KRONIKA MIASTA POZNANIA 60-967 POZNAN, pi. KOLEGIACKI 17 tel. 785-455

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1990.04/06 R.58 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

KOMITET REDAKCYJNY Andrzej Wituski (przewodniczący)

Andrzej Goćwinski, Władysława Klawiter, Stanisław Kłys, Józef Lopaczylk, Marian Olszewski, Hanna Rubas, Tadeusz Świtała, Lech Trzeciakowski, Magdalena Warkoczewska, Zbigniew Zakrzewski, Jerzy Ziółek

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Andrzej Goćwinski (przewodniczący), Stanisław Kłys, Józef Lopaczyk, Marian Olszewski, Tadeusz Świtała i Magdalena Warkoczewska

REDAKTOR Tadeusz Świtała

WARUNKI PRENUMERATY Instytucje i zakłady J?racy w miastach, w których znajdują się siedziby oddziałów RSW "Prasa- Książka- Ruch', zamawiają prenumeratę w tych oudziałach: instytucje i zakłady pracy zlokalizowane w miejscowościach, gdzie nIe ma Oddziałów RSW "Prasa- Książka- Ruch" i na terenach wiejskich, opłacają prenumeratę w urzędach pocztowych i u doręczycieli osoby fizyczne zamieszkałe w miastach - sIedzibach Oddziałów RSW "Prasa-Książka-Ruch" opłacają prenumeratę wyłącznie w urzędach J29cztowych nadawczo-oddawczych właściwych dla mIejsca zamieszkania prenumeratora. Wpłaty dokonują- używając "olankietu" wpłaty na rachunek bankowy miejscowego Oddziału RSW "Prasa- Książka- Ruch".

Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę przyjm e RSW w' ,Prasa- Książka- Ruch" Centrala Kolportażu Prasy i Wydawnictw ul. Towarowa- 2g, (Xl)58 arszawa, konto NBP XV Oddział w Warszawie nr 1153-201045-139-11. Prenumerata ze zleceniem wysyłki za granicę pocztą zwykłą j_ st droższa od _prenumeraty krajowej o 5YYo dla zleceniodawców indywidualnych i o 100% dla zlecającycfi instytucji i zakładów pracy. Terminy jJ,rzyjmowania prenumeraty na kraj i za granicę: do dnia 10 listopada na I kwartał, I połrocze roku następnego oraz cały rok następ_ny. Cena egzemplarza - 1500 zł: prenumerata roczna - 6UOO zł.

Egzemplarze zeszytów zdezaKtualizowanych można nabywać w RSW "Prasa- Książka-Ruch", przedsiębiorstwo Upowszechniania Prasy i Książki, Oddział Rejonowy Poznań- Wschód, ul. Zydowska 2/3.

Okładkę projektował

Zbigniew Kaja

Wydano na zlecenie Wydziału Kultury t Sztuki Urzędu Miejskiego w Poznaniu

Printed in Poland WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE POZNAN l Wydanie I. Nakład 2000+30 egz. Ark. wyd. 16,1; ark. druk. 13,0+0,5 wkł. Druk ukończono we wrześniu 1990 f.

Zam. nr 21/90

Zlec. duk. 166/139 DRUKARNIA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA

PL ISSN 0137-3552

ISBN 83-210-0949-2

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1990.04/06 R.58 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry