KRONIKA MIASTA POZNANIA 60-967 POZNAN, pi. KOLEGIACKI 17 tel. 785-455

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1990.01/03 R.58 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

KOMITET REDAKCYJNY Andrzej Wituski (przewodniczący)

Andrzej Goćwinski, Władysława Klawiter, Stanisław Kłys, Józef Łopaczyk, MaTian Olszewski, Hanna Rubas, Tadeusz Świtała, Lech Trzeciakowski, Magdalena Warkoczewska, Zbigniew Zakrzewski, Jerzy Ziółek

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Andrzej Goćwinski (przewodniczący), Stanisław Kłys, Józef Łopaczyk, Marian Olszewski. Tadeusz Świtała i Magdalena Warkoczewska

REDAKTOR TadeusK Świtała i/ \

WARUNKI PRENUMERATY Prenumeratorzy indywidualni, instytucje i zakłady pracy zamawiają prenumeratę w Oddziałach Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch" właściwych dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora. Prenumertę ze zleceniem wysyłki za granicę przyjmuje Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza "Prasa- Książka- Ruch", Centrala Kolportażu Prasy i Wydawnictw, ul. Towarowa 28, 00-958 Warszawa, konto PKB XIII Oddział Warszawa 370044-1195-139-11. Cena prenumeraty na rok 1990: półrocznej - DX) zł, rocznej - ffiX) zł.

Prenumerata ze zleceniem wysyłki za granicę pocztą zwykłą jest droższa od prenumeraty krajowej o 5J% dla zleceniodawców indywidualnych i o 100% dla zlecających instytucji i zakładów. Na życzenie prenumeratora dostawa może odbywać się drogą lotnicza, koszty dostawy lotniczej w pełni pokrywa prenumerator. Termin przyjmowania 12renumeraty: na I półrocze i cały rok następny - na kraj do 10 XI; zagranicę do 31 X. Egzem121arze zeszytów zdezaktualizowanych można nabywać w RSW "Prasa- Książka-Ruch", Prze.dsiębiorstwo Upowszechniania Prasy i Książki, Oddział Rejonowy Poznań-Wschód, ul. Zydowska 2/3.

Okładkę projektował

I Zbigniew Kaja I

Wydano na zlecenie Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Poznaniu

Prlnted in Polana.

WYDAWNICTWO (POZNAŃSKIE - (POZNAN l

Wydanie I. Nakład 2270+50 egz. Ark. wyd. 18,4; ark. druk. 15,0. Druk ukończono w kwietniu 199) r.

Zam. nr 66/89

Zlec. druk. 550/120 DRUKARNIA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

PL ISSN 0137-3552

ISBN 83-210-921-2

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1990.01/03 R.58 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry