CZŁONKOWIE RADY MIEJSKIEJ

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1990.04/06 R.58 Nr2

Czas czytania: ok. 6 min.

-IImm

Konrad Tuszewski

Maria Uliszewska- Kaden

.>

Maciej Urbański

Hi

"'"

U rszula Wachowska

Mieczysław Wojciechowski

Barbara Zalewska

Stefan Żynda

Zygmunt Zagórski

Przy trzech głosach wstrzymujących się, wybrano Komisję Skrutacyjną, do której weszli radni: Artur Jazdon, Krzysztof Konik i Andrzej Nowotny.

Do stołu prezydialnego zgłoszono w kolejności nazwiska kandydatów na przewodniczącego Rady: Roman Andrzejewski Jacek Wiesiołowski Tomasz Sokołowski Jan Skuratowicz.

Wszelako radny J. Skuratowicz nie wyraził zgody; o funkcję przewodniczącego Rady ubiegało się więc ostatecznie - po zamknięciu listy - trzech radnych. Przystąpiono dotzw. przesłuchania kandydatów. Na propozycję radnego Krzysztofa Kłoskowskiego ustalono, iż podczas przesłuchań kandydata, pozostali przebywać będą poza salą; kandydaci dokonają krótkiej autoprezentacji oraz przedstawią wizję pracy Rady. Ten sam pogląd wyrazili radni Janusz Pazder i Włodzimierz Cofta, zaś radny Stefan Żynda zaproponował określenie limitu czasu na odpowiedzi i zadawanie pytań kandydatom. Tryb przesłuchania kandydatów Rada przyjęła jednomyślnie. Na czas wyborów przewodnictwo obrad powierzono radnemu J. Skuratowiczowi. Przesłuchania odbyły się w kolejności alfabetycznej: Roman Andrzejewski, Tomasz Sokołowski i Jacek Wiesiołowski. R. Andrzejewskiemu pytania zadawali w kolejności radni: Krystian Marciniak, Sławomir Stelmasiak, Zdzisław Guderski, Włodzimierz Cofta, Jerzy Babiak i Andrzej Czyżak. Radny T. Sokołowski odpowiadał na pytania radnych: Jana Firlika, Krzysztofa Kłoskowskiego i Adama Futymskiego, a radny Jacek Wiesiołowski na pytania radnych: Sławomira Stelmasiaka, Andrzeja Bielerzewskiego, Jana Firlika, Jerzego Babiaka i Zygmunta Zagórskiego. Kandydatom podziękowano oklaskami. Upadł wniosek radnego W. Cof

Moment wyborów 12rzewodniczącego Rady. Głoą radm (od lewej): Andrzej CZ\lŹa1} i. Zygmunt Zagórski

2 Kronika m. Poznania 2/»0

Inauguracyjna sesja Rady Miejskiejty, aby uprościć wybory w ten sposób, iż z trójki kandydatów ten, kto otrzyma najwięcej głosów zostanie przewodniczącym a pozostali wiceprzewodniczącymi Rady. Po ustaleniu techniki głosowania, Komisja rozdała kartki wyborcze i radni głosowali składając głosy do urny. Po przerwie, przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny A. N owotny ogłosił wyniki. W głosowaniu wzięło udział 62 radnych. Oddano 61 głosów ważnych. Kanydaci otrzymali następującą liczbę głosów: R. Andrzejewski - 16, T. Sokołowski - 30, J. Wiesiołowski 15.

Zgodnie z procedurą, do drugiej tury głosowania przeszli radni R. Andrzejewski i T. Sokołowski. Kiedy Komisja Skrutacyjna obliczała głosy, radny Zdzisław Stryła odczytał list następującej treści:

"Rada Miejska Miasta Poznania. Przeżywając wraz z wszystkimi mieszkańcami naszego miasta doniosłe chwile z ukonstytuowania się po latach pierwszych pochodzących z wolnych wyborów władz miasta, pragnę dać wyraz mej głębokiej radości. Niech jej upamiętnieniem będzie skromny dar mojej rodziny - złoty pierścień dla prezydenta miasta i kwota pieniężna, którą stawiam do dyspozycji Wysokiej Rady. "Dołączając najlepsze życzenia dla nowych władz naszego grodu, pozostaję z szacunkiem MI=- D - o i nrw » dr Roman Sowiński W Poznaniu, 2 czerwca 1990 r.

Radny Stryła przedstawił pierścień i kopertę zaWIerającą 1 mln zł.

[huczne oklaski].

Darowizna R. Sowińskiego stała się asumptem pierwszej prawomocnej uchwały nowej Rady: "Rada Miasta Poznania z wdzięcznością przyjmuje darowiznę pana dra Romana Sokołowskiego" - czytamy w przyjętej jednomyślnie uchwale. Radny A. N owotny ogłosił wyniki drugiej tury głosowania: głosowało 63 radnych, oddając 61 głosów ważnych. Kandydaci na przewodniczącego Rady otrzymali: R. Andrzejewski - 18 głosów, T. Sokołowski - 43 głosy [oklaski]. Radny Tomasz Sokołowski wybrany został przewodniczącym Rady.

Poproszony do stołu prezydialnego, T. Sokołowski powiedział: "Wysoka Rado! Bardzo jestem wzruszony wyborem, jakiego państwo dokonali. Czuję ciężar odpowiedzialności, której z Bożą pomocą - postaram się sprostać. Proszę państwa, deklaruję chęć współpracy ze wszystkimi obywatelami tego miasta, niezależnie od ich opcji światopoglądowych. Uważam, że wszyscy obywatele, a szczególnie ci, którzy dotąd nie mieli okazji włączyć się w budowę naszego grodu, teraz tę szansę mają i postaram się ich chęci należycie wykorzystać. Bardzo dziękuję! [oklaski]

Przewodniczący Rady Miejskiej radny Tomasz Sokołowski obejmuje przewodnictwo obrad sesji inauguracyjnej

Radny T. Sokołowski udzielił głosu radnemu Wojciechowi S. Kaczmarkowi, który przekazał pismo od "Solidarności" uniwersyteckiej z gratulacjami dla nowej Rady. Po ożywionej wymianie zdań ustalono, iż Prezydium Rady składać się będzie z przewodniczącego i dwóch zastępców. Na funkcje wiceprzewodniczących zgłoszono kandydatury: Jerzego Babiaka, Jadwigi Rotnickiej, Romana Andrzejewskiego, Jacka Wiesiołowskiego, Janusza Pazdera i Tomasza Kaysera. Odmówili kandydowania radni: R. Andrzejewski i T. Kayser. Lista kandydatów została zamknięta. Po autoprezentacji (w kolejności alfabetycznej): J. Babiaka, J. Pazdera, J. Rotnickiej (J. Wiesiołowski dokonał autoprezentacji w wyborach przewodniczącego Rady), przeprowadzono wybory tajne, w których głosowało 64 radnych. Radny J. Babiak otrzymał 19 głosów, radny J. Pazder - 18, radna J. Rotnicka - 55 i radny Jacek Wiesiołowski - 27. W pierwszej turze wyborów wiceprzewodniczącą Rady wybrana została radna Jadwiga Rotnicka. Po serdecznych gratulacjach, radna J. Rotnicka zajęła miejsce za stołem prezydialnym. Do drugiej tury przeszli radni J. Babiak i J. Wie

Inauguracyjna sesja Rady Miejskiejsiołowski, a wyniki wyborów wskazały na radnego Wiesiołowskiego, za którym opowiedziało się 38 radnych, zaś za kandydaturą radnego Babiaka - 24. W ten sposób wybory wiceprzewodniczących Rady dobiegły końca i radny J. Wiesiołowski, przy oklaskach sali, zajął miejsce za stołem prezydialnym. Kiedy pracowała Komisja Skrutacyjna, Rada debatowała nad wielkością i strukturą zarządu miasta. Zwyciężył pogląd, iż zarząd miasta powinien się składać z prezydenta, trzech wiceprezydentów i trzech członków zarządu (decernentów). Po zmianach w porządku obrad, ustalono tryb zgłaszania kandydatów na stanowisko prezydenta miasta i termin wyborów prezydenta podczas sesji Rady w dniu 6 czerwca 1990 r. Dobiegała godz. 20.30, kiedy prezydent Poznania Andrzej Wituski wygłosił przemówienie o stanie miasta, w oparciu o sporządzony wcześniej Raport, który - jak podkreślił A. Wituski - plasuje Poznań na liście wielkich miast polskich na niepokojąco niskim miejscu. Główna przyczyna degradacji miasta tkwi w tym, że Poznań od 1975 r. utracił możliwość decydowania o swym budżecie. Do pasywów miasta A. Wituski zaliczył: "wstrzymanie realizacji Programu "Woda dla Poznania"; nierozwiązanie problemów utylizacji odpadów i śmieci oraz komunikacji miejskiej, a w końcu - problemu planowania przestrzennego. Do aktywów: przełamanie impasu w programie ogrzewania Starego Miasta gazem; konsekwentną realizację programu budowy dróg, ulic i przejść podziemnych; zakup urządzeń specjalistycznych, m. in. dla budownictwa dróg i mostów oraz zieleni miejskiej; zdobycie środków na rozwój miasta z partycypacji spółek i wpływów z przetargów. Pytania do referenta skierowali radni: Jan Rutkowski, Krzysztof Kłoskowski, Jerzy Babiak i Zygmunt Zagórski. Wobec późnej już pory - radny Zdzisław Stryła zaproponował przeniesienie dalszej dyskusji nad Raportem na jedną z sesji Rady. Wniosek przyjęty został większością głosów. Przy dwóch głosach przeciwnych, Rada udzieliła upoważnienia kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego do zastępowania prezydenta miasta przy zawieraniu ślubów. Na listę kandydatów-reprezentantów Rady Miejskiej w Sejmiku Wojewódzkim wpisani zostali radni: Piotr Stawicki, Roman Andrzejewski, Tadeusz Kieliszewski, Zbyszko Markiewicz, Mariusz Grajek, Marek Pawlak, Krzysztof Kłoskowski, Marek Pietrzyński, Władysław Golik, Krzysztof Bąk, Ryszard Grobelny, Janusz Łabędzki i Maciej Urbański. Autoprezentację przeprowadzono w porządku alfabetycznym, a następnie odbyło się głosowanie tajne. W oczekiwaniu na wyniki wyborów, Rada zadecydowała, iż Komisja Inwentaryzacyjna wybrana zostanie podczas

sesji w dniu 6 czerwca, oraz na wniosek radnego Krzysztofa Bąka wysłuchała propozycji oświadczenia następującej treści:

"Radni Miasta Poznania na swej pierwszej sesji dziękują obywatelom naszego miasta za wybór. Swoją działalnością będziemy starać się nie zawieść pokładanych w nas nadzięji. Dobro mieszkańców, rozwój naszego grodu jest nadrzędnym celem nas wszystkich"o głos poprosił radny Edmund Kownacki, proponUjąc odezwę do mieszkańców Poznania następującej treści:

"w dniu uroczystej inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej Poznania pragniemy podziękować wszystkim .uczestniczącym aktywnie w kampanii wyborczej mieszkańcom Poznania za obdarzenie nas wszystkich w dniu 27 maja 1990 r. zaufaniem, a tych, którzy nie byli zdecydowani oddać swój głos, zapewniamy, że w naszej działalności publicznej kierować będziemy się interesem ogólnospołecznym, dążąc do decentralizacji władzy i przekazania należnych kompetencji samorządom lokalnym. Jednocześnie zapewniamy, że będziemy otwarci na wszelkie opcje polityczne i ideowe, nie umniejszając w żadnej mierze etosu »Solidarności« i wielkopolskich tradycji samorządowych, dzięki którym w Radzie Miejskiej zasiadamy w takim składzie i liczbie. "Pragniemy także wyrazić radość i podziękowanie za serdeczną owację zgotowaną nam na trasie dzisiejszego przemarszu - z Fary do Ratusza, a także za udział w inauguracyjnej sesji zaproszonych gości, szczególnie zaś Jego Ekscelencji arcybiskupa metropolity poznańskiego ks. dra Jerzego Stroby oraz marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej prof. Andrzeja Stelmachowskiego i ministra Jerzego Regulskiego.

Rada Miejska Poznania"

Wprawdzie przebieg sesji był transmitowany na zewnątrz Ratusza i tłumy poznaniaków przysłuchiwały się obradom, ale radny R. Andrzejewski wyraził ubolewanie pod adresem kierownictwa poznańskiej telewizji z powodu sposobu potraktowania inauguracyjnej sesji w programie lokalnym, na co przeznaczono zaledwie trzy minuty. Obie zaproponowane wersje podziękowań wywołały ożywioną polemikę radnych: Krzysztofa Kłoskowskiego, Sławomira Stelmasiaka, Janusza Pazdera, Narcyza Piślewskiego, Wojciecha Kręglewskiego i Romana Trojanowicza. Przeważył pogląd, poparty 35 głosami, aby Prezydium Rady do zespołu redakcyjnego złożonego z autorów obu projektów oddelegowało wiceprzewodniczącego radnego Jacka Wiesiołowskiego. Radny Piotr Stawicki zaproponował powołanie rzecznika prasowego

Inauguracyjna sesja Rady Miejskiej

Rady Miejskiej. Celowość utworzenia takiego stanowiska Rada poparła większością głosów. Powołanie przesunięto na następną sesję. Radny Jan Skuratowicz przedłożył wniosek, aby zaprzestać udzielania ślubów w Ratuszu. Propozycję uzasadnił tym, iż na całym świecie budynki takie jak poznański Ratusz, z historyczną przeszłością, służą jedynie do przyjmowania najwybitniejszych gości oraz do rzadkich i podniosłych uroczystości. Wniosek poddany został pod głosowanie. W rezultacie Rada zobowiązała radnego Skuratowicza do przedstawienia na następnej sesji projektu uchwały w tej sprawie. W tym miejscu Komisja Skrutacyjna ogłosiła wyniki tajnego głosowania na delegatów do Sejmiku Wojewódzkiego. Kandydaci otrzymali następujące liczby głosów: Roman Andrzejewski - 33, Krzysztof Bąk - 42, Władysław Golik - 12, Mariusz Grajek - 25, Ryszard Grobelny - 38, Tadeusz Kieliszewski - 42, Krzysztof Kłoskowski - 29, Janusz Łabędzki - 37, Zbyszko Markiewicz - 23, Marek Pawlak - 30, Marek Pietrzyński - 16, Piotr Stawicki - 37 i Maciej Urbański -48. Delegatami Miejskiej Rady do Sejmiku Wojewódzkiego wybrani zostali zwykłą większością głosów radni: Roman Andrzejewski, Krzysztof Bąk, Ryszard Grobelny, Tadeusz Kieliszewski, Janusz Łabędzki, Marek Pawlak, Piotr Stawicki i Maciej Urbański. Na tym pierwsze posiedzenie Rady Miejskiej zostało zamknięte. Dochodziła godz. 22.30.

Tadeusz świtała

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1990.04/06 R.58 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry