SESJA ABSOLUTORYJNA MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1990.01/03 R.58 Nr1

Czas czytania: ok. 28 min.

W dniu 23 maja 1989 r. w sali sesyjnej Miejskiej Rady Narodowej przy pi. Kolegiackim odbyła się sesja absolutoryjna. W obradach uczestniczyło 96 radnych. Przybyli: prezydent Poznania Andrzej Wi tuski i jego zastępcy Bogdan Pucek i Łucjan Majewski, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanuław Piotrowicz, wiceprzewodniczący Miejskiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Rafał Szymański, prokurator wojewódzki Wojciech Kłos, dyrektorzy przedsiębiorstw miejskich, przewodniczący Dielnicowych Rad Narodowych i naczelnicy dzielnic. Otwarcia sesji dokonał oraz przewodniczył jej obradom radny Stanisław Antczak. Poinformował on na wstępie, że wpłynął wniosek Zespołu Radnych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Bezpartyjnych w sprawie skreślenia z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zgody na powołanie spółki pod nazwą "Pozged". Rada, przy dwóch głosach wstrzymujących się, poparła wniosek Zespołu oraz ustaliła porządek obrad, obejmujący m.in.: 1. Sprawozdanie z wykonania zadań Planu Społeczno-Gospodarczego i budżetu za rok 1988 oraz udzielenie absolutorium prezydentowi Poznania; 2. Informację o zmianach w budżecie miasta dokonanych w 1988 r.;

11 Kronika m. Poznania 1fX)

3. Ocenę efektów preferencji stworzonych dla drobnej wytwórczości w świetle realizacji Uchwały Nr 11/12/88; 4. Informację o realizacji Miejskiego Funduszu Rozwoju Kultury oraz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na 1988 r.; 5. Projekty uchwał Rady w sprawach: a) ustalenia wysokości funduszu zasobowego na 1989 r.; b) zwiększenia kredytów w raioacn ponadplanowych dochodów w budżecie miasta na 1989 r., c) ustalenia wykazu aktów prawnych obowiązujących na obszarze Poznania.

INTERPELACJE I WNIOSKI

Radny Stanisław Laskowski przypomniał, iż w dniu 16 maja upłynęło sześćdziesiąt lat od momentu zorganizowania słynnej Powszechnej Wystawy Krajowej. Z tej okazji Międzynarodowe Targi Poznańskie otrzymały sztandar ufundowany przez Radę. W ImIeniu pracowników Targów złożył za to podziękowanie, stwierdzając iż wyróżnienie to podkreśla dorobek wielu pokoleń działaczy gospodarczych Poznania i Wielkopolski.

Nawiązując do spraw omawianych na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarowania Przestrzennego a dotyczących

Sprawozdaniaplanu zagospodarowania tzw. wolnych torów, które wskazane zostały jako tereny rozwojowe Międzynarodowych Targów Poznańskich, radny Laskowski zapytał, dlaczego przedstawiciele Targów nie uczestniczą w aktualnie odbywających się spotkaniach, których celem jest zagospodarowanie tego terenu? Przypomniał również, iż w 1976 r., bez konsultacji z Targami, resortem i Polską Izbą Handlu Zagranicznego, podjęte zostały decyzje w sprawie przeniesienia Targów do Strzeszynka. Ta arbitralna i trudna do zrealizowania decyzja doprowadziła do zamrożenia inwestycji na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich na prawie dziesięć lat.

Radna Barbara Korbik zapytała, czy Miejska Rada Narodowa lub jej Prezydium upoważniły Michała Oownarowicza do występowania w programie radiowym "Solidarność" jako radnego i członka Prezydium? Radny Downarowicz, podkreślając, iż jest radnym i członkiem Prezydium mówił o tym, aby głosować w wyborach do Sejmu i Senatu tylko na członków "Solidarności", bo reszta to jest . .. "plebs". Przewodniczący obrad, radny Antczak oświadczył, iż ani Prezydium, ani on osobiście nie upoważniali radnego Downarowicza, aby w imieniu Prezydium czy Rady zabierał głos na falach Polskiego Radia. Jeżeli to uczynił - to wyłącznie z własnej woli. Radny Andrzej Baraniecki ponowił wniosek w sprawie obniżania krawężników podczas przeprowadzania inwestycji drogowych w celu ułatwiania inwalidom, osobom na wózkach i matkom z wózkami dziecięcymi poruszania się po ulicach i wniósł o zobowiązanie wykonawców do realizacji tego wniosku, a odpowiedzialnych za nadzór do egzekwowania jego wykonania. Domagał się też, aby zobowiązać wykonawcę kolektora w al. Wielkopolskiej do posadzenia 10 drzew, w związku z tym, iż podczas wykonywanych prac złamano duże drzewo lipowe.

Radny Michał Downarowicz zapytał radną B. Korbik, czy słuchała uważnie jego wypowiedzi? Następnie wyj aj - nił, iż taśma z tym nagraniem będzie do dyspozycji i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby cały tekst wystąpienia na następnej sesji odtworzyć; poinformował, iż w końcowej części nagrania poprosił obywateli Poznania o głosowanie na kandydatów do Senatu i Sejmu zgłoszonych przez Komitet Obywatelski "Solidarność" , ponieważ czynią, myślą po polsku a nie po "ple-plesku" - a to nie jest to samo co słowo "plebejsku". Podkreślił, iż jego wystąpienie było m.in. protestem przeciwko manipulacjom i nadużyciom prawa, jakie w ostatnich tygodniach notuje się wobec kandydatów opozycji. Także premier Mieczysław Rakowski naruszył prawo, bowiem to nie kto inny jak premier apelował publicznie, m.in. do organów samorządu terytorialnego, o popieranie kandydatów godnych zaufania. Radny Mirosław Czechowski zapytał, kto upoważnił radnego Downarowicza do przekazywania informacji do Radia "Wolna Europa", w dodatku jego relacje z wydarzeń z pierwszych dni kwietnia w mieście przedstawione zostały w sposób tendencyjny. Jest to również niegodne mandatu radnego. "Szanowny Panie - replikował Downarowicz - przede wszystkim ja nie jestem mianowanym korespondentem, przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo. Najzwyczajniej w świecie korespondent »Wolnej Europy« zgłosił się do mnie z zapytaniem, czy mogę w swoim imieniu opisać zdarzenia, których byłem świadkiem? I ja jako osoba, która piastuje stanowisko o wydźwięku politycznym, jak przystało na europejskie obyczaje, udzieliłem wypowiedzi. I to wszystko. Tak nawiasem mówiąc, obywatel radny nie słucha widać dywersyjnych rozgłośni a wypowiadają się tam ministrowie Kwaśniewski, Urban i członkowie rządu polskiego. Więc ostrożnie i tym' zarzutami, bo oni się też mogą obrazić,

Żyjemy w Europie drogi panie, w Europie!". Radna Barbara Korbik uzupełniła swą poprzednią wypowiedź: "gdyby radny Michał Downarowkz wystąpił jako obywatel Michał Downarow.cz, to wówczas nie zgłosiłabym żadnych zastrzeżeń". Radny Antczak zaproponował, aby polemiczną dyskusję między radnymi przenieść do kuluarów, a obrady sesji prowadzić zgodnie z przyjętym porządkiem. Radny Bogdan Czarnecki zapytał, jakie zostaną podjęte kroki w celu przywrócenia w Poznaniu ładu i czystości? Stwierdził, iż na ulicach, przystankach końcowych miejskiej komunikacji (mimo dużych dotacji przekazywanych Przedsiębiorstwu), przejściach podziem - nych jest pełno brudu i śmieci. Radny Waldemar Gałęski przedłożył wniosek o zorganizowanie strzeżoiego kąpieliska po drugiej stronie jeziora Rusałka i zatrudnienie tam ratownika.

Radny Ryszard Modzelewski zapytał, dlaczego zwęża się jezdnie na przebudowywanym rondzie Grunwaldzka- Prijbyszewskiego, jadąc w kierunku J uni - . kowa? Radny Włodzimierz Olej nik zapytał, jak prezydent Poznania zamierza rozwiązać problem elewacji budynków pokrytych różnymi plakatami i afiszami a nawet malowanymi napisami? Czy do tego celu nie ma wyznaczonych odpowiednich miejsc? Radny Piotr Borowicz przedstawił wniosek o ponowne przeanalizowanie kwestii lokalizacji siedziby Polskich Linii Lotniczych. Od dziesięciu lat LOT bezskutecznie próbuje wyjednać u władz Poznania miejsce na swoje biura. Z dokumentów wynika, że w początkach lat siedemdziesiątych poczyniono pierwsze starania o wyznaczenie miejsca, ktcre byłoby stosowane do postawienia biurowca na miarę miasta targowego. Ostatnie pismo w tej sprawie wpłynęło do Urzędu w dniu 14 lutego br. Tadeusz Pawłowski, w trosce o zachowanie lasów miejskich (3,4 tys. ha),li»które stanowią o mikroklimacie miasta, wniósł o przywrócenie Zarządu Lasów Komunalnych. Wniosek ten uzasadniał następująco: ,,1. Po zlikwidowaniu po 1978 r. Zarządu Zieleni Miejskiej uległ również rozwiązaniu pion zarządzający lasami komunalnymi; 2. Lasy komunalne (ponad 2,5 tys. ha) zostały włączone do Poznańskiego Przedsiębiorstwa Zieleni, natomiast z ramienia właściciela Urzędu Miejskiego - władającym był Zarząd Dróg i Mostów; 3. Od dnia 1 maja 1989 r. Zarząd Dróg i Mostów przestał istnieć, ponieważ powołana została Wojewódzka Dyrekcja Dróg Miejskich w Poznaniu; 4. W okresie minionym i obecnie istnieje sytuacja prawna taka, że aby przyłączyć do lasów komunalnych np. 80 ha nie zagospodarowanych powierzchni leśnych należących do skarbu państwa, Poznańskie Przedsiębiorstwo Zieleni jako jednostka na własnym rozrachunku zobowiązane jest każdorazowo dokonywać opłaty za nabycie gruntu, uiszczać podatki, jak przy normalnej inwestycji; 5. W wyniku takiego układu organizacyjnego nie została zrealizowana w pełni Uchwała Nr VII/46/85 w sprawie lasów komunalnych; 6. Ze wstępnych wyliczeń wynika, że powołanie Zarządu Lasów Komunalnych pozwoli obniżyć przeciętny koszi w rozmiarze dotychczasowej konserwacji o ca 30% rocznie".

Zygmunt Sokołowski przedstawił wniosek o usprawnienie parkowania pojazdów w centrum miasta poprzez m.in. przerobienie istniejących parkometrów umożliwiających tylko półgodzinne postoje. Prezydent Poznania Andrzej Wituski, udzielając odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski, poinformował m.in., iż:

- wydano nakaz, aby we wszystkich modernizacjach ulicznych" dokonano obniżeń krawężników. Zostanie ponowione pismo do wszystkich biur projektowych zaangażowanych w pozmńskich

Sprawozdania

osiedlach o respektowanie tego w projektach budownictwa drogowo-osiedlowego; .'<....'. - zostanie wydane polecenie zaangażowania na okres letni ratownika, nrmo że po tej stronie jeziora Rusałka nie ma kąpieliska. Sprawa budowy drugiego kąpieliska odkładana jest z braku środków; - w uzgodnieniu z architektem skim ustalono, że najtrafniejszą lizacją dla LOT - u będzie plac przebudowie Piekar, u zbiegu ulic cinkowskiego i Czerwonej Armii. Prezydent zwrócił się do dziennikarzy, aby zaapelowali do mieszkańców- Poznania o oszczędzanie elewacji budynków i naklejanie plakatów na słupach ogłoszeniowych lub parkanach. Wiceprezydent Poznania Bogdan Pucek ustosunkował się do wniosku w sprawie utrzymania ładu i porządku w mieście. Poinformował także, iż zastosowane rozwiązanie techniczne na rondzie Grunwaldzka- Przybyszewskiego jest poprawne, lecz z pewnością nie najbardziej optymalne. Zagwarantowano jednak zgodną z normatywami szerokość jezdni i pasów ruchu. Zmiana charakteru tego skrzyżowania wynika z wprowadzenia wszystkich relacji skrętnych. Dyrektor Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg Miejskich Zefiryn Grabski poinformował, iż: rozwiązanie techniczne zastosowane na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej z Przybyszewskiego jest w pełni poprawne; al. Wielkopolska zostanie oddana do użytku 6 czerwca; nadzór budowy nie zauważył zniszczonego drzewa w al. Wielkopolskiej, ale sprawę tę przejął już Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z. Grabski podkreślił, że nic z przyjętych zadań w zakresie lasów komunalnych a realizowanych przez ówczesny Zarząd Dróg i Mostów nie zostanie zaprzepaszczonych. Na początku roku prace były tylko wstrzymane z uwagi na brak środków. Wojewódzka Dyrekcja Dróg Miejskich gotowa jest realizowaćmiej - loka - przy Marto, co było na ewidencji i to, co musi być dokończone. Materiały dotyczące sprawozdań z wykonania Planu Społeczno-Gospodarczego oraz budżetu miasta za 1988 z. zostały radnym doręczone przed sesją. Przed przystąpieniem do dyskusji dokonano wyboru komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania. W jej skład weszli radni: Ewa Giętkow. Aka, Władysław Mielcarek, Włodzimierz Olejnik (przewodniczący) 1 Krystyna Pawlak.

Wprowadzenia do dyskusji dokonał prezydent Poznania Andrzej Wituski. "Byłem na wszystkich dziewięciu posiedzeniach komisji powiedział na wstępie A. Wituski. - Odpowiedziałem na wiele pytań, wysłuchałem wiele uwag. Za rzeczowość i klimat tych posiedzeń pragnę podziękować i powiedzieć, że każdy piastujący stanowisko prezydenta dzisiaj i w przyszłości winien udział w posiedzeniach komisji traktować jako obowiązek. "Akceptowałem przedłożony Wysokiej Radzie dokument o Poznaniu - tak go można nazwać. Jego karty przedstawiają: co się zmienia na lepsze, gdzie jest nam jeszcze ciężko. Proszę pozwolić mi na syntezę oceny - końcową zaś pozostawiam życzliwej ocenie Rady. "Po pierwsze: rok 1988 - to rok uciążliwych ale skutecznych poszukiwań środków finansowych na wszystkich szczeblach. Dzięki temu np. nakłady inwestycyjne planu podstawowego wzrosły o prawie 5 mld zł, fundusze celowe o 400 min zł. Po raz pierwszy od wielu lat udział miasta w nakładach finansowych planu podstawowego województwa wyniósł prawie 64%. To samo można powiedzieć o dwuipółkrotnym zwiększeniu środków na remonty kapitalne i siedmiokrotnym na zawsze popierane przez nas czyny społecznie użyteczne. "Urząd Miejski wynegocjował od roznego rodzaju inwestorów partycypacje na rzecz rozbudowy urządzeń ogólnomiejskich w wysokości ok. 200 min zł. Od ministra współpracy z zagranicą otrzymałem kwotę ok. 50 tys. dolarów na zakup maszyny do cięcia asfaltu, urządzeń poligraficznych m.in. dla Wildy i Starego Miasta oraz narzędzi budowlanych. Od Międzynarodowych Targów Poznańskich miasto otrzymało w darze malowarkę do pasów ulicznych wartości ok. 100 tys. marek zachodnioniemieckich. Przystąpiliśmy z upowaznlania Rady do spółki »strefa wolnocłowa«. Rozpoczęliśmy w 1988 r. prace (które aktualnie kończymy) nad uruchomieniem Miejskiego Przedsiębiorstwa Handlowo-Gastronomicznego "Posnania" . Uzyskałem zapewnienie ministra rynku wewnętrznego na środki finansowe na wyposażenie tej jednostki. By uniknąć w przyszłości nieprawdziwych informacji prasowych - np. artykuł w »Polityce« wystąpiłem do Rady z wnioskiem, by na czele wszystkich spółek, w których Rada będzie miała przewagę kapitału, szefami Rad N adzorczych byli radni. W przypadku "Posnanii" będzie nim (za jego zgodą) radny Edward Grabowski. "Po drugie: wiodącym działem gospodarki miejskiej jest gospodarka komunalna. Jej kondycja kształtuje samopoczucie mieszkańców. Zdaję sobie sprawę z wieloletnich zaniedbań w tej dziedzinie, chociaż rok 1988 - rok sześćdziesiątych Międzynarodowych Targów Poznańskich był wyjątkowy; chciałbym zaakcentować wykonanie - i to dobre - mimo braku ok. 700 pracowników, planu produkcji i usług wszystkich przedsiębiorstw z wyjątkiem jednego. "Osiągnięta wartość robót drogowych a przekroczyła ona 2,5 mld zł - uważam za największy kapitał roku 1988. Przypominam, że Rada przekazała Urzędowi na początku roku kwotę 480 min zł. Dodatkowe środki z nadwyżki budżetowej, ponadplanowych dochodów i od jednostek pozabudżetowych pozwoliły na wykonanie wielu zadań inwestycyjnych: Grunwalzka, Kościuszki, Pow

stańców Wielkopolskich, wiadukt górczyński, Most Lecha, trasa szybkiego ruchu Antoninek - »Amino« i innych. Na naprawy nawierzchni i chodników wyasygnowano prawie 1 mld zł. Skumulowanie środków dzielnicowych rad narodowych i Miejskiej Rady, szczególnie na ten cel, dało widoczne rezultaty. Przełamaliśmy w 1988 r. impas remontów przejazdów szynowych. Siedemnaście takich modernizacji dało odczuwalny efekt. Wprowadzono szereg zmian w komunikacji miejskiej, widzimy tam zmiany na lepsze. Podjąłem decyzję przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu bazy przy al. Stalingradzkiej. Nie ukrywam, że jedną z naszych słabych stron jest komunikacja miejska. Jej kiepski stan pogłębiają wieloletnie zaniedbania a także modernizacja dróg. Zastanowić się musimy, czy mieszkańcy wytrzymają takie uciążliwości, które niesie ze sobą proces modernizacji. "Rok 1988 przyniósł również pewną poprawę w stanie sanitarnym miasta. Zaangażowaliśmy 11 przewoźników prywatnych do wywożenia nieczystości. Przy udziale finansowym dzielnic, zakupiliśmy dla przedsiębiorstwa techniki sanitarnej 31 jednostek specjalistycznych, 90 tys. pojemników i 2 tys. koszy ulicznych. Cały system utrzymania czystości wymaga jednak dopracowania między dzielnicami i miastem. Nie chciałbym pominąć działalności Miejskiej Służby Porządkowej. Jej bilans pracy to: 22 tys. skontrolowanych obiektów, 9 tys. osób ukaranych mandatami. "Chciałem również zwrócić uwagę na remonty domów, dachów i elewacji. Dodatkowe środki Wojewódzkiej Rady N arodowej i wojewody poznańskiego są konsekwentną realizacją programu przyjętego przez Kolegium Wojewody. W ogóle rok 1988 - to bliska współpraca Urzędu Wojewódzkiego z nami, wspólnego działania nad usuwaniem poznańskich niedogodności, szczególnie tych,

Sprawozdania

na które Miejska Rada nie przeznaczyła środków: woda, ciepło i oczyszczalnia ścieków. Cieszyło nas w 1988 r. uzupełnienie środków z Funduszu Gospodarki Gruntami. Przeznaczyliśmy je głównie na uzbrojenie wewnątrzosiedlowe pod budownictwo jednorodzinne. "Nie ukrywam satysfakcji ze wzrostu społecznej aktywności mieszkańców. Działa ponad 150 komitetów społecznych. Są to już czyny społeczne o szerokiej skali, o wysokiej kapitałochłon - ności i wielkim zaangażowaniu mieszkańców. Postanowiłem wzorem 1988 r. kontynuować spotkania z tymi komitetami osiedlowymi i społecznym, które najlepiej swoje problemy rozwiązują a także z tymi, którym nie wiedzie się, np. z braku aktywności. Powinniśmy też nieustannie powiększać środki finansowe dla tych grup społecznych, które nie czekają aż ich problemy komunalne zostaną rozwiązane decyzjami administracyjnymi. "Po trzecie: Jednym z głównych zadań jest budownictwo mieszkaniowe, spółdzielcze, zakładowe, jednorodzinne. Szczególnej pomocy udzielamy temu ostatniemu; w 1988 r. przekazaliśmy pierwszych 650 działek w Strzeszynie. Budownictwo jednorodzinne stanowiło w 1988 r. 15°/« całego budownictwa w mieście. Jest to najwyższy wskaźnik w ostatnich kilkunastu latach. Rozpoczęliśmy prace dokumentacyjne budownictwa komunalnego w rejonie ul. Opolskiej (ok. 1 tys. mieszkań). Zbudowaliśmy w 1988 r. 6 plomb o 488 mieszkaniach, a w 10 kontynuowane są roboty (470 mieszkań) . "Po czwarte: Urząd wspomaga cały proces budowy inwestycji towarzyszących budownictwu mieszkaniowemu a sam nadzoruje program budowy pawilonów handlowych w peryferyjnych rejonach miasta. Idzie to jak po grudzie, ale 4 takie pawilony zostały w 1988 r. oddane do użytku. Pewnej poprawie uległa sytuacja w szkolnictwie, opiece

przedszkolnej, zdrowiu, opiece społecznej, kulturze i sporcie. "Po piąte: Analizując wykonanie budżetu trzeba wspomnieć, że zwiększyliśmy go o prawie 13 mld zł. Jestem pełen uznania dla służb finansowych, które w 1988 r. pozwoliły nam wszystkim na trafne i optymalne decyzje. "Rok 1988 to także: · Skupienie wokół Urzędu wielu ekspertów, architektów, ekspertów do spraw zieleni, kultury; · Wiele inicjatyw gospodarczych.

Wprowadzenie do zaopatrzenia Poznania np. produktów spółdzielczości rolniczej (ok. 120 t wędlin miesięczni e ) ; · Zaangażowanie do Poznania bardzo wartościowych jednostek - myślę tu o kadrach - szczególnie w kulturze; · Współuczestnictwo Urzędu w ponad 40 spotkaniach kongresowo-sympozjalnych, które miały miejsce w naszym gmachu; · Prowadzenie z Urzędem Wojewody wielu rozmów inwestycyjnych. Wyznaczenie 7 lokalizacji hotelowych, z dużym prawdopodobieństwem ich wykorzystania; · Przygotowanie koncepcyjne, a w wielu przypadkach dokumentacyjne, wielu zadań, jak np.: Trasa Piekary, linia tramwajowa Botaniczna al. Polska, modernizacja centrum śródmiejskiego, wytyczne i projekt Mostu Teatralnego; · Skomputeryzowanie dokumentacji Wydziałów Geodezji 1 Gospodarki Gruntami (częściowo) i Komunikacji (wszystkich samochodów prywatnych)" . "Nie ukrywam równIez powiedział na zakończenie A. Wituski - pogłębiających się trudności kadrowych w U rzędzie Miejskim. Utraciliśmy prawie 100 wykwalifikowanych pracowników. Odczuwamy brak architektów, inżynierów komunalno-sanitarnych, ogrodników, brukarzy. Galopująca inflacja nie pozwala

do końca dokonywać analiz porównawczych w dziedzinie gospodarki komunalnej; zmusi nas to do przedstawienia Wysokiej Radzie alterna tyw dalszego rozwoju miasta i związania tego problemu z rozwojem dróg, mostów, obwodnic i tras komunikacji masowej. W tej ostatniej sprawie zwróciłem się do Politechniki Poznańskiej o przedstawienie rozwiązań alternatywnych, czas bowiem płynie a drożność dróg i tras w szczytach rannych i popołudniowych jest na granicy przejezdności. Wymaga to środków i radykalnych rozwiązań. "Rok 1988 uważam za dobrze przepracowany, choć towarzyszyło nam ciągle napięcie związane z brakiem środków i ciągła presja zapotrzebowania społecznego. Proszę Wysoką Radę o podzielenie tego poglądu, o przyjęcie wykonania Planu i budżetu za prawidłowe, mimo że chciałoby się więcej, oraz o ocenę, że Urząd Miejski i jego kierownik uczyniła prawie wszystko, iby zmieniło się w Poznaniu na lepsze". W imieniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego przemawiał radny Stanisław Laskowski. "Dokonując dziś oceny realizacji planu rocznego i budżetu miasta Poznania za 1988 r. musimy być świadomi tego, że rozpatrywane dokumenty były uchwalone przez Radę poprzedniej kadencji - powiedział mówca na wstępie.

Znane nam też były liczne uwarunkowania i trudności oraz głęboki niedobór środków na finansowanie podstawowych zadań. Fakty te powodują też pewne trudności w dokonaniu analizy przedłożonych nam materiałów. Uwzględniając jednak, że przyznane środki nie gwarantowały zaspokojenia podstawowych potrzeb, Rada zobowiązała prezydenta do działań w celu ich zwiększenia, zwłaszcza na inwestycje i remonty "Dziś dokonujemy oceny, czy i w jakim zakresie prezydent wywiązał się z tego zobowiązania. Zdaniem Komisji odpowiedź jest twierdząca. Przykładów

Radny Stanisław Laskowski: Na remonty placówek oświatowych i wychowania wydatkowano ponad czterokrotnie więcej w stosunku do planu, a na obiekty kultury fizycznej i turystyki sześciokrotnieskuteczności podejmowanych kroków przez prezydenta i jego służby nie będę szczegółowo omawiał. Pragnę jedynie zwrócić uwagę na najistotniejsze. Dzięki zwiększeniu nakładów inwestycyjnych planu podstawowego, liczba realizowanych zadań zwiększyła się o 15 w stosunku do planu uchwalonego. W efekcie wzrósł udział miasta w nakładach planu podstawowego województwa z 52,1''k w 1987 r. do 59,t/o w 1988r., a w zakresie gospodarki komunalnej - z58,9°/» do 63,6V» [...] "Uchwalając plan na 1988 r., Rada poprzedniej kadencji mocno akcentowała niedobór środków na remonty kapitalne. Stąd szczególnie satysfakcjonować może fakt dwuipółkrotnego zwiększenia środków na ten cel w stosunku do założeń planu. Zwiększenie to dotyczyło w szczególności gospodarki komunalnej, dla której środki zwiększone zostały ponad trzykrotnie, w tym na remonty ulic ponad pięciokrotnie. Na remont placówek oświatowych i wychowania wydatkowano ponad czterokrotnie więcej w stosunku do planu, a na obie

Sprawozdaniakty kultury fizycznej i turystyki sześciokrotnie. Jakkolwiek w stosunku do szerokiej skali potrzeb zwiększone środki były nadal niewystarczające, to jednak pomogły one w łagodzeniu sytuacji. "Pozytywnie oceniamy również wyniki i pełne wykonanie zadań produkcyjno-usługowych przez przedsiębiorstwa miejskie. Świadomi jesteśmy jednak tego, że przedmiotem krytyki społecznej jest w szczególności funkcjonowanie komunikacji miejskiej. W ubiegłym roku działalność Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego była oceniana kilkakrotnie na posiedzeniach Prezydium Rady i komisji. Dostrzegamy działania nowej dyrekcji na rzecz konsekwentnej realizacji programu usprawnienia tej działalności. Jakkolwiek mieszkańców cieszą dodatkowe wiaty na przystankach i ich nowe oznakowanie - jak i reklamy przedsiębiorstw na wozach tramwajowych wprowadzenie pospiesznych autobusów, to jednak niepokoi nieregularność kursowania. W tym zakresie nowa dyrekcja Przedsiębiorstwa zmierzać będzie do zdecydowanej poprawy" . "Komisja mówił dalej S. Laskowski - pragnie wyrazić niezadowolenie z powodu niepełnego wykonania planu budownictwa mieszkaniowego. J akkolwiek świadomi jesteśmy tego, że plan nie został wykonany zarówno w skali kraju jak i województwa, to jednak dostrzegamy już dziś poważne zagrożenie planu pięcioletniego. Sytuację tę należy widzieć również w aspekcie poważnej liczby oczekujących na mieszkania. Uważamy, że sytuacja mieszkaniowa jest aktualnie jednym z głównych czynników poważnego spadku przyrostu naturalnego w mieście. Opóźnienia występują również w realizacji obiektów towarzyszących budownictwu mieszkaniowemu. M.in. nie została przekazana do zagospodarowania przychodnia wraz ze stacją pomocy doraźnej w centrum osiedli winogradzkich" .

"Oceniając wykonanie budżetu na rok 1988 - powiedział na zakończenie radny Laskowski - Komisja zdaje sobie sprawę, że w momencie uchwalenia był to budżet na miarę możliwości i nie zapewniał sfinansowania w pełni wszystkich ważnych dla miasta i jego jnieszkańców potrzeb. Podczas dyskusji nad projektem tego budżetu padały różne uwagi, zastrzeżenia i obawy, a wysunięte z tej dyskusji wnioski pod adresem prezydenta miasta i podległych nu służb dotyczyły starań, których celem było zdobycie dodatkowych środków. Zdaniem Komisji, służby Urzędu nie przeszły nad tymi wnioskami do porządku dziennego. Świadczy o tym przede wszystkim fakt, że w ciągu roku budżet miejski wzrósł o kwotę 13 075 136 820 zł. Wykorzystanie wszystkich dodatkowych środków nie nasuwa zastrzeżeń, przeznaczone bowiem zostały na te zadania, których sfinansowania domagała się Rada.

"Reasumując, Komisja wnosi o przyjęcie sprawozdania z wykonania rocznego Planu i budżetu miasta za rok 1988 oraz o udzielenie absolutorium prezydentowi. Komisja przyjęła ten wniosek, zgłoszony przez radnego Stanisława Polcyna - jednogłośnie".

Radny Bogdan Mytko, występując w imieniu Zespołu Radnych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Bezpartyjnych, stwierdził na wstępie, że w sytuacji uwarunkowanej brakiem środków zrobiono w 1988 r. dla miasta i jego mieszkańców dużo. Urząd Miejski pod kierownictwem prezydenta Andrzeja Wituskiego wzorowo wywiązał się z nałożonych obowiązków. Podkreślił również, że prezydent w swojej codziennej pracy daje wyraz demokratycznego współdziałania z przedstawicielami różnych ugrupowań politycznych i społecznych. Jest dobrym gospodarzem pod względem społecznym i ekonomicznym. Radny Mytko złożył prezydentowi wyrazy podziękowania oraz zgłosił wniosek o udzielenie mu absolutorium.

Radny Jan Sibilski, zabierając głos z upoważnienia Zespołu Radnych Stronnictwa Demokratycznego, stwierdził: "Niewielki w stosunku do skali potrzeb budżet, uchwalony przez Radę na 1988 r., nie pozwalał na optymistyczne patrzę nie w przyszłość. Z tym większą satysfakcją należy podkreślić, że starania kierownictwa Urzędu Miejskiego o dodatkowe fundusze przyniosły znaczące rezultaty. Wzrost budżetu z 16 mld zł do 29 mld zł pozwolił na wykonanie dodatkowych zadań, które nie były uwzględnione w planie rocznym. Relacja między planowanym a rzeczywistym budżetem miasta wyraźnie pokazuje całą anormalność sytuacji, w jakiej działali prezydent i U rząd Miejski. Właściwe zagospodarowanie uzyskiwanych funduszy wymagało szczególnej operatywności wszystkich służb. Zdajemy sobie sprawę, że społeczeństwo miasta oczekuje z niecierpliwością szybkich efektów działalności Rady, jak i Urzędu Miejskiego na rzecz poprawy warunków życia. Zdajemy sobie sprawę, że nis wszystkie oczekiwania zostały spełnione. "Patrząc na pierwotne zamierzenia oraz realizację Planu Społeczno-Gospodarczego należy obiektywnie ocenić, iż 1988 r. zaznaczył się wysokim stopniem wykonania Planu. Szczególnie wydoczny postęp nastąpił w drogownictwie [...] Niezadowalające są natomiast wyniki budownictwa mieszkaniowego, chociaż należy obiektywnie stwierdzić, że osiągnięty stopień realizacji Planu jest wyższy niż w wielu innych miastach Polski [...]

"Po raz kolejny Zespół wyraża zaniepokojenie wysokim poziomem dotacji dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, które w minionym roku pochłonęły 25%> realnego budżetu miasta. Mimo podjęcia określonych działań na rzecz ochrony środowiska nie zrealizowano zakładanych zadań inwestycyjnych w tym zakresie". W imieniu Zespołu J. Sibilski podziękował prezydentowi oraz jego współ

Radny Jan Sibilski: Po raz kolejny Zespół wyraża zaniepokojenie wysokim poziomem dotacji dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, które w minionym roku pochłonęło 25;0 realnego budżetu miastapracownikom za zaangażowanie, które zaawansowało w wysokim stopniu realizację Planu Społeczno-Gospodarczego i budżetu, a także zgłosił wniosek o przyjęcie sprawozdania z wykonania Planu i budżetu oraz o udzielenie absolutorium prezydentowi miasta. W imieniu Zespołu Radnych Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego przemawiała radna Aniela Kaźmierska. "Ocena wykonania Planu Społeczno-Gospodarczego i budżetu za 1988 r. była przedmiotem analizy Komisji Rady powiedziała radna Kaźmierska. - Wyniki tej analizy zostały przedstawione w wystąpieniu radnego Stanisława Laskowskiego, przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego. Zespół nasz w pełni podziela tę ocenę i wnosi o udzielenie absolutorium prezydentowi miasta Andrzejowi Wituskiemu".

"Mimo wykazania dodatnich stron realizacji Planu i budżetu Poznania za 1988 r. - mówiła dalej A. Kaźmierska - dezaprobatę budzą niskie efekty bu

Sprawozdania

«WS»-.'i,«5S« «W*VliP

Radna Aniela Kaźmierska: Oczekujemy również na zakończenie badań i rozdziału kompetencji między organami stopnia wojewódzkiego i podstawowego w Poznaniu. Do tej pory ważne dla miasta decyzje [...] zapadają i to nie zawsze Z korzyścią dla miasta - na szczeblu wojewódzkim

downictwa mieszkaniowego i towarzyszącego, pogorszenie wskaźnika liczby łóżek w szpitalach, niekorzystna sytuacja w zaopatrzeniu miasta w wodę, brak konkretnych decyzji co do lokalizacji kompostowni oraz stacji komprymacji odpadów, jak również stan budowy Centralnej Oczyszczalni Ścieków. Na poprawę w wymienionych dziedzinach nadal oczekujemy. Oczekujemy również na zakończenie badań i rozdziału kompetencji między organami stopnia wojewódzkiego i podstawowego w Poznaniu. Do tej pory ważne dla miasta Poznania decyzje (np. lokalizacje inwestycji miej · skich, ceny usług Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego itp.) zapadają - i to nie zawsze z korzyścią dla miasta - na szczeblu wojewódzkim. "Zespół Radnych Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, wnosząc powyższe, głosował będzie za przyjęciem sprawozdania z wykonania Planu i budżetu za 1988 r. oraz za udzieleniem absolutoriumprezydentowi, gdyż uważa, że prezydent i jego Urząd jako organ wykonawczy wykonali swoje zobowiązania dotyczące zwiększenia środków na najpilniejsze potrzeby miasta, chociaż dysproporcje między potrzebami społecznymi a możliwościami ich zaspokojenia są wciąż zbyt duże, by można z pełnym zadowoleniem skwitować efekty 1988 r. Osiągnięte wyniki świadczą o racjonalnym gospodarowaniu środkami budżetowymi, a jednocześnie upoważniają, aby w imieniu Zespołu podziękować prezydentowi Andrzejowi Wituskiemu i jego współpracownikom za wkład pracy i osobiste zaangażowanie przy realizacji Planu i budżetu". Radny Piotr Borowicz zapi oponował utworzenie "banku pomysłów" w zakresie gromadzenia środków finansowych dla miasta. Przedstawił kilka pomysłów, m.in.: · wprowadzić wzorem innych miast sprzedaż działek drogą licytacji; · Miejskie Przedsiębiorstwo Handlowo-Gastronomiczne "Posnania" winno wkroczyć w panoramę miasta i np. można by estetyczne kioski, którymi dysponuje, ustawił wzdłuż ul. Dworcowej; · w okresie Międzynarodowych Targów Poznańskich skoncentrować usługi handlowo-gastronomiczne wokół portu lotniczego; · w większym zakresie wykorzystywać muszlę koncertową w Parku Marcina Kasprzaka.

Radny Władysław Stopa przedstawił uwagi w imieniu radnych - członków Stowarzyszenia PAX.

"Po stronie wydatków - powiedział W. Stopa - niepokojąco wysoką pozycję stanowiły dotacje do przedsiębiorstw gospodarki komunalnej, wynoszące aż 8 mld 686 min zł, w tym 7 mld 640 min zł na Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. Te wysokie dotacje nie są w dostatecznym stopniu rekompensowane prawidłową, poprawną terminowością i jakością przewozu pasażerów.

"Niepokojące zjawisko występuje w obrotach handlu detalicznego. Obroty wzrosły znacznie - ale wywołane to było głównie wzrostem cen. Natomiast struktura obrotów wykazała zmniejszenie sprzedaży artykułów żywnościowych i znaczny wzrost sprzedaży napojów alkoholowych. "Inną dziedziną budzącą niepokój jest udokumentowany od 1986 r. stały spadek realizacji budownictwa mieszkaniowego. "W dziale oświaty i wychowania, mimo wielu działań o charakterze inwestycyjnym oraz prac remontowo-modernizacyjnych, warunki nauczania nie uległy wyraźnej poprawie, a odwrotnie - na niektórych odcinkach nastąpiło pogorszenie. Poprawa warunków wychowania przedszkolnego nastąpiła kosztem przyjęcia do przedszkoli mniejszej liczby dzieci. W szkolnictwie podstawowym w dalszym ciągu utrzymuje się wysoki wskaźnik zmianowości. N ajtrudniejsze warunki występują w Szkole Podstawowej przy ul. Obodrzyckiej, gdzie wskaźnik ten wynosi 2,38. "Problemem budzącym niepokój jest baza łóżkowa szpitali poznańskich, w szczególności na oddziałach położniczo-ginekologicznych, neurologicznych i dermatologicznych" . Na zakończenie radny W. Stopa stwierdził, iż liczne napięcia związane z inflacją wpłynęły na stopień wykonania Planu i budżetu miasta w 1988 r.

W imieniu radnych - członków Stowarzyszenia PAX zgłosił wniosek o przyjęcie sprawozdania i udzielenie absolutorium prezydentowi miasta. Przewodniczący obrad, radny Stanisław Antczak powiedział, iż wszystkie komisje i zespoły radnych wypowiedziały się za przyjęciem sprawozdania oraz udzieleniem absolutorium prezydentowi. Prezydium Rady akceptując przedstawione sprawozdania uznało, iż mimo występujących trudności wrealizacji rocznego Planu, udało się w pełni wykonać zadania w podstawowych dzia

Radny Władysław Stopa: Po stronie wydatków niepokojąco wysoką poZycją stanowiły dotacje do przedsiębiorstw gospodarki komunalnej, bo aż 8 mld 686 min zł, w tym 7 mld 640 min zł na Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. Te wysokie dotacje nie są w dostatecznym stopniu rekompensowane prawidłową, poprawną terminowością i jakością przewozu pasażerów...

łach gospodarki miejskiej, w szczególności w drogownictwie oraz remontach substancji mieszkaniowej, a także w ogólnym wyglądzie miasta. Prezydent podjął i wiele innych przedsięwzięć, które świadczą o jego pełnym zaangażowaniu w sprawy miasta i należytym spełnianiu funkcji terenowego organu administracji państwowej o właściwości ogólnej. "Biorąc te wszystkie elementy pod uwagę - podkreślił S. Antczak - oraz całokształt spraw związanych z realizacją innych uchwał Rady i funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, członkowie Prezydium, na posiedzeniu w dniu 12 maja, wypowiedzieli się za udzieleniem absolutorium Andrzejowi Wituskiemu". W przeprowadzonym głosowaniu Rada podjęła jednomyślnie Uchwały: Nr VII/ /40/89 w sprawie zatwierdzenia sprawo

Sprawozdania

zdania z wykonania rocznego Planu miasta Poznania za 1988 r. i Nr VII/41/89 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Poznania za rok 1988. N astępnie Rada podjęła U chwałę Nr VII/42/89 w sprawie udzielenia absolutorium prezydentowi miasta: 79 radnych głosowało za, 8 - przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu. Po przerwie rzecznik prasowy Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych przedstawił odpowiedź na wniosek zgłoszony przez radnego Michała Downarowicza na VI Sesji Rady, dotyczący wydarzeń na Starym Rynku w dniu 2 kwietnia 1989 r. Oświadczenie to wywołało ostrą replikę radnego Downarowicza. Wobec kategorycznego twierdzenia M. Downarowicza, iż w sali obrad "znajdują się osoby, które uczestniczyły w manifestacji i która w kilka godzin po niej zostały pobite. Można je przesłuchać", rzecznik zaproponował, aby świadkowie zajść oraz radny Downarowicz złożyli dodatkowe wyjaśnienia w Prokuraturze Wojewódzkiej, która w dniu 20 kwietna wszczęła dochodzenia w sprawie zajść na Starym Rynku.

Rada przyjęła do akceptującej wiadomości informację o zmianach w budżecie miasta dokonanych w 1988 r. Po wysłuchaniu opinii Komisji Zaopatrzenia Ludności i Usług, zreferowanej przez radnego Edwarda Grabowskiego, Rada przyjęła do wiadomości okresowe sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr 11/12/88 w sprawie Programu rozwoju drobnej wytwórczości w mieście. Do akceptującej wiadomości Rada przyjęła także informację z wykonania w 1988 r. Miejskiego Funduszu Rozwoju Kultury oraz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Jednomyślnie Rada podjęła Uchwały: Nr VII/43/89 w sprawie ustalenia wysokości funduszu zasobowego na rok 1989 oraz Nr VII/44/89 w sprawie zwiększenia kredytów w ramach ponadplanowych dochodów w budżecie miasta na rok 1989.

Po wYJasnIeniu kwestii formalno-prawnych przez radnych Macieja Kościelskiego i Andrzeja Baranieckiego, Rada podjęła Uchwałę Nr VII/45/89 w sprawie ustalenia wykazu aktów prawnych obowiązujących na obszarze Poznania. Przeciw głosowało 2 radnych a 8 wstrzymało się od głosu. Przewodniczący obrad, radny Antczak poinformował, iż wpłynął wniosek Komisji Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego o przeprowadzenie dodatkowego szkolenia radnych na temat kompetencji administracji pańsiwowej i rad w Poznaniu, i zwrócił się z zapytaniem, czy radni wyrażają zgodę na przeprowadzenie szkolenia. W głosowaniu 54 radnych wypowiedziało się za zorganizowaniem szkolenia a 14 radnych było przeciwnych. Zamykając VII Sesję Stanisław Antczak podziękował wszystkim, a w szczególności gościom, za udział w obradach. Zamknięcie posiedzenia nastąpiło o godz.

13.30.

Marian Genowefiak

ANEKS

Uchwała Nr VII/45/89 Miejskiej Rady Narodowej z dnia 23 maja 1989 r.

w sprawie ustalenia aktów prawnych obowiązujących na obszarze miasta Poznania

Na podstawie artykułu 25, ustęp 1, pkt 3 Ustawy z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego ("Dziennik U staw" nr 26, poz. 183, 1988) uchwala się co następuje: 1. Ustala się wykaz aktów prawa mIejSCowego obowiązujących na obszarze miasta Poznania, wydanych przez Radę Narodową miasta Poznania oraz Miejską Radę N arodową w Poznaniu.

2. Ustala się wykaz obowiązujących uchwał wydanych przez Miejską Radę N arodową w Poznaniu. 3. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, obejmujący akty prawa miejscowego wydane przed dniem 30 IV 1989 r., zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały i podlega ogłoszeniu w "Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego". Wykaz, o którym mowa w ust. 2, obejmujący uchwały Miejskiej Rady Narodowej wydane przed diniem 30 IV 1989 r., określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, który podlega ogłoszeniu w "Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego" . 4. Akty prawa miejskiego i inne uchwały nie zamieszczone w wykazie tracą moc z upływem 14 dni od dnia ogłoszenia. Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi miasta Poznania.

U chwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej Stanisław Antczak

Załącznik nr 1 UCHWAŁY MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ STANOWIĄCE AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO

Opublikowana Data powzię- w "Dzienniku Nr W sprawie Urzędowym Wocia jewództwa Poznańskiego" l 2 3 4 5 VII 1960 XVII/15/60 Ustanowienia Odznaki Honoro- r. 1960, nr 7 wej Miasta Poznania 1 X 1963 XXN/22/63 zmiany r. 1963, nr 9 26 IV 1974 111/14/74 r. 1974, nr 9 5 IV 1966 VII/6/66 Zakazu hodowli gołębi w strefie r. 1966, nr 4 ochronnej lotniska Ławica 24 XI 1983 XXX/l 05/83 U stanowienia Nagród Miasta Poznania w dziedzinie upowszechniania kultury i sztuki 21 II 1984 XXXIII/113/84 Podziału miasta na dzielnice r. 1984, nr 4 16 IX 1985 IX/49/85 Podatku od posiadania psa r. 1985, nr 13 16 IX 1985 IX/50/85 Opłaty targowej r. 1985, nr 13 28 XI 1985 X/58/85 Wysokości stawek świadczenia na r. 1986, nr 1 fundusz miejski

Sprawozdanial 2 3 4 27 XI 1986 XVni/120/86 zmiany f. 1986, nr 14 20 II 1987 XVIII/131/87 f. 1987, nr 4 28 XI 1985 X/61/85 Obniżenia stawek podatku od nie- f. 1986, nr l ruchomości 28 XI 1985 X/62/85 Opłaty za miejsce grzebalne na f. 1986, nr 12 cmentarzach komunalnych w Poz25 IX 1986 XV/105/86 Opłaty miejscowej r. 1986, nr 13 25 IX 1986 XV/106/86 Trybu i zasad opracowania, opi- r. 1986, nr 13 niowania i konsultowania projektów aktów prawnych ustanawiających przepisy prawa miejscowego a wydanych przez Miejską Radę Narodową 29 XI 1986 XVIII/117/86 Miejskiego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 28 V 1987 XIX/136/87 Określenia zasad przeznaczania do sprzedaży lokali (mieszkań) w domach wielomieszkaniowych 28 V 1987 XIX/138/87 Opłat strefowych za przejazdy tak- r. 1987, nr 4 sówkami (samochodami) w obszarze peryferyjnym miasta Poznania 13 IV 1989 VI/33/98 Podziału miasta na strefy oraz r. 1989, nr 6 określenia wysokości stawek czynszowych za najem lokali użytkowych

Załącznik nr 2

UCHWAŁY MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ W SPRAWIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I. U chwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych planów zagospodarowania przestrzennego:

D a ta powzięcia Nr Obszar zagospodarowania l 2 3 29 XI 1984 IV/16/84 Smochowice- Zachód 28 XI 1985 X/69/85 Podolany I Smochowice II 13 II 1986 XI/73/86 N owe Miasto-1 Północ 26 VI 1986 XN /97/86 Minikowo 2 - 3 31 HI 1988 XXV/164/88 Strzeszyn XXV/165/88 Tereny budownictwajednorodzinnego

II. Założenia do miejscowego planu szczegółowego planu zagospodarowania dzielnic mieszkaniowych:l 2 3 25 III 1986 XV/l 07 /86 Strzeszyn 25 VI 1987 XXI/147/87 Założenia do miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania budownictwa jednorodzinnego w Poznaniu

UL Odstępstwa od planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego:l 2 3 29 XI 1984 IV /17/84 Novve Miasto 6 , Antoninek IV /18/84 Minikowo 1

IV. Ocena aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennegol 2 3 2 III 1989 V /28/89 Grunwald 7 V /29/89 Osiedle Warszawskie (1V) N owe Miasto 6 V /30/89 Antoninek , 13 IV 1989 VI/36/89 Wilda 5 VI/37/89 Grunwald 6

V. W sprawie ustalenia i podziału terenów budownictwa jednorodzinnego W rejonie urbanistycznyml 2 3 27 IX 1984 111/10/84 ul. Wyszomirska (Edwardowo ) 27 IX 1984 m/11/84 Jeżyce*

· Zarządzenie Prezydenta Nr 11/79 z dnia 19 III 1979 r Plany zagospodarowania przestrzennego zatwierdzone Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania zawarte są w Zarządzeniu Nr 10/89 z dnia 15 II I 1989 r.

Załącznik nr 3 UCHWAŁY MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ W SPRAWIE NAZW ULIC MIASTA POZNANIA

D a ta powzięcia Nr uchwały Opublikowana w "Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego" l 2 3 27 VI 1958 HI/16/58 r. 1958, nr 5, poz. 44 16 II 1960 XN/2/60 r. 1960, nr 2, poz. 22 28 IV 1960 XIV /12/60 nr 3, poz. 50 5 VII 1960 XVII/14/60 nr 7, poz. 94 28 VII 1961 IV/17/61 r. 1961, nr 7, poz. 95 19 XJJ 1961 VIII/34/61 nr 12, poz. 147 19 XI 1963 XXV/26/63 r. 1963, nr 10, poz. 113 24 Ul 1964 XXVIII/1 0/64 r. 1964, nr 4, poz. 33 30 m 1965 XXXVI/5/65 r. 1965, nr 4, poz. 27 27 IX 1966 XI/17/66 r. 1966, nr 11, poz. 86 28 III 1967 XV/l 0/67 r. 1967, nr 4, poz. 23 29 IX 1967 XIX/26/67 nr 13, poz. 79 27 X 1967 XX/33/67 nr 15, poz. 89 31 V 1968 XXX/26/68 r. 1968, nr 8, poz. 31 31 V 1968 XXX/27/68 nr 8, poz. 32 1 IX 1969 111/10/69 r. 1969, nr 19, poz. 45 2 XII 1969 VI/18/69 nr 20, poz. 115 28 IV 1970 X/13/70 r. 1970, nr 7, poz. 25 23 VI 1972 XXV /21/72 r. 1972, nr 9, poz. 60 3 X 1973 XXXI/16/73 r. 1973, nr 10, poz. 55 26 IV 1974 111/15/74 r. 1974, nr 6, poz. 29 6 XII 1974 V /24/74 nr 12, poz. 59 16 I 1976 XI/19/76 r. 1976, nr 1, poz. 4 29 VI 1976 XIII/31/76 nr 7, poz. 44 25 V 1977 XVI/45/77 r. 1977, nr 6, poz. 52 29 III 1978 11/11/78 r. 1978, nr 5, poz. 13 28 IX 1979 X/32/79 r. 1979, nr 10, poz, 136 21 II 1980 XII/38/80 - 2 VI 1981 XVIII/56/81 r. 1981, nr 5, poz. 39 29 OC 1981 XX/65/81 nr 7, poz. 61 28 IX 1982 XXN/33/82 r. 1982, nr 1, poz. 2 10 II 1983 XXVI/89/83 r. 1983, nr 6, poz. 64 1 12 V 1983 XXVHI/98/83 nr 9, poz. 116

Sprawozdanial 2 1 3 29 XI 1984 IV /19/84 r. 1984, nr 6, poz. 112 25 IV 1985 VII/38/85 r. 1985, nr 6, poz."117 26 IX 1985 IX/48/85 nr 10, poz. 185 13 II 1986 XI/74/86 r. 1986, nr 5, poz. 65 27 V 1986 XIII/95/86 nr 9, poz. 123 26 VI 1986 XIV/l 03/86 nr 13, poz. 192 25 IX 1986 XV/l 09/86 - 28 V 1987 XX/143/87 r. 1987, nr 6, poz. 83* 25 VI 1987 XXI/145/87 nr 6, poz. 87* 3 XII 1987 XXIII/154/87 r. 1988, nr l,poz. 12 31 III 1988 XXV/166/88 nr 9, poz. 112 27 V 1988 XXVII/173/88 nr 11, poz. 124 1 XII 1988 IV /15/88 r. 1989, nr 2, poz. 13 IV/16/88 nr 2, poz. 14 13 IV 1989 VI/34/89 -

* oraz r. 1988, nr 4, poz. 74

Załącznik nr 4 UCHWAŁY MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ NIE STANOWIĄCE AKT6w PRAWA MIEJSCOWEGO

Nr XXVI/87/83 10 II 1983 r.

w sprawie programu budownictwa mieszkaniowego na lata 1983 -1985 oraz jego założeń do roku 1990

Nr XXXV/121/84 7 II 1985 r.

w sprawie przekazania Miejskiej Radzie Narodowej i prezydentowi miasta Poznania niektórych spraw należących do właściwości wojewody poznańskiego oraz rozgraniczenia zadań pomiędzy Miejską a dzielnicowymi radami narodowymi Nr VIII/40/85 26 VI 1985 r.

w sprawie perspektyw zaspokajania potrzeb mieszkaniowych Nr VIII/46/85 26 VI 1985 r.

w sprawie stanu i rekonstrukcji zieleni na terenie miasta Poznania do roku 1990 Nr X/67/85 28 XI 1985 r.

Zmiana Nr V/24/89 2 III 1989 r.

w sprawie zatwierdzenia statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego w Poznaniu Nr X/68/85 28 XI 1985 r.

Zmiana Nr XXI/148/87 25 VI 1987 r.

w sprawie zatwierdzenia statutu Pałacu Kultury Nr X/70/85 28 XI 1985 r.

-w sprawie kierunków działań na rzecz ochrony kształtowania środowiska kulturalnego w Poznaniu na lata 1986 -1990 Nr XIII/92/86 i 27 V 1986 r.

w sprawie zatwierdzenia statutu Biura Wystaw Artystycznych w Poznaniu Nr XIII/93/86 27 V 1986 r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu Szkolnej Rady Programowsj Pałacu Kultury w Poznaniu Nr XV/104/86 25 IX 1986 r.

w sprawie włączenia się miasta Poznania do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Miast, Wsi i Organizacji odznaczonych Krzyżem Grunwaldu Nr XV/112/86 25 IX 1986 r.

w sprawie wyboru członków Rejonowego Kolegium do spraw Wykroczeń przy prezydencie miasta Poznania Nr XVI/113/8/86 19 XI 1986 r.

w sprawie opinii dotyczącej zmiany granic miasta Poznania

Nr XVIII/129/87 20 II 1987 r.

w sprawie programu zamierzeń oszczędnościowych miasta Poznania w latach 1986-1990 Nr XIX/139/87 , 28 V 1987 r.

w sprawie programu zapobiegania i zwalczania patologii społecznej, przestępstw i wykroczeń w Poznaniu w latach 1986 - 1990 Kr XXI/146/87 25 VI 1987 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie budownictwa jednorodzinnego Nr XX/149/87 25 VI 1987 r.

w sprawie stanu i rozwoju drogownictwa na terenie miasta Poznania oraz oceny funkcj onowania kom unikacj i miej skiej Nr XXII/i52/87 3 XII 1987 r.

w sprawie stanu sanitarnego miasta Poznania oraz problemów utylizacji odpadów komunalnych

Nr XXIV/160/88 18 II 1983 r.

w sprawie Planu Społeczno-Gospodarczego miasta Poznania na lata 1986-1990 N r XXI Wl 61/88 18 II 1988 r.

w sprawie uchwalenia pięcioletniego planu finansowania zadań Nr XXVI/168/88 23 IV 1988 r.

w sprawie działalności służby zdrowia i opieki społecznej na terenie miasta Poznania

Nr XXVI/170/88 28 IV 1988 r.

w sprawie upoważnienia Prezydium Rady do dokonywania przemieszczeń kredytów między działami i rozdziałami Nr 1/2/88 30 VI 1988 r.

w sprawie ustalenia liczby zastępców przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej

12 Kronika m. Poznania 1;'90

Sprawozdania

Nr 1/3/88 30 VI 1988 r.

w sprawie ustalenia liczby 1 rodzaju stałych komisji Miejskiej Rady Narodowej Nr 1/4/88 30 VI 1988 r.

w sprawie zatwierdzenia składów osobowych stałych komisji Miejskiej Rady N arodowej Nr 1/5/88 30 VI 1988 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej Nr 1/6/88 30 VI 1988 r.

w sprawie wyboru zastępców przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej Nr 1/7/88 30 VI 1988 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego stałych komisji Miejskiej Rady Narodowej Nr 1/8/88 30 VI 1988 r.

w sprawie ukonstytuowania się. składu osobowego Miejskiej Rady N arodwej Nr 11/9/88 30 IX 1988 r.

w sprawie powołania Miejskiej Komisji Czynów Społecznych Nr 11/10/88 30 IX 1988 r.

w sprawie powołania do stałych komisji Miejskiej Rady Narodowej członków spoza Rady Nr 11/11/88 30 IX 1988 r.

w sprawie programu działania Miejskiej Rady Narodowej w Poznaniu na okres IX kadencji Nr 11/12/88 30 IX 1988 r.

w sprawie programu rozwoju drobnej wytwórczości na terenie miasta Poznania do 1990 r. Nr 111/14/88 1 XII 1988 r.

w sprawie planu pracy Miejskiej Rady Narodowej w Poznaniu na rok 1989

Nr V/18/89 2 III 1989 r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Nr V/19/89 2 III 1989 r.

w sprawie regulaminu Miejskiej Rady Narodowej Nr V/20/89 2 III 1989 r.

w sprawie wykorzystania nadwyżki budżetowej z roku 1988 Nr V/21/89 2 III 1989 r.

w sprawie zatwierdzenia postanowienia nr 14/89 Prezydium Miejskiej Rady N arodowej z 28 III 1988 r. w Sprawie zwiększenia kredytów Nr V /22/89 2 III 1989 r.

w sprawie Miejskiego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na rok 1989 Nr V/23/89 2 III 1989 r.

w sprawie Miejskiego Funduszu Rozwoju Kultury na rok 1989

Nr V/25/89 2 III 1989 r.

w sprawie podziału środków dotychczasowego Funduszu Gospodarki Gruntami i Gospodarki Mieszkaniowej na Fundusz Gospodarki Gruntami oraz na Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej Nr V/26/89 2 III 1989 r.

w sprawie planu Funduszu Gospodarki Gruntami na rok 1989 Nr V/27/89 2 III 1989 r.

w sprawie planu Funduszu Gospodarki Mieszkaniowej na rok 1989 Nr V/31/89 2 III 1989 r.

w sprawie rocznego planu finansowo-rzeczowego miasta Poznania na 1989 r. Nr V/32/89 2 III 1989 r.

w sprawie budżetu na rok 1989 Nr VI/35/89 13 IV 1989 r.

w sprawie uchylenia U chwały Nr XIX/137/87 Miejskiej Rady Narodowej w Poznaniu z 10 IV 1987 r. w sprawie utworzenia wspólnego Funduszu Gruntami i Gospodarki Mieszkaniowej z gminami: Komorniki, Dopiewo, Rokietnica, Suchy Las, Tarnowo Podgórne i miastem Puszczykowo Nr VI/38/89 13 IV 1989 r.

w sprawie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży w Poznaniu Nr VI/39/89 13 IV 1989 r.

w sprawie uczestnictwa Miejskiej Rady Narodowej w Miejskim Przedsiębiorstwie Handlowo-Gastronomicznym "Posnania", spółka z 0.0. G.g.u.)

H*

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1990.01/03 R.58 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry