawę maleńkich papierowych cacek pL Origami w karnawale.

W wieku osiemdziesięciu pięciu lat zmarł Aleksander Hajdrowski, dyrektor Poznańskich Zakładów Koncentratów Spożywczych "Amino" w latach 1946-1951, pionier odbudowy Zakładów w 1945 r. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

21.1. Pożar Zakładów Piekarsko-Ciastkarskich przy ul. Obodrzyckiej. Ogień zauważono ok. godz. 17.30, a ok. godz. 20 zmasowana akcja trzy

Wydarzenia w Poznaniu (21 - 25.1.)

nastu jednostek strażackich doprowadziła do ugaszenia pożaru. Z dymem poszła część pomieszczeń magazynowych i działu informatyki. Dzień Babci, a nawet Prababci.

W Wydziale Społeczno-Admininistracyjnym Urzędu Miejskiego wpisano do rejestru Towarzystwo Poznańsko - Hanowerskie.

23 .1. Jubileusz trzydziestopięciolecia pracy artystycznej Zenona Schuberta, dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych, czyli "konserwatorium łazarskiego". O godz. 18 w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza rozpoczął się koncert Orkiestry Symfonicznej Zespołu Szkół Muzycznych i chórów Szkół Muzycznych I stopnia im. Karola Kurpińskiego i II stopnia im. Fryderyka Chopina. Dyrygował jubilat. Solistami byli: Waldemar Grąs (tenor), Mirosław Kasperski (skrzypce), Katarzyna Trafankowska (fortepian), Michał Wachowiak i Sławomir Kamiński (organy), Robert Hauptmann (klawesyn) .

Fragment koncertu w auli uniwersyteckiej. Dyryguje jubilat

Klub "Eskulap" wznowił cykl "Nowa muzyka". Wystąpił zespół "Reportaż" .

W Klubie "Pod Lipami" koncertowała Magda Umer. Rzadki przykład rozboju. Zbyszko B. spotkał przed sklepem "Pewexu" przy pi. Wolności klienta, któremu oferował do sprzedaży 5 tys. bonów dolarowych. Transak - cja odbyła się w należącym do B. samochodzie marki "toyota", zaparkowanym przy Al. Marcinkowskiego. Po zajęciu miejsc w wozie,cinkciarz zaczął odliczać bony. Wówczas "klient" sparaliżował go gazem łzawiącym i wyrwał mu z ręki pieniądze, a także zabrał saszetkę, w której znajdowało się 24 tys. marek zachodnioniemiećTcich i cztery sztabki złota (400 g), po czym zbiegł . Wartość zrabowanej waluty i kruszcu przekroczyła 83 min zł. 24.1. Tadeusz (87 lat) i Joanna (85) Budziszewscy, rodowici poznaniacy, obchodzili sześćdziesięciopięciolecie zawarcia związku małżeńskiego. Wychowali troje dzieci, które obdarzyły ich pięcioma wnukami i sześcioma prawnukami. Jubilat w grudniu 1918 r. organizował wspólnie z Wincentym Wierzejewiskim pierwszą w mieście kompanię skautów, która wzięła udział w Powstaniu Wielkopolskim, szturmując m.in.

Fort GrolImanna.

W Galerii Klubu PAX (przy ul.

Kramarskiej) otwarto wystawę projektów witraży Aleksandra Grygorowicza. 25.1. Posiedzenie plenarne Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego poświęcone problemom oświaty. Przewodniczył Marian Król, a w obradach uczestniczył sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Zbigniew Wesołowski. Na konferencji sprawozdawczej obradowali delegaci trzydziestu podstawowych organizacji partyjnych, ,wchodzących w skład Komitetu Srodowiskowego Kultury Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Na obrady przybyli sekretarz Komitetu Centralnego Marian Stępień i prezydent Poznania Andrzej Wituski. Referat wygłosił I sekretarz Komitetu Srodowiskowego Wojciech Spaleniak. Przemawiał także I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik. Przebywający w Poznaniu sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Marian Stępień zwiedził gmach główny Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego, zapoznał się ze stanem rozbudowy Muzeum Narodowego, odwiedził Galerię 72 na Starym Rynku i Ratusz. Był także gościem w dwóch domach kultury: "Jubilat" na Osiedlu Tysiąclecia i "Dąbrówka" na Piątkowie. Głównym punktem wizyty było spotkanie w gmachu Komitetu Wojewódzkiego z przedstawicielami poznańskich środowisk twórczych. 26.1. Rozpoczęło się seminarium na temat żywności dietetycznej, zorganizowane przez Radę Krajową Federacji Konsumentów. Z okazji zbliżającego się "Dnia Handlowca" odbyło się spotkanie pracowników Przedsiębiorstwa Handlu Artykułami Papierniczymi i Sportowymi "Arpis". Dyrektor przedsiębiorstwa Janusz Wiśniewski przedstawił dokonania w 1988 r. W siedemdziesiątą rocznicę złożenia przysięgi wierności Ojczyźnie przez oddziały powstańców wielkopolskich (26 I 1919) delegacja kombatantów złożyła wiązanki kwiatów przed pamiątkowym głazem na pi. Wolności. Na placu budowy Osiedla ZWM runął dźwig wielometrowej wysokości. Ofiar w ludziach nie było. Inauguracja Klubowych Spotkań Stowarzyszenia Muzyki Elektronicznej w "Aspirynce " przy ul. Mielżyńskiego.

W sali Klubu "Od N owa" przy ul. Czerwonej Armii 80/82 kolejny koncert, przygotowany przez Wielkopolskie Towarzystwo Jazzowe. Wystąpił norweski zespół jazzowy "Libido" .

Do starych poznańskich tradycji kulinarnych zapragnęła nawiązać w czwartek restauracja w motelu "Ławica" (przy torze samochodowym), urządzając degustację wyrobów masarskich: kaszanek, bułczanek, salcesonów i słynnych poznańskich "galartów" . 27.1. Posiedzenie plenarne Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, pod przewodnictwem I sekretarza Edwarda Łukasika. Informację o przebiegu rozmów indywidualnych i kampanii sprawozdawczej złożył sekretarz Andrzej Rakowski. Plenum zatwierdziło tekst sprawozdania na konferencję wojewódzką. W Galerii Pracowni Sztuk Plastycznych przy ul. Wronieckiej werniisaż ekspozycji grafiki Małgorzaty Włodarczak - Kosakowskiej . Dla upamiętnienia rocznicy , oswobodzenia obozu konc en tracyjnego Oświęcim-Brzezinka odbyła się wieczornica, na której przedstawiano wyniki IV konkursu nt. "Miejsca pamięci narodowej w moich oczach". Nagrody za prace

173

literackie otrzymali Magdalena Ratajczak z II Liceum Ogólnokształcącego i Maciej Szafrański ze Szkoły Podstawowej Nr 11 w Lesznie. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Wojciecha Michniewskiego. Solistą był skrzypek Konstanty Andrzej Kulka., Zakończenie krajowego seminarium poświęconego zdrowej żyw, ności. Przybył dr Andrzej Kosiniak-Kamysz - główny inspektor sanitarny kraju. Na basenie przy ul. Chwiałkowskiego odbyły się I Międzynarodowe Zawody w pływaniu synchronicznym o Puchar Wojewody Poznańskiego. 28.1. W Urzędzie Wojewódzkim odbyło* się spotkanie najlepszych handlowców z przedstawicielami władz administracyjnych województwa. Przemawiał wicewojewoda poznański Tadeusz Zając.

Si

Podczas przedstawienia opery Giuseppe Verdiego Tra via ta w Teatrze Wielkim odbyło się pożegnanie ze sceną Krystyny Pakulskiej i Mariana Kondelli. K. Pakulska śpiewała partię tytułową, a M. Kondella - Georga Germonta. Orkiestrą dyrygował Mieczysław Dondajewski. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się 242. Koncert Poznański, z udziałem orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Wojciecha Michniewskiego. Solistą był Konstanty Andrzej Kulka (skrzypce). 29.1 Podczas zebrania delegatów na V Krajowy Zjazd Polskiego Związku Kręglarskiego, wobec rezygnacji Grzegorza Cwojdzińskiego, prezesem wybrany został Bronisław Bednarek. 30.1 W Muzeum Narodowym, w obecności wiceprzewodniczącego Rady Państwa Kazimierza Barcikowskiego, otwarto wystawę pt. Tobie Pol

Wydarzenia w Poznaniu (30.1 -3.2.)

ska ta kropla krwi wrzącej... drogi do niepodległości. Obecni byli wojewoda poznański Bronisław Stęplowski oraz prezydent Poznania Andrzej Wituski, a także I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik. Obszerny hall Muzeum wypełnili przedstawiciele świata nauki, kultury i sztuki, organizacji społecznych. N a wystawie zgromadzono ponad 600 eksponatów.

W Sali Białej Urzędu Miejiskiego odbyło się ostatnie posiedzenie Społecznego Komitetu Organizacyjnego Obchodów 70. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. N ajaktywniejsi członkowie Komitetu otrzymali odznaczenia Związku Bojowników o Wolność i Demokrację oraz odznaki regionalne. Wręczono listy gratulacyjne od prezesa Rady Naczelnej Związku Hen- ryka Jabłońskiego.

Wysłuchanie sprawozdania z pracy instancji oraz przyjęcie programu działania na okres dzielący do XI Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej były tematem dzielnicowej konferencji sprawozdawczo-programowej na Grunwaldzie. Referat wygłosił I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Jan Wojciechowski. W Wydziale Społeczno-Administracyjnym Urzędu Wojewódzkiego wpisano do rejestru Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. VI Sesja Dzielnicowej Rady Narodowej Wilda. 31.1. Dawno już w kronikach milicyjnych nie odnotowano takiego dnia. N a ulicach Poznania zdarzyło się aż dziewięć wypadków i kilka kolizji. Zaczęło się rano od wypadku na ul. Darzyborskiej, gdzie śmierć poniósł pięćdziesięciotrzyletni mężczyzna, którego przejechał ciągnik. Kilka minut przed godz. 17 na ul.

Głogowskiej ciężko ranna została siedemdziesięcioletnia kobieta, która wpadła pod tramwaj. Natomiast wieczorem na ul. Obornickiej ciężko ranny został pijany kierowca małego "fiata", który doprowadził do czołowego zderzenia z autobusem. 1.2. Sanitariusze -zatrudnieni w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ra tunkowego zaprzestali pracy w godzinach nadliczbowych. U znali to za

formę protestu wobec niskich wynagrodzeń oraz braku akceptacji propozycji nowych uregulowań płacowych dla ich grupy zawodowej. W tej sytuacji, podstawowe świadczenia pomocy doraźnej starano się zapewnić min. poprzez wydłużenie godzin pracy przychodni międzyrejonowych (punkty pomocy wieczorowej) w poszczególnych dzielnicach do godz. 24. Odbyła się Konferencja Sprawozdawcza Delegatów Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Nowe Miasto.

2.2. Przebywający w Polsce prezes Fundacji Kościuszkowskiej w S tanach Zjednoczonych Ameryki Płn. Jozeph E. Gore przyjęty został przez rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. dra Bogdana Marcińca.

W Pałacu Kultury rozpoczęła się XXIX Sesja Instytutu Ochrony Roślin. Obrady otworzył dyrektor S tefan Pruszyński.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Wojciecha Michniewskiego. Solistką była Barbara Górzyńska (skrzypce).

N a "tłusty czwartek" tylko w Zakładach Piekarsko-Ciastkanskich Spółdzielni Spożywców "Społem" wypieczono 150 tys. pączków.

3.2. Inauguracja V Międzynarodowego Festiwalu Chórów Chłopięcych w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Festiwal otworzył prezydent Poznania Andrzej Wituski. Program koncertu inauguracyjnego wypełnił Poznański Chór Chłopięcy, pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego . Uczestniczyli wybitni soliści: Andrzej Hiolski (baryton) i Andrzej Chorosiński (organy). Prawie do północy trwała druga festiwalowa prezentacja w kościele Franciszkanów przy pi. Bernardynskim. Stuttgarcki Chór Chłopięcy (Republika Federalna Niemiec), pod batutą Eckharda Weyanda, wykonał Oratorium na Boże Narodzenie Jana S. Bacha, składające się z sześciu kantat. Uczestniczyli w koncercie polscy soliści: Jadwiga Gadulanka (sopran), Jadwiga Rappe (alt), Krzysztof Szmyt (tenor) i Józef Frakstein (bas) oraz "Capella Arcis Varsoviensis".

Przybył do Poznania prof. Michael Thomas z Wielkiej Brytanii. Gość został przyjęty przez wicewojewodę poznańskiego Romualda Zysnarskiego, a następnie w Poznańskiej Szkole Menedżerów wygłosił wykład na temat systemu kształcenia kadr kierowniczych w Anglii.

Chwile grozy na budowie wiaduktu nad ul. Dolna Wilda. Przez nasyp, na którym ułożono dwa tory kolejowe (w kierunku Ostrowa Wlkp. oraz Leszna), przebijano "oczko" dla drugiego strumienia ruchu drogowego. W pewnej chwili konstrukcja zaczęła się osuwać; na nasypie zapadły się... szyny jednego toru. Kolejarze-drogowcy w ciągu kilku godzin zdołali jednak opanować sytuację i ruch kolejowy przywrócono. Otwarcie wystawy gołębi rasowych, drobiu ozdobnego, królików i nutrii w hali Nr 2 Mędzynarodowych Targów Poznańskich, z okazji stulecia Związku Hodowców Gołębi Rasowych. Przybyli także hodowcy z Węgier.

W wieku pięćdziesięciu dziewięciu lat zmarł mgr inż. Janusz Domazer, specjalista w zakresie inżynierii sanitarnej, ogrzewnictwa i ciepłownictwa, działacz Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, prezes oddziału poznańskiego w latach 1969 - 1975, dyrektor naczelny Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i dyrektor naczelny Poznańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

4.2. Drugi dzień V Międzynarodowego Festiwalu Chórów Chłopięcych. W Katedrze Poznańskiej koncertowały chóry chłopięce z: Alkmaar, Bazylei, Grasse, Houston, Kopenhagi, Oslo, Poznania, Stuttgartu, Szczecina i Tarnowa. "W sobotnie południe - pisał współpracownik »Gazet y Poznańskiej« W. Młodziejowski w rozświetlonej słońcem i reflektorami ekip telewizyjnych poznańskiej Katedrze zabrzmiał [...] Chór Europy. Ten kilkusetosobowy zespół pod batutą Jerzego Kurczewskiego wykonał na wstępie Gaudę Ma ter Polonia. W tym mieście, w tej wspaniałej świątyni, kolebce naszego państwa, ów hymn zabrzmiał wzruszająco i symbolicznie". A zarazem potem reprezentacja najmłodszych artystów z Łotwy, Danii, Lazurowego Wybrzeża, Holandii, Norwegii, Republiki Federalnej Niemiec i Polski przedstawiła Stabat Ma ter Karola Szymanowskiego, z orkiestrą Teatru Wielkiego pod dyrekcją Mieczysława Dondajewskiego oraz solistami: Jadwigą Gadulanką (sopran), Jadwigą Rappe (alt) i Andrzejem HiolSkim (baryton). Po południu, w auli Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2 przy ul. Solnej koncertował Ryski Chór Chłopięcy, pod ba tu tą J anisa Frenstreitsa. W kościele Franciszkanów ,. Srebrni Chłopcy" z Oslo, pod batutą Torsteina Grythe, wykonali m.in. Mszę G-dur Franciszka Schuberta, z towarzyszeniem orkiestry Filharmonii Poznańskiej.

Wydarzenia w Poznaniu (4 - 5.2.)

Sobotnie prezentacje zakończył w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza występ Wiedeńskiego Chóru Chłopięcego, z udziałem orkiestry Filharmonii Bałtyckiej, pod dyrekcją Uwe Ch. Harrera. Kulminacyjną częścią programu była Msza Koronacyjna Wolfganga A. Mozarta. O godz. 22.30 w kościele Sw. Jana Jerozolimskiego rozpoczął się koncert kameralny pt. Muzyka kontratenorów, w wykonaniu Dariusza Poradowskiego, Piotra Łykowskiego i Roberta" N akonecznego. Towarzyszyli irn soliści z Orkiestry Kameralnej i flecista z Belgii Marc Grauweis. Dyrygował Wojciech A. Krolopp. W Sali Herbowej Urzędu Wojewódzkiego odbyło się seminarium marketingowo-informacyjne na temat nowoczesnych form organizacji gastronomii i hotelarstwa. Referentem był jeden z dyrektorów firmy "Schaerf' z Wiednia - Reinhold Schaerf.

W wieku sześćdziesięciu czterech lat zmarł red. Janusz Orzałkiewicz, zastępca redaktora naczelnego "Expressu Poznańskiego" w latach 1961 -1969 i od r. 1972, dziennikarz z czterdziestoletnim stażem w redakcjach pism poznańskich. U dekorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

5.2. Trzeci dzień V Międzynarodowego Festiwalu Chórów Chłopięcych. N a koncercie w aAili Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zaprezentowała się orkiestra symfoniczna Filharmonii Bałtyckiej, pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego. Po południu,w kościele Franciszkanów, Chór Kaplicy Sw. Jerzego Zamku Królewskiego w Windsorze (Wielka Brytania) wykonał, z towarzyszeniem "Capelli Arcis Varsoviensis", oratorium Mesjasz George'a Haendla. Dyrygował Christopher Robinson. Soliści: Dariusz Poradowsiki, Robert N akoneczny, Krzysztof Szmyt i Józef Frakstein. Niedzielę festiwalową zakończył Koncert Galowy w auli U niwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Na wiadukcie kolejowym na ul.

Obornickiej doszło o godz. 18.15 do tragicznego wypadku. Jadący "fiatem 125p" wpadł w poślizg, stracił panowanie nad pojazdem i zjechał na lewą stronę jezdni, w wyniku czego doprowadził do czołowego zderzenia z samochodem ciężarowym marki "jelcz". W "fiacie" znajdowało się małżeństwo z trojgiem dzieci oraz siedemnastoletnim chłopcem. Ten ostatni doznał obrażeń, pozostali zaś pasażerowie ponieśli śmierć na miejscu. W salach hotelu "Poznań" odbyło się spotkanie wszystkich uczestników V Międzynarodowego Festiwalu Chórów Chłopięcych. Zakończenie Międzynarodowego Festiwalu Tańca "Poznańskie Koziołki 89" w hali widowiskowo-sportowej "Arena". W tańcach standardowych zwyciężyli mistrzowie Polski Małgorzata i Roman Chraczyńscy z Wrocławia, zdobywając "Puchar Poznania". W finale tańców latynoamerykańskich międzynarodowe jury. któremu przewodniczył Jerzy Helle, przyznało pierwsze miejsce tancerzom z poznańskiego klubu "Dziupla" - Joannie i Waldemarowi Ziomkom.

Estrada Poznańska zorganizowała w sali "Sceny na piętrze" przegląd młodych talentów, na którym pojawiły się zaledwie dwie śpiewaczki i ... sztukmistrz.

6.2. Czwarty dzień V Międzynarodowego Festiwalu Chórów Chłopięcych rozpoczął się tzw. Małym Koncertem Galowym dla dzieci i młodzieży w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Następnie w auli Zespołu Szkół Muzycznych przy ul. Solnej koncertowały: Chór chłopięcy z Nyiregyhaza (Węgry), pod dyrekcją Denesa Szabo, i Chór Chłopięcy Moskiewskiej Szkoły Chóralnej, pod dyrekcją Wiktora S. Popowa.

W kościele Franciszkanów koncertowali mali śpiewacy z Lazurowego Wybrzeża (Grasse - Francja), pod dyrekcją Alaina Charrona, oraz z Kopenhaskiego Chóru Chłopięcego, pod batutą Per Enevolda. Towarzyszyli im soliści z Orkiestry Kameralnej oraz: Małgorzata Armanowska, Maja Urbanek, Dariusz Poradowski, Robert N akoneczny, Piotr Kusiewicz i Krzysztof Szaniecki. Z kolei Chłopięcemu Chórowi Kantoru z Bazylei towarzyszyła orkiestra Filharmonii Bałtyckiej, a jego występem dyrygował Beat Raaflaub. Solistami byli: Małgorzata Armanowska, Piotr Łukowski, Krzysztof Szmyt i Andrzej Mróz.

Rozpoczął się remont kapitalny Mostu Chrobrego.

Stopięćdziesięciołecie fotografii.

W Izbie Rzemieślniczej rozpoczęło się dwudniowe spotkanie zawodowych fotografików. Sekcji Fotograficznej przy Cechu Rzemiosł Różnych wręczono sztandar. W sali Teatru "Marcinek" rozpoczęło się IV Ogólnopolskie Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej.

<. Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Poselskiego. W późnych godzinach wieczornych zakończyło się zebranie reprezentantów poznańskiego Pogotowia Ratunkowego (lekarzy, sani

12 Kronika m. Poznania 2;9)tariuszy i kierowców), w którym udział wzięli lekarz wojewódzki dr Lucyna Łuczak i przedstawiciele dyrekcji Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Nowe zasady płac nie usatysfakcjonowały pracowników pomocy doraźnej w mieście. Jednogłośnie je odrzucili, domagając się wprowadzenia uregulowań płacowych opracowanych w 1981 r. O decyzji swej poinformowali listownie premiera. Jednocześnie podtrzymano dotychczasową formę protestu, polegającą na wstrzymywaniu się od pracy w godzinach nadliczbowych. Gościnny występ zespołu warszawskiego Teatru Nowego na scenie Teatru Muzycznego. Dano komedię Ogłoszenie matrymonialne.

7.2. Piąty dzień V Międzynarodowego Festiwalu Chórów Chłopięcych wypełniła Pasja wg Sw. Jana na chór, orkiestrę i solistów Jana S. Bacha, zaprezentowana w kościele Franciszkanów. Wykonawcy: Północnoholenderski Chór Chłopięcy z Alkmaar, "Capella Arcis Varsoviensis", grono młodych solistów z holenderskiego zespołu oraz Wojciech Dranowicz. Dyrygował Henrik Timmerman. v W salonach "Arsenału" otwarto wystawę rysunków i grafiki nadesłanych na Konkurs im. Jana Wronieokiego (zwyciężył Andrzej Załecki), obrazów Zachariasza Adamczaka i malarstwa z lat 1954 -1987 Karola Pustelnika ("Grupa Krakowska") . W "Empiku" przy ul. Ratajczaka otwarto wystawę pt. Portret w fotografii. "Miłość w słowach i nutach" - to hasło trzeciego spotkania w Salonie Pałacu Działyńskich. Wystąpili m.in. Zespół Kameralistów Pałacu Górków "Tutti e Solo" oraz sopranistka, laureatka konkursu wokalnego w Paryżu Maria Pawla

Wydarzenia wczyk. Wieczór prowadził Zbigniew Pawlicki.

Na cmentarzu komunalnym na Miłostowie odbył się pogrzeb zmarłego w dniu SO stycznia inż. arch. Zygmunta Paszka, kierownika Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w latach 1958 -1962, prezesa zarządu poznańskiego oddziału Towarzystwa U rbanistów Polskich, żył sześćdziesiąt cztery lata. W Pałacu Kultury otwarta została wystawa prac twórców zajmujących się zawodowo fotografią. 8.2. Ogólnopolska konferencja prasowa zorganizowana przez korporację budowlaną "Drewbud" . Ogłoszono wyniki IV Ogólnopolskiego Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej (scena dziecięca). "Złote Maski" otrzymały: Kabaret "CDN" z Wrocławia, Harcerski Teatrzyk "Łejery" z Poznania i Dziecięcy Zespół "Przypadek" z Żarek-Letniska. Magdalena Gromiec z Bydgoszczy zdobyła nagrodę Ministerstwa Kultury i Sztuki. Rozpoczęły się prezentacje scen młodzieżowych.

W wieku osiemdziesięciu trzech lat zmarł artysta-skrzypek Leszek Rezler, koncertmistrz Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w latach 1946-1971. Udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Przedostatni dzień V Międzynarodowego Festiwalu Chórów Chłopięcych. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza koncertował chór chłopięcy z Houston (Stany Zjednoczone Ameryki Płn.), pod dyrekcją Gary'ego W. Pattersoma z udziałem damskiego Kwintetu Dętego (Cimaron Wind Quintet).

W koncercie wieczornym wystąpił

(7 - 9.2.)

Chór Chłopięcy i Męski, pod dyrekcją Stefana Stuligrosza, z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej. Solistami byli: Grażyna Flicińska- Panfil (sopran), Katarzyna Suska (mezzosopran), Leszek Marciniak (tenor), Czesław Gałka (bas), Piotr Liszkowski (bas). W koncercie uczestniczyli także Elżbieta Karolak (organy) i Andrzej Tatarski (klawesyn).

9.2. Zakończenie V Międzynarodowego Festiwalu Chórów Chłopięcych. N a dwudziestu trzech koncertach wystąpiło siedemnaście chórów z dwunastu krajów; towarzyszyła im plejada znanych solistów i orkiestr. Dzień przyniósł ostatnie trzy koncerty. W auli Liceum Muzycznego wystąpił Chór Chłopięcy Moskiewskiej Szkoły Chóralnej, pod batutą Wiktora Popowa. W kościele Franciszkanów śpiewał Chór Chłopięco- Męski "Pueri Cantores Tamoviensis" (chór katedralny) z Tarnowa, pod dyrekcją Andrzeja Zająca. Festiwal zakończył koncert Poznańskiego Chóru Katedralnego, pod batutą ks. Zdzisława Bernata, w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; śpiewakom towarzyszyli soliści z Orkiestry Kameralnej, z Maciejem Jezierskim, oraz: Donata Hoppe! (sopran), Jolanta Podlewska (alt), Wojciech Maciejowski (tenor), Wojciech Drabowicz (baryton), Krzy ztof Wilkus (organy), Jarosław Zołnierczyk (skrzypce). W Collegium Novum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się wiec protestacyjny studentów uczelni poznańskich (oprócz Akademii Medycznej). Chór Żeński "Schola Cantorum Posnaniens'is", pod kierownictwem Jadwigi Gałęskiej - Tritt, udał się w podróż artystyczną do Berlina Zachodniego.

Dm

Setne przedstawienie musicalu J erry' ego Bocka Skrzypek na dachu w Teatrze Wielkim. Dyrygował Antoni Graf. Partię Tewiego śpiewał Janusz Temnicki. 10.2. Zakończyło się IV Ogólnopolskie Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej. Jury, któremu przewodniczył August Kowalczyk, przyznało "Złote Maski": Harcerskie}1lu « Teatrowi Pantomimy z Barda Sląskiego, Teatrowi "Enema" z Gryfic, Teatrowi "Na Stronie" z Oświęcimia, Teatrowi Prób z Wągrowca i Teatrowi im. Alberta Tis on ze Żnina.

Od lewej stoją: Mariusz Puchaiski (Drugi), Mateusz Kostrzyński (Młody funkcjonariusz). Siedzi: Jadwiga Jankowska-Cieślak (Maria Kowalska) Prapremiera sztuki Marii Nurowskiej pt. Małżeństwo Marii Kowalskiej w Teatrze Polskim, w reżyserii Grzegorza Mrówczyńskiego, scenografii Ewy i Wiesława S tre"bejków. Opracowanie muzyczne Tadeusza Żmijewskiego. W premierowej obsadzie grali: gościnnie Jadwiga Jankowska-Cieślak (Maria Kowalska), Olga Dorosz (Anna), Janusz Grzelak (Olgierd), Wiesław Krupa (Jerzy), Wojciech Kalinow

(9 - U.2.)

ski (Zygmunt), Irena Grzonka (Babcia), Irena Lipczyńska (Matka), Sławomir Pietraszewski (Ojciec), Małgorzata Mielcarek (Córeczka), Piotr Szulc (Porucznik), Małgorzata Peczyńska (Stańczyk), Wojciech Siedlecki (Pierwszy), Mariusz Puchaiski (Drugi), Mateusz Kostrzyński (Młody funkcjonariusz), Mariusz Sabiniewicz (Adam Bala), Irena Dudzińska (Pani Krysia), Maria Skowrońska (Personalna), Ewa Wrońska (Zosia), Michał Frydrych (Młody z wąsikiem), Józef Jachowicz (Właściciel zakładu pogrzebowego), Piotr Wypart (Brat), Małgorzata Mielcarek (Córka Marii), J 0lanta Szajna (Żona Jerzego), Katarzyna Terlecka (Żona Zygmunta), Andrzej Wilk (Ponadczasowy), Grzegorz Stróżniak (Jazzman).

W Poznaniu przebywał ambasador Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Polsce Władimir Browikow. Został przyjęty przez wojewodę poznańskiego Bronisława Stęplowskiego. Zwiedził Fabrykę Samochodów Rolniczych "Tarpan" .

Na cmentarzu komunalnym na J unikowi e odbył się pogrzeb zmarłego w dniu 4 lutego zastępcy redaktora naczelnego "Expressu Poznańskiego" Janusza Orzałkiewicza. W domu przedpogrzebowym przy trumnie zmarłego warty honorowe zaciągnęli koledzy i współpracownicy. W kondukcie pogrzebowym, poprzedzonym kompanią honorową Wojska Polskiego wraz z orkiestrą i pocztami sztandarowymi, kroczyli obok najbliższych zmarłego - przedstawiciele władz i organizacji oraz dziennikarze. N ad otwartą mogiłą przemawiał redaktor naczelny "Expressu" Maciej Gałąakiewiez.

Kompania honorowa oddała trzykrotną salwę. Przy łoskocie werbli, na mogile złożono wieńce i wiązanki kwiatów. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, w ramach filharmonicznyeh wieczorów abonamentowych, koncertował Poznański Zespół Perkusyjny w składzie: Maria Anders, Zbigniew Lowżył, Małgorzata Majdańska, Andrzej Mazurek, Adam Mieczkowski, Jerzy Zgodziński (kierownik artystyczny) oraz Lidia Sieczkowska (flet).

.2. Pani Kazimiera Szulczynska, emerytowana nauczycielka zamieszkała na Osiedlu Wielkiego Paździer

Wydarzenia w Poznaniu ( 11 - 17.2.)nika, obchodziła sto piątą rocznicę urodzin. Z podróży artystycznej do Berlina Zachodniego powrócił Chór Żeński "Schola Cantorum Posnaniensis", pod kierownictwem J adwigi Gałęskiej - Triit. 12.2. Po nabożeństwie w kościele J ezuitów przy ul. Szewskiej, grupa osób z rozwiniętymi transparentami Konfederacji Polski Niepodległej , "Solidarności Walczącej", Polskiej Partii Socjalistycznej i Niezależnego Związku Studentów udała się przed Ratusz, na stopniach którego odczytano różnorakie apele. Stąd manifestanci udali się przed siedzibę Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Pomnik Pamięci Ofiar Poznańskiego Czerwca 1956 r. W Liceum Medycznym przy ul.

Szamarzewskiego otwarto wystawę malarstwa Janiny Pęcherskdej- Szczepskiej.

13.2. Otwarcie II Regionalnych Targów Myśli Technicznej dla indywidualnego budownictwa mieszkaniowego "Inbud 89" w hali Nr 17 Międzynarodowych Targów Poznańskich. Otwarcia dokonali minister gospodarki przestrzennej i budownictwa Bogumił Ferensztajn i wojewoda poznański Bronisław Stępłowski. N arada regionalna sekretarzy komitetów zakładowych i podstawowych organizacji partyjnych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Prowadził ją I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik.

Odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze poznańskiego oddziału Związku Polskich Autorów i Kompozytorów Rozrywkowych. Prezesem zarządu wybrano ponownie Andrzeja Borowskiego. 14.2. Ogólnopolska konferencja pOSWlęcona nowym podstawom prawnym funkcjonowania kapitału zagranicznego w Polsce. Powołano prezydium Tymczasowego Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Powstania Wielkopolskiego. Prezesem został Anatol G. Laudański. Towarzystwo otrzymało siedzibę w Krajowej Komisji Weteranów Powstania Wielkopolskiego 1918/19119 przy al. Stalingradzkiej 27. 15.2. W "Domu Polonii" odbyło się forum dyskusyjne zwołane przez oddział Stowarzyszenia Autorów Polskich.

Regionalna narada działaczy To'Yarzystwa Krzewienia Kultury Swieckiej z siedemnastu województw. Obrady Obywatelskiego Konwentu Konsultacyjnego przy przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Narodowej.

17.2. Przed zamierzoną na rok 1994 Powszechną Wystawą Krajową osiągnięć pięćdziesięciolecia Rada Wojewódzka Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego i Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Gospodarczych zawiązały "Poznańską Panoramę" - instytucję, która zajęła się gromadzeniem inicjatyw i pomysłów przydatnych przy organizowaniu Wystawy. Na pi. Adama Mickiewicza, w ósmą rocznicę zarejestrowania Niezależnego Zrzeszenia Studentów, ok. sześciuset uczestników demonstracji domagało się reformy szkolenia wojskowego, polepszenia warunków bytowych studentów, ograniczenie liczby godzin zajęć w szkołach. Laureatem konkursu O Nagrodę Pracy Organicznej za rok 1988 został dr Andrzej Pawlak, dyrektor Swarzędzkich Fabryk Mebli (wybrano go spośród 50 kandydatów). N agrodę wręczyli przewodniczący jury Stanisław Laskowski i redaktor naczelny "Głosu Wielkopolskiego" Wiesław Porzycki. A. Pawlak przekazał nagrodę (150 tys. zł) na fundusz pomocy dzieciom dotkniętym chorobą nowotworową. Przed V Wojewódzką Konferencją Sprawozdawczo-Wyborczą Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, grupę działaczy zaproszono do siedziby Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, gdzie spotkali się z nimi I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik i wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski.

W Domu Kultury "Dąbrówka" odbył się recital norweskiego gitarzysty Svena Lundestata. W Wojewódzkim Komitecie Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego odbyła się, pod przewodnictwem prezesa Mariana Króla, narada ekologiczna poświęcona ratowaniu Warty i jej dorzecza przed zanieczyszczeniami. Przybyli na nią przedstawiciele województw: bydgoskiego, częstochowskiego, gorzow

skiego, kaliskiego, katowickiego, konińskiego, leszczyńskiego, miasta Łodzi, pilskiego, piotrkowskiego, poznańskiego, sieradzkiego i zielonogórskiego. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej i chóru "Motet et Madrigal", pod dyrekcją Wojciecha Michniewskiego, z udziałem Ewy Szafrańskiej (sopran) i Jolanty Bibel (alt). W hallu Biblioteki Głównej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza otwarto wystawę fotografii i książek pt. USA step by step, zorganizowaną przez Towarzystwo Polska - USA.

Uroczysty wernisaż wystawy indywidualnej Andrzeja Kompfa pL Muszle, kwiaty - egzotyka i bar'wa w salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego. 18.2. Obrady XIV Wojewódzkiego Zjazdu Stronnictwa Demokratycznego. Uczestniczyło w nich 150 delegatów. Przewodniczącym Wojewódzkiego Komitetu wybrany został Andrzej Grudziński.

Obradowała V Wojewódzka Konferencja Sprawozdawczo- Wyborcza Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. Przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego wybrano Tadeusza Tomaszewskiego. Wiceprzewodniczącymi zostali: Lidia Dziubek, Jan Wujczak, Tomasz Tomaszewski, Józef Kuśnierz. W konferencji wzięli udział: sekretarz Zarządu Głównego Ryszard Tracz, członkini Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabriela Rembisz, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Andrzej Rakowski, a także delegacje organizacji młodzieżowych z Charkowa, Brna i Plowdiw.

Obradował I Zjazd Wojewódzki Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę. W hali widowiskowo-sportowej "Arena" odbyły się wybory "Miss Wielkopolski 89", którą została Katarzyna Haberko, dziewiętnastoletnia uczennica VI Liceum Ogólnokształcącego. Tytuł I wicemiss zdo* była Małgorzata Mroczek, a II - Sylwia Borucka. Tytuł Miss Gracji zdobyła Iwona Jastrzębska. W gmachu Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa

Książka - Ruch" młodym lekkoatletom ZWYCIęzcom w XVIII Konkursie im. Karola Hoffmanna wręczono pamiątkowe puchary, medale, dyplomy i upominki. Klasyfikację generalną wygrała Monika Zawal, złota medalistka Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży w biegu na 400 m. Lekkoatletom gratulowała wdowa po Karolu Hoffmannie pani Zofia Hoffmann. Koncert Zespołu Pieśni i Tańca "Wielkopolska" w Pałacu Kultury z okazji trzydziestolecia pracy artystycznej. W hali widowiskowo-sportowej "Arena" zakończyły się XIII Halowe Mistrzostwa Polski Dziennikarzy w piłce nożnej. Zwyciężyła drużyna poznańska, przed reprezentacjami Gdańska i Warszawy. 19.2. Na zaproszenie poznańskiego Oddziału Towarzystwa "Polonia" przybyła ośmioosobowa grupa działaczy Związku Polaków w Niemczech z Bochum i Monachium, pod przewodnictwem Teodora Wesołowskiego. W IV Liceum Ogólnokształcącym odbyły się eliminacje do ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Angielskiej. Orkiestra symfoniczna Filharmonii Poznańskiej udała się w podróż artystyczną do Berlina.

W wieku osiemdziesięcu osmlU lat zmarł profesor zwyczajny U niwersytetu im. Adama Mickiewicza, dr Maksymilian Kranz, związany z uczelnią od 1931 r., były kierownik Katedr Chemii Stosowanej i Pracowni Syntezy Nieorganicznej , były prodziekan do spraw Studium Fizyki dla pracujących, były prze

Wydarzenia w Poznaniu (19 - 22.2.)

wodniczący Sekcji Konserwacji Zabytków Metalowych i Kamiennych, były konsultant naukowy Ministerstwa Kultury i Sztuki, autor licznych publikacji naukowych. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

20'.2. Z okazji czterdziestej czwartej rocznicy wyzwolenia Poznania, odbyło się spotkanie uczestników szturmu Cytadeli w 1945 r. Przybyli przedstawiciele władz, z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwardem Łukasikiem, wojewodą poznańskim Bronisławem Stęplowskim oraz dowódcą garnizonu poznańskiego gen. bryg. - pilotem Michałem Polechem. Kilkadziesiąt osób uhonorowano medalami i odznakami. Delegacja Związku Polaków w Niemczech przyjęta została przez prezydenta Poznania Andrzeja Wituskiego. O godz. 15.50 w tramwaju .linii nr 6, kiedy przejeżdżał przez rondo Grunwaldzka Przybyszewskiego, zasłabł jeden z pasażerów. Tramwaj stanął. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon sześćdziesięciopięcioletniego mężczyzny. Opustoszały tramwaj ze zwłokami zjechał do zajezdni, skąd zmarłego zabrała Spółdzielnia "Uniwersum". W Sali Kominkowej Pałacu Kultury odbył się finał XVIII Turnieju Wiersza o Poznaniu i Wielkopolsce. Jury, obradujące pod przewodnictwem Jerzego Grupińskiego, nagrodę główną - puchar "Społem" przyznało Tadeuszowi Sekule z Kościana. Nagrodę publiczności zdobył Jerzy J. Kaczmarek za wiersz Ulica Fabryczna. 21.2. Już przed godz. 8 na Kasię Haberko - "Miss Wielkopolski 89" w macierzystym VI Liceum Ogólnokształcącym czekały grupy koleżanek i kolegów z dowcipnymi transparentami. Na pierwszej lekcji Kasia musiała podzielić się wrażeniami przez szkolny radiowęzeł. Duzi przerwę poświęciła na spotkanie z uczniami z innych klas. Przedstawiciele dyrekcji ukoronowali Kasię po raz drugi, a cała szkoła odśpiewała Sto lat. W auli Akademii Muzycznej odbył się recital organowy Józefa Serafina. Komitet Wykonawczy Wojewódzkiego Porozumienia Związków

Zawodowych zaprotestował przeciwko projektom podwyższenia cen. Przebywający w Poznaniu ambasador Republiki Indii w Polsce Guridip Singh Bedi przyjęty został przez I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Łukasika oraz wojewodę poznańskiego Bronisława S tęplowskiego.

Z podróży artystycznej do Berlina powróciła orkiestra symfoniczna Filharmonii. Poznańskiej, pod dyrekcją Wojciecha Michniewskiego. Uczestniczyła w Biennale Muzyki Współczesnej. 22.2. Odbyło się spotkanie I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Łukasika i wojewody poznańskiego Bronisława Stęplowskiego z ordynariuszem archidiecezji poznańskiej, ks. arcybiskupem J erzym Strobą. Posiedzenie Rady Społeczno-Gospodarczej przy Wojewódzkiej Radzie Narodowej, pod przewodnictwem Ryszarda Witkowskiego.

Poznański Oddział Stowarzyszenia Autorów Polskich ustanowił Nagrodę im. Edwarda Raczyńskiego, przyznawaną twórcom dzieł upowszechniających wiedzę o Wielkopolsce. Jury, pod przewodnictwem prof. dra hab. Stanisława Nawrockiego, przyznało tę N agrodę za rok 1988 Bogumile i Marcelemu Kosmanom za książkę Sylwetki Wielkopolan, opublikowaną nakładem Wydawnictwa Poznańskiego. W "Domu Polonii" przy Starym Rynku odbyło się wręczenie Nagrody. Laureaci otrzymali ją z rąk prezesa poznańskiego oddziału Stowarzyszenia doc. dra hab . Józefa Banaszaka.

W Pałacu Kultury otwarto wystawy pt. Poznań w fotografii i plakacie oraz zbiorów udostępnionych przez kolekcjonerów: Stefana Aniiołę (publikacje i pocztówki), Józefa Białego (medale), Przemysława Głowackiego (plany Poznania), Andrzeja Gruszeckiego (pocztówki), Stefanię Kajową (plakaty), Janusza Korpala (fotografie), Kazimierza Matyska (dokumenty), Radosława Paciorka (dokumenty), Klemensa Raczaka (exlibrisy), Tadeusza Stańczyka (filatelistyka), Krzysztofa Szafrana (numizmatyka) i Floriana Zielińskiego (plakaty).

W sali konferencyjnej Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" odbyło się pierwsze walne zebranie członków Towarzystwa Poznańsko - Hanowerskiego. W Sali Błękitnej Urzędu Miejskiego wiceprezydent Poznania Mirosław Kopiński wręczył grupie pracowników, oświaty Odznaki Honorowe Miasta Poznania.

W "Empiku" przy ul. Ratajczaka odbyło się spotkanie czytelników "Głosu Wielkopolskiego" z cyklu "Porozmawiajmy o Poznaniu", tym razem lat 1945 -1989. Wprowadzenia dq dyskusji dokonali red. Tadeusz Switała autor

książki Poznań 1945. Kronika wydarzeń i przewodnicząca Miejskiej Komisji Planowania Teresa Mendat. W spotkaniu uczestniczył prezydent Poznania Andrzej Wituski. W nocy z wtorku na środę dokonano włamania do reda,kcji tygodnika "Wprost" przy ul. Sniadeckich. Ukradziono m.in. sprzęt fotograficzny. 23.2. Poznań obchodził czterdziestą czwartą rocznicę wyzwolenia spod okupacji hitlerowskiej. W uroczystościach uczestniczyli min. członkini Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabriela Rembisz, sekretarze Komitetu Wojewódzkiego Andrzej Rakowski ii Jerzy Silski, wojewoda poznański Bronisław Stęplowski, prezydent Poznania Andrzej Wituski. Obecna była delegacja Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, z konsulem generalnym, ministrem pełnomocnym Iwanem Bojko. Uroczystości na Cytadeli rozpoczęły się odegraniem przez Orkiestrę Reprezentacyjną Wojsk Lotniczych hymnów Polski i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Pod Pomnikiem Bohaterów kwiaty i wieńce złożyli przedstawiciele władz Poznania i województwa, organizacji kombatanckich, społecznych i młodzieżowych, zakładów pracy i społeczeństwa.

W Sali Odrodzenia poznańskiego Ratusza przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej Stanisław Antczak i prezydent Poznania Andrzej Wituski wręczyli Nagrody Miasta Poznania w dziedzinie kultury za rok 1988. Nagrody zespołowe otrzymały: Poznański Chór Katedralny, Poznańskie Towarzystwo Fotograficzne, redakcja tygodnika "Wprost", zespół realizatorów opery Krzysztofa Pendereckiego Czarna maska w Teatrze Wielkim w składzie: Mieczysław Dondaiewski, Ryszard Peryt, Ewa Starowieyska i Jolanta Dota-Komorowska. Natomiast nagrodami indywidualnymi zostali uhonorowani: Izabella Cywińska (reżyser, dyrektor Teatru N owego), Ludwik Gomolec (historyk, działacz Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania), Adam Kochanowski (publicysta), Joanna Kozłowska (solistka Teatru Wielkiego), Barbara Mądra (solistka

Teatru Wielkiego), Jerzy Męczyński (honorowy prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego), Urszula Plewka-Schmidt (artysta plastyk), Józef Ratajczak (poeta, prozaik, dramaturg i krytyk), prof. dr hab. Jan Wacławski (architekt, wykładowca poznańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych), Jan Witkowski (filatelista, organizator tego ruchu kolekcjonerskiego od lat dwudziestych) . Po południu w Teatrze Polskim odbył się okolicznościowy koncert. Podczas krótkiego wystąpienia przewodniczący Miejskiej Rady N arodowej Stanisław Antczak przypomniał wydarzenia sprzed czterdziestu czterech lat, nawiązując także do dnia dzisiejszego miasta. W części artystycznej Polski Teatr Tańca - Balet Poznański, pod dyrekcją Ewy Wycichowskiej, zaprezentował Koncert polski do muzyki kompozytorów polskich. Rozpoczął się XVI Festiwal Młodego Teatru" Start 89".

W sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2 przy ul.

Solnej odbyło się spotkanie oficerów, chorążych, podoficerów, żołnierzy służby zasadniczej i cywilnych pracowników wojska z Dowództwem Wojsk Lotniczych, poświęcone siedemdziesiątej pierwszej rocznicy powstania Armii Czerwonej . Uczestniczyli w nim także przedstawiciele Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu. Okolicznościowy referat wygłosił zastępca dowódcy Wojsk Lotniczych płk mgr inż. Jan Grzędziński. Goście wysłuchali koncertu w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lotniczych, artystów scen poznańskich oraz Zespołu Pieśni i Tańca "Tursko" z Turska.

Pierwszych pacjentów przyjęła nowa przychodnia Zdrowia na Osiedlu Bolesława Chrobrego. Kierownictwo powierzono dr Alicji S taszkiewicz.

W Sali Herbowej Urzędu Wojewódzkiego dyrektor Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego Jan Stryj ski wręczył akty nominacyjne dziesięciu młodym twórcom, wyróżnionym Wojewódzkimi Stypendiami Artystycznymi Młodych. Gratulacje młodym art y

storn składał wiceprezydent Poznania Mirosław Kopiński. W Sali Kominkowej Pałacu Kultury odbyło się zebranie sympatyków Towarzystwa Miłośników Lwowa. Zawiązano oddział poznański. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Zarządu Głównego Zdzisław Ujrzyński. / Odbyło się zebranie inicjatorów Poznańskiej Fundacji Oświaty i Kultury. Powołano komitet organizacyjny. 24.2. Akademicki Chór Kameralny "Collegium Posnaniense" , pod kierownictwem Barbary Nowak, udał się w podróż artystyczną do Czechosłowacji. 25.2. Partię Gildy w operze Giuseppe Verdiego Rigoletto śpiewała gościnnie solistka Teatru Wielkiego w Warszawie Izabella Nawe-Spychalska, a partię tytułową solista Teatru Wielkiego z Łodzi T orresa Fitas. Przedstawieniem dyrygował Mieczysław Dondajewski.

W sali kina "Kosmos" przy ul.

Dożynkowej pierwsze przedstawienie nowego kabaretu "Na wierzchu" . W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się 243. Koncert Poznański, z udziałem orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej, pod gościnną dyrekcją Sergio Acevedo (Kolumbia), i Bartosza Bryły (skrzypce) oraz Anny J eremus (sopran), Tomasza Zagórskiego (tenor) i Krzysztofa Klorka (bas) .

Zebranie poznańskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej.

1.2. Inauguracja XI Poznańskiego Tygodnia Filmowego w kinie "Pałacowym" . Zakończenie XVI Festiwalu Młodego Teatru "Start 89". Nagrody głównej nie przyznano. Nagrodę w wysokości 200 tys. zł otrzymał Teatr "Biuro Podróży" z Poznania. Nagroda w wysokości 10'0 tys. zł przypadła krakowskiemu Teatrowi "Puls" . Wyróżnienia honorowe przyznano Teatrowi im. Alberta Tion ze Żni,na oraz Teatrowi Piątej Sciany ze Swidnicy.

W wieku sześćdziesięciu siedmiu lat zmarł artysta-malarz Józef Flieger, od czterdziestu lat związany z Państwową Wyższą Szkołą Sztuk Plastycznych, były dziekan Wydziału Malarstwa, Grafiki i Rzeźby, laureat Wojewódzkiej Nagrody Kul

turalnej za rok 1960. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W wieku osiemdziesięciu sześciu lat zmarła mgr Zofia Pawłowska, kierownik Biura Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania w latach 1967 - 1978.

27.2. Początek przebudowy ronda Grunwaldzka Przybyszewskiego Reymonta.

W siedzibie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Współdziałania, z udziałem kierownictw stowarzyszeń katolików świeckich PAX, Unii Chrześcijańsko-społecznej i Polskiego ZwHązku Katolicko-Społecznego, a także przedstawicieli wojewódzkich władz państwowych, administracyjnych oraz Patriotycznego Ruchu Odrodzenia N arodowego. Posiedzeniu przewodniczył I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik.

Uruchomienie ekspozytury I Oddziału Miejskiego Banku Powszechnej Kasy Oszczędności na Osiedlu Tysiąclecia 71.

Sesja budżetowa Dzielnicowej Rady Narodowej Nowe Miasto.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert, w czasie którego wykonano Toccatą na orkiestrę perkusyjną skomponowaną przez Lidię Zielińską. Z podróży artystycznej do Czechosłowacji powrócił Akademicki Chór Kameralny "Collegium Posnaniense", pod kierownictwem Barbary Nowak. Zespół zdobył Srebrny

Medal w kategorii chórów kameralnych na "Praskich Dniach Śpiewu Chóralnego".

W wieku sześćdziesięciu szeSClU lat zmarł inż. Bonifacy Jankojć, długoletni pracownik Poznańskiego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych "Hydrobudowa", kierownik budowy w latach 1952 - 1954, główny inżynier odcinka budowlano-montażowego w latach 1961 - 1970, laureat Zespołowej Nagrody Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego za rok 1974 w dziedzinie Budownictwa i Architektury. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W wieku siedemdziesięciu trzech lat zmarł Feliks Stawicki, organizator i dyrektor Oddziału Wydawnictw Akcydensowych w latach 1949 - 1982. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

:.2. W sto siedemdziesiątą rocznicę urodzin Ryszarda Berwińskiego w ofi

Wydarzenia w Poznaniu (28.2 - 3.3.)

cynie poznańskiej Krajowej Agencji Wydawniczej ukazała się książka Józefa Ratajczaka Don Juan Poznański Ryszard Berwiński.

W Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im. Marcina Kasprzaka otwarto wystawę Oświata i szkolnictwo w Wielkopolsce 1919 - 1989. N a inaugurację odezwała się sygnaturka odlana w 1'851 r., której dźwięk przez sto lat wzywał uczniów na lekcje w Szkole Podstawowej w Jastrowie koło Szamotuł. Sesja budżetowa Wojewódzkiej Rady Narodowej. Obradami kierował Tadeusz Czwojdrak. U chwalony został budżet w wysokości 159 574000 <MO zł.

Szkole Podstawowej Nr 48 przywrócono imię gen. Oswalda Franka, odebrane jej w 1949 r. Podczas uroczystego apelu szkolnego, prezes Klubu Oficerów Rezerwy Budownictwa płk Karol Zielony przypomniał sylwetkę generała O. Franka i jego żony Haliny, która po śmierci męża - jako przewodnicząca Koła Rodziny Wojskowej przy ówczesnym Dowództwie Okręgu Korpusu VII w Poznaniu - pomagała szkole finansowo. Na grobie Haliny i Oswalda Franków na poznańskiej Cytadeli złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze. 1.3. Sesja Dzielnicowej Rady N arodowej Wilda" w sali Klubu Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego przy ul. Roboczej, poświęcona uchwaleniu Planu społeczno-gospodarczego i budżetu dzielnicy na rok 1989 oraz Dzielnicowego Funduszu Rozwoju Kultury, a także zapoznaniu się z perspektywami rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Obecny na sesji prezydent Poznania Andrzej Wituski mówił o konieczności rozpoczęcia na Wildzie tych inwe- tycji, które mają znaczenie dla mieszkańców całego miasta, m.in. budowy drugiej "nitki" pod wiaduktem w ul. Hetmańskiei oraz bezkolizyjnego skrzyżowania ul. Opolskiej i Czechosłowackiej. Plenarne posiedzenie Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa De

mokratycznego. Wybrano piętaastoosobowe Prezydium. Wiceprzewodniczącymi zostali: Jerzy Bartnik (przewodniczący Rady Izby Rzemieślniczej), Alojzy Bryi (prezes firmy "Dempol") . Andrzej Otfrębski (docent Kliniki Otolaryngologii), Rafał Szymański (przewodniczący Komitetu Miejskiego), a sekretarzem - Urszula Kasprzak. Roczne Walne Zeoranie Sprawozdawcze Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania w sali Pałacu Działyńskich. W Zakładzie Remontowym Sprzętu Przeładunkowego Przedsiębiorstwa Spedycji Krajowej przystąpiono do przebudowy jednej ze starych hal. Przy zrywaniu posadzki betonowej robotnicy natrafili na "magazyn" amunicji. Dyżurujacy patrol Rozminowania Miasta Sląskiego Okręgu Wojskowego wydobył 40 pocisków artyleryjskich i 1» zapalników - pozostałości ostatniej wojny światowej. 2.3. Sesja Miejskiej Rady Narodowej poświęcona uchwaleniu Planu społeczno-gospodarczego i budżetu miasta na rok 1989. W głosowaniu radni przyjęli Plan i budżet miasta, wynoszący 37 mld 598 min zł. Przyjęto także kilka uchwał szczegółowych, odsyłając jednak do ponownego opracowania projekty uchwał o podziale miasta na strefy oraz o wysokości stawek czynszowych za najem lokali użytko-' wych. Obrady Kolegium Wojewody, poświęcone problemom ochrony środowiska. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się recital skrzypcowy Dymitra Sitkovetskyego. Vto'-emu towarzyszyła pianistka Bella Davidovich.

3.3. Wojewódzka Konferencja Sprawozdawcza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, z udziałem 351 delegatów. W obradach, którym przewodniczył I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik, uczestniczyli m.in. członkowie Biura Politycznego Komitetu Centralnego Kazimierz Barcikowski i Gabriela Rembisz oraz I prezes Sadu Najwyższego Adam Łopatka. Referat wvgło °ił Edward Łukasik. Konfei-e"oi<5 7 aH ualizowała Program wojewódzkiej organizacji nartvinej. Estrada Poznań = ka przedstawiła w hali widowiskowo-sportowej

"Arena" widowisko Cztery pory roku w modzie - Moda Show 89. Uczestniczyły w nim firmy: "Moda Polska", "Telimena", "Justyna Fashion Studio" i "Pol but" . Aby być w zgodzie z kalendarzem, imprezę rozpoczęła prezentacja futer,. podczas której śpiewał zespół "Zuki". Wiosna należała do Beaty Kozidrak.

W ostatniej części wystąpiła Agnieszka Fatyga. Do atrakcji wieczoru należały występy formacji tańców latynoamerykańskich "Akant". W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Wojciecha Michniewskiego, z udziałem chóru mieszanego Państwowej Filharmonii z Łodzi. Solistami byli: Bella Davidovich (fortepian), Barbara Kubiak (sopran), Krzysztof Szmyt (tenor), Ryszard Cieśla (bas).

W Osiedlowym Klubie "Słońce" otwarto ekspozycję prac studentów IV roku Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych. W Osiedlowym Domu Przyjaźni "Trojka" (Osiedle Manifestu Lipcowego) odbyło się pierwsze zebranie członków poznańskiego oddziału Związku Sybiraków. Ostatni dzień pobytu delegacji związkowców z Plowdiw. Bułgarzy gościli w Poznaniu na zaproszenie Wojewódzkiego Porozumienia Związków Zawodowych.

4.3. W "Galerii ON" przy ul. Fredry i Galerii przy ul. Wielkiej 19 otwarto ekspozycje prac studentów IV roku Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych. W II Liceum Ogólnokształcącym rozpoczęły się wojewódzkie eliminacje XX Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Rosyjskiego. W Sali Kominkowej Pałacu Kultury odbyły się eliminacje miejskie do XXVIU Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Radzieckiej. 5.3. W cyklu "Poznańskie Poranki Muzyczne" w Klubie Wojsk Lotniczych koncertowała orkiestra "Tarabańczuk-Band" Zakładowego Domu Kultury Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" pod dyrekcją Leona B. Landowskiego. W salonie "Empiku" przy ul.

'Rataj czaka otwarto ekspozycję prac studentów IV roku Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych.

Zakończyły się eliminacje woiewódzkie XX Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Rosyjskiego. Decyzją jury I miejsce zajął Sergiusz Fiorodowo Trzynaście osób uczestniczyło w wojewódzkim finale Olimpiady Filozoficznej. I miejsce zajął Bartosz Korzeniewski, uczeń VII Liceum Ogólnokształcącego.

6.3. Reprezentujące różne środowiska kobiety z województwa poznańskiego przybyły do Sali Białej Urzędu Miejskiego, zaproszone z okazji Dnia Kobiet przez przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeusza Czwojdraka.

W Klubie "Od N owa" otwarto ekspozycję prac studentów IV roku Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych.

W wieku trzydziestu osmlU lat zmarł dr Jerzy J. Kalinowski, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, działacz sportu poznań· skiego, prezes zarządu Okręgowego Związku Tenisowego od 1988 r.

7.3. Rozpoczęto montaż stalowej konstrukcji pawilonu akwariów w Palmiarni, w Parku im. Marcina Kasprzaka. W Biurze Wystaw Artystycznych otwarto wystawę Barbary Wachowicz pt. W ojczyźnie serce me zostało (scenariusz i fotosy). Wystawa prezentowała m.in. utrwalone na fotografiach pejzaże Kielecczyzny Litwy. Podl Aia Ukrainy, Włoch, Szkocji, Szwajcarii. Jednocześnie otwarto wystawę malarstwa i rysunku Dobrochny Jurczak-Switki. Rozpoczęła się dwudniowa konferencja naukowa nt. "Władza i od

Wydarzenia w Poznaniu (7-11.3.)

powiedzialność w przedsiębiorstwie" . Sesja Dzielnicowej Rady N arodowej J eżyce. Radni uchwalili proponowany budżet na rok 1989 i roczny Plan społeczno-gospodarczy dzielnicy. Zatwierdzili także Dzielnicowy Fundusz Rozwoju Kultury. W auli Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych otwarto ekspozycję prac studentów IV roku. Do ewidencji oddziałów stowarzyszeń zarejestrowanych w województwie poznańskim wpisano oddział poznański Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. Prezesem został Edward Kozłowski.

8.3. Rozpoczęło się polsko- brazylijskie kolokwium urbanistyczne. W obradach uczestniczyła przedstawicielka brazylijskiego Instytutu U rbanistyki Ekologicznej mgr inż. urb. N alli Aparicida de Amaral.

Kilka minut przed godz. 15 na pi. Adama Mickiewicza zebrało się ok. dwustu osób, by na wezwanie Konfederacji Polski Niepodległej, "Solidarności Walczącej" oraz Polskiej Partii Socjalistycznej wiecować z okazji rocznicy wydarzeń marcowych 1968. 9.3. Rozpoczęły się wybory do "parlamentu studentów" Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

W "Galerii ON" i Galerii przy ul. Wielkiej 19 otwarto ostatnie z dwudziestu jeden ekspozycji prac studentów IV roku Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych.

W wieku osiemdziesięciu lat zmarła mgr Ewa Frankiewicz, kierowniczka Apteki Nr 115 przy ul.

Mickiewicza od 15 lutego 1945 r.

do 1951 r. oraz Apteki Nr 30 przy ul. Kórnickiej w latach 1961 -1972. 10.3. Inauguracja cyklu seminariów dla aktywu ideologicznego województwa, poświęconych teorii i praktyce Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Obrady Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Poznania. Uczestniczył w nich wojewoda poznański Bronisław Stęplowski. Omówiono sprawy lokalizacyjne przyszłych inwestycji uczelnianych. O godz. 18 zakończyły się wybory do "parlamentu studentów" Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Pierwszy w Wielkopolsce przetarg na samochody osobowe w "Polmozbycie" przy ul. Wojciechowskiego, obejmujący 21 "polonezów" oraz 3 "fiaty 126 Bis", trwał zaledwie godzinę. Wadium wpłaciło 150 osób. "Polonezy", wystawione z cenami wywoławczymi ok. 7,5 min zł, sprzedane zostały za kwotę od 10,5 do 11,5 min zł.

W wieku sto dwóch lat zmarł Wacław Nowak, senior harcerstwa wielkopolskiego, były komendant Hufca VII Jeżyce.

11.3. W Teatrze Wielkim im. Stanisława Moniuszki premiera opery Aleksandra Borodina Kniaź Igor, w reżyserii Sławomira Żerdzickiego i scenografii Mariana Kołodzieja. Choreografia Teresy Kujawy. Kierownictwo muzyczne Jana Ku

Krystyna Kujawińska (Jarosławna)

laszewicza. W premierowej obsadzie śpiewali: Jerzy Fechner (Igor), Krystyna Kujawińska (Jarosławna), Wojciech Maciejowski (Włodzimierz), Janusz Temnicki (Halicki), Jerzy Kulczycki (Kończak), Ewa Werka (Kończakówna), Andrzej Ogórkiewicz (Skuła), Jerzy Walczak (Jeroszkin), Danuta Trudnowska (Dziewczyna połowiecka), Danuta Kaźmierska (Niania).

Jubileusz siedemdziesięciolecia ruchu zawodowego pracowników rolnictwa połączony został z wręceniem Radzie Międy wojewódzkiej Federacji sztandaru. W wieku siedemdziesięciu pięciu lat zmarł Edward Górczewski, * inicjator reaktywowania w dniu 7 października 1945 r. Polskiego Związku Pływackiego i jego sekretarz honorowy w latach 1945 - 1949, prezes zarządu okręgu w latach 1961 - 1968, sędzia klasy międzyna

(11 - 12.3.)

) 89

rodowej w skokach do wody. Udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

12.3. Zakończyły się eliminacje wojewódzkie XXVIII Konkursu Piosenki Radzieckiej. Pierwsze miejsce "wyśpiewała" sobie Alina Forys.iak z Obornik. W eliminacjach wojewódzkich XVI Konkursu Języka Rosyjskiego zwyciężyła Jolanta Odważna (Szewce). W cyklu "Stereo i w kolorze", w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza koncertowała pianistka Tatiana Szebanowa.

W czasie obrad delegatów Wielkopolskiego Związku Chórów i Orkiestr dokonano wyboru nowych władz. Prezesem zarządu został Zenon Schubert.

Zenon Schubert W Domu Kultury "Harcówka" zakończył się III Wojewódzki Konkurs Recytatorski Młodzieży Szkół

Podstawowych. Jury przewodniczyła Ewa Piotrowska. I miejsce przyznano Agnieszce Borek z Barda. 13.3. Sesja Dzielnicowej Rady N arodowej Grunwald, poświęcona budżetowi dzielnicy na rok 1989.

Podczas obrad Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego na prezesa zarządu wybrany został Mieczysław Dondajewski. W Galerii Piastowskiej Klubu "Empik" na Ratajach otwarto ekspozycję rysunku i malarstwa Ryszarda Kai. W Domu Kultury Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" odbyło się otwarcie wystawy fotograficznej Robotnicy 88 - pokłosia ogólnopolskiego konkursu, zorganizowanego przez Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Starachowicach. Inauguracja działalności Klubu "Jaskółka" w "Domu Polonii". Grupa młodzieży polonijnej z Wilna, studiująca w Poznaniu, zawiązała ten Klub, działający pod kierownictwem Krystyny Ciechanowicz, Aliny Gołubowicz i Bożeny Kowalewskiej studentek Akademii Medycznej oraz Edyty Kołosowskiej - studentki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

W Salome Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego rozpoczęło się I Międzynarodowe Biennale Fotografii Naturystycznej . Przy ul. Szkolnej nastąpiło oficjalne otwarcie salonu samochodowego spółki "Omnipex". W oknie wystawowym pojawił się czerwony "peugeot" .

W wieku pięćdziesięciu pięciu lat zmarł działacz Stronnictwa Demokratycznego Janusz Baranowski, prezes zarządu Spółdzielni Rzemieślniczej Blacharsko - Instalacyjnej od 1981 r. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 14.3. Otwarcia pięćdziesiątych pierwszych Targów Krajowych "Wiosna 89" dokonał wiceminister prze-mysłu Stanisław Kłos. W uroczystości uczestniczyli przewodniczący sejmowej Komisji Rynku Wewnętrznego i Usług Alojzy Bryi oraz przedstawiciele władz politycznych i administracyjnych Poznańskiego, z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwardem Łukasikiem i wojewodą poznańskim Bronisławem Stępiowskim. 15.3. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się recital piosenkarski Czesława Niemena. Podczas sesji Dzielnicowej Rady N arodowej Stare Miasto radni dyskutowali nad nowym Planem społeczno-gospodarczym i budżetem dzielnicy na rok 1989. VII Wojewódzki Zjazd Delegatów Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów dokonał wyboru nowych władz. Na ich czele stanął Bolesław Tecław. Manifestacja ekologiczna w świetle zapisków reportera "Głosu Wielkopoiskiego" (nr 64): "Punktualnie o godz. 15 na deptaku przy ul. Półwiejskiej [...Ii dokonano symbolicznego ścięcia ostatniego drzewa w Polsce. Towarzyszyły temu liczne hasła i transparenty [...] Nad manifestantami, wznoszącymi hasła: »Niech żyje beton« czy »Atom w każdym domu«, widać było transparey z napisami: »Wiwat Przemysł III Ciężki«, podpisane »Przyrodobójcy«, »Klempicz stolicą Polski«, »Klempioz 8 cudem świata« [...] Wielu przechodniów poruszały wykrzykiwane kwestie, ponieważ nikomu los ojczystej przyrody nie jest i nie może byc obcy. Kulminacją happeningu miała być procesja pogrzebu trumny symbolizującej polską przyrodę. Manifestan - ci zamierzali udać się w stronę centrum Poznania. I tutaj spotkali opór Milicji Obywatelskiej [.. .J> T łum został zatrzymany na ul.

Strzeleckiej. Manifestujący blokowali ruch kilkadziesiąt minut. Wciąż ponawiane prośby przedstawicieli MO o spokojne rozejście się nie przynosiły skutku. Uczestnicy procesji, przede wszystkim młodzież szkół zawodowych i średnich, zaczęli zmieniać charakter happeningu. Coraz wyraźniej przybierał on formę politycznej Imprezy [...]. Po drodze można było przeczytać rozrzucane ulotki, sygnowane przez »Szkolne Koła Oporu Społecznego«.

Wynikało z nich, że podstawowym zajęciem młodzieży ma być nie troska o przyrodę, ale walka z komuną poprzez likwidowanie niektórych przedmiotów szkolnych, jak przysposobienie obronne oraz likwidacja »czerwonych« organizacji ZSMP i TPPR. Tłum na ul. Gwardii Ludowej skandował: »Precz z komuną«, »MO - gestapo«. Spalono trumnę mającą symbolizować przyrodę. Po kolejnych wezwaniach MO, o godz. 17.45, manifestanci zaczęli się rozchodzić. Milicja nie została zmuszana do użycia środków przymusu" . 16.3. W auli Akademii Muzycznej odbył się recital organowy Anny Buczek. Kolegium Wojewody obradowało nad problemami szkolnictwa podstawowego.

W kościele Jezuitów przy ul.

Szewskiej odbyło się spotkanie z Henrykiem Wujeem, sekretarzem Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie, zorganizowane przez "'Związek Akademicki "Młoda Polska" . Spośród 2500 studentów, którzy ubiegali się o miano zwycięzcy w IV Konkursie Ekologicznym Młodzieży Studenckiej, najlepszym

okazał się Leszek Kułak z Akademii Rolniczej. Manifestacja ekologiczna przeciwników budowy elektrowni atomowej w Klempiczu, zorganizowana przez Okręg Wielkopolski Polskiego Klubu Ekologicznego. Ok. 6 tys. osób przemaszerowało ulicami Półwiejską i Wrocławską do Starego Rynku. Zakończenie nastąpiło u stóp Ratusza. Przemawiał prezes Okręgu Roman Gołdyn.

W wieku siedemdziesięciu siedmiu lat zmarł Aleksander Kubiak, prof. dr hab. Akademii Rolniczej, kierownik Zakładu Chemii Drewna przy Katedrze Chemicznej Technologii Drewna, kierownik Katedry Chemii Stosowanej przy Wydziale Technologii Rolno-Spożywczej, kierownik Zakładu Chemii w Instytucie Fizyki i Chemii, dwukrotnie prodziekan. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 17.3. S potkanie z czytelnikami "Głosu Wielkopolskiego" z cyklu "Porozmawiajmy o Poznaniu" w sali "Empiku" . Tematem spotkania było pytanie: "Jaki będzie Poznań na przełomie XX i XXI wieku?" Wprowadzenia do dyskusji dokonał urbanista Tadeusz Gałecki. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej, pod gościnną dyrekcją Karola Teutscha. Solistką była Ewa Bukojemska (fortepian).

W gmachu VIII Liceum Ogólnokształcącego odbyło się Forum Samorządów Szkolnych Liceów

Ogólnokształcących województwa poznańskiego. XIII "Salon Poetycki" w Domu Kultury "Bajka" na Osiedlu Kraju Rad. Prezentowano twórczość Ireny J agielskiej. Niecodzienne zdarzenie. U zbiegu ulic Dąbrowskiego i Żeromskiego od jadącego samochodu urwało się koło, które uderzyło w przód jadącego z przeciwnej strony "malucha", odbiło się od jego maski, wtoczyło na chodnik i uderzyło w przechodnia, który doznał min. złamania podstawy czaszki. W Muzeum Narodowym odbyła się uroczystość zakończenia konkursu na współczesne obrazy i rzeźby upamiętniające problematykę Powstania Wielkopolskiego 1918/ /191'9. La urea tom tego konkursu przewodniczący jury Henryk Kondziela wręczył nagrody. Otrzymali je rzeźbiarze: Mariola Kalicka- Królczyk, Alojzy Piątkowski, Anna Rodzińska, Jerzy Sobociński oraz malarze Bronisław Szlabs i Andrzej Tryzno. W Pałacu Kultury otwarto dwie wystawy fotogramów Adama Buj(}ka: Portrety Jana Pawła Iloraz Swiat teatru Karola Wojtyły. (Ekspozycja z Teatru Starego w Krakowie) . Serdecznie przyjęła publiczność premierowe przedstawienie Tartuffa Moliera w Teatrze Nowym, przygotowane ma jubileusz dwudziestopięciolecia pracy artystycznej Izabelli Cywińskiej. Jubilatka udekorowana została Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Depesze gratulacyjne nadesłali m.in. sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Marian Stępień, minister kultury i sztuki Aleksander Krawczuk oraz wojewoda poznański Bronisław Stęplowski. W premierowej obsadzie grali: Sława Kwaśniewska (Pani Pernelle), J erzy Stasiuk (Orgon), Danuta Stenka (Elmira), Paweł Binkowski (Damis), Maria Rybarczyk (Marianna), Waldemar Szczepaniak (Walery), Krzysztof Bauman (Kleant), Michał Grudziński (Tartuffe), Dorota Lulka (Doryna), Wojciech Standełło (Woźny), Rajmund Jakubowicz (Oficer). Reżyseria i insceniacja Izabeli Cywińskiej, scenografia i opracowanie muzyczne Pawła Dobrzyc - kie g o.

Od lewej: Michał Grudziński (Tartuffe) i Danuta Stenka (Elmira) W podróż artystyczną do Holandii udała się "Mała Wielkopolska", czyli Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego w Pałacu Kultury.

18. 3. Nie zarejestrowane organizacje: "Wolność i Pokój", Szkolne Koła Oporu Społecznego i "federacja zielonych" wezwały do udziału w demonstracji przeciwko budowie elektrowni atomowej w Klempiczu. "Zebrało się ok. 300 osób, jak zawsze w większości bardzo młodych - pisał reporter »Głosu Wielkopolskiego« (20 III) . - Obok transparentów i haseł o treści ekologicznej pojawiły się hasła o treści politycznej. U siłowano zorganizować pochód ul. Półwiejską [...] Wobec zdecydowanej postawy sił porządkowych cofnęli się, usiłując obejść blokadę. Tym razem przeliczyli się, gdyż zostali zatrzymani już na ul. Krakowskiej. Część manifestantów rozeszła się, natomiast ok. 150 osób [...] rozsiadło się na jezdni [.. .j> Temperatura w marcu jest jednak znacznie niższa niż latem [...] chłód ciągnący od ziemi ostudził rozpalone głowy i górę wziął rozsądek - po kilkudziesięciu minutach manifestanci spokojnie rozeszli się do domów". " Otwarte dni" na Politechnice Poznańskiej.

Wychowanków Domu Dziecka na Wildzie po raz kolejny odwiedził Sven Gutterup ze swymi przyjaciółmi z Oslo. Norwegowie przywieźli zaproszenia na czternastodniowy pobyt w Oslo dla czterdziestu pięciu mieszkańców Domu. W Domu Drukarza rozpoczął się V Wojewódzki Przegląd Piosenki Dziecięcej i Tańca.

Wojewódzki Finał Olimpiady Wiedzy o Partii w sali konferencyjnej Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. U czestniczyło czterdziestu jeden uczniów szkół ponadpodstawowych. Decyzją jury w finale zwyciężyli Marzena Kochanek z Szamotuł oraz poznaniacy Rafał Różycki i Jacek Łowigus.

19.3. Zakończenie V Wojewódzkiego Przeglądu Piosenki Dziecięcej i Tańca w Domu Drukarza. W konkurencji wokalnej I miejsce zajął zespół ze Szkoły Podstawowej Nr 49. Eliminacje taneczne wygrał zespół " Krąg" z Wielkopolskiego Ośrodka Kultury.

,,»Złota niedziela« zawiodła poznaniaków . .. - napisała Grażyna Szulak w »Głosie Wielkopolskim« (20 III) - i nie mogło być inaczej, skoro magazyny handlowe są puste, a półki sklepowe szare i nieciekawe" . 20.3. Na pi. Adama Mickiewicza odbył się wiec, zorganizowany przez Niezależny Związek Studentów.

U czestniczyło w nim ok. 1000 osób.

Domagano się pełnej autonomii uczelni, a także zmiany programu nauczania (zwłaszcza szkolenia wojskowego) oraz zniesienia praktyk robotniczych. Pod koniec wiecu jakiś mężczyzna z brodą nawoływał do przemarszu na pi. Wolności, aby tam dalej protestować. Siły porządkowe zablokowały jednak dojście do śródmieścia. Pochód liczący kilkaset osób zatrzymany został na ul. Fredry. Stało się to powodem zakłóceń w ruchu ulicznym. Stanęły tramwaje i samochody.

N ajbardziej aktywni demonstranci schronili się w gmachu Collegium Maius. Odblokowano wówczas ruch

13 Kronika m. Poznania 2fX)

kołowy, a większość sił porządkowych opuściła ul. Fredry. Wówczas manifestanci próbowali ponownie uformować pochód, gdy jednak to im się nie udało wrócili do Collegium Maius, które mieli zamiar okupować. Ok. godz. 20, po pertraktacjach z przedstawicielami władz uczelni, uczestnicy wiecu opuścili budynek. Plenarne posiedzenie Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, poświęcone sprawom ideologicznym.

Jubileusz osiemdziesiątej piątej rocznicy urodzin prof. dra hab. Stefana Alexandrowicza. Jubilat otrzymał list gratulacyjny od przewodniczącego Rady Państwa Wojciecha Jaruzelskiego. Nadzwyczajne posiedzenie W ojewódzkiej Rady Przyjaciół Harcerstwa przed IX Zjazdem Związku Harcerstwa Polskiego.

W Galerii Sztuki Współczesnej "Desa" przy Starym Rynku 48 otwarto wystawę malarstwa Tadeusza Sobkowiaka i Jacka Strzódki, natomiast w galerii przy ul. Ratajczaka 35 wystawę dzieł Mariusza Kruka, Danuty Krupskiej, Zbigniewa Taszyckiego i Moniki Tomaszewskiej . 21.3. Protest płacowy w sądach poznańskich. Po blisko pięciu godzinach rozmów osiągnięto kompromis. Pracownicy sądowi przystali na to, że taka forma protestu w wymiarze sprawiedliwości jest co najmniej niewłaściwa, kierownictwo zaś 00twierdziło, że wespół z Radą Pracowniczą będzie dążyć do znalezie

Wydarzenia w Poznaniu (21 - 23.3.)

, nia rozwiązania satysfakcjonującego wszystkich pracowników. W hali tłoczni gazu przy ul.

Gdyńskiej saperzy z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu rozpoczęli kruszenie ładunkami dynamitu ośmiu fundamentów po sprężarce gazu.

W wieku sześćdziesięciu lat zmarł Henryk Hybiak, działacz rzemiosła poznańskiego, dyrektor Izby Rzemieślniczej, związany z rzemiosłem i jego organizacjami od czterdziestu lat - pracował w Izbie Rzemieślniczej od 1954 r., m.in.

jako naczelnik Wydziału Organizacyjno-Gospodarczego, w latach 1974 - 1979 zastępca prezesa Zarządu, a w latach 1979 -1981 prezes Zarządu Izby, prezes zarządu Spółdzielczego Banku Rzemiosła od 1968 r., od 1953 r. wiceprzewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego, radny Wojewódzkiej Rady Narodowej (1980 -1984).

22.3. W małej auli Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa historykowi niemieckiemu prof. drowi Klausowi Zernackowi. Przybyli przedstawiciele władz uczelni, z prorektorem prof. drem hab. Tadeuszem Nowakiem. Obecny był wiceprezes Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Władysław Markiewicz. Prezydium Wojewódzkiej Rady N arodowej opublikowało postulaty do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w sprawie budowy elektrowni jądrowej w Klempiczu. "Uznając, że proponowana inwestycja ma charakter i znaczenie

ogólnokrajowe - czytamy w tekście - Prezydium postanawia: 1. Wystąpić do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z postulatem ponownego rozpatrzenia spraw rozwoju energetyki, w tym tak«e energetyki jądrowej w Polsce. 2. Prezydium Wojewódzkiej Rady N arodowej, na podstawie dotychczasowej dyskusji wokół elektrowni jądrowej »Warta«, stoi na stanowisku, że podjętym przygotowaniom do budowy elektrowni towarzyszyła nie dostateczna informacja społeczeństwa o bilansie energetycznym kraju, motywach uzasadniających jej obecną lokalizację i decydujących o wyborze technologii [...] Sprawie tej poświęcone będzie planowane na miesiąc kwiecień br. wspólne posiedzenie prezydiów Wojewódzkiej Rady Narodowej, Wojewódzkiego Zespołu Poselskiego i Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego. 3. Uznać za konieczne autorytatywne udzielenie publicznej odpowiedzi na wiele pytań i wątpliwości, a w szczególności dotyczących bezpieczeństwa pracy elektrowni i jej skutków ekologicznych, przechowywania radioaktywnych substancji poprodukcyjnych, sposobów zabezpieczenia reaktora po okresie eksploatacji, kosztów budowy elektrowni oraz innych, które pojawią się w przyszłości. 4. Pozostawić sobie prawo do ponownego zaprezentowania swojego stanowiska w czasie przygotowywania ostatecznej decyzji w sprawie rozpoczęcia budowy elektrowni jądrowej »Warta«". .3. Przy Forcie VII odbył się przetarg wojskowych samochodów specjalistycznych przeznaczonych dla rolnictwa i gospodarki leśnej. Osiemnaście ruchomych warsztatów samochodowych oferowała służba samochodowa Wojsk Lotniczych. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo- Wyborcze Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego. Sekretarz generalny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Andrzej Ziemski i dyrektor Poznańskiego Wydawnictwa Prasowego Jacek Swigoń wręczyli "Srebrne Ratusze 89": Danucie Pawlickiej z "Expressu Poznańskiego", Zbigniewowi Kubiakowi z poznańskiej rozgłośni Polskiego Radia, Wojciechowi Staszewskiemu z "Przemian

Ziemi Gnieźnieńskiej" i Tomaszowi Talarczykowi z "Głosu Wielkopolskiego" . W Muzeum Archeologicznym otwarto wystawę dziewięćdziesięciu barwnych zdjęć pt. Cywilizacje anatolijskie w fotografii. 24.3. Na cmentarzu komunalnym na Junikowie odbył się pogrzeb zmarłego w dniu 21 marca działacza ruchu robotniczego Franciszka Niedzieli. U dekorowany był Krzyżami Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Żył sześćdziesiąt dziewięć lat. 26.3. W podróż artystyczną do Republiki Federalnej Niemiec i Belgii wyjechał Chór Katedralny, pod dyrekcją ks. Zdzisława Bernata. 27.3. Około godz. 17 ul. Głogowską podążała w stronę Górczyna taksówka. Na wysokości restauracji "Magnolia" pod samochodem załamała się jezdnia ii wóz zaczął się staczać do wypełnionej wodą dziury. Kierowca i pasażer zdążyli wyskoczyć, zanim samochód zniknął pod wodą. Okazało się, że w tym miejscu pękła magistrala wodociągowa o dużym przekroju, a wypływająca woda podmyła jezdnię. Uszkodzenie rury spowodowało ogromny wyciek wody. Przy dużym ciśnieniu błoto rozlało się po całej jezdni. Zalane zostały piwnice "Magnolii".

Awaria spowodowała wstrzymanie ruchu tramwajów. Ich funkcje przejęły dwa autobusy. W podróż artystyczną do Włoch wyjechała Capella Musicae Antiquae Orientalis, pod dyrekcją Leona Zaborowskiego.

W wieku siedemdziesięciu czterech lat zmarł dr Wacław Skuratowicz, profesor" zwyczajny U ni

13«wersytetu im. Adama Mickiewicza, kierownik Katedry i Zakładu Zoologii Systematycznej, prodziekan Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, pierwszy dyrektor Instytutu Biologii. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W wieku czterdziestu czterech lat zmarł Zdzisław Świątkowski, założyciel wielobranżowej Spółdzielni Pracy "Miriada" oraz wielu innych, przewodniczący Rady N adzorczej "Miriady". 28.3. Fabrykę Obrabiarek Specjalnych "Wiepofama" odwiedził przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Alfred Miodowicz. Po południu w Pałacu Kultury spotkało się z nim przeszło sześciuset przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych. N a zaproszenie Szkoły Podstawowej Nr 34, z wizytą przybyła dwudziestosiedmioosobowa grupa uczniów z Charkowa. 29.3. Rozpoczął się VIII Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych. N a temat bezpieczeń - stwa jądrowego, głównie na bazie doświadczeń związanych z awarią w Czarnobylu i swego udziału w akcji ratowniczej, mówił radziecki uczony prof. Aleksie j Moj siej ew. W Biurze Wystaw Artystycznych "Arsenał" otwarta została wystawa prezentująca dziesięcioletni dorobek studia "Domus" , prowadzonego przez artystę-plastyka Andrzeja Kapelę.

Wydarzenia w Poznaniu (29-30.3.)mi, resortowymi oraz regionalnymi. Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski otrzymali Henryk Szofer oraz Arkadiusz Zeugner.

W wieku osiemdziesięciu lat zmarł Stanisław Wesołowski, prezes Spółdzielczego Klubu Sportowego "Posnania' w latach 1962-1969. A3 30.3 W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyła się inauguracja XXIX Poznańskiej Wiosny Muzycznej. Orkiestrą symfoniczną Filharmonii Poznańskiej dyrygował Wojciech Michniewski. Wykonano utwory Andrzeja Dziadka, Jana W. Hawela, Zygmunta Krauzego oraz Lidii Zielińskiej.

W Klubie im. Włodzimierza Pietrzaka przy ul. Kramarskiej otwarto wystawę malarstwa Piotra Pawluczuka osiadłego w Argentynie. Odbyła się konferencja naukowa na temat form aktywizowania gospodarki. W Pałacu Działyńskich walne zgromadzenie członków Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego. Po wyborze Kuratorium na lata 1989-1991, prezydent Poznania Andrzej Wituski wręczył grupie pracowników nauki Medale Eodła. Dorocznym zwyczajem, wręczono też nagrody Instytutu Zachodniego za o=iągnięcia w dziedzinie badań niemcoznawczych w 1988 r. I nagrodę za całokształt dorobku naukowego, a zwłaszcza za monografię pL Od Bismarcka do Hitlera. Polsko-niemieckie stosunki gospodarcze otrzymał prof. d*Czesław Łuczak. N a posiedzeniu obecny był członek Towarzystwa Niemiecko- Polskiego z Hanoweru Theo J agemann -J erzykiewicz.

J ubileu = z siedemdziesięciolecia Fabryki Obrabiarek Specjalnych ..Wipnofama". Wyróżniający się pracownicy uhonorowani zostali wysokimi odznaczeniami państwowy

W Salonie Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania otwarto wystawę pL Wolność - Niepodległość ze zbiorów red. Alojzego J. Markiewicza. Obradował XIV Zwyczajny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Niewidomych, reprezentujących okręg poznańsko-leszczyński. N a prezesa okręgu wybrano ponownie Mariana Roszaka.

W wieku sześćdziesięciu siedmiu lat zmarł mgr inż. arch. Seweryn W. Kasprzycki, były wykładowca w Technikum Budowlanym i Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych, autor wielu projektów budynków mieszkalnych na osiedlach, mieszkaniowych "Grunwald" i "Swierczewskiego", współautor proj ektu piedziby Liceum Odzieżowego i Instytutu Technologii Drewna. Generalny projektant w dziedzinie urbanistyki osiedla ,. prunwald" i współautor osiedla "Swierczewskiego" . Laureat Nagrody Zespoło

wej Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego w dziedzinie budownictwa za rok 1962, przyznanej grupie inżynierów i architektów za wprowadzenie po raz pierwszy w Poznaniu budownictwa metodami uprzemysłowionymi, szczególnie przy budowie osiedla mieszkaniowego "Grunwald"nocnych Vi małej auli koncertował Kwartet Sląski.

W Sali Białej Urzędu Miejskiego odbyła się uroczystość inaugurująca obchody Miesiąca Pamięci N arodowej. Przybyli przedstawiciele władz oraz Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Po wystąpieniu prezydenta Poznania Andrzeja Wituskiego, dyrektor Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie Andrzej Bery t przedstawił wyniki działalności tej placówki. W siedzibie Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację odbyło się spotkanie grupy byłych więźniów hitlerowskich obozów zagłady. Krzyże Oświęcimskie wręczono czternastu osobom. Delegacja prezydium Zarządu Wojewódzkiego złożyła kwiaty na mogiłach Franciszka Witaszka oraz byłych więźniów Zabikowa i Fortu VII na cmentarzu na Cytadeli. W podróż artystyczną do Francji wyruszył Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Stefana Stuligrosza.

W wieku siedemdziesięciu osmlU lat zmarł inż. Zdzisław F. Sipiński, dyrektor Przedsiębiorstwa Robót Kolejowych Nr 10 w latach 1951-1960. Udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 31.3. Drugi dzień XXIX Poznańskiej Wiosny Muzycznej. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza wystąpiła orkiestra symfoniczna Filharmonii Opolskiej, pod dyrekcją Marka Tracza. Odbyły się prawykonania utworów Sławomira Kaczorowskiego, Zbigniewa Kozuba, Grażyny Krzanowskiej, Bronisława K. Przybylskiego i Aleksandra Szeligowskiego. W partiach solowych wystąpiły śpiewaczki Henryka J anuszewska i Anna Malewicz- Madey oraz Agnieszka Kaćma (flet). W godzinach popołudniowych odbył się koncert kameralny, z udziałem Konstantego Andrzeja Kulki (skrzypce) oraz pianistów Szabolca Esztenei i Eugeniusza Knapika. W godzinach

W wieku czterdziestu osmlU lat zmarł doc. dr hab. Antoni Przezbórski, kierownik Katedry Fitopatologii Leśnej Akademii Rolniczej, działacz Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego .

Zebrał Kronikarz

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1990.04/06 R.58 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry